دانلود فرمت ورد:پایان نامه تحلیل و بررسی واژه ی «خاموش»در دیوان مولانا

دانلود پایان نامه

گروه زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه برای درجه کارشناسی ارشد«M.A»

عنوان:

تحلیل و مطالعه واژه ی «خاموش»در دیوان مولانا

استاد راهنما

دکتر محسن پور مختار

استاد مشاور:

دکتر رحیم نژاد سلیم

زمستان 91

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

از آنجا که بخش قابل توجهی از آثار ادبی ما را متون عرفانی تشکیل می دهد؛ و با در نظر داشتن اینکه عرفان، دارای زبان خاصّی می باشد که فهم این زبان در گرو کشف و استنباط اصطلاحات  خاصّ آن می باشد، پس مطالعه واژگانی که در قالب صنایع و آرایه های ادبی نیز مفهومی رمزی در آثار عرفانی دارند، امری لازم و ضروری می باشد.

در این پژوهش، واژه ی «خاموش» در دیوان شمس، اثر بزرگ و عرفانی مولوی، به عنوان واژه ای رمزی می تواند بیانگر مضامین عرفانی باشد و در قالب صنعت معنوی ادبی( تخلّص) نیز این وظیفه را به خوبی اعمال کند مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

نتایج این پژوهش مشخص نمود که این واژه می تواند تخلّص مولوی باشد؛ با این تفاوت که مولوی در این زمینه نیز، مانند سایر موارد، در غزل، نوآوری کرده و تخلّص خود را در مقام نماد و تأویل قرار داده؛ نه در عین واژه.

این پژوهش نشان می دهد که این واژه، رمزی و عرفانی بوده و علت های متعددی در اهمیّت و توجّه به این عملکرد ( خاموشی)، مطرح شده که علت های اجتماعی، معایب و نقایص موجود در گفتار و فضایل و ویژگی ها و نتایج حاصل از خاموشی، از مهمترین آنهاست.

واژه های کلیدی: خاموشی، مولوی، غزل، شمس تبریزی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                    صفحه

فصل اول : کلیات

1-1: درآمد                                                                                                      2

1-2: اظهار مسئله                                                                                                          2

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-3: اهمیت پژوهش                                                                                           3

1-4: پرسش های پژوهش                                                                                     3

1-5: پیشینه ی پژوهش                                                                                       3

1-6: فرضیه های پژوهش                                                                                                4

1-7: هدف های پژوهش                                                                                       4

1-8: روش پژوهش                                                                                             5

فصل دوم: تحلیلی بر زندگی مولوی و خاندان بهاءولد ( اوضاع سیاسی …. و اجتماعی)

2-1: در آمد                                                                                                     7

2-2: اوضاع سیاسی ایران با غلبه ی سلجوقیان(431ق)                                                     7

2-2-1: سلاجقه و تصوف                                                                                                9

2-2-2-: خانقانها، کرسی سیاسی                                                                             11

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-2-3: سلاجقه، سیاست مذهبی و خلفا                                                                     13

2-2-4: وضع علوم در عصر سلجوقی                                                                          15

2-2-4-1: علوم شرعی                                                                                         15

2-2-4-2: علوم عقلی                                                                                          16

2-2-4-3: علوم ادبی                                                                                           17

2-2-5: زبان فارسی، زبان رسمی سلجوقیان                                                                 17

2-2-6: سلاجقه ی روم( آسیای صغیر)                                                                       18

2-2-7: عوامل زوال و سقوط سلاجقه                                                                         19

2-3: مغولان و انقراض خوارزمشاهیان                                                                        20

2-4: بهاء ولد                                                                                                    22

2-4-1: معارف( فواید والد)                                                                                    25

2-5: زندگی نامه ی مولوی                                                                                     27

2-5-1: مولوی جانشین بهاءولد و برهان الدین                                                               28

2-5-2: شمس تبریزی                                                                                         33

2-5-3: عصر شمس و تصوّف                                                                                  36

2-5-4: دیدار شمس و مولانا                                                                                  40

2-5-5: انقلاب روحی مولانا                                                                                    43

2-5-6: قریحه ی شعر و سخن پردازی در مولانا                                                             44

2-5-7: مولانا و انگیزه ی شاعری                                                                             47

2-5-8: موعظه و پژوهش در شعر                                                                              48

2-5-9: بهاءولد و شاعری                                                                                                50

2-5-10: تأثیر قدما بر شعر مولانا                                                                                       52

2-5-11: آگاهی در شعر مولانا                                                                                54

2-5-12: مولانای عارف و شمس مخاطب گزین                                                             55

2-5-13: عشق دو جانبه ی مولانا و شمس                                                                            57

2-5-14: سماع و مولانا                                                                                        59

2-5-15: علم از دیدگاه مولانا                                                                                 62

2-5-16: خلفای مولانا                                                                                          65

2-5-16-1: صلاح الدین فریدون قونوی ( زرکوب)                                                          65

2-5-16-2: حسام الدین چلبی                                                                               68

2-5-16-3: سلطان ولد                                                                                        71

2-5-17: معاصران و قدرتمندان عصر مولانا                                                                  73

2-5-18: پایان زندگی مولانا                                                                                   74

فصل سوم: مطالعه واژه ی «خاموش» در جایگاه تخلّص در دیوان شمس

3-1: درآمد                                                                                                      77

3-2: تخلّص در لغت نامه ها                                                                                   77

3-2-1: لغت نامه ی دهخدا                                                                                    77

3-2-2: فرهنگ معین                                                                                          78

3-2-3: فرهنگ عمید                                                                                          78

3-3: تخلّص در قصیده                                                                                         78

3-4: تخلّص در غزل                                                                                            79

3-5: هدف از کاربرد تخلّص                                                                                    79

3-6: چگونگی انتخاب تخلّص                                                                                  80

3-7: یک شاعر با دو تخلّص                                                                                    80

3-8: تخلّص در شعر مولوی                                                                                    81

3-8-1: دیدگاه اول: «خاموش» تخلّص مولوی                                                               81

3-8-1-1: دکتر شفیعی کدکنی                                                                              82

3-8-1-2: دکتر عبدالحسین زرین کوب                                                                     82

3-8-1-3: استاد بدیع الزمان فروزانفر                                                                         82

3-8-1-4: علی دشتی                                                                                          83

3-8-1-5: دکتر عباس کی منش                                                                             83

3-8-1-6: لغت نامه ی دهخدا                                                                                 83

3-8-2: ( دیدگاه دوم):«خاموش»تخلّص مولوی نیست                                                      83

3-8-2-1: دکتر قدمعلی سرامی                                                                               83

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید