منبع پایان نامه : پایان نامه تاثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری برند در صنعت بیمه

دانلود پایان نامه

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

       رشته: مدیریت بازرگانی     گرایش بازرگانی بین الملل

عنوان :

تاثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری برند در صنعت بیمه

 (مطالعه موردی : بیمه ایران)

استاد راهنما :

دکتر مریم اوشک سرایی

زمستان 1393

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1) مقدمه 3

1-2) اظهار مسئله 4

1-3) اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 8

1-4) اهداف پژوهش 9

1-5) چهارچوب نظری پژوهش 9

1-5-1) مدل مفهومی پژوهش 11

1-6) فرضیه های پژوهش 12

1-7) تعاریف مفهومی  و عملیاتی متغیرهای پژوهش 12

1-8) قلمرو پژوهش 14

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1) وفاداری به برند 16

2-1-1) تعاریف وفاداری به برند 16

2-1-2) سیر تحول تاریخی 17

2-1-3) طبقه بندی مشتریان بر مبنای میزان وفاداری آن ها به برند 18

2-1-4) ابعاد اندازه گیری وفاداری به برند 20

2-1-5) اهمیت وفادری مشتریان به برند 25

2-1-6) عوامل تاثیر گذار بر وفاداری به برند 27

2-2) برند خدمات 35

2-2-1) تشریح برند خدمات 36

2-2-2) تاریخچه برند خدمات 36

2-2-3) ویژگی های برند خدمات 37

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-2-4) ابعاد برند خدمات 38

2-2-4-1) شواهد برند 39

2-2-4-2) شایعات برند 41

2-2-5) مدل برند خدماتی بری 41

2-3) سایر متغیرها ی پژوهش 42

2-3-1) رضایت 42

2-3-2) توجه نسبت به برند 46

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-4) نتایج تحقیقات پیشین 47

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3-1) مقدمه 55

3-2) روش اجرای پژوهش 55

3-3) جامعه و نمونه آماری 55

3-4) روش نمونه گیری 56

3-5) روش و ابزار گرد آوری اطلاعات 57

3-6) روایی و پایایی پرسشنامه 59

3-7) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 60

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

4-1) مقدمه 64

4-2) توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 64

4-3) توصیف متغیر های پژوهش 67

4-4) مطالعه مدل پژوهش 70

4-4-1) مطالعه مدل پژوهش در حالت اعداد استاندارد 70

4-4-2) مطالعه مدل پژوهش در حالت اعداد معنی داری 72

4-4-3) مطالعه شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی پژوهش 73

4-5) قدرت تبیین مدل 73

4-6) تحلیل مسیر های حاصل از مدل ساختاری پژوهش 74

4-7) آزمون فرضیه ها 74

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه 78

5-2) نتیجه گیری 78

5-2-1) نتایج آمار توصیفی 78

5-2-2) نتایج آمار استنباطی 83

5-3) پیشنهاداتی بر اساس نتایج و فرضیات پژوهش 85

5-4) پیشنهادات برای تحقیقات آتی 86

5-5) محدودیت های پژوهش 86

منابع و مأخذ 8

فهرست جداول

جدول  2-1) طبقه بندی وفاداری به برند توسط مصرف کنندگان، مطابق با خصیصه های 20

جدول 2-2) ارتباط شخصیت برند – وفاداری برند 34

جدول 3-1) تعداد پرسشنامه های توزیع و برگشت داده شده 56

جدول 3-2) صفات کیفی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه 57

جدول 3-3) توزیع سوالات پرسشنامه 58

جدول3-4)  آلفای کرونباخ متغیر های پژوهش 60

جدول4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان 64

جدول4-2) توصیف سن پاسخ دهندگان 65

جدول4-3) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان 65

جدول4-4) توصیف مدت زمان بهره گیری از خدمات این بیمه پاسخ دهندگان 66

جدول4-5) توصیف شغل پاسخ دهندگان 66

جدول4-6) توصیف متغیر شایعات برند 67

جدول4-7) توصیف ابعاد شایعات برند 67

جدول4-8) توصیف متغیر شواهد برند 68

جدول4-9) توصیف ابعاد شواهدبرند 68

جدول4-10) توصیف متغیر توجه 69

جدول4-11) توصیف متغیر رضایت 69

جدول4-12) توصیف متغیر وفاداری 69

جدول4-13) آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیر های پژوهش 70

جدول 4-14) علایم به کار رفته در مدل 71

جدول 4-15) شاخص های معنی داری و برازش مدل 73

جدول 4-16) نتایج تحلیل مسیر در مدل ساختاری 74

جدول 5-1) توصیف معیارهای شواهد برند 79

جدول 5-2) توصیف معیارهای شایعات برند 81

جدول 5-3) توصیف معیارهای شایعات برند 82

جدول 5-4) توصیف معیارهای شایعات برند 82

جدول 5-5) توصیف معیارهای شایعات برند 83

فهرست نمودارها

نمودار 4-1) آزمون مدل پژوهش (حالت اعداد استاندارد) 71

نمودار 4-2) آزمون مدل پژوهش (حالت اعداد معنی داری) 7

فهرست اشکال

شکل 1-1) مدل مفهومی پژوهش 11

شکل 2-1) ارتباط رضایت مشتری و وفاداری مشتری 29

شکل 2-2) مدل نام تجاری خدمات 42

 

چکیده

صنعت بیمه بعنوان یکی از صنایع رو به رشد جامعه حاضر جهان و ایران می باشد. با در نظر داشتن افزایش تعداد شرکت های مختلف و طبع آن؛ افزایش رقابت در بازار، نیازمند انجام تحقیقات متنوع و کسب نتایج روابط متغیر هایی می باشد که پیشرفت در این بازار رقابتی و البته پر تحول را با اتخاذ استراتژی ها و تصمیمات بهتر و سنجیده تر، میسر سازد. با در نظر داشتن ازدیاد شرکت‎های بیمه بدون شک با وجود فضای رقابتی حاکم بر صنعت بیمه در سال های آینده برای بدست آوردن جایگاه مناسب در ذهن مشتریان به طوری که وفادار به شرکت بیمه باقی بمانند، عواملی موثر می باشد وفاداری مشتریان یک عامل بارز در موفقیت کسب و کار یک شرکت بیمه می باشد… مشتریان وفادار در صنعت بیمه مزایای بسیاری را با خود به همراه می آورند. مانند این مزایا می توان به بهبود سود آوری شرکتهای بیمه، کاهش هزینه های بازاریابی بیمه، افزایش فروش، قیمت پایین مشتریان بیمه و… تصریح نمود در این راستا، انجام مطالعه ای در خصوص ارتباط ی بین عوامل برند خدماتی بر رضایت و توجه و نهایتا، بر وفاداری برند بسیار محسوس می باشد تا با انجام این گونه تحقیقات، گامی در جهت پیشرفت برندینگ و کسب رضایت مشتریان و نهایتا سود بیشتر، برداشته گردد. پس مطالعه حاضر در حوزه ی خدماتی بیمه ایران مورد مطالعه قرار خواهد گرفت تا علاوه بر سنجش متغیرهای مذکور در شرایط فعلی، روابط بین آن ها نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. قابل ذکر می باشد که عیان شدن روابط بین متغیرهای مربوطه، می تواند گامی در جهت پیشرفت صنعت بیمه در داخل کشور باشد. سوال اصلی پژوهش با در نظر داشتن مدل پژوهش عنوان می‎کند که آیا ابعادبرند خدمات در حوزه خدماتی بیمه ایران می تواند بر وفاداری به برند تاثیر گذار باشد. جامعه آماری این پژوهش مشتریان بیمه ایران در نیمه اول سال 1393 می باشد. نمونه­گیری با بهره گیری از روش غیر احتمالی در دسترس انجام گردید. حجم نمونه 309 نفر تعیین گردید. روش این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده های پژوهش نیز به دلیل مطالعه و توصیف وضع موجود، متغیرهای پژوهش و روابط آنها در جامعه مورد مطالعه، جزء تحقیقات توصیفی واز نوع همبستگی می‎باشد. روش گردآوری داده­ها و اطلاعات، میدانی و نیز ابزار جمع­آوری داده­ها، پرسشنامه­­ی استاندارد می­باشد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، مدل­یابی معـادلات ساختاری با بهره گیری از نرم­افزار لیزرل بوده می باشد. در نهایت با آزمودن فرضیه­ها، نتایج تجزیه و تحلیل­ها نشان می­دهد که بین شواهد با توجه و شواهد با رضایت و رضایت با توجه ارتباط مثبت هست؛ همچنین بین شایعات با توجه و شایعات با رضایت و شایعات با شواهد و توجه با وفاداری ارتباط مثبت هست.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید