پژوهش: پایان نامه تحلیل فقهی و حقوقی قاعده درء با تاکید بر رویه قضایی

دانلود پایان نامه

دانشکده حقوق

 

پایان نامه(رساله)برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته فقه و مبانی حقوق

 

عنوان پژوهش

تحلیل فقهی و حقوقی قاعده  درء با تاکید بر رویه قضایی

 

استاد راهنما

جناب آقای دکتر مرتضی براتی

تابستان1393

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….4

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….4

روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..5

پرسشهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..5

فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..5

سازمانده ی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..6

فصل نخست مفاهیم،مبانی و درآمدی بر اقسام شبهه

1-1مبحث نخست:مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………8

1-1-1گفتار نخست واژه شناسی…………………………………………………………………………………………………….8

1-1-1-1قاعده…………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-1-1-2حدود………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-1-1-3درء……………………………………………………………………………………………………………………………..15

1-1-1-4شبهه……………………………………………………………………………………………………………………………16

1-1-1-5جهل…………………………………………………………………………………………………………………………..23

1-1-3گفتار دوم ارتباط ی قاعده ی درء با سایر اصول…………………………………………………………………….29

1-1-3-1رابطه ی قاعده ی درء با اصل برائت……………………………………………………………………………….29

1-1-3-2رابطه ی قاعده ی درء با اصل احتیاط………………………………………………………………………………32

1-2مبحث دوم:مبانی…………………………………………………………………………………………………………………..33

1-2-1گفتار نخست مبانی روایی………………………………………………………………………………………………….33

1-2-1-1روایات امامیه……………………………………………………………………………………………………………….33

1-2-1-2روایات اهل سنت…………………………………………………………………………………………………………34

1-2-2گفتار دوم مبانی عقلی………………………………………………………………………………………………………..41

1-2-3گفتار سوم مبانی فقهی……………………………………………………………………………………………………….44

1-2-4گفتار چهارم ماهیت قاعده ی درء و کاربرد آن………………………………………………………………………45

1-3مبحث سوم:اقسام شبهه………………………………………………………………………………………………………….51

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-3-1گفتار نخست:شبهه حکمیه و موضوعیه………………………………………………………………………………..51

1-3-2گفتار دوم:شبهه خطا و شبهه اکراه……………………………………………………………………………………….58

1-3-3گفتار سوم:شبهه از نطر فقهه عامه………………………………………………………………………………………..62

1-3-4گفتار چهارم:شبهه بر اساس ارکان مجرمانه…………………………………………………………………………..65

1-3-4-1شبهه در رکن قانونی……………………………………………………………………………………………………..65

1-3-4-2شبهه در رکن روانی………………………………………………………………………………………………………66

1-3-4-3شبهه در رکن مادی……………………………………………………………………………………………………….68

فصل دوم:گستره ی قاعده،ملاک عروض شبهه و در آمدی بر مصادیق قانونی قاعده ی درء

2-1مبحث نخست: شمول قاعده…………………………………………………………………………………………………..71

2-1-1گفتار نخست:شمول قاعده نسبت به حدود…………………………………………………………………………..71

2-1-2گفتار دوم:شمول قاعده نسبت به قصاص……………………………………………………………………………..73

2-1-3گفتار سوم:شمول قاعده نسبت به دیات……………………………………………………………………………….78

2-1-4گفتار چهارم:شمول قاعده نسبت به تعزیرات………………………………………………………………………..79

2-1-5گفتار پنجم:شمول قاعده نسبت به مجازات های باز دارنده……………………………………………………..80

2-2مبحث دوم:ملاک عروض شبهه………………………………………………………………………………………………82

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-2-1گفتار نخست:مطالعه احتمال نخست…………………………………………………………………………………..82

2-2-2گفتار دوم:مطالعه احتمال دوم…………………………………………………………………………………………….83

2-2-3گفتار سوم:مطالعه احتمال سوم…………………………………………………………………………………………..84

2-3مبحث سوم:مصادیق قانونی…………………………………………………………………………………………………….86

2-3-1گفتار نخست:در قانون مجازات اسلامی پیشین……………………………………………………………………..86

2-3-2گفتار دوم:در قانون مجازات اسلامی جدید…………………………………………………………………………..87

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………..97

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید