پژوهش: پایان نامه تاثیر تغییرپذیری در سطح افزونگی اجرا برای سطوح مختلف مهارت بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال

دانلود پایان نامه

پایان نامه جهت اخذ درجه­ی کارشناسی ارشد

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

گرایش عمومی

عنوان:

تاثیر تغییرپذیری در سطح افزونگی اجرا برای سطوح مختلف مهارت بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال

استاد راهنما:

دکتر حمیدرضا طاهری

استاد مشاور:

دکتر علیرضا­ صابری

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه و طرح پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 2

اظهار مسئله………………………………………………………………………………………………………….. 2

اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………….. 6

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 6

فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………… 7

پیش فرض های پژوهش……………………………………………………………………………………….. 7

محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………………… 7

رعایت کردن نکات اخلاقی……………………………………………………………………………………… 7

تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها…………………………………………………………………………… 8

فصل دوم: مبانی نظری و پژوهشی پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 11

مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………… 11

تغییر پذیری تمرین…………………………………………………………………………………………….. 11

تغییر پذیری در اجرای حرکت……………………………………………………………………………….. 17

تفاوت افراد ماهر و مبتدی………………………………………………………………………………….. 22

پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………… 25

پیشینه تغییر پذیری تمرین…………………………………………………………………………………. 25

پیشینه تغییرپذیری به عنوان نویز و کارکردی……………………………………………………. 29

پیشینه تفاوت افراد ماهر و مبتدی…………………………………………………………………… 32

پیشینه مربوط به بکارگیری تغییر پذیری در سطح افزونگی اجرا در تمرین……………… 36

نتیجه گیری پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………….. 37

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 40

روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 40

جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………….. 40

متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………….. 40

متغیر مستقل……………………………………………………………………………………………. 40

متغیر تعدیل کننده……………………………………………………………………………………… 40

متغیر وابسته ……………………………………………………………………………………… 40

متغیر کنترل شده…………………………………………………………………………………… 41

متغیرکنترل نشده……………………………………………………………………………….. 41

ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………. 41

روش اجرا……………………………………………………………………………………………. 42

تقسیم کردن آزمودنی ها ………………………………………………………………………. 42

ورود به آزمایشگاه……………………………………………………………………………… 43

پیش آزمون…………………………………………………………………………………………. 43

اکتساب……………………………………………………………………………………………… 43

آزمون های یادداری……………………………………………………………………………… 44

یاددادی فوری…………………………………………………………………………………… 44

هدف ثابت……………………………………………………………………………………… 44

هدف متغیر…………………………………………………………………………………. 44

افزونگی ثابت……………………………………………………………………………….. 45

افزونگی متغیر……………………………………………………………………………… 45

یادداری تاخیری…………………………………………………………………………….. 45

تحلیل آماری داده ها……………………………………………………………………….. 45

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده ها

مقدمه………………………………………………………………………………………….. 47

بخش اول: توصیف آماری داده ها……………………………………………………. 47

بخش دوم: آزمون فرضیه ها…………………………………………………………… 50

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه………………………………………………………………………………………… 61

اختصار یافته های پژوهش………………………………………………………………. 61

بحث و مطالعه نتایج مربوط به گروه ماهر…………………………………………. 61

تفسیر نتایج مربوط به افراد مبتدی…………………………………………………. 62

نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………… 64

پیشنهادات آموزشی…………………………………………………………………… 66

منابع پژوهش…………………………………………………………………………… 67

فصل اول: مقدمه و طرح پژوهش

مقدمه:

بشر موجودی می باشد که به گونه مداوم در حال یادگیری می باشد. در زمینه حرکت موضوع یادگیری آنقدر اهمیت دارد که حتی می­توان گفت زندگی بشر به آن وابسته می باشد. مربیان در زمینه­های ورزشی به دنبال روش­های بهینه آموزش مهارت­ها به شاگردان خود هستند، روش­هایی که هزینه و وقت کمتری صرف آنها گردد و شاگردان بتوانند به بهترین نحو مهارت را یاد بگیرند. معمولاً افراد به این امید مهارت­ها را تمرین   می­کنند که در آینده و در محیطی مشابه آن مهارت را مجدداً اجرا نمایند (مگیل[1] 2011). یکی از روش­هایی که مربیان برای آموزش­ مهارت از آن بهره گیری می­کنند تمرین به صورت متغیر می­باشد. در این روش­تمرینی فرد در هر اجرا پارامتر حرکت یا شرایط محیطی را تغییر می­دهد (مگیل 2011). عقیده کلی بر این می باشد که با این روش تمرینی فرد قانونی کلی را برای شرایط مختلف آینده یاد می­گیرد که اجرای حرکت را تسهیل خواهد نمود (اشمیت و لی[2] 2011، مگیل 2011). اما این نتایج بر اساس تحقیقاتی گرفته شده­اند که تغییرپذیری در هدف حرکت را مد نظر قرار داده­­اند، و امکان دارد زمانی که فرد تغییر پذیری در نحوه رسیدن به هدف را تجربه نماید نتایج با گفته­های قبل متفاوت باشد (رانجاناتان و نیوول[3] 2013). در این زمینه تحقیقات اندکی انجام شده می باشد و همچنین تحقیقات قبلی در بعضی موارد دارای نواقص مختلفی می­باشند. این پژوهش بر آن می باشد تا با در نظر گرفتن شرایط مختلفی مانند سطح مهارت افراد به روشن شدن این موضوع کمک نماید.

اظهار مسئله:

در زمینه ورزش معمولاً مربیان به دنبال بهترین روش­های آموزش مهارت­ها به شاگردان خود می­باشند. آنها کوشش دارند که افراد را از طریق متدهای مختلف تمرینی به سطح مهارت بالایی برسانند. معمولاً مهارت­ حرکتی به عنوان اجرا در سطوح خیلی بالا به صورت ثابت تعریف می­گردد (گاتری[1] 1952). پس تعریف سطح مهارت بالا با تغییرپذیری ارتباط معکوس دارد. اگرچه این تاکید بر کاهش تغییرپذیری بیشتر در سطح هدف مطرح می­گردد (مانند خوردن دارت به هدف) اما گاهی اوقات به صورت غیر عیان این گونه پنداشته می­گردد که الزاماً تغییرپذیری در سطح هدف با کاهش تغییرپذیری در سطح اجرا همراه می­باشد (رانجاناتان و نیوول 2013). اما تحقیقات مختلف نشان داده­اند که الزاماً کاهش در تغییرپذیری در رسیدن به هدف با کاهش در تغییرپذیری در سطح اجرا همراه نیست (رانجاناتان و نیوول 2013). همچنین تحقیقات نشان داده­اند که تغییرپذیری در سطح اجرا در افراد خیلی ماهر نیز هست (برنشتاین[2] 1967). این یافته­ها منجر به این گفته گردید که تغییرپذیری برای اجرا در سطوح ماهر و مبتدی ضروری می­باشد (داویدز، گلیزر، آراجو، و بارتلت[3] 2003). با این تفاصیل سوال مهمی که به وجود می­آید این می باشد که آیا معنی این شواهد این می باشد که برنامه­های تمرینی نیاز دارند به مقصود تسهیل یادگیری تغییرپذیری داشته باشند یا خیر؟

یک نکته مهم در این زمینه فرق قائل شدن بین تغییرپذیری درونی سیستم حرکتی با تغییرپذیری می باشد که توسط عامل بیرونی همچون مربی اعمال می­گردد. با در نظر داشتن گفته برنشتاین (1967) بدن بشر یک سیستم با افزونگی­های بسیار زیاد می باشد و درجات آزادی آن معمولاً بیشتر از درجات آزادی مورد نیاز برای اغلب تکالیف می­باشد، و راه­های مختلف متعددی برای رسیدن به یک نتیجه مشابه هست. معمولاً تغییرپذیری که در رفتار افراد ماهر دیده می­گردد بسیار کم می باشد و در عین حال برای جبران انحرافات کوچک کاملاً کاربردی می­باشد (رانجاناتان و نیوول 2013). رانجاناتان و نیوول (2013) تغییرپذیری را به دو سطح تقسیم می­کنند. به عقیده آنها تغییرپذیری یا در سطح هدف می باشد یا در سطح افزونگی اجرا[4]. اما خود تغییرپذیری در سطح هدف نیز به دو زیرشاخه ساختاریافته و ساختارنیافته تقسیم می­گردد. آنها (رانجاناتان و نیوول 2013) تغییریذیری ساختار نیافته را به عنوان یک تغییرپذیری نویز مانند تعریف می­کنند که در آن همزمان چند پارامتر از کوششی به کوشش دیگر تغییر می­کنند، اما در تغییرپذیری ساختاریافته یک پارامتر خاص به صورت سیستماتیک از کوششی به کوشش دیگر تغییر می­نماید. به گونه کلی شواهدی هست که نشان می­دهد تغییرپذیری در سطح هدف به صورت سیستماتیک منجر به تعمیم­پذیری و انتقال به شرایط تکلیفی جدید می­گردد (ون روزام[5] 1990). یک توجیه برای این اثر تغییرپذیری آن می باشد که تغییرپذیری ارتباط بین پارامترهای حرکتی و نتایج تکلیف را بهبود می­بخشد، که منجر به توسعه یک قانون اختصار می­گردد که می­تواند به دیگر شرایط تمرین نشده تعمیم پیدا نماید (اشمیت[6] 1975).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اما همانطور که عنوان گردید تغییرپذیری می­تواند در سطوح افزونگی اجرا نیز وارد گردد. فرض کنید که در یک تکلیف تولید نیرو توسط دو انگشت نیروی هدف 10 نیوتن باشد (لاتاش، اسکولز و اسکونر[7] 2002). تغییرپذیری در سطح اجرا را می­توان اینگونه اعمال نمود که هر کدام از انگشت­ها در هر کوشش مقدار خاصی از نیرو وارد نمایند که مجموع آنها 10 نیوتن باشد. مثلاً تعدادی از حالات مختلف که می­توانند وجود داشته باشند به صورت زیر می­باشند: (2،8)، (4،6)، (3،7)، (1،9). در زمینه وارد کردن تغییرپذیری در سطح اجرا متاسفانه هنوز کار زیادی انجام نشده می باشد (رانجاناتان و نیوول 2010، 2013).

اگرچه مطالعات یادگیری حرکتی یادگیری را از طریق آزمون یادداری و انتقال مورد سنجش قرار می­دهند، اما این نوع دستکاری اجازه می­دهد جنبه دیگری از یادگیری را که همان انعطاف­پذیری[8] می باشد را مورد سنجش قرار دهیم (رانجاناتان و نیوول 2013). معنی ضمنی این حرف آن می باشد که آیا شرکت کنندگان می­توانند زمانی که راه حلی که به خوبی تمرین شده می باشد دیگر در دسترس نباشد سریعاً یک راه حل جایگزین پیدا نمایند. محققین بر این باورند که این نوع تغییرپذیری حداقل دو تاثیر بر یادگیری خواهد داشت: اول اینکه می­تواند منجر به پدیدار شدن یک راه حل بهینه­تر گردد زیرا یک عنصر جستجو در این تغییرپذیری هست و دوم اینکه می­تواند به وسیله اجازه دادن به شرکت کنندگان برای بهره گیری از راه­حل­های جایگزین در مواردی که به دلیل تغییر در محیط یا بدن راه حل­هایِ خاص دیگر در اختیار نیستند، انعطاف­پذیری را بالا ببرد (رانجاناتان و نیوول 2013). بر طبق تفکر اختصاصی بودن تمرین (پروتئو[9] 1992) مقید کردن افراد به بهره گیری از راه حل­های مختلف در حین تمرین انعطاف­پذیری تکلیف را بالا می­برد. همچنین بر طبق فرضیه تغییرپذیری تمرین، وارد کردن تغییرپذیری در تمرین منجر به شکل­گیری یک قانون قویتر بین نتیجه و پارامترهای انتخاب شده می­گردد (اشمیت 1975). با این حال ایده مقابل این دیدگاه این می باشد که انعطاف­پذیری برای بهره گیری از راه­حل­های مختلف به عنوان نتیجه­ای از یادگیری پارامترهای مختص به تکلیف یا پارامترهای کنترل باشد. مثلاً مطالعات در زمینه فرضیه نقطه تعادل نشان می­دهد هنگامی که به یک اندام تشویش ناگهانی وارد می گردد این قابلیت هست که اندام به هدف مورد نظر دست پیدا نماید (کلسو و هالت[10] 1980). این نتایج می­توانند این گونه تفسیر شوند که تحقق این امر به دلیل یادگیری پارامتری می باشد که نقطه تعادل را تحت تاثیر قرار می­دهد (رانجاناتان و نیوول 2010). همچنین فرضیه کنترل بازخوردی بهینه (تادورو، جردن[11] 2002) عنوان می­کند که فقط انحرافاتی اصلاح می­شوند که مربوط به اجرای تکلیف باشند (در ارتباط با دستیابی به هدف باشند). اما اخیرا چند پژوهش انجام شده می باشد که نتایج آنها با فرضیه تغییرپذیری تمرین و اختصاصی بودن تمرین همخوان نیست. رانجاناتان و نیوول (2010) در تحقیقی دریافتند که تمرین کردن در سطح افزونگی اجرا باعث پیدایش انعطاف­پذیری در تکلیف نمی­گردد. در پژوهش آنها دو گروه آزمودنی یک تکلیف رسیدن به هدف را به صورت تغییرپذیری در راه­های رسیدن به هدف و به صورت ثابت (تغییرپذیری پایین) تمرین کردند. در پایان گروه­ها به دو آزمون یکی با شرایط ثابت و دیگری با شرایط متغیر (در سطح افزونگی اجرا) انتقال داده شدند. نتایج نشان داد گروهی که به صورت ثابت تمرین کرده بود تغییرپذیری کمتری در الگوی حرکت خود دارد. این نتایج در هر دو آزمون مشابه بود. محققین این چنین نتیجه­گیری کردند که انعطاف­پذیری در تکلیف مهاری (مانند تکلیف مورد نظر آنها) از یادگیری یک پارامتر خاص تکلیف که مربوط به هدف حرکت می­باشد ناشی می­گردد. در پژوهش دیگری رانجاناتان و نیوول (2010) به مقایسه تغییرپذیری در سطح هدف و سطح افزونگی اجرا پرداختند. هدف آنها این بود که آیا معرفی تغییرپذیری در سطح افزونگی اجرا نیز مانند تغییرپذیری در سطح هدف باعث بهبود در یادگیری می­گردد یا خیر. در پژوهش آنها چهار گروه وجود داشت، دو گروه اول در حین تمرین تغییرپذیری (زیاد و کم) را در سطح هدف تجربه می­کردند و دو گروه دیگر تغییرپذیری (زیاد و کم) را در سطح افزونگی اجرا تجربه می­کردند. در مورد تغییرپذیری در سطح هدف نتایج پژوهش با نتایج قبلی مشابه بود و گروه متغیر عملکرد بهتری داشت. اما در مورد تغییرپذیری در سطح اجرا گروه متغیر عملکرد بهتری نداشت. نتیجه­گیری کلی آنها این بود که تغییرپذیری در سطح هدف نسبت به تغییرپذیری در سطح اجرا تاثیر متفاوتی بر یادگیری دارد.

معمولاً در تحقیقات مربوط به تغییرپذیری تمرین از افرادی بهره گیری می­گردد که در تکلیف مورد نظر مبتدی هستند. نیوول (1985) در مورد یادگیری حرکات عقیده دارد که آموزنده در آغاز کوشش می­کند که بین مؤلفه­های سیستم حرکتی ارتباط­ای مستقر نماید و حرکات نسبی مناسبی را بین قسمت­های انتخاب شده بدن برای اقدام هدفمند ایجاد نماید. او این سطح را کسب الگوی هماهنگی نامید. به عقیده محققین این امر از طریق ثابت کردن مفاصل مهم برای انجام حرکت انجام می­گردد (ویلیامز، داویدز، ویلیامز [12] 1999). پس از اینکه ارتباط بین قسمت­های مختلف بدن و هماهنگی بین اقدام و اشیاء و سطوح محیطی ایجاد گردید، اجرا کننده با مسئله کشف قوانین حاکم بر کنترل روبه رو می­گردد. به گونه اختصاصی­تر اکنون جستجو برای یک ارتباط نزدیک­تر بین روابط اندام­های بدن که قبلاً فرا گرفته شده­اند و نیروهایی که حرکات هدفمند را تولید می­نمایند انجام می­گردد. نیوول (1985) از این سطح به عنوان کنترل یاد می­کند. پس از آنکه قوانین حاکم بر کنترل کشف شدند مسئله پیش روی یادگیرنده اضافه کردن مقادیر بهینه متغیرهای کنترل می­باشد، که این سطح مهارت نامیده می­گردد (نیوول 1985).

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید