منبع تحقیق : پایان نامه تحلیل کارکرد واژگان در غزل پست مدرن دهه ی هشتاد

دانلود پایان نامه

گروه زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

   عنوان :

تحلیل کارکرد واژگان در غزل پست مدرن دهه­ی هشتاد

استاد راهنما:

دکتر زیبا قلاوندی

استادان مشاور:

دکتر مهدی رضایی

دکتر سید محمد دشتی

مهر1393

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

چکیده

فصل اول : مقدمه و پیشینه ی پژوهش

1-1- طرح مسأله …………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2- اهمیت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………………………………… 2

1-3- اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-4- پیشینه­ی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………… 2

1-5- روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-6- سؤالات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………. 3

فصل دوم : در آمدی بر موضوع پژوهش

2-1- هنر و زیبایی ……………………………………………………………………………………………………………….. .5

2-2- مدرنیسم و پست مدرن …………………………………………………………………………………………………. ..6

2-3-جریان شناسی شعر معاصر…………………………………………………………………………………..19

2-4- زندگی نامه ی مختصر شاعران پژوهش …………………………………………………………………………… .26

فصل سوم : کارکرد آوایی

3-1-درآمدی بر کارکرد آوایی………………………………………………………………………………………………… 32

3-1-1- واج آرایی ………………………………………………………………………………………………………………. 32

3-1-2- آوردن حروف الفبا به شکل مجزا …………………………………………………………………..          35

3-1-3-کاربرد حروف لاتین در بیت ……………………………………………………………………………………… 37

3-1-4- کاربرد واژگان لاتین به فارسی………………………………………………………………………………….. 38

3-1-5- تکرار یک واج در کلمه ……………………………………………………………………………………………. 40

3-1- 6-کاربرد کلمات تخصصی و نیمه تخصصی …………………………………………………………………….. 42

3-1-7- کاربرد واژگان قدیمی در شعر پست مدرن …………………………………………………………………. 44

3-1-8- کاربرد واژگان رکیک و بی ادبانه ………………………………………………………………………………. 45

3-1-9- کاربرد زنجیره وار کلمات …………………………………………………………………………………………. 47

3-1-10- فرایندهای واجی ………………………………………………………………………………………………….. 48

3-2-تکرار…………………………………………………………………………………………………………….52

فصل چهارم: کارکرد عاطفی

4-1-درآمدی بر کارکرد عاطفی……………………………………………………………………………………………… 55

4-1-1-عشق ………………………………………………………………………………………………………………………. 56

4-1-2- گریه ………………………………………………………………………………………………………………………. 63

4-1- 3-غم و اندوه ……………………………………………………………………………………………………………… 69

4-1-4-  خسته…………………………………………………………………………………………………………………….. 73

4-1-5-  درد ………………………………………………………………………………………………………………………. 77

4-1-6-  ناامیدی و بدبینی ……………………………………………………………………………………………………. 82

4-1-7- انتظار ……………………………………………………………………………………………………………………… 87

4-1-8- بی تفاوتی ……………………………………………………………………………………………………………….. 92

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-1-9-  ترس، هراس و دلهره ………………………………………………………………………………………………. 95

4-1-10-تنهایی …………………………………………………………………………………………………………………… 100

4-2- حس آمیزی…………………………………………………………………………………………………………………. 107

4-3- عناصر موهوم ……………………………………………………………………………………………………………… 107

4-4- باورهای عامیانه ………………………………………………………………………………………………………….. ..109

فصل پنجم : کارکرد نحوی

5-1-درآمدی بر  کارکرد نحوی …………………………………………………………………………………………….. ..112

5-2- نوآوری های زبانی ………………………………………………………………………………………………………. ..112

5-3- تأثیر های پر کاربرد دستوری ……………………………………………………………………………………….. 125

5-3-1-صفت ………………………………………………………………………………………………………………………. 125

5-3-2 قید …………………………………………………………………………………………………………………………… 134

5-3-3- کاربرد ضمایر ………………………………………………………………………………………………………….. 140

5-3-4- کاربرد حرف اضافه …………………………………………………………………………………………………. 147

5-3-5- نام آوا……………………………………………………………………………………………………………………… 149

5-3-6- اسم صوت ……………………………………………………………………………………………………………… 153

5-4- افعال منفی ………………………………………………………………………………………………………………….. 156

5-5- کاربرد فراوان فعل امر و نهی …………………………………………………………………………………………. 158

5-6- کاربرد واژه ی توی ……………………………………………………………………………………………………… 160

5-7- کاربرد واژه ی هی ……………………………………………………………………………………………………….. 162

5-8- ناتمام ماندن جملات …………………………………………………………………………………………………….. 164

فصل ششم : کارکردهای دیگر زبان در واژگان پرکاربرد

6-1- زن و نمادهای زنانه ……………………………………………………………………………………………………… 169

6-2-مرد……………………………………………………………………………………………………………………………….. 179

6-3- کودکی و بچه در شعر پست مدرن …………………………………………………………………………………. 184

6-4- پست مدرن و تردید ……………………………………………………………………………………………………… 185

6-5- جایگاه زبان محاوره در آثار پست مدرن ……………………………………………………………………….. 187

6-6- پست مدرن و جبرگرایی ………………………………………………………………………………………………. 189

6-7- خدا در شعر پست مدرن ………………………………………………………………………………………………. 190

6-8-مرگ ومرگ اندیشی درتفکرپست مدرن…………………………………………………………………196

6-9-خودکشی………………………………………………………………………………………………………..201

6-10- تصویرهای شعری پست مدرن   ………………………………………………………………………………….. 205                                                                                    6-11 – بی موضوعی شعرپست مدرن    …………………………………………………………………………………. 206

6-12- نامفهوم بودن شعرپست مدرن………………………………………………………………………………………. 207

6-13- بی معنایی شعرپست مدرن…………………………………………………………………………………………… 209

6-14-هیچ و پوچ اندیشی ………………………………………………………………………………………..210

6 -15-اصطلاحات شغلی………………………………………………………………………………………….213

6-16- کاربرد نام حیوانات ……………………………………………………………………………………………………. 216

6-17- کاربرد نام فصل ها …………………………………………………………………………………………………….. 222

6-18- کاربرد روز و شب ……………………………………………………………………………………………………… 225

6-19- کاربرد رنگ­ها …………………………………………………………………………………………………………… 227

6-20- کاربرد اعضای بدن ……………………………………………………………………………………………………. 232

6- 21-حواس پنجگانه …………………………………………………………………………………………………………. 234

6-22- طنز و شعر پست مدرن ………………………………………………………………………………………………. 250

6-23- خواب و ملزومات آن ………………………………………………………………………………………………… 254

6-24- قصه و داستان …………………………………………………………………………………………………………… 257

6-25- کاربرد اعداد ……………………………………………………………………………………………………………… 262

6-26- اسم های خاص ………………………………………………………………………………………………………… 266

6-27- مورد خطاب قرار دادن ………………………………………………………………………………………………. 289

6-28- فتوشعر ……………………………………………………………………………………………………………………… 291

6-29- شعر دیداری ……………………………………………………………………………………………………………… 292

فصل نهم: نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………… 296

منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………………. 301

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                      صفحه

جدول شماره 1 : بسامد واژه عشق…………………………………………………………………………………………………. 56

جدول شماره 2: بسامد واژه گریه ………………………………………………………………………………………………….. 63

جدول شماره 3: بسامد واژه غم و غصه …………………………………………………………………………………………. 69

جدول شماره 4: بسامد واژه خسته ………………………………………………………………………………………………… 73

جدول شماره 5 : بسامد واژه درد ………………………………………………………………………………………………….. 77

جدول شماره 6 : بسامد ناامیدی و بدبینی ………………………………………………………………………………………. 82

جدول شماره 7 : بسامد واژه انتظار ……………………………………………………………………………………………….. 87

جدول شماره 8 : بسامد واژه بی تفاوتی …………………………………………………………………………………………. 92

جدول شماره 9 : بسامد واژه ترس، هراس و دلهره …………………………………………………………………………. 95

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

جدول شماره 10 : بسامد واژه تنهایی ……………………………………………………………………………………………. 100

جدول شماره 11 : کاربرد صفت منفی …………………………………………………………………………………………… 125

جدول شماره 12 : کاربرد غیر تنوین  دار ………………………………………………………………………………………. 134

جدول شماره 13 : کاربرد قیدهای بی نشانه …………………………………………………………………………………… 136

جدول شماره 14 : کاربرد بسامد ضمایر ………………………………………………………………………………………… 140

جدول شماره 15 : بسامد فعل امر و نهی ……………………………………………………………………………………….. 158

جدول شماره 16 : کاربرد واژه ی تویِ ………………………………………………………………………………………….. 160

جدول شماره 17: بسامد واژه ی هی …………………………………………………………………………………………….. 162

جدول شماره 18 : بسامد هیچ و پوچ اندیشی ………………………………………………………………………………… 210

 

جدول شماره 19 : بسامد حیوانات ……………………………………………………………………………………………….. 216

جدول شماره 20: بسامد فصل ها…………………………………………………………………………………………………… 222

جدول شماره 20 : بسامد شب و روز …………………………………………………………………………………………….. 225

جدول شماره 21 : بسامد رنگ ها …………………………………………………………………………………………………. 227

جدول شماره 22 : بسامد اعضای بدن …………………………………………………………………………………………… 232

جدول شماره 23: بسامد اعداد ……………………………………………………………………………………………………… 262

فهرست تصاویر

عنوان                                                                                                                      صفحه

تصویر شماره 1 : فتوشعر ………………………………………………………………………………………………………………. 291

تصویر شماره 2 : شعر دیداری ………………………………………………………………………………………………………. 292

تصویر شماره 3 : شعر دیداری ………………………………………………………………………………………………………. 293

 

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید