دانلود فایل پایان نامه : پایان نامه تحلیل روابط ساده و چندگانه بین هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با میزان مسئولیت پذیری دانشجویان دانشگاه کاشان

دانلود پایان نامه

دانشکده علوم انسانی

پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

عنوان:

تحلیل روابط ساده و چندگانه بین هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با میزان مسئولیت پذیری دانشجویان دانشگاه کاشان

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حمید رحیمی

 

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات پژوهش …………………………………………. 1
مقدمه…………………………………………………………… 2
1-1 اظهار مسئله…………………………………………………… 3
1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………….. 9
1-3 اهداف پژوهش………………………………………………… 10
1-3-1 هدف کلی پژوهش……………………………………………. 10
1-3-2 اهداف جزئی……………………………………………….. 10
1-4 فرضیات پژوهش……………………………………………… 11
1-4-1 فرضیه اصلی……………………………………………….. 11
1-4-2 فرضیه های فرعی……………………………………………. 11
5-1 تعریف متغیرها……………………………………………… 12
1-5-1 تعاریف نظری……………………………………………….. 12
1-5-2 تعاریف عملیاتی……………………………………………… 13
فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش…………………………………. 15
مقدمه…………………………………………………………… 16
2-1 بخش اول: هوش اخلاقی……………………………………….. 17
2-1-1 هوش……………………………………………………… 17
2-1-2 انواع هوش….……………………………………………… 18
2-1-3 تبیین مفهوم اخلاق………………………………………….. 21
2-1-4 هوش اخلاقی………………………………………………. 22
2-1-5 هوش اخلاقی بوربا…………………………………………… 24
2-1-5-1 اصول هوش اخلاقی از دیدگاه بوربا…………………………….. 24
2-1-5-2 اصول هوش اخلاقی از دیدگاه لنینک و کیل…………………….. 26
2-1-6 فواید هوش اخلاقی………………………………………….. 26
2-2 بخش دوم: سرمایه اجتماعی…………………………………… 27
2-2-1 سرمایه اجتماعی چیست………………………………………. 27
2-2-2 تاریخچه سرمایه اجتماعی……………………………………… 28
2-2-3 اهمیت سرمایه اجتماعی………………………………………. 29
2-2-4 تئوری پردازان و تعریف آنان از سرمایه اجتماعی…………………… 30
2-2-4-1سرمایه اجتماعی از دیدگاه پونتام(1995) ……………………… 30
2-2-4-2 سرمایه اجتماعی از دیدگاه بوردیو(1990) ……………………… 31
2-2-4-3 سرمایه اجتماعی از دیدگاه کلمن(1998)………………………. 31
2-2-5 تعریف مفهومی سرمایه اجتماعی………………………………… 32
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید