فرمت ورد:پایان نامه تاثیر یک دوره مکمل دهی ال-آرژنین بر پاسخ های VEGF و اندوستاتین و حداکثر اکسیژن مصرفی کشتی گیران تمرین کرده به دنبال یک جلسه فعالیت وامانده ساز

دانلود پایان نامه

پایان­نامه جهت دریافت درجۀ کارشناسی ارشد

فیزیولوژی ورزشی

عنوان:

تاثیر یک دوره مکمل دهی ال-آرژنین بر پاسخ های VEGF ، اندوستاتین و حداکثر اکسیژن مصرفی کشتی گیران تمرین کرده به دنبال یک جلسه فعالیت وامانده ساز

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

استاد راهنما:

دکتر سیدرضا عطارزاده حسینی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده فارسی:…………………………… أ

فهرست مطالب:…………………………….. ب

فهرست جدول‌ها:…………………………….. ج

فهرست نمودارها:……………………………ح

فهرست شکل‌ها:…………………………….. خ

فصل اول : طرح پژوهش…………………………

مقدمه……………………………….. 2

اظهار مسئله……………………………….. 3

ضرورت و اهمیت پژوهش……………………….. 7

اهداف پژوهش:……………………………. 9

فرضیه های پژوهش………………………………….. 10

تعاریف واژه‌ها و اصطلاحات…………………………………… 11

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فصل دوم : ادبیات پژوهش……………………………….

مبانی نظری………………………………….. 14

توسعه عروقی………………………………….. 14

آنژیوژنز………………………………. 14

آرتریوژنز………………………………. 15

مکانیزیم های آنژیوژنز………………………………. 16

عوامل اثر گذار بر آنژیوژنز………………………………. 17

الف) عوامل متابولیکی تحریک کننده آنژیوژنز……………… 18

1- عامل رشد اندوتلیال عروقی (VEGF)………………………………

ایزوفرم های VEGF…………………………………

گیرنده های VEGF…………………………………

اعمال بیولوژیکی VEGF…………………………………

2- نیتریک اکساید(NO):…………………………….

NO و مکانیزم های آن در عروق خونی………………………. 23

تولید NO……………………………..

انواع آنزیم NOS و عملکرد های آن………………………. 25

ب) عوامل متابولیکی مهار کننده آنژیوژنز……………… 26

1- اندوستاتین………………………………….. 26

مکانیزم تولید اندوستاتین………………………………….. 27

تاثیرات بیولوژیک و مکانیزم اقدام اندوستاتین………………. 28

آنژیوژنز و بیماری ها…………………………….. 30

آنژیوژنز و ورزش……………………………………… 31

ورزش و تنظیم کننده های متابولیکی آنژیوژنز………………………………. 32

ال-آرژنین………………………………….. 33

منابع تامین ال-آرژنین………………………………….. 34

چرا ال آرژنین توسط ورزشکاران و گروه های مختلف مصرف می گردد؟…………… 34

حداکثر اکسیژن مصرفی………………………………….. 36

چگالی مویرگی، حداکثر اکسیژن مصرفی و ورزش کشتی……………….. 37

مبانی تجربی………………………………….. 38

تحقیقات داخل کشور……………………………… 38

تحقیقات خارج کشور……………………………… 41

نتیجه گیری………………………………….. 52

فصل سوم : روش پژوهش………………………………….

نوع پژوهش………………………………………. 54

جامعه آماری و نمونه ها ونحوه انتخاب……………………… 54

معیارهای ورود به پژوهش……………………………………… 54

متغیرهای پژوهش………………………………………. 54

امکانات و ابزار مورد بهره گیری……………………………… 55

روش جمع آوری داده ها…………………………….. 56

الف) اندازه گیری ابعاد بدنی………………………………….. 56

ب) اندازه گیری نمونه های خونی………………………………….. 57

ج) اندازه گیری نسبت تبادل تنفسی………………………………….. 58

د) اندازه گیری حداکثر اکسیژن مصرفی………………………………….. 58

ه) اندازه گیری کالری دریافتی روزانه……………………………….. 58

و) اندازه گیری کالری مصرفی روزانه……………………………….. 59

روش اجرای پژوهش………………………………………. 60

مراحل اجرای پژوهش………………………………………. 61

کنترل رژیم غذایی………………………………….. 62

پروتکل مصرف مکمل ال-آرژنین………………………………….. 62

پروتکل تمرین وامانده ساز……………………………… 62

تمرین کشتی………………………………….. 63

ملاحظات اخلاقی …………………………….. 65

محدودیت های پژوهش …………………………….. 66

پیش فرض های پژوهش ……………………………. 66

روش آماری………………………………….. 66

فصل چهارم : یافته های پژوهش……………………………..

توصیف آماری داده ها…………………………….. 68

استنباط آماری داده ها…………………………….. 70

آزمون فرضیه ها…………………………….. 73

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری……………………………….

اختصار پژوهش………………………………………. 79

یافته های پژوهش………………………………………. 80

بحث و تفسیر نتایج…………………………………. 82

نتیجه گیری کلی………………………………….. 90

پیشنهادها…………………………….. 91

منابع………………………………….. 92

پیوست شماره 1: رضایت­نامه شرکت و همکاری در طرح پژوهشی………………… 101

پیوست شماره 2: پرسشنامه مشخصات فردی و سابقه پزشکی ……………….. 102

پیوست شماره 3: پرسشنامه­ سبک زندگی …………………………….. 104

پیوست شماره 4: پرسشنامه یاد آمد تغذیه……………………………….. 106

پیوست شماره 5: پرسشنامۀ ارزیابی فعالیت جسمانی………………………….. 107

چکیده انگلیسی: …………………………….. 111

چکیده:

سابقه و هدف: هدف از انجام این پژوهش مطالعه تاثیر یک دوره مکمل‌دهی ال‌آرژنین بر پاسخ‌های VEGF، اندوستاتین و حداکثر اکسیژن مصرفی کشتی‌گیران تمرین کرده به دنبال یک جلسه فعالیت وامانده ساز بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه نیمه تجربی، 15 کشتی‌گیر تمرین کرده با میانگین سنی 47/2±13/21 سال؛ و نمایه­ی توده بدنی 71/1±14/24 به روش نمونه گیری داوطلبانه و هدفدار انتخاب شدند، و به صورت تصادفی در دو گروه مکمل (8 نفر) و دارونما (7 نفر) قرار گرفتند. در پیش‌آزمون و پس‌آزمون، آزمودنی‌ها پروتکل وامانده ساز بروس را تا رسیدن به واماندگی ادامه دادند، و از آنها قبل و بلافاصله پس از انجام پروتکل نمونه خونی تهیه گردید. مقادیر VEGF و اندوستاتین سرمی به روش الایزا اندازه‌گیری گردید. هم‌چنین حداکثر اکسیژن مصرفی و نسبت تبادل تنفسی نیز با بهره گیری از دستگاه واکاوی گازهای تنفسی اندازه گیری گردید. آزمودنی‌های گروه مکمل، به مدت 14 روز مکمل‌ال آرژنین (1/0 گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) مصرف کردند، و گروه دارونما نیز مکمل بی اثر را دریافت کردند. هر دو گروه در دوره مصرف مکمل به انجام تمرینات تخصصی خود مطابق با هفته‌های قبل پرداختند. واکاوی آماری داده‌ها با بهره گیری از SPSS و با روش آماری t استیودنت در سطح معنیداری (05/0P≤) تجزیه و تحلیل گردید.

یافته‌ها: تغییرات VEGF، اندوستاتین و هم چنین نسبت VEGF به اندوستاتین کشتی‌گیران تمرین کرده به یک جلسه فعالیت وامانده ساز قبل و بعد از یک دوره مصرف مکمل ال‌آرژنین به لحاظ آماری معنی‌دار نبود(05/0P≥)؛ مقایسه حداکثر اکسیژن مصرفی و نسبت تبادل تنفسی نیز پیش و پس از دریافت مکمل به لحاظ آماری معنی‌دار نبود (05/0P≥).

بحث و نتیجه‌گیری: هرچند که یافته‌های ما به لحاظ آماری معنی‌دار نبود، اما به نظر می‌رسد، مصرف مکمل ال‌آرژنین با افزایش نسبی VEGF و نسبت VEGF به اندوستاتین و همچنین کاهش اندوستاتین در گروه مکمل در پاسخ به فعالیت، سبب توسعه نسبی فرآیند آنژیوژنز گردید، که در پی آن حداکثر اکسیژن مصرفی نیز افزایش نسبی پیدا نمود.

فصل اول: طرح پژوهش

مقدمه:

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید