پژوهش: پایان نامه بینامتنیت قرآنی در مقامات حریری

دانلود پایان نامه

 

پایان نامه­ی دوره کارشناسی ارشد در رشته زبان و ادبیات عربی

 

موضوع:

 

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بینامتنیت قرآنی در مقامات حریری

 

 

 

استاد راهنما:

دکتر مصطفی کمالجو

 

استاد مشاور:

دکتر حسن گودرزی

 

 

شهریورماه 1391

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

مقامات حریری نوشته ابو محمد قاسم بن علی حریری بصری، اثری می باشد گرانسنگ در موضوع مقامات که این نویسنده­ی توانا آن را به تقلید از شیوه­ی بدیع­الزمان در پنجاه مقامه نگاشته، و در تصنع و تکلف از وی در گذشته و این فن را به کمال رسانده می باشد. هر مقامه در قالب داستانی کوتاه و مستقل می باشد که شخصی به نام حارث بن همام، شیفته­ی نوادر ادب، آن را روایت کرده می باشد. و قهرمان داستان­ها، پیرمردی می باشد شوخ، فرزانه، خطیب و دانای علوم و فنون ادبی به نام ابو زید سروجی، که با خطابه­های شیرین خود همگان را می­فریبد.

قرآن کریم، مهمترین و بی­نظیرترین کتاب در نزد مسلمانان و به ویژه علما و ادبا می باشد و کاملترین کتابی می باشد که نازل شده و بلاغت و زیبایی آن همگان را شیفته­ی خود نموده می باشد و نویسندگان بسیاری، از آن تأثیر پذیرفته­اند. ابو القاسم حریری نیز مانند کسانی می باشد که مقامات خویش را با تأثیر پذیری از قرآن کریم بنا نهاده و از آیات و مضامین آن بهره­ی وافر برده می باشد.

در انجام این پایان­نامه، از روش کتابخانه­ای­ برای گردآوری اطلاعات بهره گیری شده می باشد. و کوشش بر آن شده تا بینامتنیت قرآنی را در مقامات حریری، که به حق یکی از کم­نظیرترین آثار ادبی در ادبیات عرب، محسوب می­گردد مورد مطالعه و کند و کاو قرار دهد.

حریری از آیات نورانی قرآن کریم، بهره فراوان جسته می باشد که در چهار گروه مورد مطالعه قرار گرفته می باشد:

  • بهره گیری از الفاظ قرآن کریم 2-  بهره گیری از آیات قرآن کریم یا قسمتی از آن
  • بهره گیری از مفاهیم و مضامین آیات الهی       4-   بهره گیری از الفاظ و مفاهیم آن.

پژوهشی که انجام شده، نشانگر این می باشد که کاربرد قرآن در کتاب مقامات حریری  بسیار جالب توجه بوده، که شاید در این مطالعه فقط به بخش­هایی از آن تصریح شده می باشد. و این امر اظهار کننده­ی توجه وافر این شاعر به کلام خداوند می­باشد.

واژگان کلیدی:

حریری، مقامات، قرآن کریم، بینامتنیت

 

 

 

 

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                         صفحه

مقدمه      1

فصل اولکلیاتتحقیق.. 4

1-1 بیانمسأله  4

1-2   مقامه    5

1-3 کتاب «مقامات»حریری.. 6

1-4 تناصّقرآنیدرمقاماتحریری.. 7

1-5 سؤالپژوهش9

1-6 پژوهشهایعلمیانجامشدهقبلیدرارتباطباپایاننامه (بطورمختصر) 9

1-7 حدودپژوهش (درصورتلزوم) 9

1-8 فرضیاتپژوهش9

1-9 اهدافاینپژوهش9

1-10 خلاصهمراحلروشپژوهش9

فصل 2 زندگیحریری.. 11

2-1 درآمد        11

2-2 زندگیحریری.. 11

2-3 اساتیدحریری.. 12

2-4 حریریودیوانخلافت12

2-5 زشتروییحریری.. 12

2-6 آثارحریری.. 13

2-7 دیگراشعاراو. 13

2-8 سببتألیفکتابمقاماتحریری.. 13

2-9 گنگیحریریدردیوانخلافت14

2-10 راویان حریری.. 15

2-11 حریری و نهی از شراب15

2-12 موافقانومخالفانمقاماتحریری.. 16

فصل3 مقاماتوبینامتنیت18

3-1 درآمد……………………………………………. 18

3-2 نگاهیکلیبهنثرعباسی.. 18

3-3 تصنیعدرزندگیعربی.. 19

3-4 تصنیعودواوینخلافتعباسی.. 19

3-5 جایگاهشاعراندرنزدخلفاوامرا 20

3-6 اوجگیریموجتصنیع.. 20

3-7 تصنع……… 21

3-8 پیدایشوظهورمقامات21

3-9 عواملظهورمقاماتدرعصرعباسی.. 22

3-9-1 عاملاجتماعی.. 22

3-9-2 عاملفرهنگی.. 24

3-10 مقامهدرلغت24

3-11 مقامهدراصطلاح.. 25

3-12 سیرتحولمعناییمقامه. 26

3-13مقامهدرقرآن.. 26

3-14 قهرماندرمقاماتعربی.. 27

3-15 مبدعمقامات27

3-16 مقاماتحریری.. 28

3-17 راویوقهرمانمقاماتحریری.. 28

3-18 شخصیتقهرمانداستان،واقعیتیاخیال.. 28

3-19 ناممقامات29

3-20 موضوعمقامات29

3-21ارزش ادبی مقامات29

3-22 سبکمقامات30

3-22-1  استفادهازکنایاتوآیاتقرآن.. 30

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-22-2  استفادهازسجعهایمتوالیوصنایعبدیعی.. 31

3-22-3  استفادهازشعردرمیاننثر. 32

3-23 مقاماتحریریراهیبهدرونوی.. 33

3-24 خلاصهایازمقاماتحریری.. 33

3-25 متأثرانازمقاماتحریری.. 34

3-26 مقاماتحریریوادباروپایی.. 35

3-27 آثارحریری.. 36

3-28 بدیعالزمانهمدانی.. 36

3-29 سیرمقامهنویسیپسازبدیعالزمان.. 37

3-30 حریریومقایسهویبابدیعالزّمان.. 37

3-31 تفاوتمقاماتبدیعالزمانهمدانیوحریری.. 39

3-32 متنوبینامتن.. 40

3-33  تناصدرلغت41

3-34 تناصدراصطلاح.. 42

3-35 کریستواوتعریفویازبینامتنیت42

3-36 بینامتنیتدرادبیاتغرب43

3-37 بینامتنیتدرادبیاتعرب44

3-38 انواعتناص…. 45

فصل4 بررسیبینامتنیتقرآنی(تناص) درکتابمقاماتحریری.. 48

4-1 درآمد…… 48

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید