دانلود فایل: پایان نامه تقابل آب وآتش ونور وظلمت در اشعار معاصر با تکیه بر«نیما یوشیج،سهراب سپهری،فروغ فرخزادو احمد شاملو»

دانلود پایان نامه

گروه زبان وادبیات فارسی

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشدM.A.

رشته :

زبان وادبیات فارسی

 

عنوان پژوهش :

تقابل آب وآتش ونور وظلمت در اشعار معاصر با تکیه بر«نیما یوشیج،سهراب سپهری،فروغ فرخزادو احمد شاملو»

 

استاد راهنما:

دکتراکرم رحمانی

 

سال تحصیلی

94 –1393

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

عنوان                                                                                                                         صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………….

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………….4

1-3پرسش های پژوهش……………………………………………………………………………………………………..6

1-4اهمیت وضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………..6

1-5پیشینه ی پژوهش………………………………………………………………………………………………………….7

1-5-1نقدوبررسی پیشینه ی پژوهش…………………………………………………………………………………….8

1-6اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….9

1-7فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………9

1-8تعاریف واژگان کلیدی…………………………………………………………………………………………………9

1-9روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….10

1-10حدودوقلمروتحقیق…………………………………………………………………………………………………10

فصل دوم:مبانی نظری پژوهش

2-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………12

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-2تعریف لغوی تقابل……………………………………………………………………………………………………12

2-2-1انواع تقابل……………………………………………………………………………………………………………13

2-3مفهوم عناصراربعه……………………………………………………………………………………………………..13

2-3-1منشاپیدایش عناصراربعه………………………………………………………………………………………..14

2-3-2عناصراربعه در دوره های پیشین……………………………………………………………………………..15

2-3-3عناصراربعه در اسلام……………………………………………………………………………………………..16

2-4تعریف لغوی آب………………………………………………………………………………………………………16

2-4-1تاریخچه خلقت وتقدس آب………………………………………………………………………………….17

2-4-2آب درعلوم تجربی………………………………………………………………………………………………..17

الف

 

2-4-3نظریات جدیدعلمی درمورد ی آب…………………………………………………………………………..17

2-4-4جایگاه آب درهنر………………………………………………………………………………………………….18

2-5تعریف لغوی آتش…………………………………………………………………………………………………….19

2-5-1ریشه ی لغت آتش درمتون کهن……………………………………………………………………………..19

2-5-2انواع آتش……………………………………………………………………………………………………………19

2-6تعریف لغوی نور………………………………………………………………………………………………………19

2-6-1نوردرزندگی…………………………………………………………………………………………………………20

2-6-2نمادنوردرعرفان…………………………………………………………………………………………………….20

2-6-3نوردرعلوم تجربی…………………………………………………………………………………………………21

2-6-4دیدگاه دانشمندان درمورد نور…………………………………………………………………………………..21

2-6-5نوردرفلسفه………………………………………………………………………………………………………….22

2-6-6نوردرهنر……………………………………………………………………………………………………………..23

2-6-7نوردرقرآن……………………………………………………………………………………………………………23

2-7تعریف لغوی ظلمت………………………………………………………………………………………………….24

2-7-1مفهوم ظلمت درادیان کهن……………………………………………………………………………………..24

2-7-2ظلمت درفلسفه…………………………………………………………………………………………………….24

2-7-3معنای ظلمت درمنظرقرآن………………………………………………………………………………………25

2-8شعرمعاصر……………………………………………………………………………………………………………….25

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-8-1تعریف لغوی شعر…………………………………………………………………………………………………56

2-8-2مفهوم اصطلاحی شعرمعاصر…………………………………………………………………………………..26

2-8-3انواع شعرنو………………………………………………………………………………………………………….27

فصل سوم:توضیح احوال شاعران معاصرمورد پژوهش

3-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………31

3-2نیمایوشیج پدرشعرنو…………………………………………………………………………………………………31

3-2-1سبک نیما…………………………………………………………………………………………………………….32

3-2-2آثارنیما………………………………………………………………………………………………………………..33

3-3 احمدشاملو……………………………………………………………………………………………………………..36

3-3-1سبک شاملو………………………………………………………………………………………………………….39  ب

3-3-2آثارشاملو……………………………………………………………………………………………………………..40

3-3-3سایرآثاروفعالیت‌ها………………………………………………………………………………………………..44

3-3-4جوایز………………………………………………………………………………………………………………….44

3-4سهراب سپهری…………………………………………………………………………………………………………46

3-4-1سبک سهراب……………………………………………………………………………………………………….47

3-4-2آثارسهراب…………………………………………………………………………………………………………..48

3-5 فروغ فرخ زاد………………………………………………………………………………………………………….51

3-5-1سبک سروده های فروغ…………………………………………………………………………………………52

3-5-2آثارفروغ……………………………………………………………………………………………………………..53

3-5-3سایرفعالیت ها………………………………………………………………………………………………………53

فصل چهارم: تقابل آب وآتش ونوروظلمت درشعرنو با تکیه برنیما ،سهراب،فروغ،شاملو

4-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..56

4-2تقابل آب وآتش دراشعارنیما، شاملو،سهراب،فروغ…………………………………………………………56

4-2-1تقابل آب وآتش دراشعارنیما…………………………………………………………………………………..58

4-2-2اشعارنو……………………………………………………………………………………………………………….58

4-2-3اشعارکلاسیک………………………………………………………………………………………………………59

4-2-4تحلیل تقابل آب وآتش دراشعارنیما…………………………………………………………………………62

4-3 تقابل آب وآتش دراشعارشاملو………………………………………………………………………………….65

4-3-1تحلیل تقابل آب وآتش دراشعارشاملو……………………………………………………………………..68

4-4تقابل آب وآتش دراشعارسهراب…………………………………………………………………………………69

4-3-1تحلیل تقابل آب وآتش دراشعارسهراب……………………………………………………………………70

4-5تقابل آب وآتش دراشعارفروغ…………………………………………………………………………………….73

4-5-1تحلیل تقابل آب وآتش دراشعارفروغ………………………………………………………………………75

4-6تقابل نوروظلمت دراشعارنیما،فروغ،سهراب ،شاملو……………………………………………………….77

4-6-1تقابل نوروظلمت دراشعارنیما…………………………………………………………………………………77

4-6-2تحلیل تقابل نوروظلمت دراشعارنیما……………………………………………………………………….80

4- 7 تقابل نوروظلمت دراشعارشاملو………………………………………………………………………………..81

4-7-1تحلیل تقابل نوروظلمت دراشعارشاملو…………………………………………………………………….84

ج

4-8 تقابل نوروظلمت دراشعارسهراب………………………………………………………………………………87

4-8-1تحلیل تقابل نوروظلمت دراشعارسهراب………………………………………………………………….90

4-9تقابل نوروظلمت دراشعارفروغ…………………………………………………………………………………..93

4-9-1تحلیل تقابل نوروظلمت دراشعارفروغ……………………………………………………………………..97

فصل پنجم:نتیجه گیری وارائه ی پیشنهاد

5-1نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………101

5-3ارائه ی پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………….104

پیوست ها

فهرست جداول

جدول شماره(1-5)تحقیقات انجام شده مرتبط باموضوع محوری……………………………………………8

جدول شماره(5-1)فراوانی کاربردچهارواژه بامحوریت تقابل دراشعارنیما…………………………….106

جدول شماره(5-2)فراوانی کاربردچهارواژه بامحوریت تقابل دراشعارسهراب……………………….107

جدول شماره(5-3)فراوانی کاربردچهارواژه بامحوریت تقابل دراشعارفروغ…………………………..108

جدول شماره(5-4)فراوانی کاربردچهار واژه بامحوریت تقابل دراشعارشاملو………………………..109

جدول شماره(5-5)فراوانی چهارعنصردرآثارچهارشاعر………………………………………………………110

فهرست نمودار ها

نمودارشماره(5-1)فراوانی چهارواژه بامحوریت تقابل دراشعارنیما………………………………………106

نمودارشماره(5-2)فراوانی چهارواژه بامحوریت تقابل دراشعارسهراب…………………………………107

نمودارشماره(5-3)فراوانی چهارواژه بامحوریت تقابل دراشعارفروغ…………………………………….108

نمودارشماره(5-4)فراوانی چهارواژه بامحوریت تقابل دراشعارشاملو……………………………………109

نمودارشماره(5-5)مقایسه ای چهارعنصردرآثارچهارشاعر…………………………………………………..110

فهرست منابع ومآخذ……………………………………………………………………………………………………..111

چکیده

 

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید