فایل پایان نامه : پایان نامه تاثیر اعتماد و خودآگاهی کارکنان بر تمایل به اشتراک دانش با توجه به نقش میانجیگری امنیت روانشناختی در دانشگاه

دانلود پایان نامه

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت دولتی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد 

رشته: مدیریت دولتی  گرایش: نیروی انسانی

عنوان:

 تاثیر اعتماد و خودآگاهی کارکنان بر تمایل به اشتراک دانش با در نظر داشتن تأثیر میانجیگری امنیت روانشناختی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان

استاد راهنما:

 دکتر محمدرضا آزاده دل

شهریور ماه 1393

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

 

فصل  اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 3 1-2- اظهار مساله ……………………………………………………………………………………………………………….  3

1ـ٣- اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………………….. 6

1-4- اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. 7

١ـ 5- چارچوب نظری پژوهش ……………………………………………………………………………………………. 7

1-6- فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 8

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………….. 8

1-8- قلمرو پژوهش …………………………………………………………………………………………………………  10

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش

2- 1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 12

 

بخش اول: اشتراک دانش

2-1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 14

2-1-2- مفهوم داده، اطلاعات و دانش ………………………………………………………………………………. 15

2-1-3- مدیریت دانش …………………………………………………………………………………………………… 18

2-1-4- تاریخچه ی پیدایش مدیریت دانش ………………………………………………………………………. 19

2-1- 5- علل پیدایش مدیریت دانش ……………………………………………………………………………….. 20

2-1-6- تعاریف مختلف از مدیریت دانش ………………………………………………………………………… 21

2-1-7- فرآیند مدیریت دانش …………………………………………………………………………………………. 23

2-1-8- اشتراک دانش …………………………………………………………………………………………………….. 27

2-1-9- تعاریف مختلف از اشتراک دانش …………………………………………………………………………. 29

2-1-10- عوامل موثر براشترک دانش در بین کارکنان …………………………………………………………. 30

2-1-11- شیوه های به اشتراک گذاری دانش …………………………………………………………………….. 32

2-1-12- بسترها و مجراهای اشتراک دانش ………………………………………………………………………. 33

2-1-13- ساز و کارهای اشتراک دانش در سازمان 33

2-1-14- موانع بالقوه ی سازمانی اشتراک دانش 34

2-1-15- مزایای اشترک دانش در سازمان 37

 

بخش دوم: اعتماد، امنیت روانشناختی، خودآگاهی

2-2-1- اعتماد 39

2-2-1-1- تعریف اعتماد 39

2-2-1-2- اهمیت و ضرورت اعتماد 41

2-2-1-3- انواع اعتماد 42

2-2-1-4- کارکردهای اعتماد 45

2-2-1-5- کارکردهای عدم اعتماد 46

2-2-1-6- سطوح اعتماد 47

2-2-1-7- ابعاد اعتماد 48

2-2-1-8- انواع اعتماد در سازمان 50

2-2-1-9- اعتمادسازی 51

2-2-2- امنیت روانشناختی 53

2-2-2-1- تعریف امنیت روانشناختی 53

2-2-2-2- پیامدهای وجود امنیت روانشناختی در سازمان 54

2-2-2-3- پیامدهای عدم وجود امنیت روانشناختی در سازمان 54

2-2-2-4- عوامل موثر بر امنیت روانشناختی در سازمان 55

2-2-2-5- امنیت روانشناختی و رفتار یادگیری 55

2-2-2-6- امنیت روانشناختی و عملکرد 56

2-2-3- خودآگاهی 56

2-2-3-1- خودآگاهی به عنوان یکی از ابعاد هوش هیجانی 56

2-2-3-2- فواید خودآگاهی 59

2-2-3-3- اجزای خودآگاهی 59

2-2-3-4- مهارت های خودآگاهی 60

2-2-3-5- نتایج حاصل از مهارت های خودآگاهی 61

2-2-3-6- عوامل موثر بررشد خودآگاهی 62

 

بخش سوم: پیشینه پژوهش

2- 3- 1- تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………………………….. 64

2- 3- 2- تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………. 66

فصل سوم : روش اجرای پژوهش

3-1- مقدمه 70

3-2- روش پژوهش 70

3-3- جامعه و نمونه آماری 70

3-4- روش جمع آوری اطلاعات 71

3-5- ابزارهای جمع آوری داده ها و اطلاعات 72

3-5-1- روایی پرسشنامه 72

3-5-2- پایایی پرسشنامه 73

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات 74

فصل  چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه 78

4-2- توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 79

4-3- توصیف متغیرهای پژوهش 84

4-4- آزمون نرمالیته 88

4- 5- مطالعه مدل پژوهش 89

4- 5-1- مطالعه مدل پژوهش در حالت اعداد استاندارد 89

4- 5-2- مطالعه مدل پژوهش در حالت اعداد معنی داری 90

4- 5-3- مطالعه شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی پژوهش 91

4-6- تحلیل مسیر های غیر مستقیم حاصل از مدل ساختاری پژوهش 92

4-7- آزمون فرضیه های پژوهش 93

فصل  پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1- مقدمه 95

5-2- نتیجه گیری 95

5-2-1- نتایج آمار توصیفی 95

5-2-2- نتایج آمار استنباطی و مقایسه آن باتحقیقات گذشته 99

5-3- پیشنهادات براساس فرضیه های پژوهش 101

5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 103

5- 5- محدودیت های پژوهش 10

منابع و ماخذ

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………. 105

منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………….. 109

 

پیوست ها

پیوست 1 ……………………………………………………………………………………………………………………… 115

پیوست 2 ……………………………………………………………………………………………………………………… 120

 

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………. 12

فهرست جداول

جدول 2-1- پیشینه پژوهش ها درمورد عوامل مؤثر بر اشتراک دانش 31

جدول 2-2- ابعاد، تعاریف و نمادهای هوش عاطفی 57

جدول 2-3- ابعاد هوش عاطفی از نظر گولمن 58

جدول 2-4- مدل شایستگی هیجانی گلمن 58

جدول 3-1- صفات طیف پاسخی پرسشنامه 72

جدول 3-2- تفکیک سوالات پرسشنامه 72

جدول 3-3- ضریب آلفای کرونباخ مربوط به پایایی سوالات پرسشنامه 74

جدول 4-1- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان 79

جدول 4-2- توصیف سن پاسخ دهندگان 80

جدول 4-3- توصیف میزان تحصیلات پاسخ دهندگان 81

جدول 4-4- توصیف سابقه خدمت پاسخ دهندگان 82

جدول 4-5- توصیف وضعیت استخدامی پاسخ دهندگان 83

جدول 4-6- توصیف متغیر تمایل به اشتراک دانش 84

جدول 4-7- توصیف متغیر امنیت روانشناختی 85

جدول 4-8- توصیف متغیر خودآگاهی 86

جدول 4-9- توصیف متغیر اعتماد 87

جدول 4-10- آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیرتمایل اشتراک دانش 88

جدول 4-11- شاخص های معنی داری و برازش مدل 91

جدول 4-12- جدول نتایج تحلیل مسیر در مدل ساختاری 93

جدول 5-1- توصیف معیارهای اشتراک دانش 96

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

جدول 5-2- توصیف معیارهای اعتماد 97

جدول 5-3- توصیف معیارهای امنیت روانشناختی 98

جدول 5-4- توصیف معیارهای خودآگاهی 99

فهرست نمودارها

نمودار 4-1- نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان 79

نمودار 4-2- نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان 80

نمودار 4-3- نمودار میله ای میزان تحصیلات پاسخ دهندگان 81

نمودار 4-4- نمودار میله ای سابقه خدمت پاسخ دهندگان 82

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

نمودار 4-5- نمودار میله ای وضعیت استخدامی پاسخ دهندگان 83

نمودار 4-6- هیستوگرام متغیرتمایل به اشتراک دانش 84

نمودار 4-7- هیستوگرام متغیر امنیت روانشناختی 85

نمودار 4-8- هیستوگرام متغیر خودآگاهی 86

نمودار 4-9- هیستوگرام متغیر اعتماد 87

نمودار 4-10- آزمون مدل پژوهش (حالت اعداد استاندارد) 89

نمودار 4-11- آزمون مدل پژوهش (حالت اعداد معنی داری) 9

فهرست اشکال

شکل 1-1- مدل مفهومی پژوهش 8

شکل 2-1- هرم دانش 17

شکل 2-2- روابط بین داده، اطلاعات و دانش 17

شکل 2-3- فرایند مدیریت دانش 24

شکل 2-4 ابعاد اعتماد 48

چکیده:

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید