فرمت ورد:پایان نامه تخمین تابع تقاضای گاز ‌طبیعی مصرف خانگی و تجاری در ایران

دانلود پایان نامه

 

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته علوم اقتصادی

عنوان:

تخمین تابع تقاضای گاز ‌طبیعی مصرف خانگی و تجاری در ایران

استاد راهنما:

دکتر غلامرضا کشاورز حداد

خرداد 1385

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

بیشترین سهم مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری کشور می باشد. تقاضا برای گاز طبیعی در ماههای سرد بیشتر از ماههای گرم سال می باشد؛ نوسانات اصلی تقاضای گاز به نیاز گرمایی این بخشها مربوط می گردد.

علاوه بر تغییرات دما و شرایط جوّی که عامل اصلی نوسانات فصلی تقاضای انرژی محسوب می شوند، عوامل دیگری نظیر شوکهای فصلی غیر‌قابل نظاره بر نوسانات فصلی تقاضای انرژی تأثیر می‌گذارند. همچنین غیر از عوامل اقتصادی قابل نظاره مانند قیمت و درآمد، عوامل غیر‌اقتصادی مثل تغییر سلیقه مصرف کنندگان و پیشرفت تکنولوژی و عوامل دیگری که قابل نظاره نیز نیستند، بر طریقه اصلی تقاضای انرژی اثر می‌گذارند. بکار‌گیری روش مدل ساختار سری زمانی ، این امکان را می‌دهد که بتوان هر دو مؤلفه طریقه تصادفی و فصلی تصادفی را در تقاضای انرژی به مقصود برآورد صحیح کششهای درآمدی و قیمتی، وارد و مدلسازی نمود. سپس با بهره گیری از فیلتر کالمن با روش حداکثر راستنمایی برآوردهای نااریب پارامترهای تابع تقاضا محاسبه می گردد.

در ایران برای اولین بار برآورد تابع تقاضای گاز طبیعی در بخش خانگی و تجاری کشور با روش  انجام شده می باشد. در تابع تقاضای برآورد شده مؤلفه طریقه نظاره نمی‌گردد. ماهیّت مؤلفه فصلی تصادفی بوده و کشش مصرف سرانه گاز طبیعی نسبت به دما 26/0- درصد برآورد شده می باشد. کششهای بلندمدت قیمتی و درآمدی نیز به ترتیب حدود 13/0- و 17/0 درصد محاسبه شده‌اند.

کلید واژه‌ها:

تقاضای گاز طبیعی، نوسانات فصلی، طریقه اصلی، مدل ساختار سری‌ زمانی و فیلتر کالمن

فهرست مطالب 
عنوان   صفحه
پیشگفتار ج
فصل ا- موضوع شناسی پژوهش 1
1-1. عوامل مؤثر در تقاضای کوتاه‌مدت گاز طبیعی 5
2-1. عوامل مؤثر در تقاضای بلندمدت گاز طبیعی 5
3-1. سؤالات پژوهش، فرضیه‌ها و هدف‌های پروژه 9
4-1. سازمانهای بهره‌بردار از نتایج پژوهش 9
فصل 2- مرور اولیه ادبیات 10
2-1. انگستد و بنتزن 12
2-2. تیلور 14
2-3. کلمنتس و مادلنر 15
2-4. لستر-جاج-نیومیا 17
2-5. هیلبرت، لیو و لین، ونجرندال و جیومرا 19
2-6. لیو و کابودان 19
2-7. سارک و ستمن 21
2-8. نیل آرس و حیدر آرس 22
2-9. اس‌‌جیل و جی‌‌دفراری 24
2-10. جمع بندی فصل 28
فصل 3- روش تحلیل و ارائه اطلاعات 30
3-1. تحلیل الگوی طریقه اصلی تقاضای انرژی
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید