فرمت word : پایان نامه بهبود موفقیت بازاریابی قانون تبادل دانش ضمنی بین فروش و بازاریابی در صنعت ساختمان سازی

دانلود پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی (M. A)

عنوان:

بهبود موفقیت بازاریابی: قانون تبادل دانش ضمنی بین فروش و بازاریابی در صنعت ساختمان سازی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر مراد رضایی دیزگاه

سال 1393

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه 3

1-2- اظهار مسأله 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 6

1-4- سؤالات پژوهش 8

1-5- اهداف پژوهش 8

1-6- چارچوب نظری پژوهش 8

1-7- فرضیه های پژوهش 9

1-8- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش 10

1-9- قلمرو پژوهش 12

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- بخش اول: موفقیت بازاریابی 14

2-1-1- بازاریابی 14

2-1-2- ابعاد گوناگون بازاریابی 15

2-1-3- مدیریت بازاریابی 17

2-1-4- اهمیت بازاریابی 18

2-1-4-1- رمزهای یافتن مشتری 18

2-1-4-2- نیاز مشتری 19

2-1-5- آمیزه بازاریابی 20

2-1-6- مفهوم راهبردی بازاریابی 23

2-1-7- اصول بازاریابی 24

2-1-8- مدل پنج نیروی پورتر در مورد موفقیت بازاریابی 24

2-1-8-1- تهدید تازه وارد ها 25

2-1-8-2- قدرت تأمین کنندگان مواد اولیه 25

2-1-8-3- قدرت چانه زنی خریداران 25

2-1-8-4- تهدید کالای جایگزین 26

2-1-8-5- شدت رقابت 26

2-2- بخش دوم: دانش ضمنی 27

2-2-1- پیشینه دانش ضمنی 27

2-2-2- تعاریف دانش ضمنی 27

2-2-3- اهمیت و ویژگی دانش ضمنی 29

2-2-4- ابعاد دانش ضمنی 29

2-2-5-کارکرد دانش ضمنی 30

2-2-6- مصادیق دانش ضمنی 31

2-2-7- انتقال دانش ضمنی 31

2-2-8- مکانیسم تعاملی در دانش ضمنی 31

2-2-9- تمهیدات همه جانبه 33

2-2-10- التزام اولیه 34

2-2-11- اهداف ضمنی 34

2-2-12- مکانیسم تبدیلی 35

2-2-13- ابهامات و زیادگی 35

2-2-14- مدیریت دانش در سازمان 37

2-2-15- مدیریت دانش ضمنی 39

2-2-16- خلاقیت و مدیریت نوآوری 43

2-2-17- تأثیر دانش ضمنی در مدیریت نوآوری 44

2-2-18- چرخه ارزش – رضایت – سودآوری از نگاه بازاریابی 45

2-2-19- درک مفهوم ارتباط میان رضایت مشتریان و سودآوری 47

2-3- بخش سوم: پیشینه پژوهش 49

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه 52

3-2- روش پژوهش 52

3-3- روش و ابزار گردآوری داده‏ها 53

3-4- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه 53

3-5- ابزار پژوهش 54

3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 54

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1. یافته های توصیفی 56

4-1-1. دانش ضمنی 56

4-1-2. نوآوری طرح های بازاریابی………………… 60

4-1-3. کارایی نسبی 63

4-1-4. اثربخشی نسبی 67

4-2. یافته های تحلیلی 71

4-2-1. ارتباط بین دانش ضمنی و نوآوری برنامه بازاریابی در صنعت ساختمان 71

4-2-2. ارتباط بین دانش ضمنی و راندمان نسبی در صنعت ساختمان 72

4-2-3. ارتباط بین دانش ضمنی و اثربخشی نسبی در صنعت ساختمان 72

4-2-4. ارتباط بین دانش ضمنی و موفقیت بازاریابی در صنعت ساختمان 73

4-2-5. رگرسیون 73

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1- مقدمه 76

5-2- آمار توصیفی 76

5-3- آمار استنباطی 77

۵-۴- پیشنهادات کاربردی 78

۵-۵- پیشنهادات آتی 79

۵-۶- محدودیت های پژوهش 79

منابع و مأخذ 80

پیوست 83

فهرست جداول

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

جدول 4-1 توزیع پاسخگویان بر اساس یادگیری و آموزش کارمندان بخش فروش و بازاریابی 57

جدول 4-2 توزیع پاسخگویان بر اساس به تمایل انتقال دانش به دیگران توسط کارمندان بخش فروش و بازاریابی 58

جدول 4-3 توزیع پاسخگویان بر اساس سهیم شدن تجربه های ناموفق سازمان، توسط کارمندان بخش فروش و بازاریابی 59

جدول 4-4 شاخص های مرکزی و پراکندگی دانش ضمنی 60

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

جدول 4-5 توزیع پاسخگویان بر اساس مهیج بودن طرح های بازاریابی نسبت به شرکتهای دیگر 60

جدول 4-6 توزیع پاسخگویان بر اساس متحولانه بودن طرح های بازاریابی نسبت به شرکتهای دیگر 61

جدول 4-7 توزیع پاسخگویان بر اساس در حد صنعت ساختمان بودن طرح های بازاریابی نسبت به دیگر شرکتها 62

جدول 4-8 شاخص های مرکزی و پراکندگی نوآوری طرح های بازاریابی 63

جدول 4-9 توزیع پاسخگویان بر اساس بهره گیری بهتر از منابع نسبت به شرکتهای دیگر 64

جدول 4-10 توزیع پاسخگویان بر اساس کاراتر بودن نسبت به شرکتهای دیگر 65

جدول 4-11 توزیع پاسخگویان بر اساس بدست آوردن خروجی بیشتر از منابع ورودی، نسبت به شرکتهای دیگر 66

جدول 4-12 شاخص های مرکزی و پراکندگی نوآوری طرح های بازاریابی 67

جدول4-13 توزیع پاسخگویان بر اساس ایجاد کردن ارزش بیشتر برای مشتری، نسبت به شرکتهای دیگر 67

جدول 4-14 توزیع پاسخگویان بر اساس درک بهتر نیازهای مشتریان، نسبت به شرکتهای دیگر 68

جدول 4-15 توزیع پاسخگویان بر اساس مسئولیت پذیرتر بودن نسبت به نیازهای مشتریان 69

جدول 4-16 شاخص های مرکزی و پراکندگی اثربخشی نسبی 70

جدول 4-17 شاخص های مرکزی و پراکندگی موفقیت بازاریابی 71

جدول 4-18 آزمون سیمرنوف کلموگروف 71

جدول 4-19 ارتباط بین دانش ضمنی و نوآوری برنامه بازاریابی در صنعت ساختمان 71

جدول  4-20 ارتباط بین دانش ضمنی و راندمان نسبی در صنعت ساختمان 72

جدول 4-21 ارتباط بین دانش ضمنی و اثربخشی نسبی در صنعت ساختمان 72

جدول 4-22 ارتباط بین دانش ضمنی و موفقیت بازاریابی در صنعت ساختمان 73

جدول 4-23 آماره‌های مربوط به مدل رگرسیون چند متغیره موفقیت بازاریابی 74

جدول 4-24 متغیرهای داخل مدل رگرسیون 74

فهرست نمودارها

نمودار 4-1 نمایش پاسخگویان بر اساس یادگیری و آموزش کارمندان بخش فروش و بازاریابی 57

نمودار 4-2 نمایش پاسخگویان بر اساس به تمایل انتقال دانش به دیگران توسط کارمندان بخش فروش و بازاریابی 58

نمودار 4-3 نمایش پاسخگویان بر اساس سهیم شدن تجربه های ناموفق سازمان، توسط کارمندان بخش فروش و بازاریابی 59

نمودار 4-4 نمایش پاسخگویان بر اساس مهیج بودن طرح های بازاریابی نسبت به شرکتهای دیگر 61

نمودار 4-5 نمایش پاسخگویان بر اساس متحولانه بودن طرح های بازاریابی نسبت به شرکتهای دیگر 62

نمودار 4-6 نمایش بر اساس معمولی و در حد صنعت ساختمان بودن طرح های بازاریابی نسبت به شرکتهای دیگر 63

نمودار 4-7 نمایش پاسخگویان بر اساس بهره گیری بهتر از منابع نسبت به شرکتهای دیگر 64

نمودار 4-8 نمایش پاسخگویان بر اساس کاراتر بودن نسبت به شرکتهای دیگر 65

نمودار 4-9 نمایش پاسخگویان بر اساس بدست آوردن خروجی بیشتر از منابع ورودی، نسبت به شرکتهای دیگر 66

نمودار 4-10 نمایش پاسخگویان بر اساس ایجاد کردن ارزش بیشتر برای مشتری، نسبت به شرکتهای دیگر 68

نمودار 4-11 نمایش پاسخگویان بر اساس درک بهتر نیازهای مشتریان، نسبت به شرکتهای دیگر 69

نمودار 4-12 نمایش پاسخگویان بر اساس مسئولیت پذیرتر بودن نسبت به نیازهای مشتریان 7

فهرست اشکال

شکل 2–1  باور سطوح مختلف سازمانی نسبت به اهمیت خدمت به مشتری 45

شکل 2-2 سیاست‌های بازاریابی برای سازمان‌های محصول-خدمت 46

شکل 2-3 الگوی کارایی مالی سازمان 47

شکل 2-4 الگوی نتایج کسب شده ذینفعان (Payne, 2006). 48

چکیده

بر اساس تحقیقات تجربی و نظریات مطرح شده، بازاریابی شامل سه اصل اساسی و مهم می باشد: ایجاد ارزش برای مشتری، ایجاد مزیت رقابتی و تمرکز بر خواسته ها و نیازهای مشتریان. وظیفه بازاریابی ایجاد ارزشی بیش از رقبا برای مشتریان می باشد. دانش ضمنی دانشی می باشد که نمی تواند نوشته گردد و تنها می تواند با بهره گیری‎ی فرآیند دادن و بردن انتقال داده گردد، که بوسیله آن شرکت کنندگان در طول زمان، درک پیچیدگی های درگیر شده در یک جایگاه را توسعه می دهند. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه ارتباط دانش ضمنی و موفقیت بازاریابی در صنعت ساختمان سازی در شهر تهران بوده می باشد. از دیدگاه فیلیپ کاتلر، بازاریابی به عنوان فرآیندی مدیریتی-اجتماعی تعریف می گردد که بوسیله آن افراد، گروه ها و سازمان ها از طریق تولید و مبادله کالا و خدمات با یکدیگر، به تامین نیازها و خواسته های خود اقدام می کنند.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید