دانلود فایل تحقیق : پایان نامه تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان

دانلود پایان نامه

واحد تربت جام

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی M.A

   گرایش عمومی

عنـوان :

تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و عزت نفس دانش آموزان

استاد راهنما :

   دکتر حسین مومنی مهموئی

 

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده ……………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول:کلیات پژوهش……………………………………………………….. 2
1-1-مقدمه………………………………………………………………………………….. 3
1-2بیان مسله……………………………………………………………………………….. 5
1-3اهمیت وضرورت موضوع پژوهش………………………………………………………… 9
1-4اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………. 12
1- 5 فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………….. 12
1-6تعاریف تئوریک وعملیاتی متغیر ها……………………………………………………….. 13
1-7انواع متغیرها……………………………………………………………………………………….. 14
فصل دوم:مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش…………………………….. 15
2-1مقدمه………………………………………………………………………………………………… 16
2-2مروری بر مبانی نظری پژوهش…………………………………………………………….. 17
2-2-1تعریف واهمیت مهارت های زندگی………………………………………………….. 17
2-2-2اهمیت مهارتهای زندگی از لحاظ سلامت روانی………………………………….. 17
2-2-3 انواع مهارتهای زندگی…………………………………………………………………….. 21
2-3 ابعاد مهارتهای زندگی…………………………………………………………………………. 23
2-3-1مهارت های ارتباط بین فردی-روابط انسانی……………………………………….. 23
2-3-2 مهارت های حل مسله- تصمیم گیری………………………………………………. 24
2-3-3 مهارت های مربوط به سلامت جسمانی- حفظ سلامتی………………………. 24
2-3-4 مهارت های رشد هویت- هدف در زندگی………………………………………. 25
2- 4مبانی نظری برنامه آموزش مهارتهای زندگی………………………………………….. 30
2-5اهداف آموزش مهارت های زندگی……………………………………………………….. 36

2-6جایگاه مهارتهای زندگی در اسلام………………………………………………………….

2-7تعریف و اهمیت سلامت روان……………………………………………………………… 39
2-8 بهداشت روانی و اهمیت پیشگیری اولیه……………………………………………….. 41
2-9ویژگی های افراد سالم از دیدگا ههای مختلف………………………………………… 43
2-10دید گاههای مختلف در مورد سلامت روانی…………………………………………. 44
2-10-1 دید گاه روان پزشکی……………………………………………………………………. 44
2-10-2 دید گاه رفتار گرایی……………………………………………………………………… 48
2-10-3 دید گاه بشر گرایی…………………………………………………………………….. 48
2-10-4 دید گاه هستی گرایی……………………………………………………………………. 49
2-10-5 دید گاه شناختی…………………………………………………………………………… 50
2-10-6 دید گاه بوم شناختی……………………………………………………………………… 51
2-11مبانی نظری عزت نفس………………………………………………………………………. 51
2-12توجه به عزت نفس در کودکان……………………………………………………………. 53
2-13اهمیت عزت نفس…………………………………………………………………………….. 55
2-14علائم عزت نفس سالم و نا سالم…………………………………………………………. 56
2-15سوابق پژوهش………………………………………………………………………………….. 58
2-15-1 تحقیقات و سوابق پژوهشی مربوط به داخل کشور…………………………… 58
2-15-2 تحقیقات و سوابق پژوهشی مربوط به خارج کشور…………………………… 59
2-16خلاصه فصل…………………………………………………………………………………….. 65
فصل سوم:روش پژوهش……………………………………………………….. 66
3-1طرح پژوهش………………………………………………………………………………………… 67
3-2 جامعه آماری……………………………………………………………………………………… 67
3-3 نمونه گیری و حجم جامعه و نمونه………………………………………………………. 68
3-4ابزارهای اندازه گیری…………………………………………………………………………… 68
3-4-1معرفی آزمون سلامت عمومی گلد برگ(GHQ)………………………………… 68
3-4-2 پایایی آزمون سلامت عمومی گلد برگ…………………………………………….. 69
3-4-4 پایایی آزمون عزت نفس کوپر اسمیت……………………………………………….
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید