پایان نامه دکتری درباره نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با استفاده از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاومیش رودخانه ای، گوسفند و بز

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با بهره گیری از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاومیش رودخانه ای، گوسفند و بز 

تکه ای از متن پایان نامه :

گالاقر  و همكاران (1999) چهار ژن (IL2RA، VIM، THBD و TOP1) را كه قبلاً در بشر مكان يابي فيزيكي شده بودند را در كتابخانه BAC گاوي غربال نموده و با تكنيك FISH به طور مقايسه اي روي BTA13 مكان يابي نمودند. آن ها نشان دادند كه كروموزوم BTA13 داراي دوسينتنيك از HAS20 هستند كه با يك گروه حفظ شده از HAS10 از هم جدا شده اند.

آمارانته و همكاران (1999) ژن هاي ADCY1، FSHB و HBB را با بهره گیری از كلون هاي BAC كتابخانه ژنومي گاو به عنوان كاوشگر روي BTA15 با بهره گیری از تكنيك FISH مكان يابي كردند.

کروموزوم ها و نوارهای کروموزومی همولوگ در گوسفند و بز که با جایگاه های نقشه یابی شده برای آن ها در گاو و گاومیش رودخانه اي نیز در توافق بودند، وجود شباهت زیاد کروموزومی را در این چهار گونه نشان داد.

دیمئو و همکاران (2005) با بهره گیری از کلون های BAC کتابخانه گاوی و رهیافت نقشه یابی مقایسه ای با کمک تکنیک FISH جایگاه ژن FHIT را روی متافازهای تهیه شده با روش R-باندینگ در گاو, گاو میش, گوسفند و بز به ترتیب روی BTA22q24prox, BBU21q24prox, OAR19q24prox و CHI22q24prox مکان یابی نمودند. نتایج پژوهش اخیر نیز وجود سطح بالای همولوژی بین آتوزوم های گاوسانان را تایید نمود.

دیمئو و همکاران (2006) یازده جایگاه ژنی (GDF8، TTN، GCG، NEB، MYL1، ACADL، CXCR4، IGFBP2، FN1، SLC11A1 و IL8R) را با بهره گیری از تکنیک FISH (تک رنگ و دو رنگ) در سه گونه گاو، گوسفند و بز نقشه یابی کردند. تعداد 9 جایگاه (GDF8، TTN، GCG، NEB،MYL1 ،CXCR4 ، ACADL، IGFBP2 و FN1) از میان جایگاه های فوق روی کروموزوم های تهيه شده با روش R- باندينگ در گاومیش رودخانه اي (BBU2q)، گوسفند (OAR2q) و بز (CHI2q) مکان یابی شدند. تعداد 6 و 7 جایگاه از بین جایگاه های فوق برای اولین بار به ترتیب در گاو و بز مکان یابی شدند. همچنین در این پژوهش با مقایسه BTA2 با HSA2q وجود 9 ناحیه حفظ شده با ژن های یکسان شناسایی گردید. همه این جایگاه ها با جایگاه های مکان یابی شده برای گاو (BTA2) همولوگ بودند. در پژوهش اخير برای مکان یابی ژن های مورد نظر در گوسفند، بز و گاومیش از تکنیک FISH تک رنگ و در گاو از تکنیک FISH دو رنگ بهره گیری گردید. کاوشگرها از كلون هاي BAC گاو انتخاب شده بودند که برای هر یک حداقل 20 متافاز مورد مطالعه قرار گرفته بود.

پروكاتي و همکاران (2006) دو ژن LEP و SLC26A2 را برای اولین بار روی کروموزوم­های تهيه شده با روش R- باندينگ در گاو، گوسفند و بز با تكنيك FISH مکان یابی کردند. در پژوهش اخیر ژن LEP برای اولین بار روی OAR4q32 و CHI4q32 و SLC26A2 برای اولین بار روی BTA7q24 ، OAR5q24 و CH7q24 مکان یابی شدند. در پژوهش اخير با مقایسه BTA4/OAR4/CHI4  با HSA7 پنج قطعه كروموزومي حفظ شده و

نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با بهره گیری از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاوميش رودخانه ای، گوسفند و بز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.