دانلود فرمت word : پایان نامه تاثیر ارزش ویژه نام ونشان تجاری بررفتار خرید مصرف کنندگان مواد غذایی

دانلود پایان نامه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی

عنوان:

تاثیر ارزش ویژه نام ونشان تجاری بررفتار خرید مصرف کنندگان مواد غذایی

(مطالعه موردی: ماکارونی مانا در استان البرز

استاد راهنما:

دکتر نرگس دل افروز

سال تحصیلی93-1392

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول :کلیات پژوهش

مقدمه ……………………………………… 2

1-1 اظهار مساله………………………………. 2

1-2 مدل مفهومی پژوهش…………………………. 5

1-3  تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها……………. 8

1-4 اهداف پژوهش……………………………… 9

1-5 فرضیه های پژوهش………………………….. 11

1-6 اهمیت و ضرورت پژوهش………………………. 11

1-7 قلمرو مکانی……………………………… 12

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-8 قلمرو زمانی پژوهش………………………… 13

1-9 روش پژوهش……………………………….. 13

1-10 روش نمونه گیری………………………….. 13

1-11 ابزار گردآوری اطلاعات پژوهش……………….. 14

1-12جامعه آماری……………………………… 14

1-13 روش نمونه گیری………………………….. 14

1-14 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………. 14

 

فصل دوم :مبانی نظری پژوهش

2-1 تاریخچه پژوهش……………………………. 17

2-2 مقدمه…………………………………… 18

2-3 توضیح مختصری از بازاریابی ………………… 20

2-4 نام و نشان تجاری…………………………. 27

2-5 ارزش ویژه نام و نشان تجاری………………… 32

2-6 مدل های ارزش نام تجاری……………………. 34

2-7 رفتار مصرف کننده…………………………. 50

2-8 مدل های ارتباط بین نام و نشان تجاری و رفتار خرید مصرف کننده…………………………………………… 53

2-9 تحقیقات انجام شده در ایران………………… 59

2-10 تحقیقات انجام شده در جهان………………… 60

2-11مدل نظری پژوهش…………………………… 61

فصل سوم : روش شناسی

3-1مقدمه……………………………………. 67

3-2.  نوع پژوهش……………………………… 67

3-3. جامعه ی آماری…………………………… 69

3-4. نمونه………………………………….. 69

3-4-1. روش نمونه گیری………………………… 70

3-4-2. تعیین حجم نمونه……………………….. 70

3-5. پرسشنامه……………………………….. 71

3-6. ویژگیهای فنی ابزارهای گردآوری داده‌ها………. 72

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3-6-1. روایی ……………………………….. 73

3-6-2. پایایی……………………………….. 73

3-7. مقیاسهای مورد بهره گیری……………………. 74

3-8. روش گردآوری داده ها……………………… 75

3-9. تجزیه و تحلیل داده ها……………………. 75

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1مقدمه…………………………………… 79

4-2- آمار توصیفی…………………………….. 80

4-2-1- ترکیب سن اعضای نمونه…………………… 81

4-2-2 ترکیب جنسیت اعضای نمونه…………………. 81

4-2-3- ترکیب تحصیلات اعضای نمونه……………….. 82

4-2-4- وضعیت تاهل اعضای نمونه…………………. 83

4-3- آمار تحلیلی…………………………….. 83

4-3-1- مراحل عمومی آزمون فرض آماری…………….. 83

4-3-2- آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش…………. 85

4-3-3- ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش….. 86

4-3-4- مدل سازی معادلات ساختاری………………… 87

4-3-5-1- آزمون برازش الگوی مفهومی……………… 89

4-3-5-2- ارزیابی بخش اندازه گیری مدل…………… 90

4-3-5-3- ارزیابی بخش ساختاری مدل………………. 98

4-3-5-4آزمون فرضیات پژوهش…………………….. 102

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5. توضیح مختصری از پژوهش……………………… 107

2-5. نتایج حاصل از پژوهش……………………… 108

5-2-1. نتایج فرضیه 1…………………………. 109

5-2-2. نتایج فرضیه 2…………………………. 109

5-2-3. نتایج فرضیه 3…………………………. 109

5-2-4. نتایج فرضیه 4…………………………. 110

5-2-5. نتایج فرضیه 5…………………………. 110

5-2-6. نتایج فرضیه 6…………………………. 111

5-2-7. نتایج فرضیه 7…………………………. 111

5-3) بحث درمورد نتایج………………………… 111

5-4. پیشنهادات ……………………………… 114

5-4-1. پیشنهادات مبتنی بر پژوهش……………….. 115

5-4-2. پیشنهادات به پژوهشگران آتی……………… 116

5-5. موانع ومحدودیتهای پژوهش………………….. 117

 

چکیده:

در این پروژه عنوان پژوهش ارزش ویژه نام ونشان تجاری بر رفتار خرید مصرف کنندگان مواد غذایی(مطالعه موردی: ماکارونی مانا در استان البرز) می باشد که ابعاد ارزش نام و نشان تجاری مشتری بر مشتری گرایی آکر از لحاظ کیفیت ادراکی ،ارزش ادراکی هزینه، منحصربه فرد بودن و تمایل جهت پرداخت هزینه اضافی برای مصرف کنندگان ماکارونی مانا با مدل Netmeyer and ET.alبررسی کرده ایم که با در نظر داشتن متغییرها و ترکیب سن و جنسیت و تحصیلات و وضعیت تاهل ، ماتریس همبستگی بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته برای برای اندازه نمونه 383 نفری را تحلیل کرده و بعد تاثیر و ارتباط متغییرها بر همدیگر را با ضرایب مسیر و آماره­ی t سنجیده که به نتایجی رسیده که فرضیه های :

اول ) نشان دهنده اثر مثبت و معنادار بسیارقوی کیفیت ادراکی بر تمایلات رفتاری خرید مصرف کننده می باشد.

دوم ) نشان دهنده اثر مثبت و معنادار نسبتاً متوسط کیفیت ادراکی بر تمایل به پرداخت بیشتر می باشد.

سوم) نشان دهنده اثر مثبت و معنادار متوسط ارزش ادراکی بر تمایلات رفتاری خرید مصرف کننده می باشد.

چهارم) اثر معناداری  () ندارد، پس فرضیه 4 پژوهش معنادار نمی باشد و رد می گردد.

پنجم) نشان دهنده اثر مثبت و معنادار قوی منحصر به فرد بودن بر تمایل به پرداخت بیشتر می باشد.

ششم) نشان دهنده اثر مثبت و معنادار متوسط منحصر به فرد بودن بر تمایلات رفتاری خرید می باشد.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید