متن کامل: پایان نامه تحلیل فرهنگ سازمانی و رابطه آن با اخلاق حرفه ای معلمان

دانلود پایان نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

گرایش تحقیقات آموزشی

عنوان:

تحلیل فرهنگ سازمانی و ارتباط آن با اخلاق حرفه ای معلمان

استاد راهنما:

دکتر ابوالقاسم فرهنگ

 

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول :کلیات پژوهش………………………………………………………………………………. …………………………………………………1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-1)اظهار مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5

2-1)ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

4-1)هدف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………11

5-1)سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………11

6-1)تعریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….12

فصل دوم:ادبیات پژوهش

2-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………17

2-2تعریف فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..17

2-3)سطوحفرهنگ ازنظر ادگارد شاین……………………………………………………………………………………………………………..18

2-4)تعریف و مفهوم فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………………………………………………….21

2-4-1)ویژگی های فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………………………………………..21

2-4-2)جلوه های مشخص فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………………………….22

2-4-3)عناصر و مولفه های فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………………………………………23

2-4-4)گونه شناسی فرهنگ سازمانی از دیدگاه نظریه پردازان……………………………………………………………………….24

2-4-4-1)دیدگاه شاین……………………………………………………………………………………………………………………………………..24

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-4-4-2)دیدگاه شولز………………………………………………………………………………………………………………………………………24

2-4-4-3)دیدگاه کویین و مک گرد…………………………………………………………………………………………………………………25

2-4-4-4)طبقه بندی چارلز هندی…………………………………………………………………………………………………………………..26

2-4-5)الگوی ادگار شاین………………………………………………………………………………………………………………………………….27

2-4-6)اهمیت شناخت فرهنگ برای سازمانها………………………………………………………………………………………………….28

2-4-7)وظایف فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………..28

2-4-8)چگونگی شکل گیری و حفظ فرهنگ سازمانی…………………………………………………………………………………….30

2-4-9) مدیریت و تغییر فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………………………………..32

2-4-10)کارکردهای فرهنگ سازمانی………………………………………………………………………………………………………………32

2-5 ) تعریف اخلاق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..35

2-6) اخلاق دراسلام…………………………………………………………………………………………………………………………………………36

2-7)عناصر فرهنگ اخلاقی دراسلام………………………………………………………………………………………………………………….38

2- 8 ) مفهوم اخلاق حرفه ای ………………………………………………………………………………………………………………………….39

2-9 ) ویژگی های اخلاق حرفه ای ………………………………………………………………………………………………………………….40

2-9-1)مسئولیت پذیری …………………………………………………………………………………………………………………………………..40

2-9-2)برتری جویی و رقابت طلبی…………………………………………………………………………………………………………………..41

2-9-3)صادق بودن …………………………………………………………………………………………………………………………………………..41

2-9-4)تکریم به دیگران……………………………………………………………………………………………………………………………………41

2-9-5) رعایت و تکریم نسبت به ارزش ها و هنجارهای اجتماعی…………………………………………………………………41

2-9-6)عدالت و انصاف ……………………………………………………………………………………………………………………………………..41

2-9-7)همدردی با دیگران………………………………………………………………………………………………………………………………..41

2-9-8)وفاداری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….41

2-10 ) نظام های اخلاقی عمده………………………………………………………………………………………………………………………..42

2-11 ) مبانی نظری اخلاق حرفه ای در اسلام…………………………………………………………………………………………………42

2-12 ) ضرورت ترویج اخلاق حرفه ای در سازمان …………………………………………………………………………………………44

2-13 ) وظایف مدیران در اخلاقی کردن سازمان…………………………………………………………………………………………….45

2-14اخلاق در تدریس………………………………………………………………………………………………………………………………………46

2-15)پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….50

2-15-1)تحقیقات انجام شده در ایران……………………………………………………………………………………………………………..50

2-15-2)تحقیقات انجام شده در خارج ازایران…………………………………………………………………………………………………52

فصل سوم: روش انجام پژوهش

3-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54

3-2 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..54

3-3 روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 54

3-4 حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………54

3-5 روش و ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………..54

6-3 روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………………..55

1-6-3 . روایی (اعتبار) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..55

2-6-3. پایایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….55

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل آماری

4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..58

4-2) تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………..58

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) تایج………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

5-2) پیشنهادات : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………77

5-2-1)پیشنهاداتاجرایی: ……………………………………………………………………………………………………………………………….77

5-2-2)پیشنهادات پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………………………78

5-2-3)محدودیت ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………..79

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..80

منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………82

ضمائم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 87
فهرست جداول

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

جدول -21: توصیف اصول اخلاق حرفه ای و مصادیق نقض آن…………………………………………………………………….. 48

جدول3-1سوالات مربوط به هریک از پرسشنامه های اخلاق حرفه ای وفرهنگ سازمانی………………………………55

جدول 3-2 مقدار ضریب آلفا برای تعیین پایایی……………………………………………………………………………………………….55

جدول (4-1)نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای……………………………. 58

جدول (4-2)نتایج آزمون t تک گروهی ،میانگین نمرات پاسخگویان در خصوص فرهنگ سازمان………………. 59

جدول (4-3)نتایج آزمون t تک گروهی ،میانگین نمرات پاسخگویان در خصوص اخلاق حرفه ای………………..60

جدول (4-4)نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و رعایت حرمت………………………………. 60

جدول (4-5)نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و شایستگی تخصصی ………………………61

جدول (4-6)نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و شایستگی پداگوژی………………………..62

جدول (4-7)نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و رشد و توسعه دانش آموزان……………62

جدول (4-8)نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و حفظ اسرار دانش آموزان……………….63

جدول (4-9)نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و انجام ارزشیابی صحیح………………….64.

جدول (4-10)نتایج آمار توصیفی و ضریب همبستگی فرهنگ سازمانی و تکریم گذاشتن به سازمان…………64

جدول (4-11)نتایج آمار توصیفی فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای با در نظر داشتن سابقه مدیریت………………..65

جدول (4-12)نتایج تحلیل واریانس فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای با در نظر داشتن سابقه مدیریت………………65

جدول (4-13)مطالعه تفاوت فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای با در نظر داشتن جنسیت…………………………………66

جدول (4-14)مطالعه تفاوت فرهنگ سازمانی و اخلاق حرفه ای با در نظر داشتن تحصیلات………………………………67

جدول (4-15)اختصار الگوی رگرسیون ابعاد اخلاق حرفه ای برای پیش بینی فرهنگ سازمانی ………….. 68

 

فهرست شکل ها

شکل2-1)سطوح فرهنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………19

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید