متن کامل: پایان نامه تأثیر هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر اکتساب و یادداری مهارت یک خم کشتی

دانلود پایان نامه

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی

عنوان

تأثیر هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر اکتساب و یادداری مهارت یک خم کشتی

استاد راهنما

دکتر مهدی سهرابی

استاد مشاور

دکتر حمید رضا طاهری

تابستان: 1393

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

 چکیده رساله/پایان نامه : هدف از پژوهش حاضر مطالعه تأثیر هیپنوتیزم و تمرین بدنی بر اکتساب و یادداری مهارت یک خم کشتی بود.روش این پژوهش نیمه تجربی بود.نمونه آماری در این پژوهش دانشجویان دانشگاه امام رضا بودند که در در نیمسال دوم 92-93 مشغول تحصیل بودند.از این جامعه 45 دانشجو که قابلیت تصویرسازی بالایی داشتند انتخاب و به گونه تصادفی در سه گروه تجربی مورد آزمون قرار گرفتند.به گروه تجربی 1،در 7 جلسه  30 دقیقه ای القاء هیپنوتیزمی داده شدکه در زمینه تکنیک‌های ورزشی ،تمرکز،آرامش بیشتر و رفع خستگی داده گردید.درگروه تجربی 2،در 7جلسه به مدت 30 دقیقه تمرین بدنی داده گردید که شامل مهارت یک خم کشتی بود.گروه تجربی 3،در 7 جلسه 30 دقیقه‌ای، 15 دقیقه هیپنوتیزم و 15 دقیقه تمرین بدنی صورت گرفت.قابلیت تصویرسازی این آزمودنی‌ها از طریق پرسشنامهMIQ-R  همگن گردید.در این پژوهش از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون Tهمبسته ،تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر وآزمون تعقیبی توکی)برای تحلیل داده ها بهره گیری گردید.تجزیه و تحلیل دادها نشان دادند در مرحله اکتساب تفاوت معنی داری هست و روش تمرین ترکیبی از سایر روش ها برتر بوده و روش تمرین بدنی نیز از روش هیپنوتیزم در اکتساب مهارت یک خم برتری داشت اما این تفاوت در آزمون یادداری نظاره نشد و در این مرحله بین گروه های تمرین بدنی و هیپنوتیزم تفاوت معنی داری نظاره نشد اما مشخص گردید که تمرین ترکیبی هیپنوتیزم و بدنی منجر به کسب نتیجه بهتر و یادگیری بهتر مهارت یک خم شده می باشد.
کلید وازه:1.یادداری

2.اکتساب

3.هیپنوتیزم

4.تمرین بدنی

5.  

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول :مقدمه
اظهار مسئله 3
ضرورت و اهمیت پژوهش 6
اهداف پژوهش 7
اهداف ویژه 7
فرضیه‌های پژوهش 8
ملاحضات پژوهش 8
تعاریف مفهومی و عملیاتی 9
فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش
تعریف یادگیری حرکتی 11
تعریف هیپنوتیزم 13
تاریخچه هیپنوتیزم 15
هیپنوتیزم در ایران در قرن اخیر 20
تفاوت هیپنوتیزم و مانیه تیزم 21
نظریه‌های هیپنوتیزم 22
نظریه‌های فیزیولوژیک 22
نظریه‌های روانشناختی 27
مؤلفه‌های هیپنوتیزم 29
انواع هیپنوتیزم 29
فازهای مختلف هیپنوتیزم 30
مراحل دستیابی به خلسه هیپنوتیزمی 31
ارتباط تلقین و یادگیری 33
هیپنوتیزم به عنوان مهار مغزی 34
محدودۀسنی برای انجام هیپنوتیزم درمانی 35
ممنوعیت هیپنوتیزم 35
هیپنوتیزم پذیری افراد 37
روش‌های مختلف هیپنوتیزم کردن 38
کاربرد هیپنوتیزم در ورزش 41
تصویر سازی هیپنوتیزمی 48
عنوان صفحه
جمع بندی کلی 48
فصل سوم : روش پژوهش
جامعه آماری 52
جامعه آماری و نمونه آماری 52
متغیرهای پژوهش 53
ابزار مورد بهره گیری 53
روش اجرا 53
محدودیت‌های پژوهش 54
روش آماری 54
فصل چهارم : یافته های پژوهش
توصیف اطلاعات 57
مطالعه توصیفی دادها 57
تجزیه و تحلیل اطلاعات 57
آزمون فرضیه‌های پژوهش 60
فصل پنجم : بحث  و نتیجه گیری
اختصار پژوهش 71
برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید