پایان نامه بررسی کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز در سال تحصیلی 90 – 1389

دانلود پایان نامه

با تغییرات سریع فناوری و افزایش رقابت پذیری در جهان کنونی نباید از تأثیر خطیرآموزشهای مهارتی غافل ماند. با در نظر داشتن اینکه آموزشهای کاردانش جهت تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد ایجاد شده، این آموزشها می تواند راهگشای برنامه ریزیهای آینده، در جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی باشد. هدف پژوهش حاضر « مطالعه کارایی درونی مدارس کاردانش شهر اهواز در سال تحصیلی90 – 1389 » می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل 16451  نفر دانش آموز (هنرجو) و 551  نفر معلم (هنرآموز) از مدارس کاردانش شهر اهواز بود. برای محاسبه شاخصهای کارایی درونی کل جامعه آماری مورد مطالعه قرارگرفت، و برای مطالعه فرضیات پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با جامعه، حجم نمونه با بهره گیری از جدول مورگان، هنرجویان 370 نفر و هنرآموزان 225 نفر در نظرگرفته گردید. ابزار اندازه‌گیری شامل محاسبه شاخصهای اصلی کارایی درونی یعنی میانگین طول تحصیل، نسبت اتلاف، نرخ قبولی، نسبت هنرجو به هنرآموز و همچنین نسبت هنرجو به کارگاههای موجود و برای مطالعه فرضیات پژوهش از دو پرسشنامه 38 سؤالی برای هنرجویان و هنرآموزان بهره گیری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون فریدمن بهره گیری گردید. نتایج نشان داد: بین کارایی درونی و رشته تحصیلی، ارتباط معنادار وجود ندارد. اما بین کارایی درونی و جنسیت، منطقه، کادرآموزشی، امکانات کارگاهی و نیاز بازار کار ارتباط معنی دار وجوددارد.

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

کلید واژه‌ها: کارایی- کارایی درونی- کاردانش-  نسبت اتلاف- میانگین طول تحصیل

فصل1

کلیات پژوهش

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-1-مقدمه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید