فایل پژوهش: پایان نامه تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی شدید روی میزان پروتئین کربونیل پلاسمای خون زنان فعال

دانلود پایان نامه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش فیزیولوژی ورزشی

عنوان:

تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی شدید روی میزان پروتئین کربونیل پلاسمای خون زنان فعال

اساتید راهنما:

دکتر پروانه نظر علی

دکتر محمد رضا کردی

استاد مشاور :

دکتر پریچهر حناچی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه و معرفی پژوهش

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش………………………………………………………………………………………………. 8

1-4 اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-4-1 اهداف کلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 9

1-4-2 اهداف اختصاصی………………………………………………………………………………………………………. 9

1-5 فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 9

1-6 محدوده و محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………… 9

1-6-1 محدوده………………………………………………………………………………………………………………………. 9

1-6-2 محدودیت ها………………………………………………………………………………………………………………. 10

1-7 تعریف واژه و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………. 10

1-7-1 فعالیت ورزشی هوازی………………………………………………………………………………………………. 10

1-7-2 پروتئین کربونیل……………………………………………………………………………………………………….. 10

1-7-3 استرس اکسایشی……………………………………………………………………………………………………… 10

1-7-4 پلاسمای خون…………………………………………………………………………………………………………… 11

1-7-5 گونه های اکسیژن فعال……………………………………………………………………………………………. 11

1-7-6 زنان فعال……………………………………………………………………………………………………………………. 11

فصل دوم: زیربنای نظری و ادبیات پژوهش

2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-2مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………… 14

2-1-1گروه کربونیل………………………………………………………………………………………………………………. 14

2-1-2ساختار گروه کربونیل…………………………………………………………………………………………………. 15

2-1-3واکنش پذیری گروه کربونیل……………………………………………………………………………………… 17

2-1-4پروتئین کربونیل…………………………………………………………………………………………………………. 17

2-1-5کربونیله شدن پروتئین………………………………………………………………………………………………. 18

2-1-6مکانیسم تشکیل کربونیل…………………………………………………………………………………………… 20

2-1-7رادیکالهای آزاد……………………………………………………………………………………………………………. 21

2-1-8عواملی که موجب افزایش شکل گیری رادیکال های آزاد می شوند کدامند؟…………………… 23

2-1-9ورزش و رادیکال های آزاد…………………………………………………………………………………………. 24

2-1-10اهداف و مکانیسم اثرتخریبی رادیکال های آزاد……………………………………………………. 28

2-1-11توان بی هوازی…………………………………………………………………………………………………………. 29

2-1-11-1توان بی هوازی اوج……………………………………………………………………………………………… 29

2-1-11-2ظرفیت بی هوازی……………………………………………………………………………………………….. 29

2-1-11-3خستگی بی هوازی……………………………………………………………………………………………… 30

2-1-11-4مقاومت…………………………………………………………………………………………………………………. 30

2-3ادبیات پیشینه…………………………………………………………………………………………………………………. 30

2-3-1ورزش و پروتئین کربونیل………………………………………………………………………………………….. 30

2-3-2فعالیت بی هوازی و پروتئین کربونیل………………………………………………………………………. 32

2-3-3فعالیت هوازی و پروتیئن کربونیل…………………………………………………………………………….. 33

2-3-4 تمرینات مقاومتی و پروتیئن کربونیل……………………………………………………………………… 36

2-3-5 تمرینات ایزومتریک و پروتئین کربونیل………………………………………………………………….. 38

2-3-6 تمرینات پرشی و دو سرعت و پروتئین کربونیل…………………………………………………….. 39

2-3-7 سازگاری‌های استرس اکسایشی ناشی از تمرین بی‌هوازی……………………………………. 39

2-3-8 تفاوت‌های جنسی در استرس اکسایشی ناشی از تمرینات ورزشی………………………. 42

2-3-9نتیجه گیری کلی………………………………………………………………………………………………………… 43

فصل سوم: روش پژوهش…………………………………………………………………………………………45

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 47

3-2 روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… 47

3-3 فرایند پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………. 47

3-4 جامعه آماری و انتخاب نمونه………………………………………………………………………………………… 49

3-4-1 جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………….. 49

3-4-2 نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………….. 49

3-5 روش نمونه‌گیری و حجم نمونه……………………………………………………………………………………. 49

3-6 ابزار و وسایل گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………… 50

3-6-1 آزمون وینگیت…………………………………………………………………………………………………………… 50

3-6-2 پرسشنامه سلامت……………………………………………………………………………………………………… 50

3-6-3 دستگاه قدسنج………………………………………………………………………………………………………….. 50

3-6-4 ترازوی وزن کشی………………………………………………………………………………………………………. 50

3-6-5 دوچرخه وینگیت……………………………………………………………………………………………………….. 51

3-6-6 کیت پروتئین کربونیل و آزمایش خون……………………………………………………………………. 51

3-6-7 ساعت ضربان سنج……………………………………………………………………………………………………. 51

3-7 متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… 51

3-7-1 متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………………………….. 51

3-7-2 متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………………………… 52

3-8 روش‌های آماری مورد بهره گیری………………………………………………………………………………………. 52

فصل چهارم: یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 54

4-2 آزمون فرضیه………………………………………………………………………………………………………………….. 56

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 59

5-2 اختصار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….. 59

5-3 بحث و مطالعه………………………………………………………………………………………………………………… 61

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

5-4 نتیجه گیری کلی…………………………………………………………………………………………………………… 69

5-5 پیشنهادهای برخواسته از پژوهش………………………………………………………………………………….. 70

5-6 پیشنهادهای پژوهشی برای تحقیقات بعدی…………………………………………………………………. 70

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………. 71

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………… 73

پیوست…………………………………………………………………………………………………………………………………… 85

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

چکیده:

یکی از روشهای غیر مستقیم برای اندازه گیری استرس اکسایشی، بهره گیری از پروتئین­های کربونیل به عنوان شاخصی از تغییرات اکسیداسیونی پروتئین ها می باشد. هدف از پژوهش حاضر، مطالعه تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی شدید (بی هوازی) بر میزان پروتئین کربونیل پلاسمای خون زنان فعال بود. بدین مقصود یک گروه 20 نفره از بدمینتون کاران زن استان فارس با میانگین و انحراف استاندارد سن (1/2±2/21) سال و وزن (6/3±7/52) کیلوگرم انتخاب شدند. سپس ورزشکاران به صورت تصادفی به دو گروه تجربی (n=10) و کنترل (n=10) تقسیم شدند. روز آزمون، آغاز بدنبال 10 دقیقه استراحت آرام از هر آزمودنی نمونه خونی برای تعیین مقادیر پروتئین کربونیل گرفته گردید. بعد از گرم کردن، آزمون دوچرخه وینگیت تنها از گروه تجربی به اقدام آمد و بلافاصله پس از انجام آزمون نمونه خونی دیگری گرفته گردید و همزمان با آن ضربان قلب آزمودنی ها تعیین گردید. 24 ساعت پس از آزمون نیز نمونه خونی دیگری از همه آزمودنی­ها گرفته گردید. از آزمون (ANOVA REPEATED MEASURED) برای مطالعه تغییرات درون گروهی بهره گیری گردید. سطح معناداری برای تمام تجزیه و تحلیل ها (05/0>P) انتخاب گردید. آزمون تعقیبی بونفرونی در گروه تجربی نشان داد اختلاف معنی دار میزان پروتئین کربونیل در مراحل پیش و پس آزمون 1 (010/0 =P) و پس آزمون­های 1 و 2 (013/0 =P) هست و تفاوت معنی داری در مراحل پیش و پس آزمون 2 نظاره نشد (05/0 <P) و در گروه کنترل اختلاف معنی داری در بین سه مرحله آزمون نظاره نشد. نتایج نشان داد یک جلسه فعالیت ورزشی بی هوازی، باعث افزایش معنی دار در میزان پروتئین کربونیل به عنوان یک متغییر استرس اکسایشی در پلاسمای خون دختران فعال گردید و در 24 ساعت بعد به سطح اولیه خود بازگشت.

فصل اول: مقدمه و معرفی پژوهش

1-1- مقدمه

تاکنون، هزاران مطلب و مقاله علمی و پژوهشی پیرامون اثرات متفاوت ورزش و فعالیتهای بدنی، در کتب و مجلات گوناگون چاپ شده می باشد که اکثراً در مورد تاثیرات مثبت ورزش بر سیستم‌های مختلف بدن می‌باشد. حال آنکه در یک پیامد ناخواسته، فعالیت‌های بدنی به خصوص ورزش‌های شدید و غیر معمول، می‌تواند موجب افزایش شکل‌گیری ذراتی موسوم به رادیکالهای آزاد در بدن گردد که به نظر محققان، عامل تخریب بدن بشر در سطح سلول و بروز بعضی بیماریها نظیر بیماری قلبی، سرطان و نیز پیشرفت فرایند پیری می گردد (2).

ورزشکاران به ویژه به این موضوع علاقه‌مندند، چراکه نگران سلامتی خود و بهبود اجراء و نیز کاهش دورۀ بازگشت به حالت اولیه پس از ورزش هستند. این موضوع بیش از پیش بر شناخت اثرات و پیامدهای انواع تمرینات ورزشی، بخصوص ورزشهای ناگهانی و وامانده‌ساز، و همچنین اهمیت تغذیۀ مناسب پس از جلسات تمرینی، بر دستگاههای مختلف، به ویژه سیستم ایمنی بدن تاکید دارد (6).

اجرای فعالیت بدنی و افزایش مصرف اکسیژن به دنبال آن، باعث پراکندگی مولکولها و گونه‌های مختلف اکسیژن در بدن می گردد. گونه‌های اکسیژن فعال مانند رادیکالهای آزاد به مولکولهای مشتق از اکسیژن معمولی گفته می گردد که فعال بوده و یا به آسانی به گونه‌های فعال تبدیل خواهند گردید. تولید گونه‌های اکسیژن فعال، سبب بروز استرس اکسایشی[1] شده و با ایجاد اختلال در موازنه اکسیدانتها و آنتی اکسیدانتها، اثرات مخربی را در سلولها ایجاد می کند و این در حالی می باشد که آنزیمهای آنتی اکسیدانی سوپراکسید دیسموتاز (SOD)، گلوتاتیون پراکسیداز(GPX) و کاتالاز (CAT) به عنوان عوامل مداخله‌گر، برای جلوگیری از بروز واکنشهای زنجیرهای رادیکالهای آزاد، وارد اقدام شده و در تعدیل فشار اکسایشی تأثیر مؤثری اعمال می‌کنند. اگرچه، فعالیتهای ورزشی از یک سو با افزایش فشار اکسایشی، احتمال تشکیل رادیکالهای آزاد مضر را افزایش می‌دهند، اما از طرف دیگر با القای آنزیمهای ضداکسایشی، سبب کاهش رادیکالهای آزاد نیز می شوند (2).

تولید متعادل رادیکالهای آزاد برای تنظیم تعدادی از فرایندهای فیزیولوژیکی ضروری و مهم می باشد، اما تولید نامتعادل آن به ویژه رادیکالهای اکسیژن محور باعث آسیب اکسایشی به لیپیدها، پروتئینها، DNA و RNA می گردد که به نوبه خود فرایندهای فیزیولوژیکی را دچار اختلال می‌کنند و در بروز بعضی از بیماریها مانند تصلب شرائین، التهاب مفاصل، ام.اس، دیستروفی عضلانی، کم خونی، کهولت و انواع سرطان تأثیر دارد (2).

نظاره شده می باشد که یک جلسه تمرین، بسته به شدت و مدت آن، می تواند باعث شدتهای متفاوت آسیب اکسایشی گردد، اما تمرینات منظم باعث ایجاد نوعی سازگاری در سیستمهای آنتی اکسیدانی و ترمیم می شوند که این امر افزایش مقاومت نسبت به استرس اکسایشی را باعث می گردد. پس، به نظر می رسد شدت، مدت و نوع تمرین، آثار متفاوتی بر بروز آسیبهای اکسایشی و نیز فعالیت سیستم آنتی اکسیدانی به همراه داشته باشد (10).

یکی از روشهای غیر مستقیم برای اندازه‌گیری استرس اکسایشی، بهره گیری از اکسیداسیون پروتئین، پروتئین کربونیل می‌باشد. (42) واکنشهای مرتبط با پروتئینها می‌تواند تغییرات اساسی ایجاد کند، به طوری که منجر به فقدان کارکرد ساختاری و کاتالیکی گردد (52).

مطالعات گوناگونی نشـــان داده‌اند،پروتئین کربونیل[2](pc) در پاسخ بــه فعالیتهای بدنی شدید، تغییر می کند(5،18،34 ) و چندین مطالعه عدم تغییر در اکسیداسیون پروتئین را نشان داده‌اند (20، 23) جمع‌بندی مطالعاتی که درمورد اثر فعالیتهای متفاوت مثل رکاب زدن روی دوچرخه ثابت (25) دویدن روی نوارگردان، تمرین مقاومتی دینامیک(19، 79) تمرین اکسنتریک(37،79) تمرین دوی سرعت(60، 81، 91) انجام شده‌اند؛ این برداشت را به وجود آورنده‌اند که نوع و شدت فعالیت‌های بدنی بر پاسخهای سیستم اکسایشی بدن موثر می باشد.

کنجکاوی در مورد تعیین اثر دقیق فعالیت بدنی برتولید یا عدم تولید فشار (استرس اکسایشی) در بدن و روشن ساختن پاسخ بدن به این فشارها، محققان را بر آن داشته می باشد که به مطالعه اثر انواع تمرینات بدنی، با ماهیت و شدتهای متفاوت، بر سیستمهای اکسایشی بدن بپردازند.

2-1- اظهار مسأله

هنگام تنفس اکسیژن به شکل آب احیاء می گردد. برای تولید آب چهار الکترون نیاز می‌باشد. اگر به جای چهار الکترون، یک، دو یا سه الکترون به اکسیژن مولکولی اضافه گردد رادیکالهای آزاد تولید میشوند. رادیکالهای آزاد مولکولهایی هستند که یک الکترون جفت نشده دارند و فوق‌العاده فعال می‌باشند (9).

رادیکالهای آزاد به اجزای مختلف سلولی حمله می‌کنند و به آنها آسیب می‌رسانند. گونه‌های اکسیژن فعال[1] (ROS) مانند سوپراکسید و پراکسید هیدروژن در جریان فعالیت بدنی و به دلیل افزایش در مصرف اکسیژن توسط سلولهای عضلانی، تولید می شوند (9).

اعتقاد برآن می باشد تولید کنترل نشده این گونه‌های اکسیژن فعال در درون سلول باعث می گردد مولکولهای زیستی همانند اسیدهای نوکلئیک((DNA، پروتئین ها و چربی ها اکسیده شده و در نتیجه‌ی آن، اطلاعات ژنتیکی و ماهیت طبیعی پروتئینها تغییرکند؛ آنزیمها غیر فعال شوند و غشاهای زیستی دچار اختلال گردند. نتیجه این فعل و انفعالات، تولید استرس اکسایشی در بدن می باشد که از طریق اختلال درموازنه اکسیدکننده‌ها و ضد اکسیدکننده‌ها، بر اکسایش درون سلول تأثیر گذاشته و موجب بروز بیماریها، مسمومیت و پیری می شوند (8).

اگرچه فعالیت بدنی برای تندرستی بشر مفید می باشد، اما بهره گیری از اکسیژن توسط سلولها موجب تولید رادیکالهای آزاد فعال می گردد. در هنگام ورزش مصرف اکسیژن ممکن می باشد ١٠ تا٢٠ برابر افزایش یابد. این مسئله می‌تواند تولید رادیکالهای آزاد را افزایش دهد (7).

از طرفی گونه‌های اکسیژن فعال ذاتاً مضر نیستند اما، تولید بیش از حد آنها می‌تواند از طریق انبوهی از محرکهای تنش‌زا مانند تمرین فیزیکی حاصل گردد که می‌تواند سبب استرس اکسایشی گردد (24). در واقع آسیبهای اکسایشی سلولی هنگامی گسترش مییابد که تعادل بین سیستمهای تولیدکننده گونه‌های اکسیژن فعال و سیستم جمع‌کننده آنها از بین رود (47).

در همین راستا مشخص شده می باشد که ورزشهای شدید و طولانی ممکن می باشد به آسیبهای عضلانی و بافتی، تسهیل در اکسایش اسیدهای چرب غشاء و شروع زنجیره ای از واکنش های مخرب و در نهایت مرگ سلول منجر شوند. (8) احتمالاً انواع مختلف تمرین بدنی شدید با تولید سطوح متفاوتی از فشار استرس اکسایشی در بدن همراه هستند، اما نکته کلیدی آن می باشد که هر چه شدت تمرین بالاتر باشد، میزان استرس نیز بیشتر خواهد بود (8).

اگرچه بیولوژی تغییرات اکسیداسیون پروتئین پیچیده‌می باشد و به صورت کامل قابل تعریف نیست و ابهاماتی را در این زمینه باقی می گذارد، اما کربونیله شدن پروتئین و واکنش های شیمیایی که گروههای کربونیل را تولید می‌کنند، به خوبی مشخص شده ‌می باشد. کربونیله شدن پروتئین نوعی از اکسیداسیون پروتئین می باشد که می‌تواند به انواع اکسیژن های فعال تبدیل گردد (85).

پروتئین ها یک بخش مهم گونه‌های اکسیژن فعال را تشکیل می دهند و اکسیداسیون آنها می‌تواند منجر به از دست دادن کارکرد پروتئینی گردد، طوری که آنها را تبدیل به شکل هایی از پروتئین کند که مستعد پائین آمدن کارکرد آنها گردد. گونه‌های اکسیژن فعال طیفی از تغییرات را در اسیدهای آمینه ای زیرا لیزین، پرولین و هیستیدین و…. ایجاد می کنند (35).

در بین تغییرات اسید آمینه که توسط گونه‌های اکسیژن فعال انجام می‌گیرد، شکل‌گیری کربونیل ها به عنوان یکی از نتایج اکسیداسیون اسیدآمینه لیزین و پرولین و… می‌باشد.کربونیله شدن پروتئین به عنوان نتیجه ثانویه واکنشهای گروه اسیدآمینه‌های لیزین با قند پائین می‌باشد (89). از طرفی فشارهای اکسایشی گونه‌ای از عدم تعادل را ایجاد می‌کنند که در چند بیماری اتفاق میافتد، در بین این بیماریها دسته‌ای از بیماری‌ها وجود دارند که با سطوح بالای پروتئین کربونیل همراه بوده می باشد. مانند بیماری آلزایمر، آرتروئیدروماتئید و دیابت. شکل‌گیری کربونیل غالباً توسط واکنش به2، 4 دی نیتروفنیل هیدرازین [2]DNPH) ) و تبدیل آن به هیدروژن انجام می گردد که به صورت گسترده‌ای مورد بهره گیری سازه‌های مهم اکسیداسیون پروتئین در عضلات اسکلتی قرار می‌گیرد (38).

در واقع گروههای کربونیل روی زنجیره پروتئینهایی تولید می شوند که اکسیده شده‌اند و غالباً به عنوان مارکرهای سیستماتیک فشار اکسایشی موررد بهره گیری قرار می‌گیرند (34).

میزان تولید گونه‌های اکسیژن فعال و زیاد شدن آنها بسته به فشارهای غیرهوازی می‌تواند متغییر باشد. نمونه‌ای از رایجترین این فشارهای غیرهوازی تمرینات مقاومتی تمرینات دینامیک، اکسنتریک، ایزومتریک، دوی سرعت و پریدن می‌باشد.

افزایش pcبدنبال تمرینات مقاومتی می‌تواند به تهاجم سلولهای فاگوسیتوز در بافت ماهیچه‌های آسیب دیده مربوط باشد که چند ساعت پس از تمرین اتفاق می‌افتد و می‌تواند منجر به تولید مقدار زیادی از گونه‌های رادیکال اکسیژن گردد (27).

با وجود بهره گیری گسترده از پروتئین‌های کربونیل به عنوان شاخصی از تغییرات اکسیداسیونی پروتئین ها، اطلاعات کمی تاکنون درمورد مشخصات دقیق این پروتئین ها دردسترس می باشد، اما محققان با تکنیک‌های جدیدی که اخیرا مورد بهره گیری قرار داده‌اند، کربونیله شدن چند پروتئین را توصیف کرده‌اند که نمونه‌هایی از آن در بیمارانی با آسیبهای مغزی و در بیماری آلزایمر توصیف شده می باشد (16).

در ارتباط با تمرینات دینامیک، محققان افزایشی را در بیومارکرهای استرس اکسایشی گزارش کردند (25،61)، اما در ارتباط با تمرینات اکسنتریک، عدم تغییر نیز در بیومارکرهای استرس اکسایشی گزارش شده می باشد (31،46،54) در مطالعاتی که در ارتباط با تمرینات دوی سرعت صورت گرفته می باشد افزایش در پراکسیداسیون چربی 25)) اکسیداسیون پروتئین (25) و آسیب به DNA (25) و همچنین عدم تغییر در اکسایش چربی(23،(25، پروتئین23) ) و آسیب به DNA 25) ) گزارش شده می باشد.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید