فرمت word : پایان نامه تاثیر سواد اطلاعاتی بر میزان یادگیری وعملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی

دانلود پایان نامه

 دانشکده علوم انسانی                     

مرکز قشم              

  پایان نامه                                                                                                                                                           

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد                                                                                                                                                                                              

رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی                                                                                                                                                                                                     

   گروه علوم تربیتی و روانشناسی                                 

 

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :                                                                                                                                                       

  تاثیر سواد اطلاعاتی بر میزان یادگیری وعملکرد تحصیلی  دانشجویان تربیت بدنی                   

 

استاد راهنما :                

دکتر لقمان کشاورز

 

استاد مشاور:                    

دکتر لیلا قربانی قهفرخی             

 

پایان نامه

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مطالعه ارتباط بین سطح سواد اطلاعاتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه شیراز انجام گرفته می باشد.  جامعه آماری پژوهش شامل 110 نفر از دانشجویان کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه شیراز بودند. برای نمونه گیری از روش تصادفی بهره گیری گردید . بر اساس جدول نمونه گیری مورگان 87 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد  سواد اطلاعاتی در آموزش عالی سیامک بهره گیری گردید. اساتید و متخصصین حوزه سواد اطلاعاتی روایی این پرسشنامه را مورد تایید قرار داده اند. پایایی(آلفای کرونباخ) پرسشنامه 83/0 بود.  به مقصود تجزیه و تحلیل اطلاعات  از آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی شامل آزمون t یک نمونه ای ،همبستگی پیرسون ، رگرسیون خطی و  آزمون کلموگروف- اسمیرنوف بهره گیری  گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پایان نامه  از نرم افزار spss نسخه 16استفاده گردید.

یافته های پژوهش نشان داد که سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان کارشناس ارشد تربیت بدنی پایین تر از حد مطلوب می باشد، عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی در سطح مطلوبی قرار دارد و  بین میزان سواد اطلاعاتی دانشجویان کارشناس ارشد تربیت بدنی و عملکرد تحصیلی اشان ارتباط مثبت و معناداری هست.

به گونه کلی سواد اطلاعاتی تأثیر مهمی در فرآیند یادگیری دانشجویان کارشناس ارشد تربیت بدنی دارد و با عملکرد تحصیلی آنان نیز ارتباط مثبت و معناداری دارد.

کلید واژه ها:  سواد اطلاعاتی ، عملکرد تحصیلی، یادگیری مادام العمر ، دانشجویان کارشناس ارشد تربیت بدنی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

1ـ فصل اول: کلیات پژوهش

1-1ـ مقدمه  ……………………………………………………………………………………. 2

1-2ـ اظهار مسأله ……………………………………………………………………………….. 5

1-3 ـ ضرورت و اهمیت پژوهش ………………………………………………………….. 9

1-4 ـ اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………….12

1-5- سوالات پژوهش  ……………………………………………………………………. 12

1-6 ـ فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………. 13

1-7- محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………….13

1-8- موانع پژوهش ……………………………………………………………………………………..13

1-9 ـ تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات ………………………………………… 14

2ـ فصل دوم : مبانی نظریه و پیشینه پژوهش

2ـ1 ـ مقدمه  …………………………………………………………………………………… 18

2ـ2ـ تاریخچه مفهوم سواد اطلاعاتی  ……………………………………………………. 18

2ـ3ـ استانداردهای سواد اطلاعاتی ……………………………………………………….. 23

2ـ4ـ اهمیت سواد اطلاعاتی ………………………………………………………………… 28

2ـ5ـ یادگیری مادام العمر و سواد اطلاعاتی …………………………………………….. 36

2ـ6ـ پیشینه پژوهش در ایران و جهان …………………………………………………… 44

2ـ6ـ1ـ پیشینه پژوهش در ایران …………………………………………………………… 45

2ـ6ـ2ـ پیشینه پژوهش در خارج از کشور……………………………………………….. 57

3ـ فصل سوم : روش شناسی پژوهش

3ـ1ـ مقدمه …………………………………………………………………………………….. 69

3ـ2ـ روش پژوهش ………………………………………………………………………….. 69

3ـ3ـ  جامعه آماری……………………………………………………………………………. 69

3ـ4ـ  نمونه آماری…………………………………………………………………………….. 69

3ـ5ـ  ابزارها و شیوه گردآوری اطلاعات…………………………………………………. 70

3ـ6ـ  تعیین روایی و پایایی ………………………………………………………………… 73

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………..73

4ـ  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4ـ1ـ  مقدمه  …………………………………………………………………………………… 76

4ـ2ـ یافته های توصیفی  ……………………………………………………………………. 76

4ـ2ـ1ـ توزیع فراوانی جنسی دانشجویان ……………………………………………….. 76

4ـ2ـ2ـ سال ورود دانشجویان به مقطع تحصیلی ………………………………………. 77

4ـ2ـ3ـ تعداد مقالات چاپ شده دانشجویان ……………………………………………. 78

4ـ2ـ4ـ تعداد کتاب های چاپ شده دانشجویان ……………………………………….. 79

4ـ2ـ5ـ تعداد مقالات در دست چاپ دانشجویان ……………………………………… 80

4ـ2-6ـ عملکرد تحصیلی دانشجویان ……………………………………………………. 80

4-2-7- میزان سواد اطلاعاتی دانشجویان …………………………………………………………81

4-3- نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف …………………………………………………….83

4ـ4ـ یافته های استنباطی ……………………………………………………………………. 84

4ـ4ـ1ـ وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان …………………………………………….. 84

4-4-2-عملکرد تحصیلی دانشجویان……………………………………………………… 86

4-4-3 ارتباط بین سواد اطلاعاتی و عملکرد تحصیلی………………………………… 87

5ـ فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

5ـ1ـ مقدمه …………………………………………………………………………………….. 91

5ـ2ـ اختصار پژوهش ………………………………………………………………………… 91

5ـ3ـ بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………… 93

5ـ4ـ پیشنهادی پژوهش …………………………………………………………………….. 95

مآخذ  ……………………………………………………………………………………………. 98

پیوست (پرسشنامه) …………………………………………………………………………… 112

چکیده انگلیسی

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فهرست جداول

عنوان                                                                                          صفحه

جدول شماره 4ـ1ـ توزیع فراوانی جنس دانشجویان ………………………………….. 77

جدول شماره 4ـ2ـ توزیع فراوانی سال ورود دانشجویان به مقطع تحصیلی……… 78

جدول شماره 4ـ3ـ توزیع فراوانی تعداد مقالات چاپ شده دانشجویان ………….. 79

جدول شماره 4ـ4ـ توزیع فراوانی تعداد کتاب های چاپ شده دانشجویان ……… 80

جدول شماره 4ـ5ـ توزیع فراوانی تعداد مقالات در دست چاپ دانشجویان ……. 81

جدول شماره 4ـ6ـ آماره های توصیفی عملکرد تحصیلی دانشجویان …………….. 82

جدول شماره 4ـ7ـ توزیع فراوانی سواد اطلاعاتی دانشجویان ………………………. 83

جدول شماره 4ـ8ـ آماره های توصیفی نمره سواد اطلاعاتی دانشجویان ………….. 83

جدول شماره 4ـ9 آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای مطالعه طبیعی بودن داده ها ..84

جدول شماره 4-10 آماره های آزمون t برای مقایسه میانگین نمره سواد اطلاعاتی             در جامعه دانشجویان با نمره مطلوب  …………………………………………………………………………………………… 86

جدول شماره 4ـ11ـ آماره های  نمره سواد اطلاعاتی دانشجویان ………………….. 87

جدول 4-12  جدول رگرسیون تک متغیری جهت پیش بینی عملکرد تحصیلی از طریق سواد اطلاعاتی..88

جدول 4-13 . ضرایب رگرسیون مرتبط با پیش بینی عماکرد تحصیلی از طریق سواد اطلاعاتی  دانشجویان کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی………………………………………………………………………………89

 

جدول شماره 4ـ14ـ آماره های آزمون همبستگی بین سواد اطلاعاتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان   114

 

 

1-1       مقدمه:

با ظهور قرن بیست و یکم ، مراکز آموزشی از سویی در حال گذر از فرایند آموزشی به فرایند یاددهی-یادگیری هستند که در این فرایند یادگیرندگان بایستی مسوولیت یادگیری خودشان را در داخل و خارج از کلاس درس به عهده بگیرند. از سویی دیگر گسترش کاربرد اینترنت منجر به تولید حجم عظیمی از اطلاعات شده می باشد و افراد بایستی برای انجام فعالیتهای حرفه ای، شخصی و آموزشی شان بر مهارت های پردازش اطلاعات مسلط باشند و در این راستا، تبحر در کاربرد فناوری اطلاعات کافی نیست، بلکه یادگیرندگان بایستی توانایی پردازش،  تحلیل و نقد اطلاعات موجود را نیز داشته باشند. داشتن مهارت سواد اطلاعاتی این امکان را فراهم می نماید(حری،1383).

جامعه اطلاعاتی[1] اصطلاحی می باشد که ژاپنی ها در سال 1963 میلادی، در مقاله ای درمورد نظریه تکامل اجتماعی بر مبنای تراکم صنایع اطلاعات ، مطرح کردند و سپس در سال 1978 به جهان غرب صادر گردید (داوودی،1382). اما عده ای تاریخ مهم برای جامعه اطلاعاتی را سال 1989 میلادی  همزمان با ابداع شبکه جهانی اینترنت می دانند(دستجردی و قلی زاده ،1383). با وجود این جامعه اطلاعاتی ، جامعه ای چندساختی و چندوجهی می باشد که در آن تمام لایه بندی ها و سطوح نیازمند اطلاعات هستند، اگر جامعه مانند یک هرم فرض گردد در جامعه اطلاعاتی از راس تا قاعده احساس نیاز به اطلاعات هست و از آن در تمام سطوح بهره گیری می گردد(حری ، 1373).

تحقق جامعه اطلاعاتی جبر زمانه می باشد. زیرا پدیده ای می باشد که زیر بنای آن ، پیشرفت های علمی و فنی می باشد(خوارزمی، 1383). در عرصه انقلاب اطلاعاتی[2] ، تحول آموزش و پرورش، به دلیل تأثیر مهمی که در پرورش مغزهای خلاق بشر های فردا و سرمایه آینده کشور دارد ، اهمیت ویژه ای می یابد و از آن جا که در این عرصه ، تنها واقعیت همیشه ثابت ، اصل تغییر می باشد، مفاهیم نیز از این قاعده مستثنی نیستند. مفاهیمی زیرا سواد، دانش و یادگیری معانی تازه ای یافته اند و آن چه این تغییر معانی را به جامعه وارد می کند، آموزش و پرورش و دانشگاهها هستند.

نیل پستمن[3] عقیده دارد : بیش از یک دهه قبل ، عبارت سواد به معنی صرف داشتن توانایی خواندن و نوشتن بود . اما امروزه اینگونه نیست . زیرا با گسترده تر شدن مفهوم ارتباطات ، معنای سواد در شکل واقعی خود، مهارتی می باشد که بشر را قادر  می سازد بر ابزار و امکانات ارتباط جمعی  مدیریت داشته باشد . با آن که خواندن و نوشتن هنوز پایگاه خود را از دست نداده می باشد در یک جامعه اطلاعاتی ابزاری ناکافی به شمار می رود(حسین نژاد و محمدی،1384).

ماموریت اصلی جامعه دانشگاهی فراهم آوردن بستری برای یادگیری جامعه مخاطب آن می باشد.مدیران، هیئت علمی و کتابداران دانشگاهی عقیده دارند که دانشجویان برای موفقیت در فعالیت های دانشگاهی و حرفه ای شان  بایستی به توسعه مهارت های یادگیری مادام العمر بپردازند. در جامعه اطلاعاتی امروز ؛ به دلیل انفجار تکنولوژی اطلاعاتی عملکرد کارا برای دانشجویان ضروری می باشد. آنها بایستی باسواد اطلاعاتی باشند و بدانند که چگونه می توانند جستجو ، بازیابی و ارزیابی نمایند(زاخری[4]، 2010).

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید