دانلود فایل: پایان نامه تاثیر بازخورد خود کنترلی ویدیویی بر عملکرد و یادگیری شوت بسکتبال در پسران 17- 15 ساله

دانلود پایان نامه

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی

تاثیر بازخورد خود کنترلی ویدیویی بر عملکرد و یادگیری شوت بسکتبال در پسران 17- 15 ساله

استاد راهنما:

دکتر علیرضا صابری

استاد مشاور:

دکتر مهشید زارع زاده

 

بهمن ماه 1392

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، مطالعه اثرات بازخورد خودکنترلی ویدیویی کلی و اختصاصی بخش دشوار بر عملکرد و یادگیری شوت ثابت بسکتبال در پسران 17-15 ساله بود. روش پژوهش نیمه تجربی بود. نمونه پژوهش شامل 56 دانش آموز 17- 15 ساله از یک هنرستان کرمان بود که به روش تصادفی از بین دانش آموزان این هنرستان انتخاب شدند و به گونه تصادفی در چهار گروه بازخورد خودکنترلی ویدیویی کلی، اختصاصی بخش دشوار، جفت شده کلی و جفت شده بخش دشوار قرار گرفتند. داده های مورد نیاز در این پژوهش در سه مرحله اکتساب، یادداری با تاخیر و انتقال با تاخیر جمع آوری گردید. همه شرکت کننده ها بایستی در دوره اکتساب 48 کوشش(6 بلوک 8 کوششی)  و یک روز بعد در  مراحل یادداری و انتقال 8 کوشش را بدون حضور بازخورد انجام می دادند. جهت مقایسه میانگین امتیازات بدست آمده در بین گروه های مورد مطالعه در مرحله اکتساب از تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر، و در مراحل یادداری و انتقال از تحلیل واریانس یک متغییره بهره گیری گردید. اگر چه اثر کوشش های تمرینی در مرحله اکتساب معنادار بود  و تمرین باعث کاهش خطا گردید اما اثرات متقابل دسته کوشش وگروه و اثر اصلی گروه معنادار نبود. اثر اصلی کنترل بازخورد در مراحل یادداری و انتقال معنادار بود، این نتایج با اغلب مطالعات قبلی موافق بود، اثر اصلی بازخورد اختصاصی بخش دشوار در هیچ کدام از مراحل معنا دار نبود که با اغلب یافته های قبلی مخالف می باشد. پس میتوانیم بگوییم خودکنترلی در این گروه سنی دارای اثرات مثبت می باشد.

کلید واژه ها: خودکنترلی، آگاهی از اجرا، بازخورد ویدیویی، بازخورد اختصاصی، شوت ثابت بسکتبال

 

 

 

 

 

 

فهرست

عنوان                                                                                                       صفحه

فصل اول (مقدمه وطرح پژوهش)

1-1 مقدمه                                                                                                                              2

1-2 اظهار مساله                                                                                                                         4

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش                                                                                                  5

1- 4 اهداف پژوهش                                                                                                                 7

1-1-4 هدف کلی                                                                                                            7

2-1-4 اهداف اختصاصی                                                                                                 7

1- 5   فرضیه های پژوهش                                                                                                         7

1-6 پیش فرض های پژوهش                                                                                                     7

1-7  محدوده پژوهش                                                                                                               8

1-8 محدودیت های پژوهش                                                                                                     8

1-9 تعریف نظری واژه ها                                                                                                        9

1-10 تعریف عملیاتی واژه ها                                                                                                  9

فصل دوم: ادبیات  و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه                                                                                                                            12

2-2 مبانی نظری پژوهش                                                                                                          12

2-3یادگیری حرکتی                                                                                                             12

2-4 نظریه های یادگیری حرکتی                                                                                           12

فهرست

عنوان                                                                                                          صفحه

1-2-4 نظریه ثوراندیک                                                                                                 13

2-2-4 نظریه سه مرحله ای فیتز و پوسنر                                                                           13

3-2-4 مدل یادگیری جنتایل                                                                                           13

4-2-4 نظریه یادگیری حلقه بسته آدامز                                                                            14

5- 2-4  نظریه طرحواره اشمیت                                                                                       14

2-5 مفاهیم و طبقه بندی بازخورد                                                                                          14

1-2- 5 بازخورد ذاتی                                                                                                      15

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-2- 5 بازخورد افزوده                                                                                                    15

2-6 انواع بازخورد                                                                                                                15

2-7  بازخورد ویدیویی                                                                                                         16

2-8 تأثیر های بازخورد افزوده در یادگیری حرکتی                                                                17

2-9  تواتر ارائه بازخورد                                                                                                        18

2-10 خود تنظیمی                                                                                                                19

2-11 مدل حرکتی فرایند خود تنظیمی                                                                                   20

2-12 نظریه شناختی اجتماعی خود تنظیمی                                                                             20

2-13 یادگیری خودکنترلی و فرضیه ها                                                                                  20

2- 14 مکانیسم های اثر بازخورد خودکنترل                                                                           21

2- 15مکانیسم های خودکنترلی                                                                                             22

فهرست

عنوان                                                                                                          صفحه

2-16 بازخورد بخش دشوار حرکت                                                                                       24

2-17 ادبیات پیشینه                                                                                                                24

2-18 تحقیقات داخل کشور                                                                                                  25

2-19 تحقیقات خارج از کشور                                                                                              26

2- 20 جمع بندی                                                                                                                  29

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه                                                                                                                            31

3-2 روش و طرح پژوهش                                                                                                       31

3-3 جامعه و نمونه آماری                                                                                                      32

3-4 متغیرهای پژوهش                                                                                                             32

1-3-4 متغیرهای مستقل                                                                                                    32

2-3-4 متغیر وابسته                                                                                                          32

3- 5 ابزار مورد بهره گیری و نوع تکلیف                                                                                     32

3-6 شیوه اجرای پژوهش و جمع آوری اطلاعات                                                                     34

3-7 روش آماری پژوهش                                                                                                        35

فصل چهارم: نتایج پژوهش

4-1 مقدمه                                                                                                                            38

4-2 آماره های توصیفی متغیرهای اندازه گیری شده                                                               38

فهرست

عنوان                                                                                                          صفحه

4-3 آزمون کولموگروف- اسمیرنوف                                                                                   40

4-4 آزمون فرضیه های آماری پژوهش                                                                                    41

1-4-4 آزمون آماری اول                                                                                                 41

2-4-4 آزمون آماری دوم                                                                                               42

3-4-4 آزمون آماری سوم                                                                                                43

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه                                                                                                                            46

5-2 اختصار پژوهش                                                                                                                46

5-3 بحث ونتیجه گیری                                                                                                         47

5-4 پیشنهادات برخاسته از پژوهش                                                                                          52

5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده                                                                                      53

منابع                                                                                                                                      54

پیوست ها                                                                                                                              58

فرم رضایت نامه شرکت کنندگان                                                                                           59 فرم ثبت نمره و بازخورد                                                                                                        60

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                          صفحه

جدول3-1طرح اجرای پژوهش                                                                                                34

جدول 4-1 آماره های توصیفی قد و وزن در گروه های مورد مطالعه                                       38

جدول 4- 2 آماره های توصیفی امتیازات در گروه های مورد مطالعه در مرحله اکتساب            39

جدول 4- 3 آماره های توصیفی در گروه های مورد مطالعه در مراحل یادداری و انتقال            39

جدول 4- 4 آماره های توصیفی درخواست بازخورد در کوشش های خوب و بد                     40

جدول 4- 5 آماره های توصیفی تکرر درخواست بازخورد در بلوک ها                                   40

جدول 4- 6 آزمون کولموگروف- اسمیرنوف در مراحل اکتساب، یادداری و انتقال                41

جدول 4- 7   تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر دو طرفه در مرحله اکتساب                 42

جدول 4- 8 آزمون تعقیبی توکی در مورد اثر اصلی گروه در مرحله یادداری                           43

جدول4- 9 آزمون تعقیبی توکی در مورد اثر اصلی گروه در مرحله انتقال                                44

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                          صفحه

شکل 3- 1 طرح عاملی مرکب درون گروهی- بین گروهی                                                     31

شکل 3- 2 طرح شماتیک منطقه شوت بسکتبال                                                                      33

شکل 4-1 نمودار خطی میانگین امتیازات بدست آمده در دوره اکتساب، یادداری و انتقال        44

 

 

فصل اول

مقدمه و طرح پژوهش

 

 

  
1-1 مقدمه

مهارتها بخش عمده ای از زندگی بشر را تشکیل می دهند.قابلیت برجسته و ممتاز بشر در اجرای مهارتها، مشخصه ای مهم از هستی او می باشد. شناخت عاملهای اثرگذار بر اجرا، از موضوعاتی هستند که دانشمندان تعلیم و تربیت قرنها کوشش در شناخت آنها داشته اند. دانش کاربردهای فراوانی در بهبود  پیشرفت اجراهای ورزشی و فعالیتهای بدنی دارد. مربیان هنگام آموزش، از راههای متعددی به دنبال بهره گیری از این دانش در یادگیری و اجرای مهارتها هستند. مربیانی که فرآیند های موثر یادگیری را بهتر متوجه می شوند،بدون شک در آموزش مهارتها نسبت به ورزشکاران خود امتیاز و برتری دارند (اشمیت، 1386).

در گذشته یادگیری در زندگی عادی بشر مساله چندان مهمی به شمار نمی آمد وبه گمان بسیاری از افراد غیر فنی و غیر متخصص فرض مسلم بر آن بود که فرد از راه تجربه و شاگردی و کار کردن با استاد کار و علم وهنر می آموزد وجز این هیچ مشکلی وجود ندارد(طاهری، 84).

اما امروزه یادگیری اهمیت ویژه ای در میان جوامع مختلف پیدا نموده بطوری که یادگیری بهعنوان فرایندی مداوم به شمار می رود که حتی پس از اتمام تحصیلات ابتدایی،متوسطه و دانشگاه هم پایان نمی پذیرد و به عنوان یک کوشش مادام العمر به شمار می رود زیرا افراد در سراسر زندگی تمایل به رشد یافتن دارند(شفیع زاده، 1383).

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

یادگیری در حوزه های مختلفی بحث می گردد که مانند این حوزه ها یادگیری مهارتای حرکتی می باشد.یادگیری به گونه کلی عبارت می باشد از تغییرات نسبتا پایدار در رفتار حرکتی  بشر که نتیجه فرایندهای مربوط به تمرین و تجربه می باشد(اشمیت و لی، 1387).بدون شک عوامل زیادی بر کارایی یادگیری حرکتی و نحوه اجرای مهارت تاثیر می گذارند،که به یقین یکی از مهمترین آنها، بازخورد می باشد. بازخورد تأثیر بسیار مهمی  در کنترل حرکتی و اکتساب مهارت حرکتی دارد تحقیقات نشان داده اند که بازخورد مهمترین عاملی می باشد که یادگیری و نحوه  اجرای مهارت را کنترل می کند (رحمانی نیا، 84).

بازخورد به اطلاعاتی گفته می گردد که فرد درمورد اجرای مهارت در حین یا پس از اجرا دریافت می ‌کند.بازخورد در دوشکل اصلی هست.بازخورد درونی (ذاتی) تکلیف، بازخورد حسی می باشد که در حین یا پس از اجرای مهارت در دسترس قرار می گیرد وبخش طبیعی اجرای مهارت می باشد و شکل دیگر آن بازخورد افزوده می باشد بازخورد افزوده اطلاعاتی می باشد که منبع خارجی فراهم می کند و به بازخوردی اضافه می گردد یا آن را تقویت می کند که ازاجرای مهارت به وجود می آید(بازخورد درونی).  دو نوع بازخورد افزوده  بر اساس بخشی از مهارت تمییز داده می شودکه اطلاعات بازخوردی به آن مربوط می گردد.آگاهی از نتیجه به پیامد اجرای مهارت و آگاهی از اجر ا به ویژگی های اجرا مربوط می باشد که در نهایت به نتیجه منجر می گردد ممکن می باشد مربی بازخورد افزوده را هم زمان با اجرای مهارت یا پس از تکمیل ارائه دهد، ممکن می باشد بازخورد افزوده برای اطلاع دادن به شاگرد درمورد موفقیتش در اجرا یا خطاهای اجرایش ارائه گردد: همچنین، بازخورد افزوده ممکن می باشد در جهت برانگیختن شاگرد به ادامه کوشش برای رسیدن به هدف به کار رود(مگیل، 89).

با هدایت حرکت به سمت هدف مورد نظر،  می توان بازخورد را به مقدار کافی و لازم ارائه نمود تا هم فراگیر با حجم وسیعی از اطلاعات از سوی مربی مواجه نشود وهم مربی بتواند در کمترین زمان و صرف حداقل انرژی برای آموزش، مطالب را به فراگیر انتقال دهد. این موضوع که اطلاعات نامربوط و زیاد ممکن می باشد توجه فراگیر را تقسیم و نوعی سردرگمی ایجاد کند در منابع مختلف و تحقیقات متعدد نظاره شده می باشد (اشمیت و لی، 87).

رویکرد تجربی متفاوتی که درمورد بهینه سازی ارائه بازخورد در تحقیقات اخیر در زمینه تمرین بدنی مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد، ارائه بازخورد در زمانی می باشد که یادگیرنده خود آن را طلب می نماید، به این شیوه ارائه بازخورد، خود کنترلی گویند. نتایج تحقیقات اخیر نشان داده اند تمریناتی که از شیوه خود کنترلی بهره گیری می نمایند، می توانند برای یادگیری مهارتهای حرکتی سودمند باشند(جنل و همکاران، 1997).

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید