دانلود فایل: پایان نامه حسابداری جستجوي بهترين معيار ارزيابي عملكرد مالي در بازار سرمايه ايران به تفكيك صنعت و اندازه

دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد اراک

دانشکده مدیریت گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 گرايش: حسابداری

 

عنوان:

در جستجوي بهترين معيار ارزيابي عملكرد مالي در بازار سرمايه ايران به تفكيك  صنعت و اندازه

 

استاد راهنما :

دکتر مجيد زنجيردار

 

 

استاد مشاور:

دکتر اسماعيل اميري

 

 تابستان 1389

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چكيده:.. …1

مقدمه:.. 3

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه : 5

2-1بیان مسئله تحقيق. 6

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش. 8

4-1 اهداف پژوهش. 9

5-1 چارچوب نظری. 10

6-1 مدل  پژوهش: 13

1-6-1 متغیر های مستقل. 13

1-1-6-1معیارهای ارزیابی عملکرد و سود آوری سنتی نظیر: 13

2-1-6-1معیار های جدید سنجش عملکرد: 15

2-6- 1متغییر وابسته: 18

3-6- 1متغییر كنترل: 18

7-1 فرضیه های پژوهش. 19

8-1 تعريف واژه ها و اصطلاحات تحقيق: 20

فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش

1-2- مقدمه: 24

2-2 شاخصهای سنجش عملکرد (سنتی ونوین ) 25

1-2-2 شاخص های غیر مالی. 26

2-2-2 شاخص های مالی. 28

3-2 معیارهای مالی سنتی. 28

1-3-2 بازده سرمایه گذاری  (ROI) 28

2-3-2 سود باقیمانده (RI) 29

3-3-2 بازده فروش.. 30

5-3-2 قیمت به عایدی هر سهم 31

6-3-2 معیارهای ارزیابی شرکت.. 32

1-6-3-2 معیار اول – سود 32

2-6-3-2 معیار دوم– سود هر سهم 33

3-6-3-2 معیار سوم– رشد سود 34

4-6-3-2 معیار چهارم –نرخ بازده سرمایه گذاری. 34

4-2 علت های مطرح شده EVA.. 35

1-4-2 تفکر مبتنی بر ارزش.. 36

2-4-2 ارزش افزوده اقتصادی 37

4-4-2 محاسبه نرخ بازده سرمایه بر اساس رویکرد تأمین مالی. 39

1-4-4-2 حذف اثرات بدهی ها 39

2-4-4-2 مرحله دوم حذف اثرات سایر انحرافات مالی. 40

3-4-4-2 مرحله سوم حذف انحرافات حسابداری. 40

4-4-4-2 انواع معادل های سرمایه و تأثیرآنها بر NOPAT و CAPITAL. 41

5-4-4-2 ذخیره مالیات بر درآمد معوق. 42

6-4-4-2 ذخیره LIFO.. 42

7-4-4-2 استهلاک انباشته سرقفلی. 43

8-4-4-2 سرقفلی ثبت نشده 43

9-4-4-2 دارائی های نامشهود 44

10-4-4-2 تبدیل تلاشهای موفقیت آمیز به هزینه یابی کامل. 44

11-4-4-2 سایر ذخایر معادل های سرمایه 45

5-4-2 محاسبه نرخ بازده سرمایه از دیدگاه عملیاتی. 45

6-4-2 تعادل بین رویکرد مالی و رویکرد عملیاتی. 46

7-4-2 تجزیه و تحلیل نرخ بازده سرمايه 47

8-4-2 استاندارد سازی EVA.. 48

9-4-2 دگرگونی EVA.. 50

10-4-2 تکامل EVA.. 50

11-4-2 اهمیت EVA پیش روی سود حسابداری و شاخص های مبتنی بر سود 52

12-4-2 كاربرد هاي EVA.. 52

1-12-4-2 کاربردها داخلی EVA : 52

2-12-4-2 کاربردهای خارجی EVA.. 54

13-4-2 کاربرد EVA به عنوان معیار سنجش عملکرد و جبران خدمات.. 56

14-4-2 ارزش افزوده اقتصادی (EVA) به عنوان تکنیک های ارزشیابی. 57

15-4-2 معايب ارزش افزوده اقتصاديEVA.. 58

16-4-2 مفاهیم مرتبط با EVA.. 59

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-16-4-2  ارزش افزوده بازار. 59

2-16-4 -2 ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده یا REVA.. 60

17-4-2 تأثیر EVA و MVA در سیستم پاداش.. 60

18-4-2 مزایای بکارگیری EVA همراه با ABC.. 62

19-4-2 هزینه سرمایه 62

20-4-2 نرخ هزینه سرمایه (C) 62

21-4-2 اهمیت نرخ هزینه سرمایه 63

22-4-2 روشهای محاسبه نرخ هزینه سرمایه 63

23-4-2 منابع تامین مالی شرکتها 64

1-23-4-2 نرخ هزینه بدهی. 64

2-23-4-2 نرخ هزینه سهام ممتاز ( ) 64

3-23-4-2 هزینه سود انباشته و سهام عادی (Ke,Ks) 65

24-4-2 روش های محاسبه هزینه سود انباشته 66

1-24-4-2 مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای. 66

2-24-4-2 روش بازده اوراق قرضه به علاوه صرف ریسک… 66

3-24-4-2 روش جریان نقدی تنزیل شده 67

4-24-4-2 بهره گیری از ریاضیات مالی. 68

25-4-2 هزینه سهام عادی جدید (Ke) 68

26-4-2 ترکیب هزینه سرمایه یا میناگین موزون سرمایه 68

27-4-2 مزایای EVA.. 69

28-4-2 راه درست اندازه گیری ارزش ، تأمین مالی خارج ترازنامه 70

29-4-2 ارزش افزوده اقتصادی و سه بازی مدیران. 71

1-29-4-2 بازی سرمایه به کار گرفته 71

2-29-4-2 بازی رشدهای آینده 72

3-29-4-2 بازی انتقال ریسک… 72

30-4-2 ارزش افزوده اقتصادی ، سود اقتصادی و ارزش افزوده نقد 73

31-4-2 EVA  CVA,EP, به عنوان شاخص های مدیریت عملکرد 73

32-4-2 سودمندی شاخص های EVA  CVA,EP, 73

33-4-2 نتایج بهره گیری از EVA  CVA,EP,  برای پاداش مدیران اجرایی. 73

34-4-2 بازده حقوق صاحبان سهام 74

35-4-2 محدودیت های بهره گیری از ROE. 76

36-4-2 اشکالات نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ROE. 77

37-4-2 بازده سرمایه گذاری. 78

38-4-2 سیستم دو پونت.. 78

5-2 نتیجه گیری. 80

6-2 سابقه پژوهش. 81

1-6-2 تحقیقات خارجی. 82

2-6-2 نتایج تحقیقات در مجامع دانشگاهی ایران. 83

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

1-3- مقدمه: 86

2-3 روش پژوهش. 86

3-3 جامعه مطالعاتی. 87

4-3 قلمرو پژوهش. 88

1-4-3 قلمرو  مکانی پژوهش. 88

2-4-3 قلمرو زمانی پژوهش. 88

3-4-3 قلمرو موضوعي پژوهش. 88

5-3 روش های جمع آوری اطلاعات.. 88

6-3 روش تجزيه و تحليل  اطلاعات.. 89

1-6-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی: 89

8-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش.. 95

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داه ها

1-4-‏ مقدمه‏: 98

2-4  شاخص های توصیفی متغیرها 98

3-4 روش آزمون فرضیه ها ي تحقيق. 100

4-4  تجزيه و تحليل فرضیه هاي تحقيق. 101

1-4-4 بررسي فرض نرمال بودن متغيرها: 102

2-4- 4 اختصار تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه به توضیح ذيل بيان می گردد: 103

1-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلی اول: 103

2-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی دوم 106

3-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی سوم 110

4-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی چهارم 137

5-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي پنجم 141

6-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي ششم 143

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5-مقدمه: 146

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 147

1-2-5 نتايج فرضیه اصلی اول. 147

2-2-5 نتايج فرضیه اصلی دوم 147

3-2-5 نتايج فرضیه اصلی سوم 148

1-3-2-5 نتايج فرضیه فرعي الف.. 148

2-3-2-5 نتايج فرضیه فرعي ب.. 148

3-3-2-5 نتايج فرضیه فرعي ج. 149

4-3-2-5 نتايج فرضیه فرعي د 149

5-3-2-5 نتايج فرضیه فرعي ه 150

6-3-2-5 نتايج فرضیه فرعي و. 150

7-3-2-5 نتايج فرضیه فرعي ز. 150

4-2-5 نتايج فرضیه اصلی چهار. 151

5-2-5 نتايج فرضیه اصلی پنجم 151

6-2-5 نتايج فرضیه اصلی ششم 152

3-5 نتیجه گیری کلی پژوهش. 152

4-5 پیشنهادها 153

1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضيات پژوهش.. 154

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-4-5 پیشنهادهایی  برای پژوهش های آتی. 154

5-5 محدودیت های پژوهش. 155

پیوستها:

جدول  مربوط به صنايع و نام شركت هاي نمونه آماري. 157

منابع و ماخذ:

منابع فارسي: 162

منابع لاتین: 165

فهرست منابع اینترنتی. 168

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………….169

 

 

چكيده:

ارزيابي عملكرد مالي شركتها، از مهمترين موضوعات مورد توجه سرمايه گذاران ، اعتبار دهندگان ، دولتها و مديران مي باشد. مديران به مقصود ارزيابي عملكرد قسمتهاي تحت پوشش خود از ارزيابي عملكرد بهره گیری ميكنند.  سرمايه گذاران (سهامداران) به مقصود ارزيابي ميزان موفقيت مديريت در به كار گيري سرمايه آنها و تصميم گيري در مورد حفظ ، افزايش و يا  فروش سرمايه گذاري ؛ اعتبار دهندگان به مقصود تصميم گيري در مورد ميزان نرخ اعطاي اعتبار؛ به ارزيابي عملكرد مي پردازند .مهمترين جنبه اي كه توسط سرمايه گذاران در ارزيابي عملكرد در نظر گرفته مي گردد، اين می باشد كه آيا براي آنها ارزش ايجاد شده می باشد يا خير.در سالهاي اخير تلاشهاي زيادي شده می باشد، تا شاخصهايي معرفي گردد كه بهتر بتواند اهداف سهامداران را بر آورده سازد. يكي از جديد ترين اين شاخصها، ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده مي با گردید ؛كه هزينه فرصت همۀ منابع به كار گرفته شده را در نظر مي گيرد و تحريفات ناشي از به كار گيري روشهاي مختلف حسابداري توسط مديريت  و همچنين اثر تورم را تعديل نموده و تنها معيار عملكردي می باشد كه ارتباط مستقيم با ارزش بازار سهام دارد و به وسيله آن مي توان اضافه ارزش در قيمت سهام هر شركتي را توضيح داد. در این پژوهش، تبیین نوع معيار ارزيابي عملكرد مالي  مناسب، در شرایط بازار سرمايه ايران در دوره زمانی 1387-1384 مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. آغاز متغير هاي پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزيه و تحليل اطلاعات، از داده هاي بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوين؛ براي محاسبه متغير هاي  پژوهش ، توسط نرم افزار Excel بهره گیری شده می باشد. اين داده ها جهت آزمون فرضيه ها توسط نرم افزارSPSS   به كمك آماره- هاي توصيفي و استنباطي نظير تحليل همبستگي، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. از پژوهش نتایج زیر حاصل شده می باشد:

فرضیه اصلی اول: بین ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمايه ايران ارتباط معنی داری هست. ضريب تعيين تعديل شده بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمايه ايران  برابر 266/0 مي باشد و نشان می دهد كه 6/26% از تغييرات ارزش افزوده بازاربه ارزش افزوده اقتصادی وابسته می باشد ؛  sig (سطح معنی داری) كمتر از 0.05 می باشد كه بيانگر وجود همبستگي در سطح متوسط بين اين دو متغير مي باشد  . با در نظر داشتن این که در جدول مربوط به آزمون خطی بودن مدل ، sig كمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن ارتباط بین دو متغیر تایید می گردد  و فرضيه اصلی اول پژوهش، تأئيد می گردد .

فرضیه اصلی دوم : بین ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده بازار در بازار سرمايه ايران ارتباط معنی داری هست. ضريب تعيين تعديل شده بین دو متغیر ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در بازار سرمايه ايران  برابر 169/0مي باشد و نشان می دهد كه 9/16% از تغييرات ارزش افزوده بازاربه ارزش افزوده اقتصادی وابسته می باشد ؛ sig (سطح معنی داری) كمتر از 0.05 می باشد كه بيانگر وجود همبستگي در سطح متوسط بين اين دو متغير مي باشد  . با در نظر داشتن این که در جدول مربوط به آزمون خطی بودن مدل ، sig كمتر از پنج درصد می باشد، فرض خطی بودن ارتباط بین دو متغیر تایید می گردد  و فرضيۀ اصلی دوم پژوهش، تأئيد می گردد .

فرضیه اصلی سوم : فرضیه اصلی 3 : بین معیار های سودآوری وارزيابي عملکرد (نظیر بازده حقوق صاحبان سرمایه ،   بازده سرمايه گذاری ، رشد سود هر سهم ، نرخ سود باقیمانده ، نرخ بازده فروش، نرخ قیمت به سود سهام و نرخ سود پرداختی سهام) ،با ارزش افزوده بازار ،در بازار سرمایه ايران ارتباط مثبت هست. مؤلفه هاي آماري به دست آمده از آزمونهاي آماري مربوط به متغیرهاي اين فرضيه و ارزش افزوده بازار نشان می دهد كه به غیر از نرخ قيمت به سود سهام ساير متغيرها داراي ارتباط ارتباط خطي و مثبت با ارزش افزوده بازارهستند ؛در نتيجه فرض خطی بودن ارتباط بین متغیرهاي مورد بررسي با ارزش  افزوده بازار (به غیر از متغير نرخ قيمت به سود سهام)  تایید می گردد.

فرضیه اصلی چهارم : ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده در مقایسه با سایر معیار هاي ارزيابي عملكرد  مالي ، در بازار سرمایه ايران؛قدرت تبيين بيشتري از ارزش افزوده بازار را نشان مي دهد. بررسي R2 تعديل شدۀ مربوط به رابطۀ  MVAبا ساير متغيرها نشان مي دهد كه ،ضريب تعيين تعديل شده ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده همواره به گونه قابل ملاحظه اي بالاتر از R2 تعديل شده ساير متغير هاي مستقل پژوهش بوده می باشد.لذا اين نظريه را مي پذيريم كه در بازار سرمايه ايران ؛معيار REVA بيشترين ارتباط مثبت را با ارزش افزوده بازار دارد و مي توان از آن به عنوان برترين معيار ارزيابي عملكرد مالي  نام برد.

فرضیه اصلی پنجم: نوع صنعت بر ارتباط  بين معيارهاي عملكرد مالي و ارزش افزوده بازار،تأثير گذار می باشد. آزمونهاي آماري مربوطه نشان ميدهد  كه  متغير كنترل صنعت بر ميزان روابط بين متغير هاي مستقل و وابستۀ تحقيق تأثير گذار می باشد؛در نتيجه فرضيه اصلي پنجم نيز، تاييد مي گردد.    فرضیه اصلی ششم : اندازۀ شركتها بر ارتباط  بين معيارهاي عملكرد مالي و ارزش افزوده بازار،تأثير گذار می باشد.آزمونهاي آماري مربوطه نشان ميدهد  كه  متغير كنترل انداره بر ميزان روابط بين متغير هاي مستقل و وابستۀ تحقيق تأثير گذار می باشد؛در نتيجه فرضيه اصلي ششم نيز، تاييد مي گردد. به اعتبار دهندگان ، سهامداران و كليه فعالان  بازار سرمايه پيشنهاد مي گردد، ازاين معيار جهت ارزيابي عملكرد مالي شركتها و مديران آنها بهره گیری نموده و درارزيابي سهام شركتها  اين معيارها را در كنار ساير معيار ها؛ در جهت نيل به هدف اصلي كه همانا حداكثر كردن ثروت سهامداران می باشد، به كار گيرند.نتايج به دست آمده در اين پژوهش با نتايج حاصله از  تحقيقات  ملبورن و همكاران[1] (1997) مطابقت كاملي را نشان ميدهد.

 

مقدمه:

سنجش عملكرد مالي[2] شركت ها در فرايند تصميم گيري،با در نظر داشتن توسعه واهميتِ تأثیر بازار سرمايه از مهمترين موضوعات در حوزۀ مالي و اقتصادي می باشد. ارزش افزودۀ اقتصادي[3] وارزش افزودۀ تعديل شدۀ اقتصادي[4] از مهمترين معيارهاي سنجش عملكردِ مالي هستند. تحقيقات متعددي در سطح بين المللي انجام شده و موافق با اين ديدگاه می باشد كه  ارزش افزودۀ اقتصادي تعديل شده در مقايسه با ساير معيارهاي ارزيابي عملكرد مالي سنتي بيشترين همبستگي را با ارزشهاي بازار دارد. مهمترين هدف مطالعۀ حاضر ، تبيين تئوريك شاخص هاي سنجش عملكرد مالي، آزمون اين شاخص ها و ارائۀ شواهد لازم به مقصود كمك به فعالان بازار سرمايۀ ايران ، براي اتخاذ تصميمات منطقي در فرآيند سرمايه گذاري می باشد. این پژوهش از نوع پژوهش هاي كاربردي مي باشد و بر مبناي روش و ماهيت در طبقه بندي تحقيقات همبستگي  قرار مي گيرد و با بهره گیری از رگرسيون ساده و چند متغيره  به بررسي ميزان رابطۀ همبستگي بين ارزش افزودۀ اقتصادي تعديل شده و ساير معيارهاي نوين و سنتي عملكرد مالي با ارزش افزوده بازار[5]، پرداخته می باشد. يافته هاي پژوهش حاضر ادعا دارد كه ارزش افزودۀ اقتصادي تعديل شده، نسبت به ارزش افزودۀ اقتصادي وديگر شاخصهاي ارزيابي عملكرد مالي سنتي ، همبستگي بيشتري را با ارزش افزودۀ بازار در سالهاي 1387-1384  نشان  مي دهد و به اعتبار دهندگان ، سهامداران و كليۀ فعالان  بازار سرمايه پيشنهاد مي گردد كه ازاين معيار جهت ارزيابي عملكرد مالي شركت ها و مديران آن ها بهره گیری نموده و در ارزيابي  شركت ها  اين معيارها را در كنار ساير معيار ها؛ به كار گيرند. نتايج به دست آمده در اين پژوهش با نتايج حاصل از  تحقيقات  ملبورن و ديگران[6] مطابقت كاملي را نشان ميدهد.

 

فصل اول

كليات پژوهش

 

1-1-مقدمه :

توسعه بازارهای سرمایه با افزایش آگاهی سهامداران ،فشار روی شرکت ها برای عملکرد بهتر را ، افزایش داده می باشد. مدیران شرکتها در حال حاضر دورانی را پیش روی دارند که آنها را ملزم ميسازد، چارچوب اقتصادی جدیدی در شرکت های خود مستقر کنند، که ارزش و سود آوری را بهتر منعکس کند. سهام داران به عنوان مالکان واحد تجاری در پی افزایش ثروت خود هستند، با در نظر داشتن اینکه افزایش ثروت، نتیجه عملکرد مطلوب واحد تجاری می باشد، ارزش یابی واحد تجاری برای مالکان، دارای اهمیت فراوانی می باشد. در ادبیات جدید مفهوم مدیریت ، یعنی کار با دیگران جایگزین کار توسط دیگران شده می باشد .این امر بر پیچیدگی مدیریت افزوده و در آینده نیز خواهد  افزود.  پس  پارادایم هاي جدید در این حوزه  عیان شده می باشد .مانند این پارادایم ها ؛هدف ارزش آفرینی، در سر لوحه اهداف مدیریت قرار گرفته می باشد. مدیریت ارزش آفرین بایستی از ساز و کارها و شیوه های مدیریتی موثر بر ارزش آفرینی بهره برده و در اقدام بکار گیرد. توفیق در میزان ارزش آفرینی تا حدود زیادی به کیفیت سنجش عملکرد بستگی دارد. یعنی از شاخص های مبتنی بر ارزش به همراه شاخص های سنتی و یا جایگزین شاخص های سنتی بهره گیری گردد.

ارزش در کسب وکار اقتصادی، ما به ازای ایجاد شده ناشی از کار با وسایل (سخت افزار) و روشها (نرم افزار) تعریف می گردد. کسب وکار، مبتنی برارزش آفریني[7] تلقی می گردد؛ به طوری که  فعالیت های اقتصادی بنگاه های کسب و کار،بدون اندیشه و اقدام زایش ،استمرار و تداوم نخواهد داشت. سنجش عملکرد[8] از وظایف مدیریتی می باشد ،که مفهوم عینی به کسب و کار داده می باشد. در ادبیات مدیریت، شاخص های متفاوتی برای سنجش عملکرد از منظرهای مختلف ارائه شده می باشد؛ که منظر، مقاصد و اهداف ارزیابی را مشخص می نماید. ارزیابی عملکرد از منظر جامع ،یعنی نگاه همه جانبه به همه ابعاد؛ که در حقیقت نشانه های کارکردی مدیریت بنگاه را عیان می سازد و بسیاری ضروری می باشد .در شاخص های جامع سنجش عملکرد به ابعاد مالی و غیر مالی توجه  می گردد.

در ادبیات مالی نیز، با نگاهي جدید به سنجش عملکرد توجه شده می باشد. کاربست روش های سنتی و تغییر آن به روش های جدید ،پارادایم جدید سنجش عملکرد تلقی گردیده می باشد. به کار گیری تفکر سیستمی ،یعنی تفکیک ناپذیر بودن فرآیند مدیریت و سنجش عملکرد از یک طرف و پذیرش پارادایم جدید سنجش عملکرد ؛یعنی مبتنی بر ارزش آفرینی، از طرف دیگر بسیار ضروری و با اهمیت شده می باشد.

در فصل اول پس از اظهار مسئله پژوهش، تاریخچه موضوع پژوهش را مورد مطالعه قرار می دهیم؛ سپس تعريف موضوع تحقيق را بيان نموده و در ادامه به اظهار اهمیت و ضرورت پژوهش می پردازیم. همچنین اهداف پژوهش را در قالب اهداف کلی و ویژه اظهار می کنیم. چارچوب نظری پژوهش که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع پژوهش بوده می باشد، در این فصل آورده شده  و در ادامه  به فرضیه های پژوهش و مدل تحلیلی نیز تصریح شده می باشد.

 

2-1بیان مسئله تحقيق

نیاز سازمان ها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی، برای ادامه بقاء که ناشی از توسعه بازار های رقابتی می باشد، از یک سو و فشار مجامع سرمایه گذار به مدیران جهت تعیین ارزش و تبیین معیار های سنجش دقیق و شفاف از سوی دیگر ،باعث گردید شرکت ها سیستم های سنتی پاداش و ارزیابی عملکرد را مورد بازنگری قرار داده و دوباره آنها را مورد آزمون قرار دهند ؛که آیا مبنای صحیح و قابل اتکايی برای تصمیم گیری بوده اند یا خیر؟ در حال حاضر تکنیک های سنجش عملکرد بیش از آنکه بر چارچوب اصول حسابداری استوار باشند ، بر اساس تئوری های اقتصادی بنا شده اند.

سرمایه، یکي از محدود ترین منابع اقتصادی کشور ها به شمار می رود و به همین دلیل اقتصاد دانان و متخصصین امور مالی همواره در پی راه های بهره گیری مطلوب از آن برای گذاشتن در اختیار مدیران واحد های اقتصادی هستند. پس، آن چیز که که نیاز به مطالعه و تجدید نظر دارد،اعتبار رویه هایی می باشد که برای تخصیص مطلوب منابع و پس انداز های جامعه در فعالیت های کارا و پر بازده بهره گیری      می گردد و در نهایت منجر به رشد اقتصادی و اجتماعی و جلب اطمینان مردم در بکار گیری مناسب سرمایه آنها مي گردد. برای تعیین ارزش شرکت به گونه کلی دو مدل هست ،یکی مدلهای حسابداری و دیگری مدل های اقتصادی.

در اوایل دهه 1980″جانسون[9]” ، ” ناتاراجان[10]” (1982) و “راپاپورت[11]” (1984)، از معیار های  سنتی حسابداری به عنوان محرکه ها یا شاخص های ارزش انتقاد نمودند. به اعتقاد آنها ، قضاوت درمورد عملکرد یک شرکت  تنها  بر مبنای شاخصهای حسابداری گمراه کننده می باشد؛ زیرا این معیارها شاخص های ضعیفی از عملکرد اقتصادی به شمار می طریقه (حجازی، 1386،ص239)4 .

معیار های سنتی ارزیابی عملکرد،مبتنی بر ارقام سود حسابداری می باشند و به علت های متعدد مانند در نظر نگرفتن هزینه های تأمین مالی از طریق صاحبان سهام؛ در نظر نگرفتن آثار تصمیمات و رخدادهای آتی ، نظیر دستیابی به بازار جدید و غیره، قادر به ارزیابی عملکرد واقعی شرکتها          نمی باشند. یکی از معیار های مبتنی بر مدل اقتصادی ،ارزش افزوده اقتصادی تعديل شده5 می باشد،این معیار می تواند سود اقتصادی شرکت را به نحو مناسبی اندازه گیری کند و انتقادات وارده بر ارقام سود حسابداری را تا اندازه ای بر طرف کند . طرفداران اين معيار ادعا مي كنند كه اين شاخص، برترين معيار ارزيابي عملكرد محسوب مي گردد؛ زيرا بعنوان يك معيار ارزيابي، هزينه فرصت صاحبان سهام و ارزش زماني پول را در نظر گرفته و تحريفات ناشي از بكارگيري روشهاي متفاوت حسابداري را برطرف مي كند(اويي و لي،2002،ص20) 6.

عدم بهره گیری از معیار های مناسب برای ارزیابی عملکرد، از یک سو باعث می گردد که قیمت سهام شرکت ها به ارزش واقعی آنها نزدیک نشود و این پدیده موجب ضرر و زیان یک گروه از خریداران سهام و سود سرشار گروه دیگر خواهد گردید و از سوی دیگر عدم جبران خدمات مدیران به تناسب عملکرد واقعی آنها، در جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران موجب ایجاد شکاف بین منافع مدیران و سهامداران شده و معضلات تضاد منافع میان نماینده و مالک به وجودخواهد آمد  (تئوری نمایندگی) 7.

این پژوهش در صدد می باشد که با مطالعه معیار های ارزیابی عملکرد مالی سنتی و جدید، و مطالعه ارتباط این معیار ها با ارزش افزوده بازار8 شرکتها ، معیار مناسب تری را انتخاب کند که در جهت کمک به سهامداران برای اتخاذ تصمیمات صحیح با بهره گیری از صحیح ترین معیار ارزیابی عملکرد، همسونمودن منافع مدیران با مالکان از طریق پیوند دادن منافع و پاداش آنها با ثروت سهامداران ،گامی موثر بردارد.

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش

سرمایه گذارن و مدیران در جستجوی معیاری به موقع و قابل اتکاء برای اندازه گیری ثروت سهامداران هستند. معیار سنجشی که بوسیله آن سرمایه گذاران بتوانند در باره افزایش یا کاهش قیمت سهام ، اعتبار دهندگان درمورد میزان امنیت سرمایه خود و مدیران در مورد سود آوری             تصمیم گیری هایشان و سود آوری شرکت قضاوت نمایند (ورثینگتون  ،2004 ،ص211) [12] .

هدف هر واحد اقتصادی افزایش ثروت سهامداران بوسیله افزایش ارزش شرکت می باشد و همه فعالیت های شرکت در جهت نیل به این هدف هدایت می گردد . سرمایه گذاران برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری در شرکت ، فروش سهام و خارج کردن سرمایه خود از شرکت و یا نگهداری سهام ،به ارزیابی عملکرد شرکت می پردازند . برای نیل به این هدف ،پاداش مدیران اغلب با عملکرد شرکت مرتبط می باشد . پس انتخاب معیاری که بدرستی عملکرد شرکت را اندازه گیری کند ،بسیار مهم می باشد .روشن ترین معیار برای سنجش عملکرد ، قیمت سهام می باشد . اما معیار قیمت سهام از یک نقطه ضعف برخوردار می باشد ،زیرا بعضی عوامل که در قیمت سهام تاثیر دارند ،مانند شرايط اقتصادي و سياسي جامعه وجهان از كنترل مديران خارج مي باشد. بنابراين معيار مورد بهره گیری بايستي از دو ويژ گي برخوردارباشد.

  • در معرض تمام عواملی که در خارج از کنترل بوده و بر قیمت سهام تاثیر دارند، نباشد.
  • بیشترین ارتباط را با تغییرات در ثروت سهامداران داشته باشند.

این ویژگی اصلی ترین تنشي می باشد که یک معیار عملکرد خوب بایستی آن را حل کند. در انتخاب یک معیار مناسب علاوه بر سهولت محاسبه ، به موارد دیگری مانند ،دقت و هزینه اندازه گیری ارزش نیز بایستی توجه نمود. قدرت هر معیار سنجش بوسیله درجه همبستگی آن معیار با ارزش بازار تعیین   می گردد، زیرا ارزش بازار بازتابی از عملکرد شرکت می باشد ، ارزش بازار منعکس کننده درک سهامداران نسبت به عملکرد جاری شرکت و نیز انتظارات آنها از عملکرد آتی شرکت می باشد . پس هر معیار عملکردی ،برای اینکه اثر بخش باشد ،نه تنها بایستی قادر به انعکاس عملکرد جاری باشد، بلکه بایستی دامنه و سمت و سوی رشد آتی شرکت را نیز نشان دهد . به هر حال،معیاری نسبت به سایر معیار ها برتری دارد که اطلاعات بهتری به سرمایه گذاران ارائه دهد.

 

 

به هر حال ،عده ای بر این باور هستند که روش EVA و REVA به دلیل تاکید بر بازده واقعی نقدی هر شرکت ،از ایرادات سایر معیار های عملکرد سنتی بدور می باشد و در کنار این مزیت روش فوق از ایراداتی زیرا پیچیدگی محاسبه و هزینه بیشتر برخودار می باشد (استرن و استيوارت،1991،ص66)[13].

 

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

تعداد صفحه :193

قیمت : 2500تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در رشته حسابداری ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.