پژوهش: پایان نامه تاثیر یک بر نامه منتخب گرم کردن بدنبال یک فعالیت بیشینه بر غلظت اسید لاکتیک خون در ورزشکاران سرعتی واستقامتی

دانلود پایان نامه

عنوان:

تاثیر یک بر نامه منتخب گرم کردن بدنبال یک فعالیت بیشینه بر غلظت اسید لاکتیک خون در ورزشکاران سرعتی واستقامتی

استاد راهنما:

                        دکتر طاهره باقر پور

                            استادمشاور

                       دکتر نعمت الله نعمتی

رشته تحصیلی/ گرایش :

      تر بیت بدنی و علوم  ورزشی( فیزیولوژی ورزشی)

1393

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

هدف ازانجام این پژوهش مطالعه تأثیر یک بر نامه منتخب گرم کردن بدنبال یک فعالیت بیشینه بر غلظت اسید لاکتیک خون در ورزشکاران سرعتی واستقامتی بوده می باشد. به همین منظورتعداد22 نفرازپسران فعال، میان دانشجویان ورزشکار به صورت هدفمندانتخاب شده وبرای همگن کردن این آزمودنی ها،ازآزمون بروس ((Bruceبرروی نوارگردان بهره گیری شده وسپس به دوگروه 11نفره تقسیم شدند. گروه اول ازمودنی ورزشکاران استقامتی وگروه دوم ازمودنی ورزشکاران سرعتی انتخاب شدند. برنامه گرم کردن20 دقیقه­ای شامل: 5دقیقه حرکات نرمشی، 5دقیقه حرکات کششی و10دقیقه دویدن برروی نوارگردان باسرعت 6کیلومتردرساعت با شیب صفردرجه.ضربان قلب ومیزان اسیدلاکتیک خون آزمودنی­های دوگروه(ازانگشت تصریح دست به وسیله دستگاه لاکتومتر)درسه مرحله استراحت،بعدازگرم کردن وبعدازفعالیت شدید بیشینه که یک فعالیت شدید کوتاه­مدت بر روی نوارگردان با سرعت 8/12 کیلومتردر ساعت و شیب 20درصد بود(آزمون کانینگهام فالکنر)اندازه گیری گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون tمستقل باسطح معنی داری01/0p<بهره گیری گردید.

تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می­دهد که :

1- غلظت لاکتات خون آزمودنی­های دو گروه متعاقب یک برنامه گرم کردن منتخب 20 دقیقه­ای تفاوت معنی­داری ندارد(935/0P= ) .

2-غلظت لاکتات خون آزمودنی­های دو گروه ورزشکارن استقامتی وسرعتی بدنبال یک فعالیت شدید بیشینه تفاوت معنی­داری دارد(000/0 P=) .

3-ضربان قلب آزمودنی­های دو گروه ورزشکاران سرعتی و استقامتی، پس از یک برنامه گرم کردن منتخب 20 دقیقه­ای تفاوت معنی­داری وجوددارد)000/0 P=)

4- ضربان قلب آزمودنی­های دو گروه ورزشکاران سرعتی و استقامتی، پس از یک فعالیت بیشینه تفاوت معنی­داری وجوددارد(000/0 P=)

 

واژگان کلیدی : گرم کردن، فعالیت شدید بیشینه، تمرینات نرمشی، تمرینات کششی

 

 

 

 

 

فهرست عنوان­ها

 

 

 عنوان

فصل اول: طرح پژوهش                                                                                               صفحه

 

 

1-1-  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- اظهار مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-3-  ضرورت واهمیت  پژوهش.  …………………………………………………………………………………………………………8

1-4-هدف­هاو فرضیه­های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 9

1-4-1-هدفکلی پزوهش. …………………………………………………………………………………………………………………….8

1-4-2- اهداف ویژه.. ……………………………………………………………………………………………………………………………8

1-4-3- فرضیه­های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….9

1-4-3-1-  فرضیه­ ………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-5- روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-6- محدودیت­های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………….10

1-6-1- محدودیت­های قابل کنترل……………………………………………………………………………………………………..10

1-6-2- محدودیت­هایغیرقابل کنترل………………………………………………………………………………………………….10

1-7- تعریف عملیاتی واژه­ها و اصلاحات………………………………………………………………………………………………11

 

 

 

 

 

فصل دوم:مبانی نظری پیشینه پژوهش

2-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

2-2-منابع انرژی داخل عضله ……………………………………………………………………………………………………………..13

2-2-1-منابع ATPغیرهوازی……………………………………………………………………………………………………………. 14

2-3- تداوم انرژی وتوالی ودرهم آمیزی دستگاه­های انرژی درورزش­ها………………………………………………15

2-4- دستگاه گلیکولیز بی هوازی ……………………………………………………………………………………………………….16

2-4-1- طریقه بیوشیمیایی گلیکولیز…………………………………………………………………………………………………… 17

2-4-1-1-اکسیداسیون گلوکزبه پیروات……………………………………………………………………………………………..19

2-4-1-2-سرنوشت پیروات…………………………………………………………………………………………………………………19

2-4-2- انرژی حاصل از تبدیل گلوکز به لاکتات ……………………………………………………………………………….20

2-4-3 مزایا و محدودیت­های دستگاه گلیکولیز بی هوازی (دستگاه اسیدلاکتیک)……………………………20

2-5 ارتباط خستگی و تجمع اسیدلاکتیک……………………………………………………………………………………………21

2-6-دفع اسید لاکتیک از خون و عضله ……………………………………………………………………………………………..21

2-6-1 سرعت حذف شدن اسیدلاکتیک……………………………………………………………………………………………..22

2-6-2-تأثیر فعالیت بدنی در دوره بازیافت بر دفع اسیدلاکتیک………………………………………………………..22

2-6-3 سرنوشت اسیدلاکتیک فیزیولوژی دفع اسیدلاکتیک………………………………………………………………23

2-7 سازگاری با تمرینات بی هوازی ……………………………………………………………………………………………………25

2-7-1 سازگاری دستگاه گلیکولیتیک…………………………………………………………………………………………………25

2-8 ارزیابی تغییرات ناشی از فعالیت­های شدیدبیشینه………………………………………………………………………25

2-9- گرم کردن ………………………………………………………………………………………………………………………………….26

2-9-1- ضرورت گرم کردن …………………………………………………………………………………………………………………26

2-9-2-آثارفیزیولوژی گرم کردن…………………………………………………………………………………………………………26

2-9-3 آثار گرم کردن در جلوگیری از آسیب……………………………………………………………………………………..28

2-9-4-شدت ومدت گرم کردن………………………………………………………………………………………………………….28

2-9-5-اجزای کلی گرم کردن…………………………………………………………………………………………………………… 29

2-9-6-محتوای برنامه گرم کردن ……………………………………………………………………………………………………….31

2-10-مروری بر تحقیقات مربوط به موضوع پژوهش ………………………………………………………………………….32

2-10-1-کنترل سوخت و ساز اسیدلاکتیک در مدت تمرینات………………………………………………………….32

2-10-1-1 تولید و دفع اسیدلاکتیک………………………………………………………………………………………………….33

2-10-1-2-مکانیسم­های ذاتی کنترل غلظت لاکتات خون در مدت تمرینات…………………………………..33

2-10-2-تحقیقات در ارتباط با شدت و مدت گرم کردن…………………………………………………………………….34

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-10-3-تحقیقاتی که تأثیرگرم کردن برتغییرات اسیدلاکتیک خون ورزشکاران را مطالعه کرده­اند…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………38

 

فصل سوم:روش اجرای پژوهش

3-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………42

3-2- روش پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………………………42

3-3 جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………42

3-3-1-روش نمونه گیری و نحوه گزینش آنها…………………………………………………………………………………. .43

3-4 متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..43

3-5 نحوه اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..43

3-5-1 نحوه اجرای آزمون «بروس»…………………………………………………………………………………………………….44

3-5-2 نحوه اجرای برنامه گرم کردن…………………………………………………………………………………………………..44

3-5-3-نحوه کنترل ضربان قلب…………………………………………………………………………………………………………..45

3-5-4-نحوه اندازه گیری غلظت اسیدلاکتیک خون…………………………………………………………………………. 45

3-5-5- نحوه اجرای فعالیت شدید بیشیته………………………………………………………………………………………….45

3-6- معرفی وسایل اندازه گیری…………………………………………………………………………………………………………45

3-7- روش آمار…………………………………………………………………………………………………………………………………….46

 

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل آماری

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….48

4-2- مطالعه توصیفی یافته­های پژوهش………………………………………………………………………………………….. 48

4-2-1 مطالعه توصیفی تواتر قلبی آزمودنی­ها……………………………………………………………………………………..49

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

4-2-2- مطالعه توصیفی تغییرات غلظت لاکتات خون آزمودنی­ها……………………………………………………..50

4-3-آزمون فرضیه­های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… 52

4-3-1- آزمون فرضیه­های اصلی پژوهش……………………………………………………………………………………………..52

فصل پنجم:بحث ونتیجه گیری

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….65

5-2- اختصار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..56

5-3- نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….56

5-4- بحث و نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………….57

5-5-پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………59

فهرست منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………………60

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………61

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………………62

 

 

 

فهرست جدول­ها

جدول 3-1-مشخصات مراحل هفت گانه بروس…………………………………………………………………………………..44

جدول 4-1- مشخصات بدنی آزمودنی­ها………………………………………………………………………………………………48

جدول 4-2- :مشخصات ضربان قلب آزمودنی­ها طی سه مرحله استراحت، بعدازگرم کردن وبعد ازفعالیت شدید بیشینه………………………………………………………………………………………………………………………… 49

جدول 4-3- مشخصات لاکتات آزمودنی­ها در سه مرحله استراحت، بعد از گرم کردن و بعداز فعالیت شدید بیشینه…………………………………………………………………………………………………………………………………………51

جدول 4-4- یافته­های فرض آماری اول………………………………………………………………………………………………52

جدول 4-5- یافته­های فرض آماری دوم………………………………………………………………………………………………53

جدول 4-6- یافته­های فرض آماری سوم …………………………………………………………………………………………….53

جدول 4-7- یافته­های فرض آماری چهارم………………………………………………………………………………………… 54

 

فهرست شکل­ها

شکل 2-1- منابع انرژی غیرهوازی………………………………………………………………………………………………………14

شکل 4-1- تغییرات تواتر قلبی گروه استقامتی در سه مرحله استراحتی،بعد از گرم کردن و بعداز فعالیت شدیدبیشینه……………………………………………………………………………………………………………………………..50

شکل 4-2- تغییرات تواتر قلبی گروه سرعتیدر سه مرحله استراحتی، بعد از گرم کردن و بعداز فعالیت شدیدبیشینه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..50

شکل4-3-تغییرات غلظت لاکتات خون گروه استقامتی درسه حالت استراحتی،بعدازگرم کردن وبعدازفعالیت شدید بیشینه…………………………………………………………………………………………………………………..51

شکل4-3- تغییرات غلظت لاکتات خون گروه سرعتی درسه حالت استراحتی، بعدازگرم کردن وبعدازفعالیت شدید بیشینه…………………………………………………………………………………………………………………..51

فصل اول:

          

 

 

 

               طرح پژوهش

 

 

 

 

  • 1 مقدمه

یکی از مهم­ترین موضوعاتی که ذهن متخصصین علوم ورزشی را بخود معطوف داشته، بروز خستگی در حین اجرای فعالیت­های ورزشی می­باشد. خستگی و درماندگی یکی از موانع مهم اجرای مطلوب و موفقیت آمیز فعالیت­های ورزشی به شمار می­رود از همین رو تحقیقات بسیاری به مقصود شناخت عوامل مختلف بروز خستگی و راهکارهای عملی به تعویق انداختن آن انجام شده می باشد که طبیعتا به دلیل گستردگی رشته­های مختلف ورزشی نتایج متفاوتی به دنبال داشته می باشد. اغلب تحقیقات درمورد خستگی عضلانی موضعی، روی اتصال عصبی عضلانی، ساز و کار انقباضی و دستگاه عصبی عضلانی متمرکز می­باشد این حالت می­تواند در مواضع گوناگونی بروز کند که در این­جا به تعدادی از آن­ها تصریح می­گردد:

خستگی و صفحه محرکه: بعضی از شواهد موافق و مخالف این نظر که خستگی عضلانی به علت ضعف و ناتوانی صفحه محرکه می باشد، وجود دارند. این نوع خستگی مثل اینکه در واحدهای حرکتی FT([1])بیشتر می باشد که به سهم خود در مقایسه با تارهای ST([2])، دارای خستگی­پذیری بیشتری می­ باشند. ناتوانی صفحه محرکه جهت ارسال تکانش عصبی به تارهای عضلانی به احتمال قوی به دلیل کاهش آزاد شدن منتقل کننده شیمیایی «استیل کولین» از انتهای عصب می باشد)3).

خستگی ساز و کار انقباضی: عوامل چندی در خستگی ساز و کار انقباضی دخالت دارند بعضی ازاین عوامل به قرار ذیر می­باشند:

الف– تخلیه منابع  PCوATP

ب– تخلیه ذخائر گلیکوژنی عضله

ج– تجمع اسیدلاکتیک

د- سایر عوامل مانند فقدان اکسیژن و جریان خون ناکافی

 

که البته بسته به نوع فعالیت ورزشی، تأثیر یک یا تعدادی از این عوامل در ایجاد خستگی بارزتر می باشد. بطور مثال، در فعالیت­های استقامتی بین 30 دقیقه تا 4 ساعت این تخلیه ذخائرگلیکوژنی عضله می­باشد که تأثیر بیشتری در درماندگی دارد و یا در فعالیت­های سریع که سرعت اکسیژن مصرفی متناسب با سرعت  تجزیه گلیکوژن نیست به دلیل ایجاد کسر اکسیژن، این تجمع اسیدلاکتیک می باشد که حالت مذکور را ایجاد می­نماید. پس پاسخ اسیدلاکتیک به فعالیت­های ورزشی در ورزش­های بسیار سریع، بارز و مشهود می باشد(3).

مورهاوس و میلر(1) اینطور اظهار کردند «زمانی که یک عضله در هر ثانیه یک بار بطور متوالی تحریک گردد، قدرت انقباضی عضله شروع به کاهش می­کند در این حالت نه تنها میزان کوتاه شدن عضله، بلکه حتی میزان دوره استراحت آن نیز کم و ناقص می­گردد در پایان عضله حتی نمی­تواند به تحریکات قوی نیز پاسخ دهد». «مورهاوس و میلر» این جریان را خستگی نامیدند آن­ها در آزمایشی با برش عرضی به یک عضله خسته نظاره کردند که داخل بافت عضلانی اسید هست(18) .

بطور تجربی نشان داده شده­می باشد که ممکن می باشد خستگی از طریق ایجاد تولید اضافی اسید که باعث کاهش تحریک پذیری عضله می­گردد، ایجاد گردد. تجمع تولیدات اضافی اسید بطور اخص اسیدلاکتیک در عضلات فعال به فقدان جریان خون طبیعی در آن­ها مربوط می­گردد هم­چنین مقدار اکسی‍ژن موجود عضله برای اکسیده کردن اسیدلاکتیک کافی نیست(18) .

اگر چه بسیاری عقیده دارند اسیدلاکتیک مسئؤول خستگی و واماندگی در تمامی انواع ورزش­ها می باشد، اما بایستی توجه داشت که این ماده تنها در جریان فعالیت­های عضلانی بسیار شدید و کوتاه مدت در درون تارهای عضلانی تجمع پیدا می­کند. برای مثال در دوندگان ماراتن سطح اسیدلاکتیک در پایان مسابقه و با وجود بروز واماندگی هنوز نزدیک به مقادیر حالت استراحت می باشد.

 

 

 

ورزشکاران همیشه کوشش می کنند هنگام مسابقات، بهترین اجرای خود را به  نمایش بگذارند و در این بین عوامل متعددی مانع از بروز بهترین عملکرد آن­ها می­گردد یکی از این عوامل خستگی می باشد به ویژه در دوره­های کوتاه­ مدت تمرینات با شدت زیاد (25).

یکی از دلائل خستگی­های موضعی، انباشتگی اسیدلاکتیک در عضلات فعال و غلظت یون هیدروژن در خون می باشد(24) .شدت و نوع خستگی عضلانی به نوع، مدت، شدت تمرین و نوع تارهای عضلانی فعال و عوامل متعدد محیطی و شدت این عوامل وابسته می باشد افزایش مقدار لاکتات در تمرینات بی هوازی بر اثر کاهش مقدار جریان خون به دلیل انقباض­های ایزومتریک در عضلات فعال به دنبال تمرینات شدید می باشد(27) .اسیدوز درون سلولی در نتیجه افزایش اسیدلاکتیک، عامل مهمی در ایجاد خستگی عضلات اسکلتی می باشد(26) .

محققین تاکنون در مراحل مختلف تمرین یا مسابقه در رشته­های مختلف ورزشی نسبت به اندازه­گیری سطح اسیدلاکتیک خون ورزشکاران و میزان تغییرات آن اقدام نموده و آن را تفسیر کرده­اند یکی از این عوامل مرحله گرم کردن برای شروع یک مسابقه و یا یک تمرین جدی می باشد .آماده شدن جسمانی و روانی برای یک مسابقه و یا تمرین از موارد مهمی می باشد که دانشمندان این رشته به آن پرداخته­اند گرچه مدت مدیدی می باشد که به ورزشکاران توصیه می­گردد قبل از شروع یک جلسه تمرین سنگین و یا مسابقه دقایقی را به تمرینات مقدماتی یا گرم کردن بپردازند اما نتایج بعضی تحقیقات که تفاوتی در عملکرد ورزشکاران قبل و بعد از گرم کردن نشان نداده­اند باعث شده تا در مورد ضرورت شدت و مدت فعالیت­های مقدماتی اتفاق نظر کلی وجود نداشته باشد(3) .

اما با در نظر داشتن اتفاق نظر در مورد آثار مثبت گرم کردن امروزه  تقریبا همه ورزشکاران گرم کردن را بخشی از تمرین یا مسابقه خود قرار داده­اند و مربیان نیز نسبت به این مسئله تاکید بسیار دارند. آثار مثبت گرم کردن می­تواند شامل بهبود عملکرد ورزشکار، پیشگیری از آسیب­های ناشی از فعالیت، تأثیرات فیزیولوژیکی و آثار روانی باشد. گرم کردن نه تنها به اجرای فعالیت­های آن­ها کمک می­کند بلکه از آسیب دیدگی حین فعالیت نیز جلوگیری می­کند(5) .

نکته مهم دیگر متغیرهائی می باشد که گرم کردن را تحت  تاثیر قرار می­دهند مدت زمان گرم کردن، شدت گرم کردن، محتوای برنامه، فاصله زمانی آن تا فعالیت اصلی متغیرهائی هستند که می­توانند با در نظر داشتن ویژگی­های ورزشکار، نوع و ماهیت رشته ورزشی موردنظر، شرایط آب و هوائی، درجه حرارت محیط و هدف­های جلسه تمرین یا مسابقه تغییر کنند(14) .

در ارتباط با مدت و شدت گرم کردن که پژوهش حاضر با تاکید بر آن صورت می­گیرد گفته شده، تمرینات گرم کردن بایستی در حدی باشند که درجه حرارت عمومی و عمقی بافت­ها و عضلات را افزایش دهند، مشروط بر اینکه موجب خستگی ورزشکار نشود. شدت و مدت گرم کردن بایستی نسبت به نوع رشته ورزشی و سطح آمادگی ورزشکار تنظیم گردد. برای مثال در یک فعالیت بیشینه ورزشکار ورزیده بایستی بین 20 تا 30 دقیقه تمرین نسبتا شدید انجام دهد، در حالی که چنین تمرینی برای یک ورزشکار مبتدی خسته کننده خواهد بود. ازآنجا­ئیکه افزایش درجه حرارت بدن موجب تعریق می­گردد، در چنین حالتی درجه حرارت بدن حدود 2 درجه بالاتر از حد طبیعی خواهد بود پس شروع تعریق نشانه خوبی برای گرم کردن بدن و عضلات خواهد بود(5) .

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید