دانلود فایل پژوهش: پایان نامه بررسی چالش های حاکم بر بسته بندی فیروزه نیشابور

دانلود پایان نامه

دانشکده معماری و هنر/گروه طراحی صنعتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد((M.A

گرایش:طراحی صنعتی

عنوان:

مطالعه چالش های حاکم بر بسته بندی فیروزه نیشابور

استاد راهنما:

جناب آقای مهندس مسعود محمود خان شیرازی

استاد مشاور:

سرکار خانم مهندس افشیدریحانی فرد

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

عنوان                                        صفحه

مقدمه……………………………………………….       1    

فصل اول: کلیات طرح

1-کلیات طرح…………………………………        3

1-1تارخچه………………………………        4

2-1بیان سئله………………………………..         5

       1-2-1 فیروزه چیست؟…………………………………………………         5

       2-2-1 آب و هوای منطقه…………………………………………………………….          6

       3-2-1 وضعیت اجتماعی…………………………………………………….           7

       4-2-1 اسناد تاریخی…………………………………………………………           7

       5-2-1دﻟﻴﻞ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻮدن ﻓﻴﺮوزه ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر……………………………           8

3-1 تعریف مشکل…………………………………………………………………..           9

4-1 اهمیت مسئله………………………………………………………………….          10

1-4-1 دلیل انتخاب موضوع………………………………………………..          11

2-4-1نقش صنایع دستی در اقتصاد کشور…………………………………………………….         11

3-4-1 تأثیر بسته بندی در جامعه…………………………………………………………         12

4-4-1 تأثیر بسته بندی در صادرات……………………………………………………………………..         12

          1-4-4-1 بسته بندی نا مطلوب آفت اعتبار کالای ایرانی در بازار جهانی………………………………..         12

          2-4-4-1 بایدها و نباید ها در بسته بندی صادراتی………………………………………         13

          3-4-4-1 ویژگیهایی که در یک بسته بندی صادراتی بایستی رعایت گردد………………………………..        13

          4-4-4-1 وفاداری مشتریان به نام تجاری محصول………………………………………        14

          5-4-4-1 تأثیر بسته بندی در محیط………………………………………………          15

                   1-5-4-4-1 حفظ و نگهداری کالا……………………………………..         15

                   2-5-4-4-1 جذابیت و زیبایی…………………………………………………………………         15

                   3-5-4-4-1 جلب توجه مشتری…………………………………………………………        15

                   4-5-4-4-1 ایجاد علاقه…………………………………………..       15

                  5-5-4-4-1 ایجاد تمایل به خرید……………………………………….      15

                  6-5-4-4-1 تحقق اقدام خرید……………………………………..      16

                  7-5-4-4-1 ارضای خواسته مشتری………………………………………     16

6-4-4-1 عناصر اصلی در بسته بندی……………………………………….     16

7-4-4-1 معادن فیروزه دنیا………………………………………………………………………….      16

          1-7-4-4-1 ایران……………………………………………………………………………     16

          2-7-4-4-1 امریکا ………………………………………………………………     19

           3-7-4-4-1 افغانستان …………………………………………………………..     20

فصل دوم: گردآوری اطلاعات

2-گردآوری اطلاعات………………………………………………………………….     21

1-2 شناسایی سنگ فیروزه…………………………………………………………………     22

2-2 دسته بندی فیروزه از نظر سنگ………………………………………………………………………     22

3-2 تقسیم بندی فیروزه نیشابور…………………………………………………………………….     23

        1-3-2  انواع فیروزه نیشابور از نظر نوع ذخیره…………………………………………………………..      23

        2-3-2 تقسیم بندی فیروزه از لحاظ طرح و شکل ظاهری………………………………………      23

                     1-2-3-2 عجمی………………………………………………………………………….     24

                     2-2-3-2 شجری………………………………………………….     24

         3-3-2 تقسیم بندی فیروزه از لحاط رنگ…………………………………………………     24

         4-3-2 تقسیم بندی فیروزه از لحاظ کیفیت و ارزش اقتصادی سنگ خام فیروزه……………………….         26

                    1-4-3-2 عجمی………………………………………..          27

                    2-4-3-2 چغاله………………………………………………………..          27

                    3-4-3-2 سنگ رگه دار……………………………………………        28

                    4-4-3-2 توفال……………………………………………………          28

                    5-4-3-2 شکوفه و خزامه…………………………………………….         29

          5-3-2 تقسیم بندی فیروزه از لحاظ کار استخراجی آن………………………………         29

4-2 اسامی سنگ فیروزه و انواع آن پس از قیمت گذاری……………………………..        31

           1-4-2 عجمی…………………………………………….        31

           2-4-2 عجمی نیم رنگ………………………………………..        31

           3-4-2 عربی…………………………………………………………..        32

            4-4-2 توفال…………………………..       32

            5-4-2 توفال نیم رنگ…………………………………….       32

           6-4-2 توفال سفید…………………………..       33

7-4-2 چغاله……………………………………………………………………      32

          8-4-2 شجری……………………………………….      33

          9-4-2 شکوفه……………………………………………………………      33

          10-4-2 چال یا نرم……………………………………………………………      33

          11-4-2 درشت…………………………………………………………      33

5-2 مشخصاتی که فیروزه را بر این اساس قیمت گذاری می کنند………………….      34

6-2 انواع ………………….      34

         1-6-2 مشرقی………………………………………………………….      34

         2-6-2 مغربی…………………………………………………………     34

7-2 خصوصیات فیروزه………………………………………………………………………………….. 35

        1-7-2 ترکیب شیمیایی…………………………………………………….       35

         2-7-2 رنگ………………………………………………………..      35

         3-7-2 سختی…………………………………………………………….      35

         4-7-2 ضریب شکست…………………………………………………      35

         5-7-2 سیستم تبلور……………………………………………………………………………..      36

8-2 صنایع مرتبط با فیروزه……………………………………………………………………………..      35

        1-8-2 صنایع دستی فلزی…………………………………………………………………….35

       2-8-2 صنایع دستی سنگی…………………………………………………………………………     36

9-2 خطرات تهدید کننده فیروزه…………………………………………………………………………..      36

10-2 محصولاتی که فیروزه در آن کار می گردد………………………………………………..      36

11-2 موادی که باعث تغییر رنگ فیروزه می گردد………………………………………………      37

12-2 تاثیرات و فواید فیروزه روی بدن بشر……………………………………………………      37

13-2 تقسیم بندی فیروزه در هنگام تراش………………

14-2 اشکال فیروزه تراشیده……………………………………………………………..      39

       1-14-2 تراش سنتی……………………………………………………………………………      39

       2-14-2 تراش جدید………………………………………………………………..      39

15-2 انواع ومشخصات فیروزه تراشیده…………………………………………..      40

        1-15-2 عجمی………………………………………………………………..      40

        2-15-2 شجری………………………………………………………………………..     40

16-2 قیمت گذاری فیروزه تراشیده………………………………………………………     41

       1-16-2 عال عجمی……………………………………………………….     41

       2-16-2 عجمی درجه مرغوب…………………………………………..     41

       3-16-2 عال عربی………………………………………………….      41

       4-16-2 عربی درجه مرغوب………………………………………………………..      41

5-16-2 شجری تراشیده………………………………………………………………….     41

17-2 انواع دستگاه فیروزه تراشی………………………….     41

18-2 عملیاتی که هنگام فیروزه تراشی انجام می گردد…………………………..    42

        1-18-2 باب حبه…………………………………………………….   42

        2-18-2 چفت…………………………………………………….    42

        3-18-2 اجنه………………………………………………………….    42

        4-18-2 حبه کردن…………………………………………………………    42

5-18-2 خم تراش…………………………………………………………………………    43

6-18-2 سر چوب کردن………………………………………….    43

7-18-1-2 کندل……………………………………………………………..    43

8-18-2 لوخ……………………………………………………………………….    43

9-18-2 لار…………………………………………………………………………………..    43

10-18-2 کشکول…………………………………………………….    44

19-2 افرادی که در قیمت گذاری فیروزه تأثیر دارند………………………………………..44.

20-2 ابزارآلاتی که در هنگام استخراج فیروزه به کار می طریقه……………………..    44

21-2 استخراج فیروزه به روش قدیمی و کنونی…………………………………………………..    46

22-2 نحوه ﺟﺪا ﻛﺮدن ﻓﻴﺮوزه از ﺳﻨﮓ ﺑﺎﻃﻠﻪ……………………………………………………    49

23-2 محبوبیت رنگ های فیروزه در میان جهانیان……………………………………………………….    50

25-2 ویژگی های یک فیروزه خوب…………………………………………………………    50

26-2 چگونگی بهره گیری از فیروزه نیشابور…………………………………………..    50

27-2 تشخیص فیروزه از متشابهات طبیعى و مصنوعى آن……………………………………………….    51

           1-27-2 پلاستیک…………………………………………………………………………….      51

           2-27-2 رنگ شده……………………………………………………….      52

           3-27-2 مالاکیت و آزوریت………………………………………      52

28-2 ویژگی های فیروزه چینی…………………………………………………      52

29-2 حدود قیمت سنگ فیروزه……………………………………………….      52

30-2 فعالیت هایی از فیروزه که در مشهد انجام می گردد…………………………………………..      53

31-2 دلیل اعتقاد مردم به فیروزه…………………………………………………………       53

32-2  مطالعه بازار………………………………………………………………………………….     55

1-32-2 سنگ های قیمتی………………………………………………………….       56

1-1-32-2 طبیعی…………………………………………………………..       56

1-1-1-32-2الماس……………………………………………………………………………….       56

2-1-1-32-2زمرد……………………………………………………………………..       56

3-1-1-32-2 فیروزه……………………………………………………………..       56

4-1-1-32-2 یاقوت…………………………………………………………………………       57

2-1-32-2 مصنوعی…………………………………………………57

        1-2-1-32-2 سمنت پلاست……………………………………………………..      57

        2-2-1-32-2 کامپوزیت……………………………………………………….      58

                   1-2-2-1-32-2 انواع سنگ با سطوح مختلف……………………………………….      58

                  2-2-2-1-32-2 انواع سنگ با طرح های مختلف…………………………………..      58

33-2افراد مرتبط با محصول……………………………………………..      59

1-33-2تولید کنندگان…………………………………………………………………………..      59

2-33-2فروشندگان………………………………………………………………………     59

3-33-2 مشتریان……………………………………………………………………….     60

34-2 نمونه های موجود در بازار…………………………………………………………..      61

35-2 محدودیت ها………………………………………………………………………………      62

1-35-2 محدودیت مواد……………………………………………………………………….      62

2-35-2 محدودیت ساخت و تولید……………………………………..      62

36-2 محیط زیست…………………………………………………….       62 

1-36-2 تأثیر ضایعات فیروزه……………………………………………       62

1-1-36-2 قبل از دستیابی………………………………………………………62

2-1-36-2  بعد از دستیابی……………………………………………..       63

37-2مزایا و معایب خصوصی سازی صنعت فیروزه…………………………………………..       63

1-37-2شرایط معادن فیروزه قبل از واگذاری به بخش خصوصی…………………..        63

2-37-2مشکلات و مزایای خصوصی‌سازی…………………………………………..       64

3-37-2مشکلات فیروزه تراشان…………………………………………………………       65

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-37-2 سود و منفعت برای روستاییان…………………………………………        66

38-2 به کارگیری اصول در بازاریابی…………………………………..       66

39-2 تکنولوژی………………………………………………….       67

1-39-2 دستی………………………………………………………        67

2-39-2 تولید انبوه………………………………………………………….        67

40-2  قوانین…………………………………………………..        67

1-40-2 محلی……………………………………………………..        67     

2-40-2 داخلی………………………………………………………………………        67

3-40-2 بین المللی…………………………………………………………………………………..        69

1-3-40-2 قوانین صادرات…………………………………………………………….        69

2-3-40-2 قوانین بسته بندی های صادراتی…………………………………………………       70

3-3-40-2 هدف از بسته بندی های صادراتی……………………………………………….       70

4-3-40-2 نحوه بسته بندی…………………………………….       71

فصل سوم: بسته بندی

3-بسته بندی……………………………………………………….        72

1-3 بسته بندی چیست؟……………………………………………………….        73

2-3 کارکردهای بسته بندی………………………………………………………………………..        75

3-3 عملکردهای بسته بندی………………………………………………………..       75

4-3 ویژگی های یک بسته بندی خوب………………………………………………..      77

1-4-3 آسان ‌ترشدن بهره گیری از محصول……………………………………….      77

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-4-3 تأثیر اطلاع رسانی بسته ‌بندی……………………………………….      78

3-4-3 بازاریابی برای محصول……………………………………………………      78

4-4-3 بسته بندی،وظیفه حفاطتی……………………………………………………………..      78

5-4-3 ساختار اطلاعاتی بسته بندی……………………………………………..      79

5-3 طراحی گرافیک بسته بندی………………………………….     80 

6-3 چگونه یک طراحی بسته بندی به انتخاب اول تبدیل می گردد؟…………………………….      83

7-3 مطالعه رنگ در بسته بندی و ارتباط آن با فروش………………………………………….      83

8-3 مطالعه سمت راست یا سمت چپ بودن تصویر و ارتباط آن با فروش…………………      87

9-3 مطالعه خلاقیت گرافیکی در بسته بندی و ارتباط آن با فروش……………………………………..       87

10-3 اهمیت طراحی بسته بندی……………………………………………………………….       88

11-3 چند نکته اساسی در طراحی بسته بندی محصولات………………………………….      89

1-11-3استفاده از خلاقیت و ایجاد تفاوت……………………………………..       89

2-11-3 انتخاب رنگ و فونت در طراحی بسته بندی………………………………       89

3-11-3 بهره گیری از تصاویر……………………………………………….       90

4-11-3 ارتباط معنایی…………………………………………………….     91

5-11-3 ادبیات مناسب در طراحی بسته بندی………………………….. ……………       91

6-11-3 در نظر داشتن نحوه بهره گیری…………………………………………..       91

7-11-3 بازشدن آسان و امنیت بالا………………………………………………………       92

12-3 تصویر چیست؟…………………………………………………………       93

13-3 آرم چیست؟…………………………………………………………………………………….       93

14-3 کارکردهای آرم در فرآیند ارتباط………………………………………………………………….       95

15-3 کارکرد سخن گشا………………………………………………………………………………………      96

16-3 کارکرد هنری آرم…………………………………………………………………………………………..      96

17-3 اهداف اصلی تعیین شده برای آرم…………………………………………………………….      97

18-3 مشخصات و ویژگی رنگ…………………………………………………….      97

19-3انواع رنگ………………………………………………………….       99

1-19-3 رنگهای حسی………………………………………………………………….      99

2-19-3 رنگهای مرئی………………………………………………………………     101

20-3 مطالعه انواع رنگ………………………………………………………………..      100

1-20-3 قرمز……………………………………………………………      100

2-20-3 صورتی………………………………………………………………..      101

3-20-3 نارنجی……………………………………………………………      101

4-20-3 زرد……………………………………………     102

5-20-3 قهوه ای………………………………………………………………………     103

6-19-3 آبی……………………………………………….      103

7-20-3 سبز………………………………………………      104

8-20-3 ارغوانی………………………………………………..      105

9-20-3 خاکستری…………………………………………………………..     105

10-20-3 سفید………………………     107

11-20-3 مشکی……………………………………………………. ……………………………    107

21-3 رنگهای غالب و واکنشهای آنها…………………………………………………     108

22-3 دسته بندی ویژگی های رنگها………………………………………………………….     112

1-22-3 رنگ های آرام، صاف، ساکت………………………………….     112

2-22-3 رنگهای خاکی…………………………………………………………………     112

3-22-3 رنگهای نرم،دلپذیر،مهربان……………………………..112

4-22-3 رنگهای صامت، گنگ و خفه…………………………………………………….      113

5-22-3 رنگهای هوس انگیز……………………………………      113

6-22-3 رنگهای معنوی و روحانی………………..      114

7-22-3 رنگهای رمانتیک…………………………………………      114

8-22-3 رنگهای وسوسه انگیز………………………………      114

9-22-3 رنگهای قدرتمند…………………………………………….      115

10-22-3 رنگهای برازنده،زیبا،با سلیقه…………………………………………………      115

11-22-3 رنگهای ستبر و نیرومند……………………………………….      116

12-22-3 رنگهای ظریف،ملایم…………………………………………………………….      116

13-22-3 رنگ های انرژیک و پرجنب و جوش…………………………………………………….      116

14-22-3 رنگهای سنتی……………………………………………………………….     117

15-21-3 رنگهای کلاسیک………………………………………     117

16-22-3 رنگهای شاد،سرزنده و با نشاط………………………………………….     118

17-22-3 رنگهای خیال انگیز………………………………………………..      118

18-22-3 رنگهای خنک وسرد………………………………………………..      119

19-22-3 رنگهای گرم و داغ……………………………………………………….       119

20-22-3 رنگهای طبیعی…………………………………………………………………      120

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری

4-تجزیه و تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری…………………………………….     121

1-4 تحلیل ها……………………………………………………………..     122

    1-1-4 ارائه راه کارهایی مفید برای صنایع دستی……………………………………………     122

3-1-4 مطالعه چالش ها در بسته بندی صنایع دستی……………………………………     122

4-1-4 اهمیت دادن به بسته بندی صنایع دستی……………………………………………     122

5-1-4 جلب مشتری برای خرید صنایع دستی………………………………………….     122

6-1-4 ارزش نهادن صنایع دستی ایران برای کشورها………………………………     122

7-1-4 نگه داری آثار برای انتقال به نسل های آینده………………………………………………….     123

2-4 جمع بندی…………………………………………………………………     125

3-4 حوزه طراحی………………………………………………………………..     131

      1-3-4 لیست بایدها………………………………………………………………….     131

     2-3-4 لیست نبایدها……………………………………………………………………     132

3-3-4لیست خواسته ها…………………………………………………………………………     132

      4-3-4 لیست ناخواسته ها……………………………………………………….     132

فصل پنجم:طراحی

5- طراحی………………………………………………..       134

1-5 طراحی مقدماتی……………………………………………………………………………..      134

2-5 تجزیه و تحلیل طرح ها…………………………………………………….       135

3-5 انتخاب طرح برتر……………………………………………………………………………..    136

4-5 طراحی جزئیات………………………………………………………………………………………….     136

5-5 الگوریتم محصول……………………………………………………………………………………………………..     137

6-5 ساخت و مطالعه اقتصادی…………………………………………….    137

7-5 طرح نهایی…………………………………………    138

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید