دانلود: پایان نامه تاثیر یک دوره تمرین استقامتی ومکمل سازی عصاره آبی دانه شنبلیله بر سطوح ویسفاتین و واسپین در رت های نر دیابتی شده باSTZ

دانلود پایان نامه

دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش : فیزیولوژی ورزشی

عنوان:

تاثیر یک دوره تمرین استقامتی ومکمل سازی عصاره آبی دانه شنبلیله بر سطوح ویسفاتین و واسپین در رت های نر دیابتی شده باSTZ

استاد راهنما:

دکترمقصود پیری

استاد مشاور:

دکتر محمدعلی آذربایجانی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول : مقدمه و کلیات طرح پژوهش

1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………. 3

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-2 اظهار مسئله ……………………………………………………………………………………………….. 7

1- 3اهمیت و ضرورت انجام پژوهش………………………………………………………………………. 8

1-4 اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………….. 8

1-5 فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………… 9

1- 6 محدودیت های پژوهش ………………………………………………………………………………..10

1-7 تعریف واژه ها و اصطلاحات ……………………………………………………………………….10

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………….13

2-2 مبانی نظری پژوهش ………………………………………………………………………………..13

2-3 پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………………15

فصل سوم : روش اجرای پژوهش

3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………. .. 20

3-2 روش پژوهش ………………………………………………………………………………………….20

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-3جامعه آماری پژوهش …………………………………………………………………………………..20

3-4 نمونه آماری پژوهش …………………………………………………………………………………..20

3-5 متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………..20

3-6 ابزار جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………….21

3-7روش انجام پژوهش ……………………………………………………………………………………..21

3-8روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………22

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری

4-1مقدمه …………………………………………………………………………………………………….24

4-2 تفسیر داده ها……………………………………………………………………………………………42

4-2-1 فرضیه اول …………………………………………………………………………………………42

4-2-2 فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………..25

4-2-3 فرضیه سوم ……………………………………………………………………………………26

4-2-4فرضیه چهارم ……………………………………………………………………………………….. 28

4-2-5فرضیه پنجم …………………………………………………………………………………………..29

4-2-6 فرضیه ششم ………………………………………………………………………………………….30

4-2- 7 فرضیه هفتم …………………………………………………………………………………………31

4-2-8 فرضیه هشتم …………………………………………………………………………………………32

4-2-9 فرضیه نهم ……………………………………………………………………………………………34

4-2-10فرضیه دهم ………………………………………………………………………………………….35

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 41

5-2 بحث و تفسیر نتایج ……………………………………………………………………………………..41

5-3نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………45

5-4 پیشنهادات برخاسته از پژوهش ………………………………………………………………………… 45

5-5 پیشنهادات برای تحقیقات بعدی……………………………………………………………………….. 46

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………….47

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………..52

چکیده:

هدف مطالعه حاضر تعیین تاثیر تمرین استقامتی و مکمل سازی عصاره آبی دانه شنبلیله بر سطوح ویسفاتین و واسپین در رت های نر دیابتی شده با استرپتوزوتوسین بود. مواد و روش ها : دیابت از طریق تزریق داخل صفاقی استرپتوزوتوسین (mg/kg60) به 96 رت نر نژاد ویستار(وزن 200-250 گرم و سن 12 هفته) ایجاد گردید. رت ها به گونه تصادفی به 8 گروه تقسیم شدند:گروه تمرین استقامتی و شنبلیله با دوز g/kg74/1 (S-F1)،گروه تمرین استقامتی شنا (S)،گروه تمرین استقامتی و شنبلیله با دوز g/kg 0/87 (2S-F)،گروه تمرین استقامتی شنا و گلی بنکلامید(G-S)، گروه کنترل دیابتی (C)، گروه شنبلیله با دوز g/kg 0/87(F1)، گروه شنبلیله با دوز g/kg 1/74 (2F) وگروه گلی بنکلامید(G). تمرین استقامتی به صورت شناکردن به مدت 6 هفته ، هفته ای 5 روز و روزی 1 ساعت در یک تانک آب انجام گردید. در هر وعده داروی گلی بنکلامید ، عصاره شنبلیله و محلول سالین به صورت خوراکی و با بهره گیری از روش گاواژ به آزمودنی ها خورانده گردید. یافته ها : نتایج نشان داد که ترکیب تمرین استقامتی و عصاره آبی دانه شنبلیله با دوز g/kg 1/74 بر سطوح ویسفاتین پلاسما کاهش معنی دار دارد اما ترکیب تمرین استقامتی و عصاره آبی دانه شنبلیله با دوز g/kg 1/74بر سطوح ویسفاتین پلاسما اثر معنی دار نداشت.

نتیجه گیری: با در نظر داشتن نتایج ارائه شده در این پژوهش که نشان داد که تمرین استقامتی شناکردن و عصاره شنبلیله بر کاهش ویسفاتین موثر می باشد پس می توان گفت که تمرین استقامتی و گیاه شنبلیله احتمالاً  می توانند بعنوان پیشگیری یا روش درمان برای بیماری دیابت مطرح شوند.

فصل اول: مقدمه و کلیات طرح پژوهش

1-1- مقدمه

چاقی یک اختلال در حال رشد سریع در کشورهای صنعتی می باشد که با مقاومت به انسولین ، نقص چربی،دیابت ملیتوس نوع 2 و فشار خون زیاد همراه می باشد ((Seeger & Et al,2008,247-251.

دیابت ملیتوس یک بیماری متابولیکی سیستمیک می باشد و با افزایش قند خون مشخص می گردد                 Et al,2010,1883-1892) & Rao) و منجر به نقص در ترشح انسولین ، مقاومت به انسولین یا هر دو می گردد Zaheer Baquer & Et al , 2011,1-21)).

در سال 2000، 8 /2 درصد جمعیت در سراسر دنیا از این بیماری رنج می بردند و ممکن می باشد تا سال 2025   از 4/5 درصد عبور کند ( M.Upendra & Et al ,2010,1883-1892). بر طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، در سال 2000، صد و پنجاه میلیون نفربالای سن 20 سال با دیابت زندگی می کردند و آنها پیش بینی کردند که در سال 2025 ، سیصد میلیون نفر با این شرایط زندگی خواهند نمود. انتظار می رود این افزایش 42 درصد در کشورهای توسعه یافته و70 درصد در کشورهای در حال توسعه باشد. دیابت ملیتوس فقط یک بیماری نیست بلکه به شکل های مختلف نمایان می گردد و عوارضی دارد که می تواند هر سیستمی در بدن را تحت تاثیر قرار دهد. دیابت و عوارض همراه با آن از قبیل تصلب شرائین و بیماری قلبی عروقی علت های اصلی مرگ و میرهستند134-138) A.Bawadi & Et al ,2009,). بدلیل اینکه یکی از منابع تامین انرژی بدن گلوکز می باشد ، خون همیشه مقداری گلوکز در داخل خود دارد. اما مقدار زیاد گلوکز در خون برای سلامتی خوب نیست. بدن بشر همیشه بیشتر غذاهایی را که می خورد به گلوکز تبدیل می کند.خون گلوکز را به سلولها در سراسر بدن منتقل می کند.گلوکز به انسولین برای رفتن به درون سلولهای بدن نیاز دارد.انسولین هورمونی می باشد که در پانکراس ساخته می گردد. پانکراس انسولین را به داخل خون آزاد می کند.انسولین کمک می کند که گلوکز از خون به داخل سلولهای بدن برود. اگر بدن بشر به انداره کافی انسولین نسازد یا انسولین به درستی کار نکند،گلوکز نمی تواند به داخل سلولها انتقال یابد،پس در داخل خون باقی می ماند و این باعث می گردد که سطح گلوکز خون بالا برود و فرد مبتلا به دیابت گردد (Hui, Tang & W Go,2009,1-19). بعضی علایم دیابت شامل: تکرر ادرار ، تشنگی بیش از اندازه ، گرسنگی خیلی زیاد،کاهش وزن غیر عادی ،افزایش خستگی ،تحریک پذیری ، تاربینی و تکرار عفونت ها می باشد,2005,111-134) Bastaki). اگر دیابت کنترل نشود می تواند منجر به نابینایی، بیماری قلبی ،اختلالات کلیوی، قطع عضو (برای مثال برداشتن پا یا انگشت شصت پا) و آسیب عصب گردد (Hui , Tang & W Go,2009,1-19). از طرف دیگر مشخص شده می باشد که ویسفاتین از انسولین تقلید می کند و در چاقی و دیابت نوع 2 بالا می رود (Sun & Et al,2007,399-404). این هورمون ادیپوکاینی می باشد که به تازگی کشف شده می باشد و در بافت چربی احشایی اظهار می گردد. گذشته از اظهار در بافت چربی ، ویسفاتین همچنین در نوتروفیل های خون محیطی به محض تحریک توسط فاکتورهای التهابی از قبیل فاکتور نکروز تومور– α (α TNF-) اظهار می شودEt al , 2009,1) & Lambert). نتایج بعضی مطالعات نشان می دهد که ویسفاتین ممکن می باشد در متابولیسم چربی در مردان جوان سالم تأثیر اعمال کند (Sun & Et al,2007,399-404). پس یافتن روشهای خوب و ایمن تر برای کاهش این هورمون در افراد چاق و بخصوص افراد دیابتی ضروری می باشد.

همچنین هورمون واسپین به عنوان یک ادیپوکاین جدید درارتباط با چاقی و حساسیت به انسولین شناخته شده می باشد ( Youn & Et al ,2008 ,247-251). در رت هایOLETF، اظهار mRNA واسپین دربافت چربی احشایی با افزایش چربی بدن و سطح انسولین افزایش پیدا نمود.درمان با انسولین یا عامل حساس به انسولین، پیوگلیتازون ، در رت های OLETF میتواند سطح واسپین سرم را طبیعی کند. گزارش شده می باشد که در نمونه های انسانی غلظت  mRNAواسپین سرم با غلظت گلوکز خون ، حساسیت به انسولین ، و شاخص توده بدنی(BMI) یا درصد چربی بدن همراه می باشد (Yin & Et al ,2009,2530-2533). زنان دیابتی با کنترل قندی خوب سطوح واسپین کمتری نسبت به کنترل های قندی ضعیف دارند. در رت های [1] OLETF، سطوح واسپین سرم در سنی که چاقی و غلظت های انسولین پلاسما به اوج می رسد ،به اوج رسید. البته ، سطوح واسپین با بدتر شدن دیابت و از دست دادن وزن بدن کاهش پیدا نمود (Nese Ersoz & Et al,2009,16065-70). راه های مختلف برای درمان بیماری دیابت پیشنهاد و توصیه شده می باشد. انواع مختلفی از داروهای کاهنده قند خون وجود دارند.البته،بیشتر این داروها ممکن می باشد عوارض جانبی از قبیل : افت شدید قند خون،اسیدوز لاکتیک، آسیب سلول کبدی ،ناراحتی گوارشی، سردرد، سرگیجه و حتی مرگ ایجاد کند2009 ,1-19) , & Et al Hui).گلی بن کلامید از خانواده سولفونیلوریا می باشد و عوارض جانبی داروهای این خانواده شامل: افت شدید قند خون ، افزایش وزن (4-1کیلوگرم در طول 6 ماه)، واکنش های پوستی، به ندرت هیپوناترمی یا سطح پایین سدیم در خون می باشد (Bösenberg &- van Zyl,2008,80-88). و به علاوه در طول شش سال 44 درصد کارایی در بیماران از بین می رودGupta &- chakraborty ,2011,74-80)).

متفورمین ،یک بیگوانید، حساسیت به انسولین را افزایش و برون ده گلوکز کبدی را کاهش می دهد و برای بیماران دیابتی چاق مفید می باشد بدلیل اینکه سطوح زیاد انسولین را کاهش می دهد و به از دست دادن

وزن کمک می کند) Albu &- Raja-Khan, 2003, 1-19). اما عوارض جانبی متفورمین شامل

حالت تهوع ، اسهال و اسیدوز لاکتیک می باشد,80-88)2008Bösenberg &- van Zyl). برای جلوگیری از اسیدوز لاکتیک متفورمین نباید توسط بیماران دیابتی که بیماری شدید کبدی، کلیوی یا قلبی دارند بهره گیری گردد(,2003,1-19 Albu &- Raja-Khan). درمان با انسولین باعث ایجاد افت شدید قند خون و دیستروفی چربی در محل تزریق می گردد (Gupta &- chakraborty,2003,74-80 ). یکی از روش های ساده و بی خطر برای درمان دیابت بهره گیری از داروهای گیاهی می باشد که عوارض اندکی دارد. شنبلیله گیاهی با کاربردهای پزشکی سنتی در دیابت می باشد می باشد ( Vaez Mahdavi & Et al ,2008,59-63). شنبلیله برای کاهش قند خون بعد از صرف غذا موثر می باشد.بخش مناسب شنبلیله دانه می باشد. اجزای فعال شامل تریگونلین ، 4 هیدروکسی ایزولوسین و سوتولن می باشد . حدود 80 درصد محتوی کل آمینواسیددر دانه ها به صورت 4 هیدروکسی ایزولوسین موجود می باشد که به نظر می رسد به گونه مستقیم انسولین را تحریک می کند . این اثر وابسته به گلوکز می باشد و تنها در حضور غلظت های متوسط تا بالای گلوکز اتفاق می افتد,1-5) Klemens,2006). شنبلیله گیاهی می باشد که در سرتاسر هند و مناطق خاصی از چین کشت می گردد. دانه های شنبلیله به عنوان داروی گیاهی در بسیاری از نقاط دنیا برای اثرات ضد نفخ ، نیروبخشی و به عنوان داروی مقوی غرایز جنسی بهره گیری می گردد. گزارشات مختلف نشان داده اند که دانه های شنبلیله می توانند گلوکز خون و کلسترول را در افراد دیابتی نوع 1 و 2 و در حیوانات دیابتی آزمایشگاهی کاهش دهند& Et al ,2007,422-426) Wan-Li).

اثرات کاهندگی قند خون به مکانیسم های مختلفی نسبت داده شده می باشد. درانسانها ، دانه های شنبلیله اثرات کاهندگی قند خون را با تحریک ترشح انسولین وابسته به گلوکز از سلولهای بتای پانکراس و نیز توسط مهار کردن فعالیت های آلفاآمیلاز و سوکراز، دو آنزیم روده ای درگیر در متابولیسم کربوهیدرات ، اعمال می کنند & Et al,2003,20-27) Basch).                                                                                                                            

دانه های شنبلیله حاوی مقدار زیادی فیبر (30 درصد فیبر محلول و 20 درصد فیبر نامحلول) می باشد. تأثیر فیبر در کاهش گلوکز خون بیمار دیابتی به گونه وسیعی مطالعه و ثابت شده می باشد. پس یکی از مکانیسم های دیگری که دانه های شنبلیله سطح گلوکز خون را کاهش می دهد ناشی از محتوی زیاد فیبر محلول   آن می باشد که تخلیه معده را به تاخیر می اندازد و در جذب گلوکز دخالت می کند ( & Et al ,2009,134-138 A.Bawadi) . دانه های شنبلیله همچنین تری گلیسیرید سرم ، کلسترول کل ، کلسترول لیپوپروتئین با چگالی پایین را کاهش می دهد. این اثرات شاید ناشی از ساپوجنین ها باشد که دفع کلسترول صفراوی را افزایش می دهد تا منجر به سطوح پایین تر کلسترول سرم گردد.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید