دانلود فایل پایان نامه : پایان نامه تأثیر ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون

دانلود پایان نامه

گروه تربیت بدنی وعلوم ورزشی

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪی جهت دریافت درجه ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

رشته ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ وﻋﻠﻮم ورزﺷﯽ

عنوان:

تأثیر ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون.

استاد راهنما:

آقای دکتر رحیم میرنصوری

اساتید مشاور:

آقای دکتر وحید اما­پور ده­نو

آقای مصطفی بهرامی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل ۱- مقدمه و معرفی

۱-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….2

۱-۲- اظهار مسئله ……………………………………………………………………………………………………………..2

۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش ………………………………………………………………………………………3

۱-۴- اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….5

۱-۴-۱- اهداف کلی……………………………………………………………………………………………………..5

۱-۴-۲- اهداف اختصاصی …………………………………………………………………………………………………..5

۱-۵- فرضیه ­های پژوهش………………………………………………………………………………………………..5

۱-۵-۱- فرضیه ­های اصلی………………………………………………………………………………………………..5

۱-۵-۲- فرضیه­ های جانبی……………………………………………………………………………………………5

۱-۶- محدودیت­های پژوهش …………………………………………………………………………………………….6

۱-۷- تعریف واژه ها و اصطلاحات ………………………………………………………………………………….6

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

۱-۷-۱- هورمون تستوسترون …………………………………………………………………………………………. 6

۱-۷-2- ترتیب حرکت درتمرین ……………………………………………………………………………………..7

فصل ۲- ادبیات پژوهش

۲-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..9

۲-۲- زمینه های نظری ……………………………………………………………………………………………..9

۲-۲-۱- غدد درون ریز…………………………………………………………………………………………………9

۲-۲-۲- هورمون:‍‍‍‍‍ ساختار، سنتز و انتقال در خون …………………………………………………………….9

۲-۲-۳- هورمون: نیمه عمر، حمل و نقل، تخریب ………………………………………………………………10

۲-۲-۴- عضله و سیگنال­های درون ریز………………………………………………………………………..11

۲-۲-۵- ریتم شبانه روزی ……………………………………………………………………………………….12

۲-۲-۶- عملکرد هورمون تستوسترون …………………………………………………………………………..13

۲-۲-۷- تاثیر سن در ترشح هورمون تستوسترون …………………………………………………………….14

۲-۲-۸- نیمه عمر هورمون تستوسترون…………………………………………………………………………15

۲-3- تحقیقات انجام شده …………………………………………………………………………………16    

۲-3-1- هورمون تستوسترون……………………………………………………………………………………16

2-3-3- حجم کار ……………………………………………………………………………………………….18

فصل۳- روش شناسی پژوهش

۳-۱- روش پژوهش ………………………………………………………………………………………..21

۳-۳- جامعه ونمونه آماری ………………………………………………………………………………..21

۳-۴- متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………………………..22

۳-۴- ۱- متغیر مستقل ………………………………………………………………………………………22

۳-۴-۲- متغیر های وابسته ……………………………………………………………………………..22

۳-۵- ابزار اندازه ­گیری ………………………………………………………………………………..22

۳-۶- شیوه اجرای پژوهش……………………………………………………………………………..23

۳-۷- برنامه تمرینی ……………………………………………………………………………………..25

۳-۸- روش های آماری………………………………………………………………………………….26

فصل ۴- تجزیه و تحلیل آمار

۴-۱- ﻣﻘﺪﻣﻪ……………………………………………………………………………………………….. 28

۴-۲- نتایج و یافته ­های پژوهش ……………………………………………………………….. 28

۴-۲-۱- توصیف نتایج ………………………………………………………………………………….28

۴-۲-۱-۱- ﻧﺘﺎﯾﺞ توصیفی برای متغیر­های حرکتی ………………………………………………. 28

۴-۲-۱-۲-   میانگین حجم کار……………………………………………………………………..29

۴ -۲-۱-۳- سطوح هورمون تستوسترون…………………………………………………….30

۴-۲-۲- آمار اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﻲ………………………………………………………………………………31

۴-۲ -۲-۱- آزمون فرضیه­ ها …………………………………………………………………………31

۴-۲-۲-۱-۱- فرضیه اول …………………………………………………………………………..31

۴-۲-۲-۱-۲- فرضیه دوم ……………………………………………………………………………34

فصل ۵- اختصار، بحث و نتیجه گیری

۵-۱- اختصار ﭘﮋوﻫﺶ………………………………………………………………………………37

۵-2- بحث……………………………………………………………………………………….38

۵-2-۱- هورمون تستوسترون …………………………………………………………………38

۵-2-2- حجم تمرین…………………………………………………………………………….40

۵-۴- نتیجه­ گیری……………………………………………………………………………….41

۵-۵- پیشنهادها………………………………………………………………………………….42

۵-۵ -۱- پیشنهادهای برآمده از پژوهش …………………………………………………….42

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

۵-۵ -۲- پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………………42

۶- پیوست­ها

۶ -1- پیوست……………………………………………………………………………….44

۶-1- اندازه گیری هورمون تستوسترون(پیوست 1)…………………………………44

۶-2- مشخصات جهت جمع آوری نمونه گیری(پیوست3)…………………………..45

۶-3- رضایت نامه شرکت و همکاری در طرح(پیوست 4)…………………………….46

۶-4- دستورالعمل تغذیه­ای و عملکردی داوطلبان (پیوست5)…………………………47

۶-5- عکس تجهیزات آزمایشگاه (پیوست6)…………………………………….48

7- فهرست منابع

7- منابع …………………………………………………………………………………49  

چکیده:

هدف پژوهش حاضر مطالعه تأثیرات ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ هورمون تستوسترون بود. 15 مرد جوان فعال با میانگین سنی41/0±02/18 سال؛ قد 96/4±0/173 سانتی­متر؛ وزن 57/9±08/63 کیلوگرم به صورت داوطلبانه به عنوان نمونه انتخاب شدند. آغاز یک تکرار بیشینه حرکات (پرس تخت، اسکات پا، زیر بغل با سیم کش، پشت پا با دستگاه و سرشانه) آزمودنی­ها مشخص و اولین نمونه خونی نیز از آزمودنی­ها گرفته گردید. آزمودنی­ها به فاصله یک هفته پروتکل­های سنتی و منتخب را انجام دادند. آزمودنی­ها آغاز تمرین مقاومتی سنتی را به صورت ۳ دور با ۱۰ تکرار با شدت 70 تا 85 درصد یک تکرار بیشینه و یک هفته بعد تمرین مقاومتی منتخب را به همان شکل انجام دادند. نمونه­های خونی دیگر نیز 48 ساعت بعد از هر یک از جلسات تمرین مقاومتی سنتی و منتخب از آزمودنی­ها گرفته گردید. از آزمون تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر برای مقایسه نتایج پیش­آزمون و پس­آزمون و همچنین از آزمون t زوجی برای مقایسه حجم کار انجام گرفته در دو روش سنتی و منتخب بهره گیری و سطح معناداری 05/0≥ α در نظر گرفته گردید. نتایج: سطح سرمی تستوسترون پس از روش سنتی و منتخب هردو افزایش معنادار داشت(00/0 p=). هم چنین حجم کار در روش منتخب به گونه معناداری بیشتر بود(پرس تخت: ۰01/۰p =؛ اسکات پا: 00/0p=؛ زیربغل با سیمکش: 00/0p =؛ پشت پا: ۰01/0p =؛ سرشانه: 00/0p =). نتیجه­ گیری: نتایج پژوهش نشان داد که تمرین مقاومتی با روش ترتیب حرکتی منتخب باعث افزایش حجم کار انجام شده و افزایش تستوسترون می­ گردد. پس پیشنهاد می­گردد که برای افزایش حجم تمرین و دیگر پاسخ­های مربوطه در تمرینات مقاومتی می­توان از ترتیب حرکتی منتخب بهره گیری نمود.

فصل اول: کلیات پژوهش

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید