جدید: پایان نامه تشبیه در شرفنامه نظامی گنجوی

دانلود پایان نامه

دانشکده علوم انسانی، گروه ادبیات فارسی

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: زبان و ادبیات فارسی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

عنوان:

تشبیه در شرفنامه نظامی گنجوی

 

استاد راهنما:

دکتر مرتضی جعفری

 

استاد مشاور:

دکتر مریم زیبایی نژاد

  

تابستان 1393

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

پیشینه­ی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….5

روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………6

فصل اول:معرفی نظامی و جایگاه آثار او

1-1زندگی نظامی …………………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-2 سبک نظامی (ارانی )…………………………………………………………………………………………………………………………10

1-3 آثار نظامی………………………………………………………………………………………………………………………………………….11

1-4 درمورد­ی شرف نامه…………………………………………………………………………………………………………………………….14

فصل دوم:اهمیت علم اظهار و روش پژوهش

2-1 اظهار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………19

2-1-1 تعریف اظهار…………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

2-1-2 روش های بیانی و ارتباط آنها با یکدیگر……………………………………………………………………………………..19

2-2 تشبیه………………………………………………………………………………………………………………………………………………21

2-2-1 تعریف تشبیه……………………………………………………………………………………………………………………………….21

2-2-2 ارکان تشبیه…………………………………………………………………………………………………………………………………21

2-2-3 اهداف تشبیه……………………………………………………………………………………………………………………………….22

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فصل سوم: مطالعه انواع تشبیه در اشعار نظامی

3-1  اهمیت تشبیه در آثار نظامی……………………………………………………………………………………………………………25

3-2 انواع تشبیه………………………………………………………………………………………………………………………………………..26

3-2-1 تشبیه مرسل و موکد  …………………………………………………………………………………………………………………26

3-2-2 تشبیه مجمل و مفصل………………………………………………………………………………………………………………….30

3-2-3 تشبیه بلیغ   ………………………………………………………………………………………………………………………………..34

3-2-3 انواع وجه شبه………………………………………………………………………………………………………………………………37

3-2-3-1 وجه شبه مفرد ……………………………………………………………………………………………………………………….38

3-2-3-2 وجه شبه متعدد ……………………………………………………………………………………………………………………..40

3-2-3-3 وجه شبه مرکب ……………………………………………………………………………………………………………………..41

3-2-4  تشبیه تحقیقی و تخییلی …………………………………………………………………………………………………………..43

3-2-5 وجه شبه دوگانه یا صنعت استخدام …………………………………………………………………………………………..47

3-2-6 تشبیه به اعتبار حسی و عقلی بودن مشبه و مشبه به   …………………………………………………………….48

3-2-7-1 حسی بودن طرفین تشبیه ……………………………………………………………………………………………………..48

3-2-7-2  مشبه عقلی و مشبه به حسی ……………………………………………………………………………………………….51

3-2-7-3 مشبه حسی و مشبه به عقلی …………………………………………………………………………………………………52

3-2-7-4 طرفین تشبیه عقلی ………………………………………………………………………………………………………………..54

3-2-8 تشبیه خیالی و وهمی …………………………………………………………………………………………………………………55

3-2-9 تشبیه به اعتبار مفرد و مرکب بودن طرفین ………………………………………………………………………………58

3-2-9-1 مفرد بودن طرفین تشبیه ………………………………………………………………………………………………………58

3-2-9-2 طرفین تشبیه مرکب (تشبیه مرکب ) …………………………………………………………………………………..64

3-2-9-3 مشبه مفرد و مشبه به مرکب ………………………………………………………………………………………………..66

3-2-9-4 مشبه مرکب و مشبه به مفرد …………………………………………………………………………………………………67

3-2-10 تشبیه به اعتبار تعدد طرفین ……………………………………………………………………………………………………69

3-2-10-1 تشبیه ملفوف ……………………………………………………………………………………………………………………….69

3-2-10-2 تشبیه مفروق ……………………………………………………………………………………………………………………….70

3-2-10-3 تشبیه جمع ………………………………………………………………………………………………………………………….72

3-2-10-4 تشبیه تلمیحی …………………………………………………………………………………………………………………….74

3-2-10-5 تشبیه تفضیل………………………………………………………………………………………………………………………..75

3-3 نو کردن تشبیه………………………………………………………………………………………………………………………………….76

3-4 زاویه­ی تشبیه…………………………………………………………………………………………………………………………………….76

3-5 جدول بسامد و درصد انواع تشبیهات در شرف نامه نظامی……………………………………………………………..78

فصل چهارم:نتیجه گیری

4-1نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………..80

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………..83

abstract…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..85

چکیده:

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید