فرمت ورد:پایان نامه تبیین و تحلیل نحوه توزیع و پراکنش پارکهای محله ای از نظر نوع، اندازه و عملکرد در تقسیمات کالبدی

دانلود پایان نامه

عنوان :

تبیین و تحلیل نحوه توزیع و پراکنش پارکهای محله ای از نظر نوع، اندازه و عملکرد در تقسیمات کالبدی سلمانشهر و پیش بینی سطح موردنیاز و برآورد کمبود زمین موردنیاز فضای سبز سلمانشهر

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

چکیده…………………………………………………………………….1

فصل اول : کلیات پژوهش………………………………………………………2

1-1-     مقدمه………………………………………………………………3

1-2-     اظهار مسئله………………………………………………….4

1-3-     اهداف پژوهش…………………………………………………..5

1-3-1-   هدف اصلی از انجام پژوهش……………………………….5

1-3-2-  اهداف فرعی از انجام پژوهش……………………………….5

1-4-   اهمیت موضوع پژوهش و انگیزش انتخاب آن………………………………5

1-5-    سوال پژوهش…………………………………………………6

1-5-1-  سوال / سوال های اصلی پژوهش…………………………………….6

1-5-2-   سوال فرعی پژوهش………………………………………………6

1-6-    فرضیه های پژوهش………………………………………………….6

1-6-1- فرضیه / فرضیه های اصلی پژوهش……………………….6

1-6-2- فرضیه فرعی پژوهش…………………………………………..6

1-7-   متغیرهای پژوهش ………………………………………………6

1-8-  روش پژوهش………………………………………………………………7

1-8-1-  روش گردآوری اطلاعات……………………………………………..7

1-8-2- تجزیه و تحلیل داده و اطلاعات………………………………………….8

1-9- قلمرو پژوهش(زمان، مکان، موضوع)………………………….8

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

1-10- محدودیت ها و معضلات پژوهش…………………………………………………….8

1-11- نوآوری پژوهش……………………………………………………………………9

1-12 دستاوردهای پژوهش………………………………………………………….9

1-13-  اختصار پژوهش………………………………………………………………….11

فصل دوم :  ادبیات و مبانی نظری……………………………………………..12

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………13

2-2- مبانی نظری……………………………………………………………………..14

2-2-1-   شهر……………………………………………………………………………..14

2-2-2-   برنامه……………………………………………………………………………14

2-2-3-   برنامه ریزی……………………………………………………………….15

2-2-4-   برنامه ریزی شهری……………………………………………………………..15

2-2-5- کالبد شهر……………………………………………………………………..15

2-2-6-   تقسیمات کالبدی شهر……………………………………………….16

2-2-7- کاربری اراضی شهری…………………………………………………..18

2-2-8-  برنامه ریزی کاربری اراضی شهری………………………………….18

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-2-9- فضا………………………………………………………………………..19

2-2-10- فضای سبز شهری……………………………………………….19

2-2-11-   انواع فضای سبز…………………………………………………………20

2-2-12-   تأثیر و اهمیت فضای سبز در شهرها……………………………………..22

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

2-2-13-   اصول مدیریت فضای سبز شهری………………………………………….26

2-2-14-  پارک……………………………………………………………………………..29

2-2-15- اهمیت پارک های شهری………………………………………………….29

2-2-16-   سلسله مراتب پارکهای شهری……………………….30

2-2-17-   همجواری های سازگار و ناسازگار با کاربری فضای سبز شهری و پارک ها……………….31

2-2-18-  تجهیزات و تاسیسات فضای سبز و پارکها……………….33

2-2-19-  تعریف و هدف توسعه………………………………………………34

2-2-20-   توسعه پایدار و اهداف آن……………………………………..34

2-2-21-  سیاستهای اصولی توسعه پایدار……………………………………35

2-2-22-  توسعه پایدار شهری……………………………………………….36

2-2-23- شاخص های توسعه پایدار شهری……………………………………..39

2-2-24-   ارتباط کاربری فضای سبز در توسعه پایدار شهری…………………………………40

2-2-25 استراتژی توسعه شهر (CDS )…………………………………………….45

2-2-26- اهداف اصلی استراتژی توسعه شهر…………………………………..46

2-2-27- ارتباط کاربری فضای سبز با استراتژی توسعه شهر………………….47

2-2-28- آشنایی با تاریخچه فضای سبز شهری……………………..48

2-2-28-1- تاریخچه فضای سبز در جهان…………………………………….48

2-2-28-2-  تاریخچه فضای سبز در ایران………………………………………….49

2-2-29- شهر و باغ از دیدگاه اسلام………………………………………….53

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

2-2-30-  نظریه ها……………………………………………………………………54

2-2-31-  سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخلی………………………….58

2-2-32- اختصار فصل………………………………………………………..61

فصل سوم :  مطالعه  ویژگی های جغرافیا یی محدوده  پژوهش………………………………….62

3-1- مقدمه…………………………………………………………………..63

3-2- بخش اول: ویژگی های جغرافیای طبیعی محدوده پژوهش……………………..64

3-2-1- جایگاه جغرافیایی استان مازندران…………………………………..64

3-2-2- جایگاه جغرافیایی شهرستان عباس آباد……………………68

3-2-3- جایگاه جغرافیایی سلمانشهر………………………………………………66

3-2-4-  ژئومورفولوژی…………………………………………………………..70

3-2-5-  توپوگرافی………………………………………………………………73

3-2-6- مطالعه مسائل اقلیمی……………………….73

3-2-6-1-  دما………………………………………………………..74

3-2-6-2-  بارندگی………………………………………….74

3-2-6-3-  رطوبت نسبی……………………………..74

3-2-6-4- باد……………………………………………………………….75

3-2-7-  منابع آب………………………………………………………..76

3-2-8- پوشش گیاهی……………………………………………....77

3-3- بخش دوم: ویژگی های جغرافیای انسانی محدوده پژوهش……………78

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

3-3-1- استان مازندران……………………………………………..78

3-3-2-  شهرستان عباس آباد…………………………………………….81

3-3-3- وجه تسمیه سلمانشهر…………………………………………………………………82

3-3-4-  تاریخچه و ایجاد  شهرسلمانشهر……………………………………………84

3-3-5-  جمعیت و تحولات آن……………………………………………………….85

3-3-6-  زمان دو برابر شدن جمعیت…………………………………………………88

3-3-7-  پیش بینی جمعیت و آینده نگری…………………………………………………….89

3-3-8- ویژگی های کالبدی سلمانشهر……………………………………………………90

3-3-9-  فضای سبز سلمانشهر…………………………………………………………95

3-3-9-1- فضاهای سبز عمومی سلمانشهر……………………………………………95

3-3-9-2- فضاهای سبز نیمه عمومی سلمانشهر……………………………………….98

3-3-9-3- فضاهای سبز خیابانی سلمانشهر…………………………………….98

3-3-10- ارزیابی پارک های سلمانشهر………………………………………………….99

3-3-10-1- پارک طلارود……………………………………………………………….99

3-3-10-1-1- جایگاه………………………………………………………………99

3-3-10-1-2-پوشش گیاهی………………………………….100

3-3-10-1-3- تجهیزات……………………………………………………..100

3-3-10-1-4- تاسیسات……………………………………………………….101

3-3-10-1-5- عناصر تزئینی…………………………………………………….101

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

3-3-10-1-6- دسترسی به پارک………………………………………………………….101

3-3-10-1-7- تحلیل فضاها و عناصر موجود در پارک………………………………..101

3-3-10-2- پارک فجر…………………………………………………………103

3-3-10-2-1- جایگاه ………………………………………………..103

3-3-10-2-2- پوشش گیاهی………………………………………………103

3-3-10-2-3- تجهیزات………………………………………………….103

3-3-10-2-4- تاسیسات……………………………………………..104

3-3-10-2-5- عناصر تزئینی……………………………………………………….104

3-3-10-2-6- دسترسی به پارک……………………………………….104

3-3-10-2-7- تحلیل فضاها و عناصر موجود در پارک………………………….105

3-3-10-3- پارک گلستان………………………………………………….107

3-3-10-3-1- جایگاه…………………………………………………………107

3-3-10-3-2- پوشش گیاهی…………………………………………….107

3-3-10-3-3- تجهیزات………………………………………107

3-3-10-3-4- تاسیسات……………………………………………….108

3-3-10-3-5- عناصر تزئینی…………………………………………………108

3-3-10-3-6- دسترسی به پارک………………………………………….108

3-3-10-3-7- تحلیل فضاها و عناصر موجود در پارک…………………………..108

3-3-10-4-  پارک شمشادی………………………………………………109

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

3-3-10-4-1- جایگاه……………………………………………………..109

3-3-10-4-2- پوشش گیاهی………………………………………..110

3-3-10-4-3-تجهیزات…………………………………………..110

3-3-10-4-4- تاسیسات……………………………………………………111

3-3-10-4-5- دسترسی به پارک………………………………..111

3-3-10-4-6- تحلیل فضاها و عناصر موجود در پارک…………………………….111

3-3-10-5- پارک ساحلی جمشیدآباد……………………..113

3-3-10-5-1- جایگاه……………………………………………..113

3-3-10-5-2- پوشش گیاهی………………………………………113

3-3-10-5-3- تجهیزات…………………………………………………………….114

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

3-3-10-5-4- تاسیسات………………………………………………………115

3-3-10-5-5- دسترسی به پارک…………………………………………………………115

3-3-10-5-6- تحلیل فضاها و عناصر موجود در پارک……………………………….115

3-3-10-6- پارک یاسمن………………………………………………………………………..116

3-3-10-6-1- جایگاه………………………………………………….116

3-3-10-6-2- پوشش گیاهی……………………………………………116

3-3-10-6-3- تجهیزات……………………………………………………..117

3-3-10-6-4- تاسیسات و عناصر تزئینی………………………………………….117

3-3-10-6-5- دسترسی به پارک………………………………………………..118

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

3-3-10-6-6- تحلیل فضاها و عناصر موجود در پارک………………………………….118

3-3-10-7- پارک کوثر…………………………………………………………………….119

3-3-10-7-1- جایگاه و علت های انتخاب پارک کوثر به عنوان نمونه مطالعه……………………119

3-3-10-7-2- پرسشنامه ……………………………………120

3-3-10-7-3- پوشش گیاهی…………………………………121

3-3-10-7-4-تجهیزات………………………………………………………………121

3-3-10-7-5- تاسیسات…………………………………..123

3-3-10-7-6- عناصر تزئینی…………………………………………………………….123

3-3-10-7-7- دسترسی به پارک…………………………………….124

3-3-10-7-8- تحلیل فضاها و عناصر موجود در پارک……………………….124

3-3-11- اختصار فصل…………………………………………………………………….127

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش……………………………130

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………….131

4-2- وضعیت فضای سبز در شهرهای کشور……………………….132

 4-3- سرانه فضای سبز سلمان شهر …………………………………………………..132

4-3-1- پیش بینی سرانه ، سطح پیشنهادی موردنیاز فضاهای سبز سلمان شهر…………………………134

4-4- طریقه توسعه کاربری فضای سبز سلمان شهر………………………………………….136

4-5- مطالعه سابقه قوانین مرتبط با کاربری فضای سبز شهری……………………………..138

4-5-1- تحلیل مسائل قانونی و حقوقی فضای سبز شهری………………….140

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

4-6- معیار های مکانی فضای سبز شهری……………………………………141

4-6-1- مرکزیت…………………………………………………141

4-6-2- سلسله مراتب…………………………………………141

4-6-3- دسترسی……………………………………………………..142

4-6-4- سازگاری با کاربری های مجاور……………………….142

4-6-5- مطلوبیت………………………………………………………………..142

4-7- ملاحظات پدافند غیرعامل در طراحی فضاهای سبز شهری………………143

4-8- ویژگی های محدوده مورد مطالعه……………………………..145

4-8-1- محدوده سلمان شهر و توسعه آتی آن…………………………..145

4-8-2- محلات سلمان شهر…………………………………………149

4-8-3- سلسله مراتب شبکه دسترسی سلمان شهر……………………………………..152

4-8-4- نتایج مطالعه پرسشنامه پارک کوثر…………………………………………155

4-9- مطالعه و تحلیل محلات سلمان شهر ، جمعیت و مساحت فضای سبز پیشنهادی………..163

4-10- مطالعه وضعیت کاربری فضای سبز سلمان شهر با توسعه پایدار شهری……………..168

4-11- تنگناها و معضلات برنامه ریزی کاربری فضای سبز سلمان شهر…………………………173

4-12- فرصتها و تهدیدهای آتی برنامه ریزی کاربری فضای سبز سلمان شهر…………….174

4-13- اختصار فصل…………………………………………….177

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات……………………….180

5-1- مقدمه……………………………………………………..181

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

5-2- اثبات فرضیه ها…………………………………………………….182

5-2-1- فرضیه اول…………………………………………………………..182

5-2-2- فرضیه دوم………………………………………….182

5-3-  نتیجه گیری…………………………………………………184

5-4- پیشنهادات…………………………………………………..187

منابع و ماخذ………………………………….193

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید