منبع تحقیق : پایان نامه تاثیر رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی و نقش میانجی اعتماد به مدیران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

دانلود پایان نامه

در نظر داشتن موضوع رهبری خدمتگزار درسالهای اخیر، افزایش پیدا کرده می باشد و انواع سازمان های تجاری، غیر انتفاعی، آموزشی و نیز سازمانهای دولتی برای اداره سازمان خود اصول رهبری خدمتگزار را مورد بهره گیری قرار داده اند.هدف اصلی در این پژوهش، میزان  سنجش رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی با تأثیر میانجی اعتماد در مدیران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان می باشد.پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری اطلاعات تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی می باشد.جامعه آماری این پژوهش کارکنان و مدیران اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان به تعداد 750نفر بوده که به روش خوشه ای و با بهره گیری از فرمول جامعه محدود به تعداد 211 نفر انتخاب گردید. ابزار پژوهش سه پرسشنامه رهبری خدمتگزار که از مقاله ونگ و ژن،2014 ، تعهد سازمانی آلن و مایر و پرسشنامه اعتماد کارکنان به مدیر مک آلیستر می باشد،که ضمن تأیید روایی و سپس پایایی آنها با بهره گیری از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب، برای رهبری خدمتگزار (924/0)،تعهد سازمانی(914/0)و اعتماد کارکنان به مدیر(818/0)محاسبه گردید.برای تحلیل یافته ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی(معادلات ساختاری) بهره گیری گردید. نتایج پژوهش تمامی فرضیه های پژوهش را تأیید کرده و نشان داد که رهبری خدمتگزار بر تعهد سازمانی کارکنان مراکز فنی و حرفه ای استان گیلان با تأثیر میانجی اعتماد کارکنان به مدیر تأثیرگذار می باشد.

 

 

 

واژگان کلیدی: رهبری خدمتگزار، تعهد سازمانی، اعتماد کارکنان به مدیران

 

 

 

 

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید