فایل پژوهش: پایان نامه تحلیل بازتاب های کالبدی طرح های واگذاری اراضی شهری

دانلود پایان نامه

 پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد در رشته­ی

شهرسازی- برنامه ریزی شهری

تحلیل بازتاب های کالبدی طرح های واگذاری اراضی شهری (نمونه موردی شهر آران و بیدگل)

استادان راهنما

دکتر مهیار اردشیری

دکتر عبدالرضا پاکشیر

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

یکی از مهمترین مباحث شهر و شهرنشینی در ایران امروز، مطالعه و تحلیل رشد و توسعه فضایی- کالبدی شهر و شهرنشینی می باشد. ساختار شهر، نمایانگر هماهنگی فضای کالبدی شهر با شرایط و عوامل مزبور و نیز گویای چگونگی جریان فعالیت های اصلی شهر می باشد. عوامل مختلفی باعث تغییرساخت کالبدی شهرها شده و بازتاب های مثبت و منفی به همراه می آورند. تأثیر این عوامل در ساخت شهرها، در مواردی باعث بروز نابرابری و برهم خوردن تعادل و توازن توسعه شهر شده و رشد شهر را به یک سمت سوق داده می باشد. از یک سو، دگرگونی های اقتصادی- اجتماعی و سیاسی در سده اخیر، باعث تحول شکل کالبدی و توسعه فضایی شهرها شده می باشد. عامل دیگر، تصمیمات و سیاست های دولت در بخش مدیریت زمین شهری می باشد. دولت در برهه ای از زمان، با دخالت در بحث زمین و مسکن، مانند با آماده سازی اراضی و واگذاری آن ها به افراد، باعث تحولات گسترده ای در حیات شهرها گردید. توسعه فضایی-کالبدی شهر آران وبیدگل از ابتدای پیدایش هسته اولیه شهر تا دوره حکومت پهلوی آرام، موزون و متعادل بوده، اما از دهه 1350 به بعد، رشد فضایی – کالبدی شهر شتابان و ناموزون شده و در نتیجه آثار و پیامدهای نامطلوب کالبدی، اقتصادی و اجتماعی به دنبال آورده می باشد. در این راستا این سوال مطرح بوده که طرح های واگذاری اراضی شهری در تکوین نظام درونی شهر، تحول آن و توسعه شتابان و نابسامانی های ایجاد شده در فرآیند طبیعی توسعه فضایی شهری چه تأثیر و عملکردی داشته اند؟ برای این مقصود کوشش شده تا با مطالعه طرح های واگذاری اراضی در شهر آران و بیدگل و تهیه نقشه های مختلف بازتاب های کالبدی این طرح ها تبیین گردد. مطالعه حاضر یک پژوهش کاربردی و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی می باشد، و با بهره گیری از تحلیل آمار و اطلاعات موجود در این زمینه و عکس و نقشه های هوایی شهر آران و بیدگل به این نتیجه رسیده می باشد که در چند دهه اخیر بین رشد جمعیت و مساحت شهر اختلاف بسیار قابل توجهی رخ داده، نیز طرح های واگذاری اراضی شهری، مهم ترین عامل در تکوین و شکل گیری نقشه رشد فیزیکی شهر آران و بیدگل بوده و نقشه های مراحل توسعه و گسترش شهری به همراه مالکیت اراضی دولتی و واگذاری ها، حاکی از آن می باشد که این امر موجب تحول در ساختار کالبدی و تغییر الگوی توسعه این شهر شده می باشد.

کلیدواژه ها: دولت، طرح های واگذاری اراضی، مالکیت زمین، توسعه شهری، ساخت کالبدی شهر.

فهرست مطالب

عوان             صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1 کلیات… 2

1-2 طرح مسئله. 5

1-3 ضرورت پژوهش.. 8

1-4 اهداف پژوهش.. 15

1-5 سوالات پژوهش.. 15

1-6 پیشینه پژوهش.. 16

1-7 فرضیه پژوهش.. 25

1-8 روش پژوهش.. 25

1-9 مراحل پژوهش.. 26

1-10 روش و ابزار گردآوری اطلاعات… 27

1-11 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 27

 فصل دوم: چارچوب مفهومی و مبانی نظری پژوهش

مقدمه. 29

2-1 تعاریف عملیاتی.. 29

2-1-1 ساخت شهر. 29

2-1-2 بافت شهر. 30

عنوان                صفحه

2-1-3 بافت کالبدی.. 30

2-1-4 ساختار فضایی (شهر) 31

2-1-5 کالبدهای شهری.. 31

2-1-6 برنامه ریزی شهری.. 31

2-1-7 کاربری زمین شهری.. 32

2-1-8 بهسازی.. 32

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-1-9 نوسازی.. 32

2-2 نظریه های مختلف برنامه ریزی رایج در ارتباط با ساختار فضائی.. 32

2-2-1 نظریه مناطق متحدالمرکز. 33

2-2-2 نظریه قطاعی.. 33

2-2-3 ساخت چند هسته ای.. 34

2-3 عوامل اثرگذار بر کالبد شهرها از دیدگاه ایان بنتلی.. 34

2-4 توسعه ساختار کالبدی – فضایی شهرها 39

2-5 انواع توسعه کالبدی شهر. 42

2-5-1 توسعه کالبدی برنامه ریزی شده (اصولی) 42

2-5-2 توسعه کالبدی غیر برنامه ریزی شده (غیر اصولی) 42

2-5-3 توسعه تکمیلی، توسعه کالبدی به مفهوم تکامل شهر و پرشدن اراضی بایر شهری.. 42

2-5-4 توسعه کالبدی غیرقانونی (حاشیه نشینی) 42

2-6 بازتاب های کالبدی طرح های واگذاری اراضی شهری.. 43

2-7 اشکال مالکیت و فرایند عرضه زمین.. 45

2-7-1 مفاهیم مالکیت زمین شهری.. 45

2-7-2 اثر الگوهای مالکیت زمین بر توسعه و ساختار شهر. 46

2-8 دخالت دولت… 49

عنوان                        صفحه

2-9 روشهای مداخله دولت ها در بازار زمین شهری.. 49

2-10 چارچوب مفهومی پژوهش.. 50

2-11 نتیجه گیری.. 51

 فصل سوم: معرفی محدوده مطالعاتی

مقدمه. 54

3- 1 اصفهان.. 55

3-2 آران و بیدگل.. 56

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-2-1 جغرافیای طبیعی.. 57

3-2-1-1 زمین شناسی منطقه. 57

3-2-1-2 توپوگرافی.. 58

3-2-2 ویژگیهای جمعیتی و اجتماعی شهرستان آران و بیدگل.. 58

3-2-3 وضعیت اقتصادی.. 59

3-2-4 جغرافیای شهری آران و بیدگل.. 60

3-2-5 فضای کارکردی شهر آران و بیدگل در وضع موجود. 62

3-2-6 دوره بندی تحولات ساخت کالبدی شهری.. 64

3-2-6-1 سال 1300- 1340 شمسی.. 64

3-2-6-1-1 توسعه فیزیکی شهر. 64

3-2-6-1-2 ساختار کالبدی- فضایی شهر. 65

3-2-6-2 سالهای 1340-1357. 66

3-2-6-2-1 توسعه فیزیکی شهر. 66

3-2-6-2-2 ساخت کالبدی – فضایی شهر. 67

3-2-6-3 از سال 1357 به بعد. 68

عنوان                                                                                                                     صفحه

 

3-2-6-3-1 توسعه فیزیکی شهر. 68

3-2-6-3-2 ساختار کالبدی- فضایی شهر – دوران گسترش بنیاد های جدید شهری.. 69

3-3-1 طرح های شهری مصوب شهر آران و بیدگل.. 71

3-3-1-1 مطالعه پیشنهادات طرح جامع سال 1359. 71

3-3-1-1-1 بهبود وضع مسکن و محیط زیست… 72

3-3-1-1-2 علل توسعه. 72

3-3-1-1-3 هدف های توسعه. 72

3-3-1-1-4 گزینه های توسعه. 73

3-3-1-1-5 راه حل نهایی توسعه. 73

3-3-1-1-6 توصیه های مربوط به تغییر محدوده 74

3-3-1-2 مطالعه مهمترین پیشنهادات طرح جامع سال 1380. 74

3-3-1-3 مطالعه پیشنهادات طرح جامع سال 1391، در دست مطالعه از سال 1385. 77

3-3-1-3-1 معیارها و ضوابطی که بایستی در طرح ریزی کالبدی شهر مورد توجه قرار گیرد. 77

3-3-1-3-1-1 تحدید گسترش شهر از پیرامون.. 77

3-3-1-3-1-2 فشردگی و توسعه از درون.. 77

3-3-1-3-1-3 توسعه، باززنده سازی و نوسازی مراکز و بافت های قدیمی و تاریخی.. 78

3-3-1-3-2 وضع موجود در سال 1393 بر اساس آخرین مستندات سال 1390. 80

3-3-2 واگذاری اراضی در آران و بیدگل.. 82

3-3-3 چالش های موجود در زمین های واگذار شده: 83

عنوان                                                                                                                     صفحه

 

3-3-4 خاصیت واگذاری های دولتی.. 83

3-3-5 مالکیت زمین در آران و بیدگل و عرضه زمین شهری.. 84

3-3-5-1 زمین های دولتی و توسعه زمین شهری آران و بیدگل: 84

3-3-5-1-1 عرضه زمین دولتی و نیاز به زمین در شهر آران و بیدگل: 88

3-3-5-1-2 فرآیند عرضه زمین های تحت تملک دولت… 89

3-3-6 سایت های واگذاری زمین در شهر آران و بیدگل: 91

3-3-6-1 قطعات قاسم آباد ( محله قاسم آباد) 92

3-3-6-2 قطعات مسعودآباد. 93

3-3-6-4 فاز2. 95

3-3-6-5 فاز 3. 96

3-3-6-6 فاز4. 97

3-3-6-7 فاز 5. 100

3-3-6-8 مسکن مهر. 101

3-3-6-9 قطعات احمدآباد. 102

3-3-6-10 قطعات صالح آباد و صالح دشت… 103

3-3-6-11قطعات بابایعقوب… 106

3-3-6-12 قطعات هفت امام زاده(سلمقان) 108

3-3-6-13 قطعات رسالت… 109

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

مقدمه. 113

4-1 گسترش محدوده شهر- پیشنهادات طرح جامع و وضع موجود. 113

4-2 تغییر جهات توسعه شهر – محورهای توسعه پیشنهادی طرح جامع و وضع موجود. 116

عنوان                                                                                                                     صفحه

4-3 شبکه معابر- ازپیشنهاد طرح جامع سال 1359 تا پیشنهادات طرح جامع 1391. 119

4-4 کاربری اراضی- مطالعه طرح های جامع 1359-1380 و 1391 (وضع موجود و پیشنهادی) 121

4-5 ارزش اراضی- پیشنهادات طرح جامع 1359 و 1380 و وضع موجود آن.. 123

4-6 پیدایش بافت شطرنجی.. 127

4-7 ایجاد فرق بصری و کالبدی بین بافت قدیم و بافت جدید. 129

4-8 الگوگیری بافت کالبدی قدیم از بافت شطرنجی جدید. 133

4-9 همسان بودن ساختار تعداد طبقات ساختمانی در کل شهر. 135

4-10 تفکیک خودسرانه زمین.. 138

 فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

5-1 آزمون فرضیات… 141

5-1-1 به نظر می رسد دولت با تصمیم گیری های خود در حوزه زمین، تأثیر مهمی در گسترش شهر آران و بیدگل داشته می باشد… 141

5-1-2 به نظر می رسد واگذاری های انجام گرفته در شهر آران و بیدگل بازتاب های نامطلوب کالبدی مانند تغییر در جهت گسترش شهری (غیر منطبق با جهت مصوب توسعه شهر) را بهمراه داشته می باشد: 143

5-1-3 به نظر می رسد واگذاری های انجام گرفته در شهر آران و بیدگل در اراضی با مالکیت منابع ملی به مقصود کاهش هزینه های ناشی از تملک بوده می باشد: 144

5-2 جمع بندی، نتیجه گیری.. 145

5-3 پیشنهادات… 146

عنوان         صفحه

منابع

منابع فارسی.. 148

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید