منبع تحقیق : پایان نامه تاثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه مند برکیفیت روابط و وفاداری مشتریان

دانلود پایان نامه

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی

عنوان:

تاثیر تاکتیک های بازاریابی ارتباط مند برکیفیت روابط و وفاداری مشتریان

( مطالعه موردی هتل های سواحل دریای خزر شرق گیلان)

استاد راهنما:

 دکترحسین گنجی نیا 

نیمسال تحصیلی

اول

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست

چکیده…………………………………………. 1

فصل اول: کلیات پژوهش……………………………. 2

1-1 مقدمه…………………………………. 3

1-2 اظهار مساله…………………………….. 3

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش………………. 5

1-4 اهداف پژوهش……………………… 5

1-5 مدل نظری پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….6

1-6 فرضیه­های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….6

1-6-1 فرضیه­های اصلی ……………………………………………………………………………………………………..7

1-6-2 فرضیه­های فرعی ……………………………………………………………………………………………………..7

1-7 تعریف متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..8

1-8 قلمرو پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………..9

1-9 تعریف مفهومی متغیرها………………………………………………………………………………………………………..10

1-10 تعریف عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………………………12

1-11 اختصار فصل اول………………………………………………………………………………………………………………12

فصل دوم: ادبیات پژوهش…………………………… 14

2-1مقدمه………………………………….. 15

2-2 وفاداری ………………………… 15

2-2-1 انواع وفاداری ……………. 15

2-2-2 انواع مشتری از نظر وفاداری … 18

2-2-3 فرایند سودمندی وفاداری مشتریان 19

2-2-4 مزایای وفاداری به برند…….. 20

2-2-5 حلقه وفاداری مشتری………… 21

2-3 کیفیت خدمات………………………. 22

2-4 اعتماد…………………………… 24

2-4-1 دیدگاه جامع به اعتماد………. 24

2-4-2 ویژگی های اعتماد…………… 26

2-4-3 تأثیر ریسک و آسیب پذیری در مفهوم اعتماد   27

2-5 رضایت……………………………. 28

2-5-1 ارزش و رضایت مشتری…………. 28

2-5-2 مزایای رضایت مشتری………………… 29

2-6 بازاریابی ارتباط ای………………… 29

2-6-1 بازاریابی ارتباط ای؛ تعاریف و مولفه ها   31

2-6-2 تاریخچه بازاریابی ارتباط ای….. 35

2-6-3 اجزا و عناصر بازاریابی ارتباط ای……… 35

2-6-3-1 ایجاد پیوند……………………. 36

2-6-3-2 ارتباطات………….. 37

2-6-3-3 ارزش مشترک………… 37

2-6-3-4 همدلی…………………… 37

2-6-3-5 ارتباط متقابل …………………………………………………………………………………………….. .37

2-6-4 عوامل موثر در رشد بازاریابی ارتباط ای ……………………………………………………………………….39

2-6-5 انواع فعالیت های بازاریابی ارتباط ای …………………………………………………………………………..39

2-6-6 ضرورت بازاریابی ارتباط ای………………………………………………………………………………………..40

2-6-7 نردبان بازاریابی ارتباط ای …………………………………………………………………………………………..40

2-6-8 پی ریزی و ساخت بازاریابی ارتباط ای …………………………………………………………………………41

2-6-9 استراتژی های بازاریابی ارتباط ای ………………………………………………………………………………..42

2-6-10 مدل های بازاریابی ارتباط ای………………………………………………………………………………………44

2-6-11 مدل پنج سطحی بازاریابی ارتباط ای کاتلر……………………………………………………………………48

2-6-12 موانع و محدودیت های پیاده سازی اثربخش برنامه های بازاریابی ارتباط ای ……………………49

2-7 پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………..50

2-7-1 پیشینه داخلی………………………………………………………………………………………………………………50

2-7-2 پیشینه خارجی…………………………………………………………………………………………………………….53

2-8 اختصار فصل ………………………………………………………………………………………………………………………..54

فصل سوم : روش اجرای پژوهش……………………….. 55

3-1 مقدمه ………………………………… 56

3-2 روش پژوهش …………………………….. 56

3-3 جامعه آماری……………………… 56

3-4 نمونه آماری و روش نمونه گیری………. 57

3-5 روش گردآوری اطلاعات……………….. 58

3- 6روایی و پایایی ابزار گرداوری اطلاعات ……… 59

3-6-1 روایی…………………………… 59

3-6-2 پایایی…………………… 60

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها………… 61

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش… 63

4-1 آمار توصیفی …………………………… 64

4-1-1 توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان ….. 64

4-1-2 توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخ دهندگان  65

4-1-3 توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان. 65

4-2 تحلیل عاملی تاییدی………….. 67

4-2-1 بار عاملی………………… 68

4-3 مطالعه روابط (همبستگی) بین مولفه های تاکتیک های بازاریابی ارتباط مند……………………………………… 75

4-4 مطالعه روابط (همبستگی) بین مولفه های کیفیت روابط     76

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-5 مطالعه روابط (همبستگی) بین متغیرهای پژوهش  78

4-6 آزمون مدل ساختاری پژوهش…………… 79

4-7 شاخص های برازندگی مدل…………….. 80

4-8 آزمون فرضیه اول پژوهش…………….. 81

4-9 آزمون فرضیه دوم پژوهش………………………………………………………………………………………………….81

4-10 آزمون فرضیه های فرعی………………………………………………………………………………………………….82

4-11 فرضیات جانبی……………………………………………………………………………………………………………….86

فصل پنجم : بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات……………. 87

5-1 مقدمه…………………………………. 88

5-2 بحث و نتیجه گیری……………………….. 88

5-2-1 نتایج حاصل از مطالعه فرضیه اول پژوهش……………………………………………………………………..88

5-2-2 نتایج حاصل از مطالعه فرضیه دوم پژوهش…………………………………………………………………….89

5-3 نتایج حاصل از مطالعه فرضیه های فرعی………………………………………………………………………………90

5-3-1 نتایج مطالعه فرضیه فرعی 1و3و5……………………………………………………………………………….90

5-3-2 نتایج مطالعه فرضیه فرعی 2و4و6……………………………………………………………………………….91

5-3-3 نتایج مطالعه فرضیه فرعی 7و8…………………………………………………………………………………..92

5-4 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………….93

5-5 محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………………………94

5-6 پیشنهادات به محققان آینده…………………………………………………………………………………………………..95

 

منابع ………………………………………… 96

پیوست ها………………………………………. 104

چکیده انگلیسی …………………………………. 113

فهرست شکل‌ها

شکل1-1 مدل مفهومی……………………………………………………………………………………………………………………………….8

شکل 1-2 فرایند پژوهش بصورت شماتیک………………… 13

شکل 2-1 اجزا و عوامل بازاریابی ارتباط ای…………… 36

شکل 4-1 توزیع فراوانی پاسخ دهندگان با در نظر داشتن جنسیت… 65

شکل 4-2 توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخ دهندگان……… 66

شکل 4-3 توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان…………….. 67

شکل 4-4 تحلیل عاملی تاییدی پاداش محسوس در حالت معناداری 68

شکل 4-5 تحلیل عاملی تاییدی محسوس در حالت ضرایب بارهای عاملی………………………………………………………69

شکل 4-6 تحلیل عامل تاییدی ارتباطات فردی در حالت معناداری…………………………………………………………………69

شکل 4-7 تحلیل عامل تاییدی ارتباطات فردی در حالت ضرایب بارهای عامل ………………………………………………70

شکل 4-8 تحلیل عامل تاییدی مکاتبات مستقیم در حالت معناداری ………………………………………………………………71

شکل 4-9 تحلیل عامل تاییدی مکاتبات مستقیم در حالت ضرایب استاندارد بارهای عامل ………………………………..71

شکل 4-10 تحلیل عامل تاییدی اعتماد در حالت معناداری …………………………………………………………………………..72

شکل 4-11 تحلیل عامل تاییدی اعتماد در حالت ضرایب استاندارد بارهای عامل……………………………………………..72

شکل 4-12 تحلیل عامل تاییدی رضایتمندی در حالت معناداری…………………………………………………………………….73

شکل 4-13 تحلیل عامل تاییدی رضایتمندی در حالت ضرایب استاندارد بارهای عامل………………………………………73

شکل 4-14 تحلیل عامل تاییدی وفاداری در حالت معناداری………………………………………………………………………….74

شکل 4-15 تحلیل عامل تاییدی وفاداری در حالت ضرایب استاندارد بارهای عامل……………………………………………74

شکل 4-16 ضرایب معناداری همبستگی بین مولفه های تاکتیک بازاریابی ارتباط مند…………………………………………..75

شکل 4-17 ضرایب استاندارد همبستگی بین مولفه های تاکتیک های بازاریابی ارتباط مند……………………………………76

شکل 4-18 ضرایب معناداری همبستگی بین مولفه های کیفیت روابط………………………………………………………………77

شکل 4-19 ضرایب استاندارد همبستگی بین مولفه های کیفیت روابط ……………………………………………………………..77

شکل 4-20 ضرایب معناداری همبستگی بین متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………78

شکل 4-21 ضرایب استاندارد همبستگی بین متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………78

شکل 4-22 مدل ساختاری پژوهش در حالت ضرایب معناداری ………………………………………………………………………..79

شکل 4-23 مدل ساختاری پژوهش در حالت ضرایب تاثیر استاندارد………………………………………………………………….80

فهرست جدول‌ها

جدول 3-1 تطبیق سوالات پرسشنامه مولفه های آن………… 58

جدول 3-2 پایایی عامل مولفه های پرسشنامه پژوهش…………………………………………………………………………………….61

جدول 4-1 توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان…………. 64

جدول 4-2 توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخ دهندگان…….. 65

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

جدول 4-3 توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان……………. 66

جدول 4-4 شاخص های برازش مدل پژوهش قبل از اصلاح مدل…………………………………………………………………..80

جدول 4-5 نتایج حاصل از تحلیل مدل معادلات ساختاری برای فرضیه اول پژوهش…………………………………………81

جدول 4-6 نتایج حاصل از تحلیل معادلات ساختاری برای فرضیه دوم پژوهش………………………………………………..82

جدول 4-7 اثرات غیرمستقیم مولفه های تاکتیک بازاریابی ارتباط مند بر کیفیت روابط و اعتماد…………………………..83

جدول 4-8 اثرات غیرمستقیم مولفه های تاکتیک بازاریابی ارتباط مند بر کیفیت روابط و مولفه رضایتمندی…………..83

جدول 4-9 اثرات غیرمستقیم مولفه های کیفیت روابط بر وفاداری مشتریان…………………………………………………….83

جدول 4-10 نتایج حاصل از مطالعه فرضیه های فرعی 1و3و5……………………………………………………………………..84

جدول 4-11 نتایج حاصل از مطالعه فرضیه های فرعی 2و4و6……………………………………………………………………..85

جدول 4-12 نتایج حاصل از مطالعه فرضیه های فرعی 2و4و6……………………………………………………………………..85

جدول 4-13 اثرات غیرمستقیم و با واسطه مولفه های تاکتیک بازاریابی ارتباط مند بر وفاداری مشتریان……………….86

چکیده

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید