منبع تحقیق : پایان نامه جایگاه سند در ادله‌ی اثبات دعوی

دانلود پایان نامه

گروه فقه و حقوق اسلامی

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

فقه و حقوق خصوصی

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد:

جایگاه سند در ادله‌ی اثبات دعوی

استاد راهنما:

دکتر سید احمد میرخلیلی

استاد مشاور:

دکتر عباس کلانتری

 

بهار 1391

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                صفحه

علائم اختصاری- 0

چکیده 1

مقدمه- 2

طرح پژوهش- 3

الف- اظهار مسئله- 4

ب- فرضیه‌ها 4

ج- هدف‌ها 4

د- سابقه پژوهش، ضرورت و جنبه جدید بودن طرح- 5

ه- روش پژوهش- 5

فصل اول: کلیات– 6

بخش اول- سند- 7

مبحث اول- معنای لغوی- 7

مبحث دوم- معنای اصطلاحی سند در حقوق- 7

مبحث سوم- ارکان سند- 8

گفتار اول- رکن شکلی- 8

شهادت‌نامه- 9

گفتار دوم- رکن ماهوی- 10

گفتار سوم- امضاء- 12

مبحث چهارم- ایراد به تعریف قانون مدنی از سند- 13

بخش دوم- انواع سند- 14

مبحث اول- سند رسمی- 14

گفتار اول- انواع سند رسمی از لحاظ مأمور تنظیم‌کننده‌ی سند- 15

بند اول- تنظیم سند توسط اداره‌ی ثبت اسناد و املاک– 15

بند دوم- تنظیم سند توسط دفاتر اسناد رسمی- 15

بند سوم- تنظیم سند توسط سایر مأمورین رسمی- 16

گفتار دوم- تقسیم بندی اسناد از لحاظ صلاحیت خاص مأموران- 20

بند اول- اسناد قضایی- 20

بند دوم- اسناد وابسته و فرا قضایی- 20

بند سوم- اسناد اداری- 20

بند چهارم- اسناد تنظیم شده با صلاحیت اداری- 20

گفتار سوم- انواع سند رسمی از لحاظ قدرت اجرائی- 21

گفتار چهارم- تقسیم بندی اسناد از لحاظ شکلی- 21

مبحث دوم- سند عادی- 21

گفتار اول- مصادیق سند عادی- 22

گفتار دوم- انواع سند عادی- 22

گفتار سوم- انواع سند عادی از لحاظ قدرت اجرائی- 23

مبحث سوم- تفاوت سند رسمی با سند عادی- 23

گفتار اول- تفاوت در شکل و مضمون- 24

گفتار دوم- تفاوت در حجیت– 24

گفتار سوم- تفاوت در قدرت اجرائی- 25

گفتار چهارم- تفاوت در اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث– 26

گفتار پنجم- تفاوت در تاریخ سند- 26

گفتار ششم-تفاوت در قوه‌ی اثباتی- 27

بخش سوم- تاریخچه- 28

فصل دوم: اعتبار سند- 32

بخش اول- اعتبار سند در فقه امامیه- 33

مبحث اول- دیدگاه فقهی امام خمینی (ره) 33

مبحث دوم- دیدگاه صاحب جواهر- 34

مبحث سوم- مستندات فقهی حقوقدانان- 35

بخش دوم- اعتبار اسناد رسمی- 36

مبحث اول- شرایط اعتبار اسناد رسمی- 36

گفتار اول- تنظیم سند بوسیله‌ی مأمور رسمی- 37

گفتار دوم- ذیصلاح بودن در تنظیم سند- 37

گفتار سوم- رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند- 37

بند اول- تشریفات تنظیم اسناد رسمی- 37

بند دوم- اصل محلی بودن قانون مربوط به تنظیم سند- 38

گفتار چهارم- مخالف نبودن مفاد سند با قوانین ماهوی- 39

گفتار پنجم- مخالف نبودن سند با نظم عمومی و اخلاق حسنه- 39

مبحث دوم- حدود اعتبار اسناد رسمی- 39

گفتار اول- اعتبار محتویات سند رسمی- 40

گفتار دوم- اعتبار مندرجات سند رسمی- 41

بند اول- وضعیت مندرجات سند رسمی- 41

الف- اعلامیات مأمور رسمی- 41

ب- اعلامیات افراد- 42

بند دوم- دعوای مخالف مندرجات سند رسمی- 44

بند سوم- بی‌اعتباری و بطلان رأی داور در موارد مخالفت با مندرجات سند رسمی- 44

گفتار سوم- نسبی بودن اعتبار سند- 44

بند اول- اعتبار اسناد نسبت به اشخاص ثالث، طرفین و قائم مقام آنها 44

گفتار چهارم- لازم‌الاجرا بودن اسناد رسمی- 47

گفتار پنجم- عدم شمول مرور زمان و امکان صدور اجرائیه در هر زمان- 47

گفتار ششم- تأمین خواسته بدون سپردن خسارات احتمالی- 47

گفتار هفتم- اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج از کشور- 47

بند اول- از اعتبار نیفتادن سند به یکی از علل قانونی- 48

بند دوم- عدم مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه- 48

بند سوم- معتبر دانستن اسناد تنظیم شده در ایران، توسط کشور محل تنظیم سند- 50

بند چهارم- تصدیق نماینده سیاسی ایران یا نماینده دولت محل تنظیم سند در ایران- 50

گفتار هشتم- ضمانت اجرای اعتبار اسناد رسمی ثبت شده 50

بخش سوم-اعتبار اسناد عادی- 51

مبحث اول- شرایط اعتبار اسناد عادی- 51

مبحث دوم- اسناد عادی در حکم اسناد رسمی- 52

مبحث سوم- اعتبار سند تصدیق امضاء شده 53

مبحث چهارم- اعتبار داده پیام- 53

مبحث پنجم- اسناد و فناوری اطلاعات– 54

مبحث ششم- اعتبار رونوشت اسناد- 55

مبحث هفتم- دورنویس– 57

مبحث هشتم- سند سفید امضاء- 57

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فصل سوم: تفاوت و تعارض سند با ادله دیگر- 59

بخش اول- تفاوت سند با سایر ادله‌ی اثبات دعوا 60

بخش دوم- تعارض سند با سایر ادله‌ی‌ اثبات دعوا 61

مبحث اول- مفهوم تعارض ادله‌ی اثبات دعوا 61

مبحث دوم- شرایط تحقق تعارض— 61

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مبحث سوم- تفصیل تعارض سند با سایر ادله‌ 62

گفتار اول- تعارض سند با شهادت– 62

گفتار دوم- تعارض اسناد با کارشناسی- 67

گفتار سوم- تعارض اسناد با اماره‌ی قانونی- 68

گفتار چهار- تعارض اماره‌ی قضایی با اسناد- 69

گفتار پنجم- تعارض پژوهش محلی با اسناد- 70

گفتار ششم- تعارض معاینه محل با اسناد- 71

گفتار هفتم- تعارض سوگند با اسناد- 72

بند اول- تعارض سوگند بتی با اسناد- 72

بند دوم- تعارض سوگند استظهاری با اسناد- 73

بند سوم- تعارض سوگند تکمیلی با اسناد- 73

مبحث چهارم- تعارض اسناد با اسناد- 73

گفتار اول- تعارض سند رسمی با سند رسمی- 74

تعارض بین املاک ثبت شده 75

گفتار دوم- تعارض سند رسمی با سند عادی- 77

گفتار سوم- تعارض سند عادی با سند عادی- 79

فصل چهارم: ارائه سند و دفاع پیش روی آن- 80

بخش اول- تکلیف ارائه‌ی سند از طرف مدعی- 81

مبحث اول- درخواست ارائه‌ی سند از طرف مدعی، به عنوان اقدامی اصلی- 81

مبحث دوم- درخواست ارائه‌ی سند از طرف مدعی، به عنوان اقدامی تبعی- 81

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید