پایان نامه دکتری رشته زیست شناسی درباره نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با استفاده از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاومیش رودخانه ای

دانلود پایان نامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با بهره گیری از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاومیش رودخانه ای، گوسفند و بز 

تکه ای از متن پایان نامه :

 

Heparin 1 قطره 1 قطره 1 قطره 1 قطره
Blood ml 1 ml 1 ml 1 ml 1
Colcemid (10 µg/ml) µl 30 µl 50 µl 50 µl 30

 

در پژوهش حاضر از كلون هاي BAC كتابخانه ژنوم گاوي موسسه INRA فرانسه به عنوان پروب بهره گیری گردید. كتابخانه اخير از سلول هاي فيبروبلاست جنين گاو هلشتاين نر تهيه شده می باشد. در كتابخانه BAC ژنوم گاوي INRA تعداد 105984 كلون با اندازه متوسط Kb 120-115 هست كه معادل چهار برابر ژنوم گاو مي باشند. قطعات DNA ژنومي در وكتور pBeloBAC11 و در جايگاه برش آنزيم Hind III و در باكتري اشرشياكولي سويه DH10B قرار گرفته اند. اين سويه از باكتري اشرشياكولي براي تكثير كلون هاي حامل قطعات بزرگ كتابخانه هاي DNA به وسيله چند مرحله نوتركيبي ژنتيكي طراحي شده می باشد. از مزاياي اين سويه مي توان به كارآيي زياد ترانسفورماسيون و نگهداري پلاسميدهاي بزرگ اشاره نمود. ژنوم سويه DH10B داراي bp 607/686/7 و به شكل حلقوي می باشد (دورفی و همکاران، 2008). وكتور pBeloBAC11 يك وكتور كلونينگ براي باكتري اشرشياكولي و داراي طول bp 507/7 می باشد كه براي تهيه كلون هاي BAC طراحي شده می باشد. اين وكتور قابليت نگهداري و حمل قطعات بزرگ DNA ژنومي (تا kb 300) را دارا مي باشد. اين وكتور داراي ماركر انتخابي كلرامفنيكول بوده و در آن جايگاه هاي برش BamHI، SphI و HindIII درون ژن LacZ قرار داده شده اند. اتصال موفقيت آميز DNA ژنومي باعث فعال شدن ژن LacZ و در نتيجه عدم توليد آنزيم بتا- گالاكتوزيداز و عدم كاتاليز ماده Xgal/IPG در محيط كشت مي گردد. در صورت دست نخورده بودن LacZ در محيط كشت، از كاتاليز Xgal/IPG رنگ آبي توليد مي گردد. بنابراين كلوني هاي سفيد در محيط نشان دهنده وارد شدن موفقيت آميز قطعه DNA ژنومي و ترانسفورماسيون موفق می باشد (شی، 2003).

 

3-2-1 شناسايي كلون هاي BAC حاوي ژن هاي BMPR1B، BMP15 و GDF9

در پژوهش حاضر از روش نقشه يابي مقايسه اي براي مكان يابي ژن هاي مورد نظر بهره گیری گردید. به دليل در دسترس بودن توالي كامل ژنوم گاو در NCBI ودر دسترس بودن كتابخانه ژنومي BAC گاوي در موسسه INRA فرانسه (CRB- Biological Resources Centre dedicated to livestock genomics –INRA, Jouy-en Josas, France) (جدول 3-2)، از كلون هاي BAC گاوي براي مكان يابي ژن هاي مورد مطالعه در هر چهار نژاد بهره گیری گردید. كلون هاي BAC كه حاوي ژن هاي BMPR1B، BMP15 و  GDF9از روي سازه شماره 6.1 (Build 6.1) ژنوم گاوي كه حاصل گردآوري هاي UMD_3.1 (232) و Btau_4.6.1 (السیک و همکاران، 2009) مي باشد در NCBI MapViewer (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/mapview) جستجو و شناسايي شدند. در شکل هاي 3-1 تا 3-6 اختصار مشخصات كلون هاي انتخاب شده نشان داده شده

نقشه یابی فیزیکی مقایسه ای ژن های BMPR1B، BMP15 و GDF9 با بهره گیری از تکنیک FISH روی کروموزوم های گاو، گاوميش رودخانه ای، گوسفند و بز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.