دانلود پژوهش: پایان نامه تأثیر بازارگرایی بر عملکرد برند با توجه به نقش برند گرایی

دانلود پایان نامه

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت بازرگانی   گرایش: داخلی

عنوان:

 تأثیر بازارگرایی بر عملکرد برند با در نظر داشتن تأثیر برند گرایی  (مطالعه موردی شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت)

استاد راهنما:

دکتر محمد طالقانی

زمستان  1392

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1) مقّدمه 3

1-2) اظهار مساله 3

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش 5

1-4) اهداف پژوهش 6

1-5) چهارچوب نظری پژوهش 6

1-6) فرضیه های پژوهش 7

1-7) تعاریف مفهومی و عملیاتی 7

1-8) قلمرو پژوهش 9

فصل دوم: ادبیات پژوهش

بخش اول: بازارگرایی

2-1-1) مفهوم بازار گرایی 12

2-1-2) ابعاد بازار گرایی 13

2-1-3) رویکرد های قالب در بازارگرایی 20

2-1-4) نتایج بازارگرایی 22

بخش دوم: برندگرایی و عملکرد برند

2-2-1) مقدمه 25

2-2-2) مروری بر تحولات تاریخی مفهوم برند 25

2-2-3) اهمیت برند 26

2-2-4) تعاریف برند 27

2-2-5) استراتژی نام تجاری 28

2-2-6) برند گرایی 29

2-2-7) عملکرد برند 31

2-2-8) چرخه عمر برند و عملکرد آن 34

2-2-9) عملکرد برند و ارزش ویژه برند 35

بخش سوم: پیشینه پژوهش

2-3-1) تحقیقات داخلی 37

2-3-2) تحقیقات خارجی 37

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3-1) مقدّمه 40

3-2) فرآیند اجرای پژوهش 40

3-3) روش پژوهش 40

3-4) جامعه و نمونه آماری 41

3-5) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات 42

3-5-1) روایی پرسشنامه 43

3-5-2) پایایی پرسشنامه 43

3-6) روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات 44

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه 47

4-2) توصیف متغیرهای اصلی پژوهش 47

4-3) آزمون نرمالیته متغیرهای پژوهش 53

4-4) تحلیل عاملی اکتشافی 53

4-5) تحلیل عاملی تائیدی 56

4-6) مدل های پژوهش 61

4-6-1) مدل پایه پژوهش درحالت استاندارد 61

4-6-2) مدل پایه پژوهش درحالت اعداد معنی داری 62

4-6-3) مطالعه شاخص های معنی داری و برازش مدل 64

4-7) آزمون فرضیه‏های پژوهش 64

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه 67

5-2) نتیجه گیری 67

5-2-1) نتایج آمار توصیفی 67

5-2-2) نتایج آمار استنباطی 70

5-3) پیشنهادات 71

5-4)پیشنهادات برای تحقیقات آتی 72

5-5) محدودیت های پژوهش 72

منابع و ماخذ 7

فهرست جداول

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

جدول3-1) صفات طیف پاسخی پرسشنامه 42

جدول 3-2) معرفی ساختار سوالات پرسشنامه 42

جدول 3-3) ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سوالات پرسشنامه 44

جدول4-1) توصیف متغیر بازار گرایی 47

جدول4-2) توصیف متغیر مشتری گرایی 48

جدول4-3) توصیف متغیر رقیب گرایی 49

جدول4-4) توصیف متغیر هماهنگی بین وظیفه ای 50

جدول4-5) توصیف متغیر برند گرایی 51

جدول4-6) توصیف متغیر عملکرد برند 52

جدول4-7) نتایج آزمون کلوموگروف- اسمیرنف 53

جدول4-8) نتایج تحلیل عاملی اکتشافی متغیر بازار گرایی 53

جدول4-9) نتایج تحلیل عاملی اکتشافی متغیر برند گرایی 54

جدول4-10) نتایج تحلیل عاملی اکتشافی متغیر عملکرد برند 55

جدول4-11) نتایج تحلیل عاملی تائیدی برای متغیر بازارگرایی 58

جدول 4-12) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر بازار گرایی 58

جدول4-13) نتایج تحلیل عاملی تائیدی برای متغیر برند گرایی و عملکرد برند 60

جدول 4-14) شاخص های برازش مدل اندازه گیری متغیر برند گرایی و عملکرد برند 61

جدول4-15) شاخص های برازش مدل های  پژوهش 64

جدول5-1) توصیف متغیرمشتری گرایی 67

جدول5-2) توصیف متغیر رقیب گرایی 68

جدول5-3) توصیف متغیر هماهنگی بین وظیفه ای 68

جدول5-4) توصیف متغیر برندگرایی(گرایش به برند) 69

جدول5-5) توصیف متغیر عملکرد برند 6

فهرست نمودارها

نمودار4-1) هیستوگرام  متغیر بازار گرایی 47

نمودار4-2) هیستوگرام  متغیر مشتری گرایی 48

نمودار4- 3 ) هیستوگرام  متغیر رقیب گرایی 49

نمودار4- 4 ) هیستوگرام  متغیر هماهنگی بین وظیفه ای 50

نمودار4- 5 ) هیستوگرام  متغیر برند گرایی 51

نمودار4- 6 ) هیستوگرام  متغیر عملکردبرند 52

نمودار 4-7) مدل اندازه گیری متغیر بازار گرایی در حالت استاندارد 56

نمودار 4-8) مدل اندازه گیری متغیر بازار گرایی در حالت اعداد معنی داری 57

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

نمودار 4-9) مدل اندازه گیری متغیر های برندگرایی و عملکرد برند در حالت اعداد استاندارد 59

نمودار 4-10) مدل اندازه گیری متغیر های برندگرایی و عملکرد برند در حالت اعداد معنی داری 60

نمودار 4-11) مدل پایه پژوهش درحالت استاندارد 61

نمودار 4-12) مدل پایه پژوهش به صورت تفکیکی ودرحالت استاندارد 62

نمودار 4-13) مدل پایه پژوهش درحالت اعداد معنی داری 63

نمودار 4-14) مدل پایه پژوهش درحالت اعداد معنی داری و تفکیکی 63

فهرست اشکال

شکل 1-1) مدل پژوهش 6

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید