فایل پایان نامه : پایان نامه تاثیر دوبرنامه تمرین(پیوسته و گسسته) بر عوامل خطر زای قلبی عروقی زنان میانسال غیر ورزشکار

دانلود پایان نامه

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

 

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

تاثیر دوبرنامه تمرین(پیوسته و گسسته) بر عوامل خطر زای قلبی عروقی زنان میانسال غیر ورزشکار

 

استاد راهنما

دکتر محسن ثالثی

پایان نامه

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

 

هدف از پژوهش حاضر مقایسه تاثیر دو برنامه تمرین گسسته و پیوسته بر عوامل خطر زای قلبی عروقی زنان میانسال غیر ورزشکار بود.

روش: آزمودنی های پژوهش 45 نفر زن غیر ورزشکار بودند که از میان داوطلبان افرادی  که شرایط شرکت در پژوهش را داشتند به صورت هدفمند به عنوان آزمودنی های پژوهش انتخاب شدند. آزمودنی های پژوهش سپس به صورت تصادفی به سه گروه تمرین گسسته ، پیوسته و کنترل(هر گروه 15 نفر) تقسیم شدند. یک هفته قبل از شروع عملیات اجرایی پژوهش ،آزمودنی ها در جلسه آشنایی شرکت کردند. ضمن آشنا شدن با اهداف و مراحل پژوهش فرم رضایت نامه آگاهانه را تکمیل کردند و اندازه گیری های پیکر سنجی در مورد آنان انجام گردید. روز قبل از آغاز برنامه ورزشی از کلیه آزمودنی ها با حضور در محل آزمایشگاه به صورت ناشتا خونگیری به اقدام آمد. سپس دو گروه تمرینی به مدت هشت هفته، هفته ای سه جلسه با شدت 70-50 حداکثر ضربان قلب و به مدت 90-60 دقیقه به فعالیت ورزشی پرداختند. برنامه گروه تمرین پیوسته در یک جلسه انجام می گردید اما برنامه گروه تمرین گسسته با همان مدت زمان و حجم در دو جلسه صبح و عصر برگزار گردید. در پایان 8 هفته کلیه اندازه گیری ها مشابه با پیش آزمون انجام گرفت.اطلاعات بدست آمده با بهره گیری از تحلیل واریانس یک راهه در بین گروه های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: نتایج نشان داد که فعالیت ورزشی گسسته باعث کاهش لیپوپروتئین کم چگال و تری گلیسیرید و افزایش لیپوپروتئین پرچگال نسبت به گروه کنترل گردید و فعالیت ورزشی پیوسته تنها باعث افزایش معنی دار لیپوپروتئین پرچگال گردید.

بحث و نتیجه گیری: در مجموع نتایج پژوهش حاضر نشان داد که برنامه تمرین هشت هفته ای می تواند بر کاهش بعضی از عوامل خطر زای قلبی عروقی تاثیر گذارد و برنامه تمرین ورزشی گسسته در کاهش عوامل خطر زای قلبی عروقی موثرتر از تمرین ورزشی پیوسته می باشد.

واژه های کلیدی:تمرین گسسته، تمرین پیوسته،عوامل خطرزای قلبی عروقی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2-اظهار مساله………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-3-ضرورت و اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 7

1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………… 9

1-4-1-هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………… 9

1-4-2- اهداف اختصاصی………………………………………………………………………………………………. 10

1-5- سؤالات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….. 10

1-6- تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………….. 11

1-6-1-تعاریف مفهومی…………………………………………………………………………………………………… 11

1-6-1-1- لیپوپروتئین کم چگالی (LDL-C)……………………………………………………….. 11

1-6-1-2- لیپوپروتئین پرچگالی(HDL-C)……………………………………………………………. 12

1-6-1-3- تری گلیسیرید(TG)……………………………………………………………………………….. 12

1-6-1-4- کلسترول(chl)…………………………………………………………………………………………. 12

1-6-1-5- پروتئین واکنشگرC (CRP)…………………………………………………………………… 12

1-6-1-6- سیستاتین C…………………………………………………………………………………………… 13

1-6-2- تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………. 13

1-6-2-1- زنان میانسال غیرورزشکار………………………………………………………………………. 13

 

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

1-6-2-2- روش تمرین ……………………………………………………………………………………………. 13

1-6-2-3-تری گلیسیرید………………………………………………………………………………………….. 13

1-6-2-4- لیپوپروتئین پرچگالی(HDL-C)……………………………………………………………. 14

1-6-2-5- لیپوپروتئین کم چگالی (LDL-C)……………………………………………………….. 14

1-6-2-6- پروتئین واکنشگرC (CRP)……………………………………………………………………. 14

1-6-2-7- کلسترول(chl)…………………………………………………………………………………………. 14

1-6-2-8- سیستاتین C…………………………………………………………………………………………… 14

 

فصل دوم: مفاهیم بنیادی و پیشینه پژوهش

2-1- مفاهیم بنیادی……………………………………………………………………………………………………………… 16

2-1-1-بیماری های قلبی……………………………………………………………………………………………….. 16

2-1-2- لیپوپروتئین ها…………………………………………………………………………………………………… 17

2-1-3-تشکیل و عملکرد لیپوپروتئین…………………………………………………………………………… 17

2-1-4- ساختمان و خواص لیپوپروتئین‌ها……………………………………………………………………. 18

2-1-5- لیپوپروتئین کم چگالی (LDL-C)………………………………………………………………….. 19

2-1-6- لیپوپروتئین پرچگالی(HDL-C)………………………………………………………………………. 19

2-1-7- تری گلیسیرید(TG)………………………………………………………………………………………….. 20

2-1-8- کلسترول……………………………………………………………………………………………………………. 22

2-1-10- تاثیر ورزش بر لیپید ها و لیپوپروتئین های خون……………………………………….. 23

2-1-11- پروتئین واکنشگرC (CRP)…………………………………………………………………………… 26

2-1-12- سیستاتین C………………………………………………………………………………………………….. 28

2-2-پیشینه ی تحقیقات……………………………………………………………………………………………………… 29

2-3- فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 40

 

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

فصل سوم: روش پژوهش

3-1-روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… 42

3-2- جامعه آماری،روش نمونه گیری ونمونه ها…………………………………………………………………. 42

3-3-متغیر های پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 43

3-4- ابزارو وسایل پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 43

3-5- روش اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 44

3-6- روش اندازه گیری متغیرها………………………………………………………………………………………….. 44

3-7- پروتکل تمرین……………………………………………………………………………………………………………… 45

3-8- تجزیه وتحلیل آماری متغیرها…………………………………………………………………………………….. 46

 

فصل چهارم: توصیف یافته ها

4-1- توصیف یافته ها…………………………………………………………………………………………………………… 48

4-2- آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………….. 49

4-2-1- فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………. 50

4-2- 2- فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………….. 51

4-2-3- فرضیه سوم……………………………………………………………………………………………………….. 52

4-2- 4- فرضیه چهارم …………………………………………………………………………………………………. 53

4-2-5 فرضیه پنجم………………………………………………………………………………………………………… 54

4-2-6-  فرضیه ششم…………………………………………………………………………………………………….. 55

 

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- اختصار پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. 57

5-2- بحث و مطالعه……………………………………………………………………………………………………………… 59

5-2-1- تاثیر هشت هفته فعالیت ورزشی بر سطوح استراحتی

پروتئین واکنشگر C……………………………………………………………………………………………………….. 59

5-2-2- تاثیر فعالیت ورزشی بر سیستاتین C……………………………………………………………… 61

5-2-3- تاثیر فعالیت ورزشی بر مقادیر کلسترول سرم………………………………………………… 63

5-2-4- تاثیر فعالیت ورزشی بر مقادیر لیپوپروتئین پرچگال………………………………………. 64

5-2-5 تاثیرفعالیت ورزشی بر مقادیر لیپوپروتئین کم چگال………………………………………. 65

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

5-3- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………. 67

5-4- پیشنهاد های پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 68

5-4-1- پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………… 68

5-4-2- پیشنهاد های پژوهشی………………………………………………………………………………………. 68

 

فهرست منابع

منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 69

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………… 71

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                          صفحه

 

جدول4-1- اطلاعات توصیفی مربوط به مقادیر LDL، HDL، TG،

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

کلسترول وسیستاتینC آزمودنی های سه گروه پژوهش…………………………………………………………… 49

جدول 4-2- اطلاعات مربوط به تحلیل واریانس یک راهه گروه های پژوهش

مربوط به متغیر LDL…………………………………………………………………………………………………………………. 50

جدول 4-3- اطلاعات تحلیل واریانس یک راهه گروه های

پژوهش مربوط به متغیر HDL………………………………………………………………………………………………….. 51

جدول 4-4- اطلاعات تحلیل واریانس یک راهه گروه های

پژوهش مربوط به متغیر تری گلیسیرید……………………………………………………………………………………… 52

جدول 4-5- اطلاعات تحلیل واریانس یک راهه گروه های

پژوهش مربوط به متغیرکلسترول………………………………………………………………………………………………… 53

جدول 4-6- اطلاعات تحلیل واریانس یک راهه گروه های

پژوهش مربوط به متغیر پروتئین واکنشگرC……………………………………………………………………………… 54

جدول 4-7- اطلاعات تحلیل واریانس یک راهه گروه های

پژوهش مربوط به متغیرسیستاتینC…………………………………………………………………………………………. 55

 

 

1-1-مقدمه

بشر در طول حیات همواره به فعالیت و حرکت نیاز داشته و به دنبال  کسب تجارب و کشف روش های جدید بوده می باشد. ورزش در طول تاریخ زندگی بشر به شیوه‌های گوناگونی متجلی گردیده می باشد. ورزش جزء لاینفک تعلیم و تربیت و وسیله‎ای برای رسیدن به سلامت جسمی و روحی نسل جوان می باشد. اهداف عمده تربیت‎بدنی در تاریخ زندگی بشر حفظ سلامت و تعمیم بهداشت، رشد قوای جسمی، آمادگی برای فعالیت‎های دفاعی، کسب شادابی و نشاط وکسب موفقیت در وظایف حرفه‎ای و شغلی می باشد. در این بین در نظر داشتن بهداشت و سلامت زنان یکی از ارکان مهم پیشرفت هر جامعه می باشد، زیرا که حفظ سلامت زنان با سلامت دیگر اعضای خانواده مرتبط می باشد و وابستگی بهداشت و سلامت زنان و سایر اعضای خانواده با اجتماع اجتناب ناپذیر می باشد  و در نظر داشتن سلامت آنان قدمی مؤثر در کاهش مسائل بهداشتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و ایجاد جامعه‌ای  سالم و مترقی می باشد ( مهری، 1371).

سالهاست که زنان به عنوان نیروی انسانی در بسیاری از زمینه‌های شغلی مانند حرفه‌های مدیریتی، پزشکی و فنی بکار گرفته شده‌اند و تا حدودی به علت همین وظایف شغلی حساس  و بهره گیری از وسایل کمکی برای انجام کارهایی که نیازمند تحرک و فعالیت می باشد از فعالیت بدنی آنان کاسته شده می باشد و به نوعی دچار کم تحرکی و بی تحرکی شده اند. شیوه ی زندگی بی تحرک و چاقی عامل نگرانی مهم جهانی می باشد و عامل خطر قابل اصلاحی می باشد که فعالیت بسیاری از ارگان های بدن و به ویژه دستگاه قلبی عروقی را تحت تاثیر قرار می دهد. عدم فعالیت جسمانی ، اضافه وزن و چاقی نه تنها خطرات مربوط به سلامتی دارند بلکه عوامل خطر غیر مستقیمی هم برای بیماری های قلبی عروقی، دیابت نوع دوم ، فشار خون بالا و
بیماری های مختلف اسکلتی عضلانی می باشد.

بیماری های قلبی عروقی طیف وسیعی از معضلات مرتبط با دستگاه گردش خون را در بر می گیرد که از علت های عمده مرگ ومیر در جهان می باشد و سالانه مقادیر قابل توجهی از بودجه کشورها در زمینه بهداشت و درمان را بخود اختصاص می دهد. بیماریهای قلبی عروقی در حال تبدیل شدن به اصلی ترین عامل مرگ و میر و ناتوانی بشر در اغلب کشورهای جهان هستند . این بیماریها در حال حاضر جزو سه علت اول مرگ و میر و ناتوانی بشر در سراسر دنیا هستند. درگذشته بیماریهای عفونی و واگیر عامل عمده مرگ و میر های بشر بودند ، امّا امروزه بیماریهای غیرواگیر تبدیل به عوامل خطرناکتر شده اند . اگرچه خطرات ناشی از بیماریهای مسری بدلیل ماهیت واگیری آنها فوری و آنی تر می باشد امّا عوارض ناشی از بیماریهای مزمن مثل بیماریهای قلبی عروقی ماندگارتر ، پرهزینه تر و ناتوان کننده تر هستند .هرچند بعضی از عوامل ایجاد و پیدایش بیماریهای قلبی عروقی مثل سن غیر قابل مداخله هستند ، امّا روشهایی برای پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی هست . با بکار بستن این روشها و شیوه ها

می توان از ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی پیشگیری نمود و یا حداقل بروز آنها را به تأخیر انداخت .

رایج ترین نوع بیماری های قلبی، بیماری شریانهای قلب می باشد که البته بیش از انواع دیگر قابل پیشگیری می باشد. شریان ها بر اثر مسدود شدن یا تنگ شدن نمی توانند به خوبی خون را از خود عبور دهند. ایجاد پلاک( یا رسوب) سبب تنگ شدن یا مسدود شدن شریان قلب شده و هر قدر بزرگتر و وسیع تر شوند احتمال بروز حمله قلبی بیشتر خواهد گردید. از انواع دیگر می توان به فشار خون بالا تصریح نمود که تأثیرات جدی بر عروق خونی، قلب و کلیه ها می گذارد. تغییر در ریتم ضربان قلب، افزایش تعداد ضربان های قلب و یا کاهش آن نیز از موارد دیگرند: گاهی اوقات وجود عارضه ای مادرزادی در دستگاه قلب وعروق به صورت نارسایی عیان شده و منجر به ایجاد اختلال در جریان یافتن خون و خروج آن از قلب خواهد گردید.
عوامل خطر ابتلا به بیماری های قلبی در زنان با مردان تفاوتی ندارد و به دو دسته اصلی تقسیم می گردد:آغاز  عوامل خطری که قابل اصلاح نیستند و عبارتند از: افزایش سن،( بیش از ۶۵ سالگی) ، دوران پس از یائسگی ، خارج کردن رحم( هیترکتومی)، وراثت ( سابقه ابتلا به بیماری های قلبی در افراد خانواده ) و دوم  عواملی که قابل اصلاحند و  عبارتند از : سیگار کشیدن ، فشار خون بالا، بالا بودن مقدار کلسترول خون، کاهش فعالیت بدنی، شیوه زندگی بی تحرک، چاقی و  نوشیدن الکل.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید