دانلود فرمت word : پایان نامه تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال ظهور

دانلود پایان نامه

دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت بازرگانی                                                      پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی                              گرایش: مدیریت مالی

 

عنوان:                                                                                                             تأثیر پژوهش و توسعه بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال ظهور

 

استاد راهنما:                                                                                                                      دکتر علی ناصر یداله زاده طبری

استاد مشاور:                                                                                                                 دکتر علی نبوی چاشمی

پژوهش و نگارش:                                                                                                            داود اطری نقارچی

خرداد 1392

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

چکیده…………………………………… 1

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فصل اول: کلیات پژوهش……………….. 2

    1-1)مقدمه……………………………. 3

    1-2)اظهار مسئله……………………….. 4

    1-3)ضرورت انجام پژوهش…………………. 6

    1-4)فرضیه و اهداف پژوهش……………….. 6

    1-5)روش و حدود پژوهش………………….. 7

فصل دوم: مروری بر ادبیات موضوع………. 8

   2-1)مقدمه…………………………….. 9

   2-2)تقسیم­بندی جوامع بر اساس سطح توسعه آن­ها.. 10

   2-3)مرزبندی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 12

   2-4)ساختار اقتصاد کشورهای در حال توسعه…… 13

   2-5)پژوهش و توسعه (R&D)………………… 14

2-5-1)تعریف R&D و وظایف واحدهای R&D در سازمان 14

2-5-2)جایگاه و ضرورت R&D در سازمان………. 17

2-5-3)تاریخچه پژوهش و توسعه در جهان……… 19

2-5-4)مطالعه وضعیت مخارج پژوهش و توسعه……. 20

   2-6)رشد اقتصادی……………………….. 27

2-6-1)عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی……… 28

   2-7)تأثیر عوامل تولید در رشد اقتصادی………. 30

2-7-1)زمین و تأثیر آن در رشد اقتصادی………. 31

2-7-2)سرمایه و تأثیر آن در رشد اقتصادی…….. 31

2-7-3)تکنولوژی و تأثیر آن در رشد اقتصادی…… 32

2-7-4)تأثیر نیروی کاردر رشد اقتصادی……….. 33

   2-8)مخارج پژوهش و توسعه و رشد اقتصادی……. 33

   2-9)انواع نظام­های مالی…………………. 34

2-9-1)نظام مالی بازار محور……………… 35

2-9-2)نظام مالی بانک محور………………. 36

2-9-3)نظام بازار محور و بانک محور در کنار یگدیگر 38

   2-10)وظایف نظام مالی…………………… 38

   2-11)ارتباط بین توسعه مالی و رشد اقتصادی…. 40

   2-12)معیارهای سنجش رشد و توسعه­ی اقتصادی جوامع 41

   2-13)تابع تولید مدل لوکاس………………. 42

   2-14)شاخص توسعه نیروی انسانی……………. 45

   2-15)پیشینه پژوهش……………………… 46

2-15-1)خارجی………………………….. 46

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-15-2)داخلی………………………….. 48

   2-16)مدل مورد بهره گیری………………….. 51

فصل سوم:روش پژوهش………………….. 56

   3-1)مقدمه…………………………….. 57

3-2)روش پژوهش…………………………. 57

   3-3)روش گردآوری اطلاعات…………………. 58

   3-4)جامعه آماری……………………….. 58

3-5)فرضیه­های پژوهش…………………….. 58

   3-6)روش برآورد الگو-رگرسیون پانل دیتا……. 58

3-6-1)آزمون F………………………….. 61

3-6-2)آزمون هاسمن: انتخاب بین اثرات ثابت یا تصادفی 62

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده­ها………. 63

   4-1)مقدمه…………………………….. 64

   4-2)آزمون فرضیه……………………….. 64

4-2-1)آزمون قابلیت ادغام داده­ها برای مدل اوّل (با بهره گیری از آزمون چاو)………………………………. 64

4-2-1-1)برآزش مدل رگرسیونی و تحلیل آن……. 66

4-2-2)آزمون قابلیت ادغام داده­ها برای مدل دوّم (با بهره گیری از آزمون چاو)………………………………. 68

4-2-2-1)برآزش مدل رگرسیونی و تحلیل آن……. 69

4-2-3)آزمون قابلیت ادغام داده­ها برای مدل سوّم (با بهره گیری از آزمون چاو)………………………………. 72

4-2-3-1)برآزش مدل رگرسیونی و تحلیل آن……. 73

فصل پنجم: نتیجه­گیری………………… 76

   5-1)مقدمه…………………………….. 77

   5-2)مقایسه مدل­های پژوهش………………… 78

   5-3)نتیجه­گیری و بحث……………………. 79

   5-4)مقایسه نتایج پژوهش با فرضیات و تحقیقات مشابه 80

   5-5)پیشنهادات پژوهش……………………. 83

   5-6)پیشنهاد برای تحقیقات آتی……………. 84

  پیوست داده­های نرم­افزاری…………………. 86

  منابع و مآخذ…………………………… 94

چکیده:

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید