جدید: پایان نامه جایگاه برند انسانی و ویژگی های آن در ورزش از دیدگاه متخصصان، مربیان و دانشجویان ورزشکار دانشگاههای دولتی شهر تهران

دانلود پایان نامه

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزش

عنوان:

جایگاه برند انسانی و ویژگی های آن در ورزش از دیدگاه متخصصان، مربیان و دانشجویان ورزشکار دانشگاههای دولتی شهر تهران

 

استاد راهنما :

دکتر سارا کشکر

 

استاد مشاور :

دکتر فرزاد غفوری

          

پایان نامه

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فصل اول: طرح پژوهش

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

اظهار مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

اهمیت وضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

فرضیه­های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………15

تعریف واژگان و مفاهیم اختصاصی……………………………………………………………………………………………………………………….16

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

معرفی بازاریابی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

تاریخچه بازاریابی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بازاریابی چیست؟ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  23

تعاریف بازاریابی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  24

بازاریابی   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

مدیریت بازاریابی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

جایگاه بازاریابی درمدیریت……………………………………………………………………………………………………………………………………26

بازاریابی ورزشی در ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

مدیریت بازاریابی ورزشی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

وظایف مدیریت بازاریابی ورزشی …………………………………………………………………………………………………………………… …..28

چه چیزی بازاریابی ورزشی را منحصر به فرد می­کند؟ ……………………………………………………………………………………….29

تبلیغات ورزشی   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  30

فواید تبلیغات در ورزش چیست؟  …………………………………………………………………………………………………………………….. 31

طرفداری مالی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  31

مدیریت برند  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  33

معرفی برند…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  34

برند چیست؟………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  35

تاریخچه برند ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 37

تعاریف برند  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………37

علت های اهمیت برند………………………………………………………………………………………………………………………………………………  40

ارزش ویژه برند   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….  41

برند سازی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 42

شخصیت برند   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….43

وفاداری به برند……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  44

ارتباطات برند………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  45

تئوری برند انسانی چیست؟ ………………………………………………………………………………………………………………………….. …  45

مفاهیم تئوری برند انسانی     ………………………………………………………………………………………………………………………….   46

صحه گذاری .…………………………………………………………………………..48

برند شخصی  .……………..…………………………………………..………………50

برندانسانی………..…..….……………………………………………………………  51

ابعاد مدل MABI     ……….………..……………..…………………………………  52

قوانین در مورد ارزشهای برند انسانی در ایران   …………….………………………………… 56

سوابق مربوط به پژوهش  …….…………………………………………………………  57

پژوهش­های انجام شده در داخل کشور  …….……………………………………………… 57

پژوهش­های انجام شده در خارج از کشور  …….………..…………………………………..  61

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه  …………………………………………….………………………………   71

روش پژوهش  ……………………..………………………………………………… 71

جامعه آماری ……………….…………………………..……………………………   71

نمونه آماری و روش نمونه گیری    …………………………………………………………72

ابزار اندازه گیری   ….…………………………………………………………………  72

بهره گیری از روش دلفی در تهیه پرسشنامه ویژگی­های برند انسانی    ……………………………… 73

روایی سازه    …………………………………………………………… …………    75

روش جمع آوری داده­ها   ….…………………………………………………………… 76

روش های آماری تجزیه و تحلیل داده­ها    ……………………….…………………………  76

قلمرو زمانی پژوهش   ………………………………………………………………….  77

قلمرو مکانی پژوهش   …………………………………………………………………  77

 

فصل چهارم : یافته­های پژوهش

مقدمه ….……………………………………………………………………………  79

توصیف آماری داده­ها   ………………………………………………………………….   79

استنباط آماری داده­ها  ….………………………..……………………………………  88

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه   …………………………………………………………………………… 125

اختصار پژوهش  ………..…………………………………………………………… 125

اختصار یافته­های پژوهش  ……………………………………………………………… 126

بحث و نتیجه گیری  ………….……………………………………………………… 129

نتیجه گیری کلی  ……………………………………………………………………  133

محدودیت­های پژوهش  ……….………………….……………………………………  134

پیشنهادات برخاسته از پژوهش  …..……………………………………………………   134

پیشنهادات برای سایر پژوهشگران    ………………….……………………….…………  136

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

منابع و مأخذ   ……………………………………………………………………… 139

پیوست    …………………………………………………………………………..  152

فهرست جداول

جدول2-1: علت های اهمیت برند    …………………………………………………………   40

جدول 3-1: متغیرهای پژوهش و محدوده سوالات مربوط به هریک ………….……………………74

جدول3-2: نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه 1  ………………………………………….……  75

جدول 3-2: نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه 2…………..…….………………………………. 76

جدول4-1: شاخص­های گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر جایگاه اخلاقی برند در بین ورزشکاران……… 79

جدول4-2: شاخص­های گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر جایگاه اخلاقی برند در بین مربیان….……… 79

جدول4-3: شاخص­های گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر جایگاه اخلاقی برند در بین اساتید …………  80

جدول4-4 شاخص­های گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرهای ویژگی برند در بین ورزشکاران …..……… 80

جدول4-5: شاخص­های گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرهای ویژگی برند در بین مربیان….………… 81

جدول4-6: شاخص­های گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرهای ویژگی برند در بین اساتید…..………….82

جدول4-7: فراوانی و درصد فراوانی متغیر جنسیت بر حسب گروه­های مورد پژوهش ………………… 83

جدول4-8: فراوانی و درصد فراوانی متغیر رشته ورزشی بر حسب گروه­های مورد پژوهش…………… 83

جدول4-9: فراوانی و درصد فراوانی متغیر رشته ورزشی بر حسب گروه­های مورد پژوهش ………..…… 84

جدول4-10: فراوانی و درصد فراوانی متغیر سن بر حسب گروه­های مورد پژوهش…………………… 84

جدول4-11: فراوانی و درصد فراوانی متغیر تحصیلات بر حسب گروه­های مورد پژوهش……….……… 85

جدول4-12: فراوانی و درصد فراوانی متغیر وضعیت تأهل بر حسب گروه­های مورد پژوهش….………… 86

جدول4-13: نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف متغیر جایگاه اخلاقی برند انسانی …………..………87

جدول4-14: نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف متغیر ویژگی­های برند انسانی…………..………… 87

جدول4-15: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه متغیر جایگاه اخلاقی ………………………… 88

جدول4-16: میانگین محاسبه شده  متغیر جایگاه اخلاقی……………………………………… 89

جدول4-17: نتایج آزمون تعقیبی شفه متغیر جایگاه اخلاقی…………………………………… 89

جدول4-18: میانگین رتبه­های متغیر اهداف برند انسانی…………..…………………………… 90

جدول4-19: نتایج آزمون کروسکال والیس مربوط به متغیر اهداف برند انسانی…..…………..……… 90

جدول4-20: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه متغیر ویژگی­های برند انسانی…………………… 91

جدول4-21: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه متغیر ویژگی­های برند انسانی…………………… 92

جدول4-22: میانگین محاسبه شده متغیر روحیه ورزشکاری  ………………..…………………  93

جدول4-23: نتایج آزمون تعقیبی شفه متغیر روحیه ورزشکاری  …………………………………94

جدول4-24: میانگین محاسبه شده  متغیر جذابیت فیزیکی ……………………………………   95

جدول4-25: نتایج آزمون تعقیبی شفه متغیر جذابیت فیزیکی …………………….……………  95

جدول4-26: میانگین محاسبه شده متغیر سمبل  …………..………….……………………   96

جدول4-27: نتایج آزمون تعقیبی شفه متغیر سمبل…………….………….…………………  96

جدول4-28: نتایج آزمون کروسکال والیس در دو متغیر رقابت و تناسب اندام…………….………… 97

جدول4-29: نتایج آزمون t-test دو گروه مستقل زنان و مردان    ………………………………   98

جدول4-30: نتایج آزمون من ویتنی دو گروه زنان ومردان    ………..…………………………  100

جدول4-31: آزمون t-test دو گروه رشته ورزشی ….…….…………………………………  100

جدول4-32: نتایج آزمون یو من ویتنی دو گروه انفرادی و تیمی ………………..………………102

جدول4-33: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه در سه گروه وضعیت تأهل   ………….………  103

جدول4-34: میانگین­های محاسبه شده متغیر جذابیت فیزیکی در سه گروه وضعیت تأهل …………… 104

جدول4-35: نتایج آزمون تعقیبی شفه متغیر جذابیت فیزیکی در سه گروه وضعیت تأهل….………… 105

جدول4-36: میانگین­های محاسبه شده متغیر داستان زندگی در سه گروه وضعیت تأهل………………106

جدول4-37: نتایج آزمون تعقیبی شفه متغیر داستان زندگی در سه گروه وضعیت تأهل ……..……… 106

جدول4-38: میانگین­های محاسبه شده متغیر مدل تأثیر در سه گروه وضعیت تأهل………………… 107

جدول4-39: نتایج آزمون تعقیبی شفه متغیر مدل تأثیر در سه گروه وضعیت تأهل  …………………107

جدول4-40: میانگین­های محاسبه شده متغیر سبک زندگی در سه گروه وضعیت تأهل……………… 108

جدول4-41: نتایج آزمون تعقیبی شفه متغیر سبک زندگی در سه گروه وضعیت تأهل……….………109

جدول4-42: نتایج آزمون کروسکال والیس در سه گروه وضعیت تأهل …………..………………  110

جدول4-43: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه بین گروه­های سنی مختلف …………………… 110

جدول4-44: میانگین محاسبه شده متغیر تخصص ورزشکار بین گروه­های سنی مختلف….…………… 112

جدول4-45: نتایج آزمون تعقیبی شفه متغیر تخصص ورزشکار بین گروه­های سنی مختلف…………… 112

جدول4-46: میانگین محاسبه شده  متغیر جذابیت فیزیکی بین گروه­های سنی مختلف  …….……… 114

جدول4-47: نتایج آزمون تعقیبی شفه متغیر جذابیت فیزیکی بین گروه­های سنی مختلف  …………  114

جدول4-48: میانگین محاسبه شده متغیر سمبل بین گروه­های سنی مختلف………………………  116

جدول4-49: نتایج آزمون تعقیبی شفه متغیر سمبل بین گروه­های سنی مختلف……….…………… 116

جدول4-50: میانگین محاسبه شده متغیر جذابیت ظاهری بین گروه­های سنی مختلف ….……………118

جدول4-51:نتایج آزمون تعقیبی شفه متغیر جذابیت ظاهری بین گروه­های سنی مختلف… …………  118

جدول 4-52: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه دو متغیر رقابت و تناسب اندام بین گروه­های سنی مختلف………120

جدول4-53: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه بین گروه های مختلف تحصیلی …….…………  121

جدول4-54: نتایج آزمون  کروسکال والیس بین گروه­های مختلف تحصیلی  …………………..…   122

 

 پیوست ها

پیوست شماره 1  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  152

پیوست شماره 2  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………156

پیوست شماره 3  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  159

پیوست شماره 4  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………162

 

چکیده

برند انسانی موضوعی جدید در حیطه بازاریابی به خصوص برند می­باشد که چند سالی می باشد در دیگر کشور­ها قوت گرفته می باشد و پژوهش­هایی در این زمینه ارائه شده می باشد. برندهای انسانی به افراد معروف یا نوظهوری تصریح می کند که موضوع ارتباطات بازاریابی، میان فردی یا میان سازمانی هستند . پژوهش حاضر به مطالعه جایگاه برند انسانی و ویژگی­های آن در ورزش از دیدگاه متخصصان، مربیان و دانشجویان ورزشکار دانشگاه­های دولتی شهر تهران پرداخته می باشد. روش این پژوهش کاربردی ، از نظر استراتژی توصیفی و از نوع مقایسه ای و از نظر چگونگی جمع آوری داده ها از نوع پیمایشی و دلفی به شمار می­آید که به شکل میدانی انجام گرفته می باشد. در این پژوهش به مقصود مطالعه جایگاه برند انسانی از پرسشنامه محقق ساخته بهره گیری گردید. روایی محتوایی ابزارپژوهش توسط تعداد 10 نفر از متخصصین مدیریت ورزشی مورد تأیید قرار گرفت و در نهایت روایی سازه با بهره گیری از تحلیل عاملی پرسشنامه صورت گرفت. ضریب پایایی با بهره گیری از آلفای کرونباخ  0.781 به دست آمد. نتایج بیانگر این بود که هر سه گروه، بهره گیری از برند انسانی را در اقدامات ترویجی را اقدامی غیر اخلاقی می­دانند. همچنین آنان موافق این نظر بودند که برند انسانی باعث افزایش فروش محصولات و خدمات می­باشد. . و بالاخره اینکه افراد در گروه­های مختلف ویژگی های مختلفی را برای یک برند انسانی ورزشی مورد تأکید قرار می­دهند اما به گونه کلی، آن دسته از ویژگی­هایی که بیشتر مربوط به جذابیت­های فیزیکی می­باشند مورد تأکید قرار می­گیرند.

 

کلمات کلیدی:

برند انسانی، صحه گذاری، فروش محصولات، جایگاه اخلاقی

 

 

 

1-1) مقدمه

هر کسی که درگیر ورزش می باشد، بایستی خودش را به عنوان بخشی از بازاریابی ورزشی ببیند و کوشش قابل توجهی در جهت ایجاد جاذبه ورزشی داشته باشد .بزرگترین وظیفه در حوزه بازاریابی این می باشد که هر کس که دارای نقشی در حیطه بازاریابی می باشد مجاب شده و کسانی را که در جهت موفقیت و بازاریابی واقعی ورزش کوشش    می­کنند گرد هم آورند (رهبری، شکرالهی و طاهری، 1389).

در دنیای رقابتی امروز، مشتریان در کانون اصلی توجه سازمان­ها قرار دارند. لازمه جلب رضایت مشتریان، تأمین کامل نیازها و شناسایی دقیق خواسته­ها، انتظارات، تمایلات، توانایی­ها و محدودیت­های آن­هاست. با دستیابی به چنین اطلاعاتی می­توان عوامل تأثیرگذار بر رفتار مصرف کنندگان را به خوبی تشخیص داد و در اتخاذ تصمیمات بازاریابی سازمان­ها از آن بهره برد.

برند در سال­های اخیر به یکی از داغ ترین موضوعات بازاریابی تبدیل شده می باشد. در تصمیم­های ادغام و خرید موضوع ارزش گذاری برند شرکت، بسیار اهمیت می­یابد. گاهی اوقات ارزش تخمینی برند یک شرکت سهم قابل توجهی از ارزش دارایی­های فیزیکی شرکت را تشکیل می­دهد. برند بر طرز فکر و توجه مصرف کننده در مورد یک برند تأثیر می­گذارد و برند مناسب سبب تقویت رشد سازمان می­گردد(عزیزی، درویشی و نمامیان، 1390)

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید