فایل پایان نامه : پایان نامه تاثیر درمان مبتنی بر رویکرد پردازش اطلاعات بر کاهش علایم افسردگی زنان 20-35 ساله

دانلود پایان نامه

واحد رودهن

پایاننامه کارشناسی ارشد رشته روان‌شناسی بالینی

عنوان:

تاثیر درمان مبتنی بر رویکرد پردازش اطلاعات بر کاهش علایم افسردگی زنان 20-35 ساله

استاد راهنما:

دکتر خدیجه ابوالمعالی الحسینی

 

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

2-1) اظهار مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

3-1) ضرورت و اهمیت پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….. 4

4-1) اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

5-1) فرضیه‌های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

6-1) تعاریف متغیرها ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

فصل دوم: مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش

1-2) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

2-2) تاریخچه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

3-2) تعاریف ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

4-2) مبانی نظری …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

1-4-2) نظریه‌های شناختی و راهبردهای نظری ……………………………………………………………………………………………….. 16

الف) آلبرت الیس و نظریه‌ درمانی عقلانی- عاطفی ……………………………………………………………………………………………… 17

ب) آرون بک و نظریه شناخت درمانی ………………………………………………………………………………………………………………… 19

ج) یانگ و طرحواره درمانی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

د) باور و مدل راه‌اندازی عاطفی …………………………………………………………………………………………………………………………. 27

ه) لسلی گرینبرگ و درمان هیجان محور ……………………………………………………………………………………………………………. 28

2-4-2) رویکرد پردازش اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………… 29

الف) حافظه و بخش‌های مرتبط با آن ………………………………………………………………………………………………………………… 36

ب) مدل‌های حافظه …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

3-4-2) فراشناخت و فراحافظه ………………………………………………………………………………………………………………………… 49

5-2) میزان شیوع …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62

6-2) پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

7-2) جمع‌بندی مطالب ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 71

فصل سوم: روش پژوهش

1-3) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 74

2-3) روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 74

3-3) جامعه آماری، نمونه و روش نمونه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………. 76

4-3) ابزار اندازه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 77

5-3) مراحل اجرا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 78

6-3) روش توصیف و تجزیه تحلیل داده‌ها ……………………………………………………………………………………………………….. 81

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها

1-4) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 83

2-4) توصیف داده‌ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 83

3-4) تحلیل داده‌ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 84

فصل پنجم: بحث و تفسیر یافته‌ها

1-5) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 89

2-5) بحث و نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 89

3-5) محدویت‌های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………. 92

4-5) پیشنهادات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………… 93

5-5) ملاحظات اخلاقی پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………. 93

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید