دانلود فایل تحقیق : پایان نامه تحلیل محتوای کتاب ریاضی هفتم متوسطه اول سال تحصیلی 94-1393

دانلود پایان نامه

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

عنوان:

تحلیل محتوای کتاب ریاضی هفتم متوسطه اول سال تحصیلی 94-1393

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر رضا جعفری هرندی

 

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

  • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………… 2
  • اظهار مسأله ………………………………………………………………………………………………………… 4
  • اهمیت وضرورت موضوع ………………………………………………………………………………….. 8
  • اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………. 9
  • سؤال های پژوهش…………………………………………………………………………………………… 11
  • تعریف واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………….. 12

1-6-1. تعاریف نظری ………………………………………………………………………………………………… 12

1-6-2. تعاریف عملیاتی ……………………………………………………………………………………………… 14

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1. مبانی نظری ………………………………………………………………………………………………………… 17

2-1-1. ویژگی ها و تعاریفی از تعلیم و تربیت ……………………………………………………………… 17

2-1-2. اهمیت و ضرورت تعلیم و تربیت ……………………………………………………………………… 19

2-1-3. ویژگی ها، روش ها، اهمیت و ضرورت و اهداف آموزش و پرورش دوره راهنمایی…. 20

2-1-3-1. ویژگی های آموزش و پرورش دوره راهنمایی ………………………………………………… 20

2-1-3-2. روش های آموزش و پرورش دوره راهنمایی تحصیلی ……………………… 21

2-1-3-3. اهمیت و ضرورت آموزش و پرورش دوره راهنمایی ……………………………………….. 22

2-1-3-4. اهداف آموزش و پرورش دوره راهنمایی ……………………………………………………….. 25

2-1-4. ضرورت و انواع برنامه ریزی ………………………………………………………………………….. 33

2-1-5. جایگاه، اهمیت و تعاریفی از محتوا ……………………………………………………………………. 38

2-1-6. انتخاب محتوا …………………………………………………………………………………………………. 42

2-1-6-1. دیدگاه های اساسی در زمینه انتخاب محتوا …………………………………………………….. 42

2-1-6-2. منابع انتخاب محتوا ……………………………………………………………………………………… 44

2-1-6-3. اصول انتخاب محتوا ……………………………………………………………………………………. 46

2-1-7. تحلیل محتوا و هدف های آن …………………………………………………………………………… 55

2-1-8. انواع تحلیل محتوا …………………………………………………………………………………………… 57

2-1-9. کتاب درسی …………………………………………………………………………………………………….58

2-1-9-1. جایگاه و اهمیت کتاب درسی ……………………………………………………………………….. 58

2-1-9-2. ضرورت پژوهش در کتاب های درسی ………………………………………………………….. 60

2-1-10. مفهوم و تعریف تحلیل محتوای کتاب درسی ……………………………………………………. 62

2-1-11. تکنیک ها و روش های متداول در تحلیل محتوای کتاب های درسی …………………… 67

2-1-12. ابزارهای فهرستی یا چک لیست هادر تحلیل محتوای کتاب های درسی ……………… 68

2-1-12-1. ویژگی های مطلوب کتاب درسی ………………………………………………………………… 70

2-1-12-2. چک لیست انتخاب کتاب درسی مناسب ………………………………………………………. 71

2-1-12-3. الگو یا تکنیک میزان دعوت به پژوهش ویلیام رومی ……………………………………… 73

2-1-12-4. روش مطالعه شکل ها، تصویرها و نمودارهای کتاب ……………………………………… 75

2-1-12-5. روش مطالعه سئوال ها و تمرین های کتاب …………………………………………………. 75

2-1-12-6. مدل طراحی و طبقه بندی هدف های آموزشی مریل ……………………………………… 76

2-1-13. اهداف کلی برنامه درسی ریاضی در دوره راهنمایی …………………………………………… 81

2-1-14. ضرورت تغییر برنامه های درسی متناسب با تغییرات امروزی ……………………………… 83

2-1-15. جمع بندی مبانی نظری ………………………………………………………………………………….. 85

2-2. تحقیقات انجام شده …………………………………………………………………………………………….. 86

2-2-1. تحقیقات انجام شده خارجی …………………………………………………………………………….. 86

2-2-2. تحقیقات انجام شده داخلی ………………………………………………………………………………. 90

فصل سوم: روش پژوهش

3-1. روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 101

3-2. جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری …………………………………………………… 102

3-2-1. جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………. 102

3-2-2. نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………. 103

3 -2-3. روش های نمونه گیری ………………………………………………………………………………… 104

3-3- ابزار گردآوری اطلاعات، اظهار ویژگی‌ها، روایی و پایایی آن ……………………………………. 105

3-4. روش تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………….. 109

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1. توصیف و تحلیل داده ها به تفکیک سوال های پژوهش …………………………………………. 111

4-2. مطالعه وضعیت جمعیت شناختی پاسخگویان ………………………………………………………. 111

4-3 .مطالعه سوال های پژوهش …………………………………………………………………………………. 118

4-3-1 . سوال اول پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 118

4-3-2. سوال دوم پژوهش ………………………………………………………………………………………… 121

4-3-3. سوال سوم پژوهش ………………………………………………………………………………………. 123

4-3-4. سوال چهارم پژوهش …………………………………………………………………………………….. 125

4-3-5. سوال پنجم پژوهش ………………………………………………………………………………………. 127

4-3-6. سوال ششم پژوهش ………………………………………………………………………………………. 130

4-3-7. سوال هفتم پژوهش ………………………………………………………………………………………. 133

4-3-8. سوال هشتم پژوهش ……………………………………………………………………………………… 135

4-3-9 .سوال نهم پژوهش ………………………………………………………………………………………… 137

4-3-10. سوال دهم پژوهش ……………………………………………………………………………………… 140

4-3-10-1. جنس …………………………………………………………………………………………………… 140

4-3-10-2. مدرک تحصیلی ………………………………………………………………………………………. 143

4-3-10-3. رشته تحصیلی ………………………………………………………………………………………… 145

4-3-10-4. ناحیه محل خدمت …………………………………………………………………………………. 147

4-3-10-5. سنوات تدریس در دوره متوسطه اول(راهنمایی) ………………………………………….. 151

4-3-10-6 حضور در دوره مطالعه… ………………………………………………………………………….. 153

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1. اختصار ای از پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 158

5- 2. اظهار یافته ها و بحث پیرامون آن …………………………………………………………………………. 159

5-3. بحث کلی ………………………………………………………………………………………………………… 171

5-4. پیشنهادهای عملی جهت کاربست یافته ها …………………………………………………………… 172

5-5. پیشنهاد موضوع های پژوهشی …………………………………………………………………………….. 177

5-6 محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………….. 179

فهرست جداول

جدول2-1. یک نمونه از پرسش نامه تحلیل محتوای کتاب آموزش …………………………………… 69

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

جدول 2-2. چک لیست ملاک های ارزیابی برای انتخاب کتاب درسی مناسب ………………….. 72

جدول 2-3. فراوانی انواع جملات لفظی و درکی ……………………………………………………………. 74

جدول 2-4. انواع سطوح عملکردی براساس موضوع ……………………………………………………… 77

جدول 2-5. نتایج تجزیه و تحلیل مریل ………………………………………………………………………… 78

جدول شماره 2-6. انواع ارایه ثانویه و عملکرد مریل ……………………………………………………….. 80

جدول 3-1. جامعه آماری پژوهش ………………………………………………………………………………. 103

جدول 3-2. نمونه آماری پژوهش ……………………………………………………………………………….. 104

جدول 3-3. تناظر 32 گویه‌ای پرسش نامه ی کتاب ریاضی پایه هفتم دوره متوسطه …………. 107

جدول 3-4. طیف لیکرت، پرسش­نامه ی کتاب ریاضی پایه هفتم دوره متوسطه اول …………. 108

جدول 3-5. ضریب آلفای کرونباخ سوال های مختلف پژوهش ……………………………………. 108

جدول 4-1. توزیع پاسخگویان بر حسب جنس ……………………………………………………………. 112

جدول 4-2. توزیع پاسخگویان بر حسب مدرک تحصیلی ………………………………………………. 113

جدول 4-3. توزیع پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی ………………………………………………… 114

جدول 4-4. توزیع پاسخ گویان بر حسب ناحیه محل خدمت …………………………………………. 115

جدول 4-5. توزیع پاسخ گویان بر حسب سنوات تدریس در مقطع دبیرستان دوره اول …….. 116

جدول 4-6. توزیع پاسخگویان بر حسب حضور یا عدم حضور در دوره مطالعه ………………. 117

جدول 4-7. فراوانی انواع جمله های درکی و حفظی …………………………………………………….. 119

جدول 4-8. فراوانی انواع جملات کتاب بر اساس روش تجزیه و تحلیل ویلیام رومی …….. 120

جدول 4-9. فراوانی انواع فعالیت ها و کار درکلاس ها وتمرین های کتاب در فصل های مختلف ……………………………………. 122

جدول 4-010 فراوانی انواع تصاویر و شکل های کتاب در فصل های مختلف …………………. 124

جدول 4-11. جمع بندی ارزیابی پاسخگویان نسبت به گویه های 1 تا5 …………………………. 125

جدول 4-12. نتایج آزمون t تک نمونه ای، مقایسه میانگین با میانگین فرضی ………………….. 127

جدول 4-13. جمع بندی ارزیابی پاسخگویان نسبت به گویه های 6 تا 11………………………… 128

جدول 4-4.1 نتایج آزمون t تک نمونه ای، مقایسه میانگین با میانگین فرضی …………………… 130

جدول 4-15. جمع بندی ارزیابی پاسخگویان نسبت به گویه های 12 تا 17 ……………………. 131

جدول 4- 16. نتایج آزمون t تک نمونه ای، مقایسه میانگین با میانگین فرضی …………………. 132

جدول 4-17. جمع بندی ارزیابی پاسخگویان نسبت به گویه های 18 تا 22 ……………………. 133

جدول 4-18. نتایج آزمون t تک نمونه ای، مقایسه میانگین با میانگین فرضی …………………… 135

جدول 4-19. جمع بندی ارزیابی پاسخگویان نسبت به گویه های 23 تا 27 …………………….. 135

جدول 4-20. نتایج آزمون t تک نمونه ای، مقایسه میانگین با میانگین فرضی ………………….. 137

جدول 4-21. جمع بندی ارزیابی پاسخگویان نسبت به گویه های 28 تا 32 …………………….. 138

جدول 4-22. نتایج آزمون t تک نمونه ای، مقایسه میانگین با میانگین فرضی ………………….. 139

جدول 4-23. فراوانی، میانگین و انحراف معیار سوال ها به تفکیک جنس ………………………. 141

جدول 4-24. نتایج آزمون t مستقل برای متغیر جنس …………………………………………………. 141

جدول 4-25. فراوانی، میانگین و انحراف معیار سوال های پژوهش به تفکیک مدرک تحصیلی …………………………. 143

جدول 4-26. نتایج تحلیل آنوا برای متغیر مدرک تحصیلی ……………………………………………. 144

جدول 4-27 .نتایج آزمون تعقیبی شفه در مورد سوال چهارم پژوهش بر حسب مدرک تحصیلی ……….. 145

جدول 4-28. فراوانی، میانگین و انحراف معیار سوال ها به تفکیک رشته تحصیلی …………… 146

جدول 4-29. نتایج آزمون t مستقل برای متغیر رشته تحصیلی………………………………………. 146

جدول 4-30. فراوانی، میانگین و انحراف معیار سوال های پژوهش به تفکیک ناحیه محل خدمت …………….. 148

جدول 4-31. نتایج تحلیل آنوا برای متغیر ناحیه محل خدمت ………………………………………… 149

جدول 4-32.نتایج آزمون تعقیبی شفه در مورد سوال چهارم پژوهش بر حسب ناحیه محل خدمت ………………….. 150

جدول 4-33. فراوانی، میانگین و انحراف معیار سوال های پژوهش به تفکیک سنوات تدریس ………………………………………………. 151

جدول 4-34. نتایج تحلیل آنوا برای متغیر سنوات تدریس در دوره متوسطه اول ……………… 152

جدول 4-35 .فراوانی، میانگین و انحراف معیار سوال ها به تفکیک حضور در دوره مطالعه ………………………………………….. 153

جدول 4-36. نتایج آزمون t مستقل برای متغیر نوع حضور در دوره مطالعه ……………………… 154

جدول 5-1. میانگین وزنی و میزان توجه متغیرهای پژوهش در کتاب ………………………………. 171

فهرست اشکال

نمودار 4-1. توزیع پاسخگویان بر حسب جنس ……………………………………………………………. 112

نمودار 4-2. توزیع پاسخگویان بر حسب مدرک تحصیلی …………………………………………….. 113

نمودار 4-3. توزیع پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی ………………………………………………… 114

نمودار 4-4. توزیع پاسخ گویان بر حسب ناحیه محل خدمت …………………………………………. 115

نمودار 4-5 .توزیع پاسخ گویان بر حسب سنوات تدریس در مقطع دبیرستان دوره اول ……… 116

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید