فرمت word : پایان نامه تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران نوجوان

دانلود پایان نامه

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایان نامه:

جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

دررشته تربیت بدنی و علوم ورزشی(گرایش فیزیولوژی ورزشی)

عنوان:

تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران نوجوان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

استاد راهنما:

آقای دکتر لطفعلی بلبلی

استاد مشاور:

آقای دکتر عباس معمارباشی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول(کلیات پژوهش)

مقدمه……………………………… 2

اظهار مسئله…………………………….. 4

اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………… 5

فرضیات………………………………. 7

اهداف پژوهش……………………………… 8

تعریف نظری و عملیاتی متغییرها……………………………. 8

فصل دوم(مبانی نظری و ادبیات پژوهش)

مقدمه…………………………….. 12

چاقی و اضافه وزن……………………………… 13

علل چاقی……………………………… 14

عوارض چاقی و اضافه وزن……………………………… 15

ترکیب بدن چیست؟…………………………….. 15

عوامل موثر در ترکیب بدن بشر……………………………… 16

اجزای بدن و تأثیر آن‌ها……………………………. 19

توده بدون چربی……………………………… 19

چربی نسبی بدن……………………………… 20

چربی‌ها……………………………. 20

ماهیت چربی‌ها……………………………. 20

تأثیر چربی در بدن……………………………… 21

چربی ضروری و چربی غیرضروری یا ذخیره……………….. 21

تعادل چربی در تمرین‌های ورزشی……………………………… 23

تأثیر ورزش در کاهش و کنترل وزن…………………………… 24

ترکیب بدن و ورزش……………………………….. 25

اثرات ورزش بر رشد و بلوغ کودکان و نوجوانان………….. 26

فعالیت هوازی……………………………… 27

پیشینه پژوهش……………………………… 29

جمع بندی مبانی نظری و ادبیات پژوهش……………………… 37

فصل سوم(روش پژوهش)

مقدمه…………………………….. 40

روش پژوهش……………………………… 41

جامعه آماری……………………………… 41

نمونه آماری و روش نمونه گیری……………………………… 41

ابزارهای جمع آوری اطلاعات………………………………. 41

متغیرهای پژوهش……………………………… 42

محدودیت‌های پژوهش……………………………… 42

روش جمع آوری داده‌ها……………………………. 42

اندازه گیری وزن و قد…………………………….. 43

اندازه گیری درصد چربی……………………………… 43

محل و نکات قابل توجه در اندازه گیری چربی زیر پوستی عبارتند از…… 44

ابزارهای آماری……………………………… 46

فصل چهارم(تجزیه و تحلیل آماری)

مقدمه…………………………….. 48

توصیف یافته‌ها……………………………. 49

تحلیل استنباطی یافته‌ها …………………………….49

فرضیه ششم: بین وزن دختران نوجوان،در گروه تجربی و کنترل تفاوت معناداری هست…… 54

فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری)

مقدمه…………………………….. 61

بحث………………………………. 62

نتیجه گیری……………………………… 66

پیشنهادات کاربردی……………………………… 67

پیشنهادات پژوهشی……………………………… 67

منابع……………………………… 68

پیوست(1)……………………………. 76

پیوست(2)……………………………. 78

چکیده:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

هدف از این پژوهش، تاثیر تمرین هوازی تناوبی بر وزن و درصد چربی بدن دختران نوجوان بود.به همین مقصود، تعداد 30نفر از دانش آموزان 17-15 ساله شهر گرمی در استان اردبیل با بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند و دردو گروه 15نفره تجربی(سن،قد،وزن) و کنترل (سن،قد،وزن) قرار گرفتند. روش اجرا:15نفر از آزمودنی‌ها(گروه تجربی) در طی 8 هفته تحت فعالیت هوازی به شکل تناوبی،3جلسه در هفته و هر جلسه45دقیقه قرار گرفتند و 15نفر دوم(گروه کنترل) در طول 8 هفته هیچ تمرینی انجام ندادند و وزن و درصد چربی،توده چربی بدن،توده بدون چربی،شاخص توده بدن آزمودنی‌ها قبل و بعد از 8 هفته تمرین هوازی تناوبی اندازه گیری گردید.برای تجزیه و تحلیل و مقایسه داده‌ها از آزمون آماری tمستقل و t همبسته بهره گیری گردید. نتایج نشان داد که وزن،درصد چربی بدن، وزن چربی،شاخص توده بدن در گروه تجربی به گونه معنی داری کاهش می‌یابد.در حالی که وزن بدون چربی درگروه تجربی افزایش معناداری داشت و در وزن،درصد چربی بدن،وزن چربی،وزن بدون چربی،شاخص توده بدن در گروه کنترل تفاوت معناداری نداشت.همچنین تفاوت این متغیرها در بین گروه تجربی و کنترل در مرحله آخر معنادار بود. نتیجه گیری: به نظر می‌رسد تمرین تناوبی با تنوع و مزیت‌های بیشتر و خستگی کمتر می‌تواند روش مناسبی برای کاهش وزن و درصد چربی باشد و بایستی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

فصل اول: طرح پژوهش

مقدمه:

فعالیت و تحرک جزء جدانشدنی زندگی بشر بوده که در هر دوره به اشکال خاص در زندگی بشر مطرح بوده می باشد.در جوامع صنعتی و متمدن امروزی که حرکت بشر روز به روز محدودتر می گردد،تربیت بدنی و فعالیت‌های جسمانی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده می باشد.زندگی ماشینی بشر امروز موجبات دوری او از فعالیت را فراهم ساخته و این فقر حرکتی نشاط و شادابی را از جسم او دور کرده و به جای آن عامل خطرآفرین چاقی را جایگزین ساخته می باشد.

مطالعات انجام شده در آخرین دهه‌ی قرن گذشته نشان دادند که چاقی و چگونگی توزیع چربی بدن به ویژه در ناحیه‌ی میانی بدن(کمر و شکم)،پیشگوی مناسبی برای ابتلا به بیماری‌ها در آینده می باشد.بر اساس نتایج این تحقیقات ،مهم‌ترین اختلالات تندرستی که با افزایش میزان چربی بدن به ویژه در نواحی شکم و کمر ارتباط دارند،عبارتند از :هیپرلیپیدمی،بیماری پر فشارخونی،دیابت نوع دوم،بیماری کرونری قلب،سرطان سینه و رحم و پروستات،بیماری‌های تنفسی،ناهنجاری‌های ساختاری،عملکرد قلب و افسردگی از طرفی بعضی از پژوهشگران ارتباط چربی بدن به ویژه در ناحیه‌ی شکم را با میزان مرگ و میر مشخص کرده‌اند(کنایت،1979؛فرانین،1993).

اهمیت ترکیب بدن و ارتباط‌ی آن را با سلامتی را نمی‌توان صرف نظر کرد.بدن و ترکیبات آن در موفقیت و عدم موفقیت ورزشکاران تأثیر به سزایی دارد.این مسئله نه تنها برای شرکت برای شرکت در میادین ورزشی،بلکه برای سالم زیستن و شاداب ماندن از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.پس ،ارزیابی ترکیبات بدن به مقصود تعیین میزان مطلوب آن ضروری می باشد(دسپرس،1991).

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید