منبع پایان نامه : پایان نامه تأثیر آموزش مهارت¬های مثبت¬اندیشی بر بهزیستی روان¬شناختی، امید به زندگی و رضامندی زناشویی مادران دارای فرزند کم¬توان ذهنی

دانلود پایان نامه
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

واحد قاین

پایان ­نامه کارشناسی ارشد رشته روان­شناسی “M.A”

گرایش کودکان استثنایی

عنوان :

تأثیر آموزش مهارت­های مثبت­ اندیشی بر بهزیستی روان­شناختی، امید به زندگی و رضامندی زناشویی مادران دارای فرزند کم­ توان ذهنی

استاد راهنما :

دکترعلی ­اکبر اسماعیلی

 

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 اظهار مسئله. 3

1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش.. 5

1-4 اهداف پژوهش…. 5

1-5 فرضیه­های پژوهش…. 5

1-6  تعریف واژه­ها و مفاهیم.. 5

 

فصل دوم:  ادبیات و پیشینه­ی پژوهش.. 1

2-1 عقب ماندگی ذهنی.. 9

2-2 عقب­مانده­ی ذهنی آموزش­پذیر (EMR) 9

2-3 ویژگی­های کودک استثنایی.. 9

2-4 نیازهای والدین کودکان استثنایی.. 10

2-5 احساسات والدین کودکان استثنایی.. 10

2-6  تعریف روان­شناسی مثبت­گرا 11

2-7 اهداف اولیه­ی روان­شناسی مثبت­گرا 12

2-8 اصول و مفروضه­های روان­شناسی مثبت­گرا 12

2-9 ابعاد روان­شناسی مثبت­گرا 1

2-10   زندگی کامل.. 13

2-10-1- زندگی لذت بخش… 14

2-10-1-1-  وجوه سه گانه زندگی لذت بخش….. 14

2-10-2- زندگی با اشتیاق (زندگی درگیرانه) 14

2-10-2-1-  توانمندی­ها و فضیلت­ها 15

2-10-3- زندگی با معنی.. 16

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-11   بهزیستی روان­شناختی.. 16

2-12   ابعاد بهزیستی روان­شناختی.. 19

2-13   نظریه­های بهزیستی روانی.. 20

2-13-1- نظریه­ی فرانکل.. 20

2-13-2- الگوی ویسینگ و واندان. 20

2-13-3- نظریه­ی ریف.. 20

2-14   عوامل مؤثر بر بهزیستی.. 21

2-15   امید به زندگی.. 21

2-16   رضایت زناشویی.. 23

2-16-1- تعریف رضایت زناشویی.. 23

2-16-2- عوامل تعیین کننده­ی موفقیّت ازدواج و رضایت زناشویی.. 23

2-17   پژوهش­های انجام شده در ارتباط با موضوع. 33

2-17-1-  پژوهش­های انجام شده در کشور 33

2-17-2- پژوهش­های خارجی.. 37

 

فصل سوم:  روش پژوهش.. 1

3-1 مقدمه. 40

3-2 نوع طرح پژوهش…. 40

3-3 جامعه­ی آماری.. 40

3-4 نمونه، روش نمونه­گیری و حجم نمونه.

3-4-1- گروه نمونه. 40

3-4-2- روش نمونه­گیری.. 40

3-5 ابزار اندازه­گیری.. 40

3-6  اجرا و  روش جمع­آوری داده­ها 45

3-7 روش­های آماری.. 46

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها 1

4-1 مقدمه. 48

4-2 تجزیه و تحلیل و توصیف داده­های گردآوری شده 48

4-2-1- توصیف نمونه­ی آماری.. 48

4-2-2- توصیف متغیرهای پژوهش در گروه آزمایش… 49

4-2-3- توصیف متغیرهای پژوهش در گروه کنترل. 51

4-3 آمار استنباطی.. 54

4-4 آزمون فرضیه­های پژوهش.. 54

4-4-1- آزمون فرضیه­ی اول. 54

4-4-2- آزمون فرضیه­ی دوم. 56

4-4-3- آزمون فرضیه­ی سوم. 58

 

فصل پنجم:  نتیجه­گیری، بحث و پیشنهادات.. 1

5-1 مقدمه. 63

2-5 اختصار نتایج آزمون فرضیه­های پژوهش.. 63

5-2-1- بحث و نتیجه­گیری از فرضیه­ی اول. 63

5-2-2- بحث و نتیجه­گیری از فرضیه­ی دوم. 64

5-2-3- بحث و نتیجه­گیری از فرضیه­ی سوم. 65

5-3 محدودیت­های پژوهش.. 66

5-4 پیشنهادات… 67

5-4-1- پیشنهادات کاربردی.. 67

5-4-2- پیشنهادات پژوهشی.. 67

پیوست­ها  1

پرسشنامه­یی زوجی اینریچ.. 70

پرسشنامه­ی امید به زندگی حلاجیان.. 72

پرسشنامه­ی بهزیستی روان­شناختی – فرم کوتاه ریف… 74

منابع و مآخذ  75

فهرست جدول­ها

جدول شماره (3-1): پایایی پرسشنامه­ی امید به زندگی حلاجیان در گروه آزمایش و کنترل.. 41

جدول شماره (3-2): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات اختلاف پیش­آزمون و پس­آزمون امید به زندگی مادران در گروه آزمایش و کنترل.. 42

جدول شماره (3-3): پایایی مقیاس زوجی اینریچ در گروه آزمایش و کنترل.. 42

جدول شماره (3-4): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات اختلاف پیش­آزمون و پس­آزمون رضامندی زناشویی مادران در گروه آزمایش و کنترل.. 43

جدول شماره (3-5): پایایی مقیاس بهزیستی روان­شناختی – فرم کوتاه ریف در گروه آزمایش و کنترل.. 44

جدول شماره (3-6): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات اختلاف پیش­آزمون و پس­آزمون بهزیستی روان­شناختی مادران در گروه آزمایش و کنترل.. 44

جدول شماره (3-7): ساختار کلی جلسات آموزش مهارت­های مثبت­اندیشی.. 45

جدول شماره(4-1): توصیف گروه آزمایش و کنترل.. 48

جدول شماره(4-2):توصیف نمره متغیرهای پژوهش در گروه آزمایش…. 49

جدول شماره (4-3):توصیف نمره­ی متغیرهای پژوهش در گروه کنترل.. 51

جدول شماره (4-4): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات پیش­آزمون بهزیستی روان­شناختی مادران در گروه آزمایش و کنترل.. 54

جدول شماره (4-5): نتایج آزمون لوین.. 54

فهرست جدول­ها

جدول شماره (4-6): نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس­آزمون و پیگیری پس از کنترل نمرات پیش­آزمون در مؤلفه­ی بهزیستی روانشناختی مادران.. 55

جدول شماره (4-7): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین­های بهزیستی روان­شناختی مادران دانش­آموزان گروه آزمایش و کنترل در پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری.. 56

جدول شماره (4-8): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات پیش­آزمون امید به زندگی مادران در گروه آزمایش و کنترل  57

جدول شماره (4-9): نتایج آزمون لوین.. 57

جدول شماره (4-10): نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس­آزمون و پیگیری پس از کنترل نمرات پس­آزمون در مؤلفه­ی امید به زندگی مادران.. 57

جدول شماره (4-11): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین­های امید به زندگی مادران گروه آزمایش و کنترل در پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری.. 58

جدول شماره (4-12): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین نمرات پیش­آزمون رضامندی زناشویی مادران در گروه آزمایش و کنترل  59

جدول شماره (4-13): نتایج آزمون لوین.. 59

جدول شماره (4-14): نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس­آزمون و پیگیری پس از کنترل نمرات پس­آزمون در مؤلفه­ی رضامندی زناشویی مادران.. 60

جدول شماره (4-15): نتایج تحلیل آماری مقایسه میانگین­های رضامندی زناشویی مادران گروه آزمایش و کنترل در پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری.. 60

جدول5-1: اختصار نتایج آزمون فرضیه­های پژوهش.. 63

جدول شماره (الف-1): پرسشنامه­ی زوجی اینریچ.. 69

ادامه جدول شماره (الف-1): پرسشنامه­ی زوجی اینریچ.. 70

جدول شماره (الف-2): پرسشنامه­ی امید به زندگی.. 71

ادامه­ی جدول شماره (الف-2): پرسشنامه­ی امید به زندگی.. 72

جدول شماره (الف-3): پرسشنامه­ی بهزیستی- روان­شناختی.. 73

ادامه­ی جدول شماره (الف-3): پرسشنامه­ی بهزیستی- روان­شناختی.. 74

فهرست نمودارها

نمودار شماره (4-1): توصیف گروه آزمایش و کنترل.. 49

نمودار شماره (4-2): توصیف پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری بهزیستی روان­شناختی مادران در گروه آزمایش و کنترل  52

نمودار شماره (4-3): توصیف پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری رضامندی زناشویی مادران گروه آزمایش و کنترل  53

نمودار شماره (4-4): توصیف پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری امید به زندگی مادران گروه آزمایش و کنترل  53

فهرست شکل­ها

عنوان شکل ………………………………………………………………………………………………….                صفحه

شکل شماره (2-1): الگوی ریف در خصوص سازه بهزیستی روان­شناختی، اقتباس از نمود تمینی (1384) 1

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید