پایان نامه درباره نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با استفاده از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاومیش رودخانه ای، گوسفند و بز

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با بهره گیری از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاومیش رودخانه ای، گوسفند و بز 

تکه ای از متن پایان نامه :

برخي بازآرایی هاي کروموزومی شامل جابجایی سانترومر بین اين كروموزوم ها شناسایی گردید.

گلدامر و همكاران (2006) با بهره گیری از كلون هاي BAC كتابخانه گاوي و تكنيك FISH دو ژن BCL2 و BCL2L1 را روي متافازهاي تهيه شده با روش GTG-باندينگ به ترتيب روي كروموزوم هاي BTA24q27 و BTA13q22 مكان يابي كردند.

دیمئو و همکاران (2007) هشتاد و هشت جایگاه ژنی آتوزومی را با بهره گیری از تکنیک FISH و R- باندينگ در گوسفند مکان یابی کردند. در پژوهش اخیر از كلون هاي كتابخانه BAC بز برای ردیابی جایگاه های مورد نظر بهره گیری گردید. کاوشگرها با روش بیوتین یا داکسی ژنین نشاندار شدند. با مکان یابی این جایگاه ها که شامل 74 جایگاه نوع یک (ژن های شناخته شده) و 14 جایگاه نوع دو (ریزماهواره ها و…) بودند، تعداد جایگاه های مکان یابی شده در نقشه سیتوژنتیک گوسفند به 452 جایگاه (291 جایگاه نوع یک و 161 جایگاه نوع دو) افزایش پیدا نمود. با مطالعه چینش نقشه های سیتوژنتیکی گوسفند، گاو و بز در این پژوهش، وجود درصد بالایی از حفظ شدگی کروموزوم های آتوزومی بین گونه های گاوسانان نشان داده گردید.

 

2-2 سابقه مطالعه ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 در حيوانات مزرعه اي

پژوهش هاي انجام شده از سال 1980 در ارتباط با الگوهاي وراثتي و آزمون هاي توالي DNA ژن هاي بزرگ اثر در زمينه باروري، نشان داده اند كه جهش هاي موجود در  ژن هاي بزرگ اثر BMPR1B، BMP15 و GDF9 (ژن هاي معروف به باروري) به طور معني داري كارآيي توليد مثلي گله هاي گوسفند را در سرتاسر جهان افزايش داده می باشد (دیویس، 2005). همچنين پژوهش هاي اخير در ارتباط با الگوهاي وراثتي و اثر ژن هاي نام برده بر باروري بز و گاو نيز در برخي موارد منجر به دست يابي به نتايجي شده می باشد كه مي تواند حاكي از اهميت زياد ژن هاي باروري در سيستم توليد مثلي بز و گاو باشد (جانگل و همکاران، 2002؛ دیویس، 2005؛ چو و همکاران، 2006؛ کوی و همکاران، 2009؛ جانگل و همکاران، 2009 و چو و همکاران، 2010).

طی سه دهه اخیر، ژن برولا در 39 نژاد مختلف در 19 کشور شناسایی شده می باشد (دیویس، 2008). فنگ و همکاران (2006)، اثر چند شکلی های ژن FecB را بر تعداد بره زایی، رشد و نمو بره ها در 9 نژاد گوسفند با روش PBR مطالعه نمودند. نتایج حاصل شده نشان دادند که از میان این نه نژاد فقط نژادهای چینی “هو” (Hu) و مرینو حامل این جهش هستند. همه گوسفندان “هو” به صورت هموزایگوت حامل (FecBB/FecBB)  اما در گوسفندان مرینو سه ژنوتیپ BB، B+ و ++ به ترتبب با فراوانی های 51/0، 30/0 و 19/0 مشاهده گردید. مطالعات

نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با بهره گیری از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاوميش رودخانه ای، گوسفند و بز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.