دانلود فرمت ورد:پایان نامه تاثیر راهبردهای مقابله با موقعیت های استرس زا

دانلود پایان نامه

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش عمومی

تاثیر راهبردهای مقابله با جایگاه های استرس زا (CSSS) بر اخنلال اضطراب فراگیر (GAD) در دانشجویان دختر دانشگاه شهید باهنر کرمان

استاد راهنما:

دکتر عباس رحمتی

استاد(استادان) مشاور:

دکتر مسعود باقری

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

 پیچیدگی زندگی در دنیای امروز به حدی می باشد که روبرو شدن با انواع استرس و تنیدگی را اجتناب ناپذیر    می سازد و تا زمانی که بشر ها ناگزیر به رویارویی با تنیدگی های مختلف هستند، آسیب پذیر بوده و سازگاری آنها با محیط در معرض خطر می باشد. پس کسب مهارت های مقابله موثر با استرس ها برای حفظ سلامت جسمی و روانی و بهزیستی بشر ها از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. هدف کلی این پژوهش عبارت بوده می باشد از مطالعه تاثیر راهبردهای مقابله با استرس (CSSS) بر اختلال اضطراب فراگیر (GAD). فرضیه اصلی عبارت بوده از اینکه راهبردهای مقابله با استرس بر اختلال اضطراب فراگیر دانشجویان دختر تاثیر دارند. روش بهره گیری شده در این پژوهش نیز روش توصیفی از نوع علی-مقایسه ای بوده می باشد. همچنین جامعه در این پژوهش عبارت بوده از کلیه دانشجویان دختر دانشگاه شهید باهنر کرمان که شامل 9720 دانشجوی دختر        می باشد. این پژوهش بر روی یک نمونه 384 نفری از دانشجویان دختر این دانشگاه انجام شده که به روش نمونه گیری خوشه ای برگزیده شده اند. به این مقصود آغاز از میان دانشکده های دانشگاه شهید باهنرکرمان چهار دانشکده شامل دانشکده ادبیات، فنی، ریاضی و دامپزشکی و سپس از میان بخش های موجود در این دانشکده ها تعدادی بخش و در نهایت تعدادی کلاس و 384 نفر دانشجو به گونه تصادفی انتخاب شده و مورد آزمون قرار گرفتند. ابزار مورد بهره گیری این پژوهش نیز عبارت بوده اند از پرسشنامه راهبردهای مقابله با استرس اندلر و پارکر (CISS) و پرسشنامه اضطراب بک (BAI).

برای تحلیل نتایج، شاخص های آمار توصیفی مانند جدول ها و نمودارها و شاخص های آمار استنباطی شامل آزمون آماری کروسکال والیس و تحلیل واریانس یکطرفه مورد بهره گیری قرار گرفتند. به مقصود مطالعه فرضیه های پژوهش از آزمون کروسکال والیس بهره گیری گردید که یافته های حاصل از این آزمون نشان داد راهبرد مقابله ای مساله مدار و هیجان مدار بر اختلال اضطراب فراگیر در دختران دانشجو تاثیر دارند در حالی که تاثیر راهبرد مقابله اجتنابی بر اختلال اضطراب فراگیر از نظر آماری معنادار نبود. به مقصود پاسخ به این پرسش که آیا میزان ابتلا به اختلال اضطراب فراگیر در دانشجویان دانشکده های ادبیات، فنی، ریاضی و دامپزشکی تفاوت داشته می باشد یا خیر، از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه بهره گیری گردید و نتایج به دست آمده از این آزمون نشان داد که شیوع اختلال اضطراب فراگیر در چهار دانشکده مذکور تفاوت معناداری نداشته می باشد.

کلید واژه ها: اختلال اضطراب فراگیر، راهبردهای مقابله با استرس

فهرست مطالب                                                                                              شماره صفحه 

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1. مقدمه                                                                                                              1

1-2. موضوع                                                                                                           2

1-3. اظهار مساله                                                                                                        2

1-4. اهمیت و ضرورت                                                                                            5

1-5. هدف های پژوهش                                                                                           7

1-5-1. هدف کلی                                                                                            7

1-5-2. اهداف جزئی                                                                                         7

1-6. فرضیه های پژوهش                                                                                          7

1-6-1. فرضیه اصلی                                                                                          7

1-6-2. فرضیه های فرعی                                                                                               7

1-7. سوال های پژوهش                                                                                           7

1-8. تعریف اصطلاحات و مفاهیم                                                                             8

1-8-1. تعریف مفهومی واژه ها                                                                           8

1-8-2. تعریف عملیاتی واژه ها                                                                           11

 فهرست مطالب                                                                                       شماره صفحه

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1. مقدمه                                                                                                              12

2-2. مبانی نظری                                                                                                     13       

2-2-1. پیشینه نظری در حوزه راهبردهای مقابله با استرس                                       13

2-2-1-1. نظریه های  ارزیابی و انتساب                                                         14

2-2-1-1-1. نظریه آرنولد درمورد ارزیابی                                                 14

2-2-1-1-2. نظریه لازاروس درمورد ارزیابی                                             15

2-2-1-1-3. نظریه انگیزشی محافظت از خود                                           16

2-2-1-1-4. نظریه وینر درمورد انتساب                                                     16

2-2-1-2. نظریه های مقابله                                                                          17

2-2-1-2-1. نظریه لازاروس درمورد راهبردهای مقابله                                17

2-2-1-2-2. سایر دیدگاه ها درمورد راهبردهای مقابله                                19

2-2-1-3. نظریه میشن بام در زمینه آموزش ایمن سازی مقابل استرس                 21

2-2-2. پیشینه نظری در حوزه اضطراب و اختلالات اضطرابی                     22

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-2-2-1. نظریه فروید درمورد اضطراب                                                         22

2-2-2-2. سایر دیدگاه ها درمورد اضطراب و اختلال اضطراب فراگیر                23

 فهرست مطالب                                                                                         شماره صفحه

2-3. مبانی پژوهشی                                                                                                 26

2-3-1. پژوهش های داخلی                                                                                26

2-3-2. پژوهش های خارجی                                                                              33       

2-4. مدل تحلیلی پژوهش                                                                                         44       

 فصل سوم: روش پژوهش

3-1. مقدمه                                                                                                              45

3-2. متغیرهای پژوهش                                                                                             46

3-2-1. متغیر مستقل                                                                                           46

3-2-2. متغیر وابسته                                                                                            46

3-2-3. متغیرهای کنترل                                                                                     46

3-3. جامعه، نمونه و روش نمونه گیری                                                               46

3-3-1.جامعه                                                                                                    46

3-3-2. نمونه                                                                                                    46

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-3-3. روش پژوهش                                                                                        46

3-3-4. روش نمونه گیری                                                                                   46

3-4. ابزار اندازه گیری                                                                                              47

3-4-1. پرسشنامه راهبردهای مقابله ای اندلر و پارکر(CISS)                                               47

3-4-2. پرسشنامه اضطراب بک (BAI)                                                                 47

فهرست مطالب                                                                                         شماره صفحه

3-5. شیوه نمره گذاری                                                                                             48

3-5-1.شیوه نمره گذاری پرسشنامه راهبردهای مقابله ای اندلر و پارکر(CISS)                      48

3-5-2. شیوه نمره گذاری پرسشنامه اضطراب بک (BAI)                                       48

3-6. شیوه اجرای پژوهش                                                                                         49

3-7. شیوه تحلیل داده ها                                                                                           49

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1. مقدمه                                                                                                              51

4-2. ارائه یافته ها                                                                                                     52

فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و پیشنهاد

5-1. مقدمه                                                                                                              70

5-2. نتیجه گیری                                                                                                      71

5-3. بحث                                                                                                               72

5-4. پیشنهادهای پژوهش                                                                                          75

5-5. محدودیت های پژوهش                                                                                     77

فهرست منابع                                                                                                              

منابع فارسی                                                                                                                 78

منابع لاتین                                                                                                                   80

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید