فایل تحقیق : پایان نامه خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت

دانلود پایان نامه

دانشکده فنی و مهندسی

پایان‌نامه برای دریافت کارشناسی ارشد رشته مهندسی معماری

گرایش: معماری

عنوان:

خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت

استاد راهنما:

دکتر غلامرضا تیمور جلال برش

پایان نامه

(مقطع کارشناسی ارشد)

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………..1

فصل اول: کلیات پژوهش ………………………………………………………………2

1-1مقدمه ……………………………………………2

1-2بیان مسئله …………………………………………….3

1-3 اهمیت موضوع …………………………………………….5

1-4 سوالات پژوهش …………………………………………………….6

1-5 اهداف پژوهش و طراحی …………………………………………….6

1-6 ابزار و روش پژوهش …………………………………………………..7

فصل دوم: مرور منابع و تحقیقات……………………………………………………8

2-1 کودک ……………………………………..8

2-2 روانشناسی رشد و دیدگاههای مختلف در روانشناسی رشد ………………………………………………………………10

2-2-1 نظریه رشد و شناخت ……………….12

2-3 روانشناسی تربیتی …………………………14

2-4 کودک و آموزش…………………………………………..16

2-4-1 سابقه و ضرورت آموزش کودکان در خارج از ایران ………16

2-4-1-1 مهدکودک مجازی در استرالیا ……………………………………………18

2-4-2 سابقه و ضرورت آموزش کودکان در ایران ………18

2-4-3 نگاهی به آموزش و پرورش کودکان در جهان امروز ……..19

2-4-4 انتخاب شیوه مناسب آموزشی ……………………………………………………………..22

2-5 خلاقیت ……………………………………………………………………..22

2-5-1 مفهوم خلاقیت ……………………………………………………………………………22

2-5-2 عوامل موثر بر خلاقیت ………………………………………………………………………….23

2-5-3 اهمیت خلاقیت از منظر آموزشی ……………………………………………………………………………………………23

2-5-4 راهبردهایی در جهت پرورش خلاقیت کودکان ………………………………………………………………………..24

2-5-4-1محورهای آموزش خلاقیت در جریان تدریس………………………………………………………………………..24

2-6 کودک و بازی …………………………………………………………………………………………………………………………25

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-6-1 بازی و شخصیت ………………………………………………………………………………………………………………….27

2-6-2 بازی و رشد اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………………28

2-6-3 تأثیر بازی در رشد و زندگی کودک ………………………………………………………………………………………..28

2-7 کودک و هنر …………………………………………………………………………………………………………………………..29

2-7-1 تئاتر و هنرهای نمایشی ………………………………………………………………………………………………………..29

2-7-2 موسیقی و کودک ………………………………………………………………………………………………………………..30

2-7-3 آواز ……………………………………………………………………………………………………………………………………31

2-7-4 قصه و قصه گویی ……………………………………………………………………………………………………………….32

2-7-5 شعر …………………………………………………………………………………………………………………………………32

2-7-6 نقاشی ……………………………………………………………………………………………………………………………….33

2-7-6-1 نقاشی و فرا فکنی ………………………………………………………………………………………………………….33

2-8 کودک و معماری ……………………………………………………………………………………………………………………..34

2-9 محیط، بازی، خلاقیت …………………………………………………..34

2-10 طریقه رشد و بازی کودک ……………………………………………….35

2-11 ادراک کودک …………………………………………….36

2-11-1 حواس پنجگانه ……………………………………………37

2-11-2 هوش ……………………………………………………….38

2-11-3 حافظه ……………………………………39

2-12 دریافت حسی و ادراکی کودک از فضا ……………………39

2-13 تاثیر شرایط محیطی و کالبدی بر کودکان ……………………………….40

2-13-1رنگ …………………………………………………………40

2-13-2 نور …………………………………………………..42

2-13-3 صوت …………………………………………………………………………42

2-13-4 تهویه ……………………………………………………..43

2-14 فضای معماری کودکان ……………………………….43

2-15 خصوصیات فضاهای مورد نظر جهت طراحی ………………………………44

2-16 تعامل با محیط ………………………………..45

2-16-1 بهره گیری از عوامل طبیعی زمین ……………………………………………………..45

2-16-2 فضای سبز ………………………………………………………………….46

2-16-3 آب …………………………………………………………………..47

2-17 طراحی فضای باز و زمین بازی ……………………………………..48

2-17-1 ساختارهای بازیها …………………………………………………..48

2-17-1-1 پر جنب و جوش. بازی های فیزیکی ……………………………………..49

2-17-1-2 فکر کردن. بازی های خلاقانه ………………………………………50

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-17-1-3 داشتن همراه. بازیهای اجتماعی ……………………………………..50

2-17-1-4 بازی در سکوت و آرامش …………………………………………………51

2-17-1-5 تجربه کردن. یادگیری از طریق بازی های حسی …………………………………51

2-17-2 بازی با شن وگل ………………………………………………………….53

2-17-3 اسباب بازیها …………………………………………………………..54

2-18 طراحی فضا برای کودکان ……………………………………….56

فصل سوم: نمونه های معماری برای کودکان ………………………………………………………57

3-1 نمونه های خارجی …………………………………………..57

3-1-1مهد کودک بارباپاپا ……………………………………………57

3-1-2 مهد کودک ترنتن…………………………………………………61

3-1-3مهد کودک 8 کلاسه……………………………………….67

3-1-4 مهد کودک سبرا ………………………………………………………………71

3-1-5 مهد کودک کرلینگ ……………………………………….74

3-2نمونه های داخلی ………………………………………77

3-2-1مهد کودک راهیان رشد ………………………………………………….77

3-2-2 مهد کودک قصه من ………………………………………………………………81

3-3 نتیجه گیری …………………………………………….87

فصل چهارم: مطالعات بستر طرح ……………………………………………………89

4-1 شناخت منطقه مطالعاتی …………………………………………………89

4-1-1 تاریخچه شهر تهران ……………………………………………………………………..89

4-1-2 جغرافیای مکانی ………………………………………………………………..90

4-1-3 جغرافیای سیاسی …………………………………………………………91

4-1-4 جغرافیای طبیعی ……………………………………………………………………92

4-1-4-1 جایگاه و وسعت …………………………………………………………………92

4-1-4-2 ناهمواری ها ………………………………………………………………92

4-1-4-3 آب و هوا ………………………………………………………..93

4-1-4-4 منابع آب ………………………………………………………96

4-1-4-5 زلزله خیزی …………………………………………………96

4-1-5 راهبردهای طراحی ………………………………………………………..97

4-1-5-1 فرم مناسب بنا در ارتباط با اقلیم …………………………………………….97

4-1-5-2 مصالح ساختمانی در ارتباط با اقلیم …………………………………………97

4-2 مطالعه سایت …………………………………………………………..98

4-2-1 تاریخچه اراضی عباس آباد …………………………………………………98

4-2-2 مطالعه جایگاه فرهنگی سایت- تم پارک ها …………………………………..103

4-2-2-1 بوستان آب و آتش ………………………………………………………103

4-2-2-2 بوستان نوروز ……………………………………………………………………..104

4-2-2-3 شهر دوستدار کودک ………………………………………………109

4-2-2-4 تأثیر فضای سبز در شهرهای دوستدار کودک……………………………..110

4-2-2-5 پهنه دوستدار کودک در اراضی عباس آباد ………………………………111

4-2-2-6 موقیت سایت در اراضی عباس آباد……………………………………………112

4-2-2-7 مسیرهای دسترسی به سایت………………………………………..113

4-2-2-8 تراکم مسکونی در اطراف سایت……………………………………114

4-2-3 علت های انتخاب سایت …………………………………………………114

4-3 ضوابط و استانداردها ………………………………115

4-3-1 طراحی ساختمان آموزشی …………………………………………………115

4-3-2 استانداردهای کلی …………………………………………………………..116

4-3-3 ایمنی در محوطه ……………………………………………….117

4-3-4 نرده های ایمن …………………………………………117

4-3-5 ایمنی در مسیر های حرکت…………………………………………119

4-3-6 ایمنی در راهرو ها………………………………………………………..119

4-3-7 ایمنی در مسیر پله ها ……………………………………120

4-3-8 شرایط ایمنی پوشش کف …………………………………………….121

4-3-9شرایط ایمنی درها …………………………………………………………….122

4-3-10شرایط ایمنی پنجره ها ………………………………………..123

4-3-11شرایط ایمنی در فضای بهداشتی …………………………………123

4-3-12شرایط ایمنی تجهیزات ………………………………………….124

فصل پنجم: معرفی طرح ………………………………………………………125

5-1 مبانی طرح …………………………………………………………………..125

5-2 نشاط در فضای معماری …………………………………………..126

5-2-1 راحتی ……………………………………………………………..126

5-2-2 اکتشاف در فضا …………………………………………………126

5-2-3 تنوع و پیچیدگی …………………………………………………………126

5-2-4 خوانایی ……………………………………………………………….127

5-2-5 پذیرا بودن فضا ……………………………………………………..127

5-2-6 رشد اجتماعی ……………………………………………………128

5-2-7 ارتباط و قلمرو گزینی …………………………………128

5-2-8 خلوت ……………………………………………………………..128

5-3 طریقه طراحی ………………………………………………………………..130

5-3-1 فضای باز ………………………………………………………….130

5-3-2 فضاهای بسته ……………………………………………………..131

5-3-2-1 آموزشی ………………………………………………………….131

5-3-2-2 خدماتی ………………………………………………………………………..133

5-3-2-3 اداری …………………………………………………………………………134

5-3-3 فضاهای نیمه باز ……………………………………………………………………134

5-4برنامه فیزیکی …………………………………………………….135

5-5 تاسیسات …………………………………………………………………….137

5-6 سازه ……………………………………………………………..137

5-6-1 سیستم اسکلت بتنی ………………………………………………..138

5-6-2 ایمنی کلی شیشه ها ………………………………………………138

5-6-2-1 نیاز های ایمنی …………………………………………………….139

5-7 نقشه ها …………………………………………………………………140

فهرست منابع …………………………………………………………………..150

چکیده

کودک در دنیای امروز جایگاه بسیار ویژه ای دارد تا جایی که می توان آینده ملتها و جایگاه جهانی آنان را براساس خصوصیات کودکانشان پیش بینی نمود. در کشورهای پیشرفته روشهای آموزشی را در جهت شکوفایی استعدادهای بالفطره کودکان تعیین می نمایند.کودکان جهت رشد نیاز به شناخت توانایی ها و نیازهای روحی و جسمی، و پتانسیل های درونیشان را دارند. بدین مقصود به فضایی نیاز دارند  که بتوانند آزادانه در آن بدوند، بازی کنند و خود با در نظر داشتن فطرت خویش به جستجو و تجربه بپردازند. اما در شهرهای کنونی کمتر فضای امن و مناسبی برای فعالیتهای کودکان پیدا نمود می گردد. کودک امروز به دلیل عدم ایمنی و امنیت محیط شهری در اتاق کوچک خود در انبوهی از آپارتمان ها محبوس شده می باشد، و دیگر از آن جنب و جوش و هیاهو جهت شناخت و کسب تجربه در محیط خارج از خانه خبری نیست. درحالی که او فضایی       می خواهد که بتواند خلا حضور طبیعت را در زندگی اش پر کند، مکانی که زمینه مناسب برای پرورش و رشد استعدادهایش را ایجاد کند.”مهد کودک ها” فضاهایی مختص کودکان می باشند، در گذشته صرفا جهت نگهداری کودکان بوده اند،اما این فضاها در دنیای امروزه دارای وظایفی جدید می باشند. مهدکودک ها برای سالیان متمادی می باشد که ساختمان هایی بی رنگ، یکنواخت و صرفا عملکرد گرا بودند و بایستی این نکته را متذکر گردید که صرفا بهره گیری از رنگهای شاد درخانه های تغییر کاربری یافته به مهد کودک نمی تواند فضایی مناسب برای کودکان باشد. بلکه در طراحی فضای معمارانه، آن فضا بایستی متناسب با سن، سلیقه و شرایط جسمی و روحی بهره گیری کنندگانش باشد. در این پژوهش کوشش بر این بوده می باشد تا فضایی صرفا برای کودکان به نام “خانه کودک” و با تاکید بر بهره گیری از قابلیت های محیطی و آموزشی موثر بر ذهن و رفتار کودکان و رویکردی جهت ارتقاء و شکوفایی خلاقیت و حس بازی انگیزی در آنان با تدابیر معمارانه می باشد. طراحی خانه کودک برای گروه سنی 3 تا 10 سال در نظر گرفته شده می باشد و کوشش بر تلفیق معماری و طبیعت در ایجاد فضاهای انعطاف پذیر و متنوع می باشد. فضاهای طراحی شده در خانه کودک بر اساس مطالعات و نیازهای کودکان و عوامل موثر بر رشد خلاقیت در کودکان می باشد. پس از تعیین کردن اهداف این پژوهش و طراحی، روشهایی مورد بهره گیری قرار گرفته شامل مرور منابع و مطالعه منابع کتابخانه ای، نظاره، مصاحبه و مطالعه نمونه های موجود و مرتبط با موضوع و بهره گیری از یافته ها در طراحی معماری بهره گیری گردید.

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید