منبع پایان نامه : پایان نامه بررسی گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

دانلود پایان نامه

دانشکده‌ی زبان‌های خارجی، گروه زبانشناسی همگانی

پایان نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A)

موضوع:

مطالعه گویش انارکی از نظر صرف تصریفی

استاد راهنما:

دکتر محمد اسمائیلی

استاد مشاور:

دکتر ایران کلباسی

تابستان 93

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فصل اول کلیات…………………………………………………………………………………………………………………….1

1-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………2

1- 2 اظهار مسله ………………………………………………………………………………………………………3

1-3 اهمیت پژوهش …………………………………………………………………………………………………3

1- 4 هدف پژوهش …………………………………………………………………………………………………4

1-4-1 هدف توصیفی…………………………………………………………………………………………….4 1-4-2 هدف کاربردی…………………………………………………………………………………………..4

1-4-3 هدف فرهنگی……………………………………………………………………………………………..4 1-5 سوالات پژوهش ………………………………………………………………………………………………..4

1-6 فرضیه‌ی پژوهش……………………………………………………………………………………………….5

1-7 واژه‌های کلیدی………………………………………………………………………………………………..5

1-8 محدودیت‌های پژوهش………………………………………………………………………………………..6

1-9 درمورد‌ی انارک …………………………………………………………………………………………………6

فصل دوم پیشینه‌ی پژوهش………………………………………………………………………………………….8

2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………9

2-2پیشینه‌ی نظری پژوهش…………………………………………………………………………………………9

2-2-1 مطالعه زبان, گویش , لهجه……………………………………………………………………………9

2-2-1-1- زبان…………………………………………………………………………………………………9

2-2-1-2 گویش………………………………………………………………………………………………….11

2-2-1-3 لهجه…………………………………………………………………………………………………..13

2-2 آشنایی با حوزه‌ی صرف………………………………………………………………………………13

2-2-3 انواع زبان از نظر ساختواژه …………………………………………………………………….21

2-2-4 علت تغییر و تحول زبان از نظر ساختواژی…………………………………………………24

2-2-5 واژگان زبان …………………………………………………………………………………………26

2-2-6 مقوله‌های واژگانی…………………………………………………………………………………30

2-3 پیشینه‌ی عملی ………………………………………………………………………………………….33

2-3-1 پیشینه‌ی گویش شناسی در ایران …………………………………………………………………33 2-3-2 پژوهش‌های انجام شده بر روی گویش انارکی ………………………………………………34 2-4 خانواده‌های زبانی هند و اروپایی………………………………………………………………………35

2-4-1 زبان‌های ایرانی……………………………………………………………………………………….36 2-4-1-1 دوره‌ی باستان…………………………………………………………………………………….37 2-4-1-2 دوره‌ی میانه……………………………………………………………………………………….38 2-4-1-3 دوره‌ی نو…………………………………………………………………………………………39 فصل سوم روش شناسی……………………………………………………………………………………41

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………42

3-2روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………42

3-3 روش جمع‌آوری داده‌ها ………………………………………………………………………………….43

3-4 جامعه‌ی آماری……………………………………………………………………………………………….43

3-5 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………….43

3-6 ابزار جمع‌آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………44

فصل چهارم مطالعه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………45

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….46

4-2 فرآیند تصریف……………………………………………………………………………………………….46

4-2-1 تصریف فعل………………………………………………………………………………………………46

4-2-1-1 ستاک……………………………………………………………………………………………………47

4-2-1-2 صفت مفعولی………………………………………………………………………………………..50

4-2-1-3 وند استمراری……………………………………………………………………………………….50

4-2-1-4 وند نمود کامل……………………………………………………………………………………….51

4-2-1-5 نشانه‌ی مصدر………………………………………………………………………………………..51

4-2-1-6 زمان و انواع فعل…………………………………………………………………………………….51

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-2-1-6-1 زمان گذشته‌ی ساده…………………………………………………………………………….53

4-2-1-6-2 زمان گذشته‌ی نقلی ……………………………………………………………………………55

4-2-1-6-3 زمان گذشته‌ی استمراری……………………………………………………………………..57

4-2-1-6-4 زمان گذشته‌ی بعید …………………………………………………………………………….59

4-2-1-6-5 زمان گذشته‌ی التزامی………………………………………………………………………….61

4-2-1-6-6 زمان گذشته‌ی مستمر………………………………………………………………………….63

4-2-1-6-7 زمان حال اخباری……………………………………………………………………………….65

4-2-1-6-8 زمان حال التزامی……………………………………………………………………………….68

4-2-1-6-9 زمان حال استمراری………………………………………………………………………….70

4-2-1-6-10 زمان آینده……………………………………………………………………………………..72

4-2-1-6-11 منفی‌ساز………………………………………………………………………………………….73

4-2-1-6-12 وند تصریفی فعل سببی …………………………………………………………………….84

4-2-1-6-13 فعل معلوم و مجهول………………………………………………………………………..86

4-2-1-6-13-1 فعل معلوم……………………………………………………………………………………86

4-2-1-6-13-2 فعل مجهول………………………………………………………………………………86

4-2-1-6-14 فعل پرسشی……………………………………………………………………………………87

4-2-1-6-15 فعل امر…………………………………………………………………………………………87

4-2-1-6-16 لازم و متعدی………………………………………………………………………………….88

4-2-1-6-17 فعل معین و وجهی………………………………………………………………………….89

4-2-1-6-17-1 فعل معین…………………………………………………………………………………..89

4-2-1-6-17-2 فعل وجهی………………………………………………………………………………..90

4-2-1-6-18 افعال پیشوندی ………………………………………………………………………………106

4-2-2 تصریف اسم …………………………………………………………………………………………107

4-2-2-1 نشانه‌های جمع…………………………………………………………………………………..107

4-2-2-2 نشانه‌ی معرفه……………………………………………………………………………………108

4-2-2-3 نشانه‌ی نکره………………………………………………………………………………………109

4-2-3 تصریف صفت………………………………………………………………………………………..110

4-2-3-1 نشانه‌ی صفت تفضیلی و عالی………………………………………………………………110

4-2-3-2 صفت ترتیبی……………………………………………………………………………………….111

4-2-3-3 صفت تصریح…………………………………………………………………………………………111

4-2-3-4 صفت مبهم………………………………………………………………………………………….112

4-2-3-5 صفت تعجبی……………………………………………………………………………………..113

فصل پنجم نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………114

5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………….115

5-2 نتایج………………………………………………………………………………………………………….115

5-3 کاربردها………………………………………………………………………………………………………116

5-4 پیشنهاداتی برای پژوهش بیشتر………………………………………………………………………117

اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………….118

مآخذ………………………………………………………………………………………………………………….131

پیوست……………………………………………………………………………………………………………….137

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید