منبع تحقیق : پایان نامه رابطه بین دانش تغذیه، ترکیب بدن وسطح فعالیت بدنی در زنان میانسال

دانلود پایان نامه

 پایان نامه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته:

تربیت بدنی و علوم ورزشی(گرایش:فیزیولوژی ورزشی)

عنوان:

ارتباط بین دانش تغذیه، ترکیب بدن وسطح فعالیت بدنی در زنان میانسال، چاق و کم وزن

استاد راهنما:

پروفسورفرهاد رحمانی‌نیا

استاد مشاور:

دکتر علیرضا علمیه

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، مطالعه ارتباط بین دانش تغذیه، ترکیب بدن و سطح فعالیت بدنی در زنان میانسال چاق و کم وزن بود. به همین مقصود 172 نفر در قالب گروه چاق و130 نفردر قالب گروه کم وزن(جمعأ 302 نفر) با میانگین سنی 68/38 سال، قد 58/159 سانتی متر و وزن 25/69 کیلوگرم به گونه تصادفی به عنوان آزمودنی در شهر رشت انتخاب شدند. برای تعیین کم وزنی و چاقی از شاخص توده‌ی بدنی(BMI) بهره گیری شده می باشد. به این شکل که BMIکوچکتر یا مساوی با kg/m2 20 کم وزن و بزرگتر یا مساوی با kg/m230 چاق محسوب می‌شدند. برای مطالعه وضعیت دانش تغذیه و سطح فعالیت بدنی آزمودنی‌ها، به ترتیب از پرسشنامه دانش تغذیه پارمنتر و واردل و پرسشنامه بک بهره گیری گردید و برای آزمون فرضیه‌های پژوهش روش آماریt مستقل، «یومن ویتنی»، ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن به کار گرفته گردید.

یافته‌های پژوهش نشان داد که بین دانش تغذیه با سطح فعالیت بدنی، در صد چربی بدن و توده بدون چربی بدن در زنان میانسال چاق و کم وزن ارتباط معنی‌داری وجود ندارد(05/0 p≥)؛ در حالی که بین دانش تغذیه زنان میانسال چاق و کم وزن تفاوت معنی‌داری نظاره گردید(05/0 p≤). همچنین بین سطح فعالیت بدنی آزمودنی‌های چاق و کم وزن هم هیچ تفاوت معنی‌داری نظاره نشد(05/0p≥)؛ اما بین در صد چربی بدن در زنان میانسال چاق و کم وزن و همچنین توده‌ی بدون چربی در زنان میانسال چاق و کم وزن تفاوت معنی‌داری نظاره گردید (05/0p≤).

همچنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد هیچ ارتباط معنی‌داری بین دانش تغذیه با ترکیب بدن و سطح فعالیت بدنی در دو گروه وجود ندارد(05/0p≤). دانش تغذیه و توده بدون چربی بدن در زنان میانسال کم وزن تفاوت معنی‌داری نسبت به زنان میانسال چاق داشت(05/0p≤). پس، می‌توان چنین نتیجه گیری نمود که دانش تغذیه‌ای کافی می‌تواند توجه افراد را به تغذیه و ترکیب بدن ارتقاء داده و آگاهی افراد را در مورد جنبه‌های مربوط به سلامت مرتبط با تغذیه و فعالیت بدنی بالا ببرد. این افزایش دانش و آگاهی و به دنبال آن افزایش توجه می‌تواند افراد را در انتخاب نوع غذای سالم و بروز رفتار تغذیه‌ای مناسب کمک کرده و آن‌ها را به داشتن ترکیب بدنی سالم ترغیب کند.

 واژه‌های کلیدی: دانش تغذیه، فعالیت بدنی، شاخص توده بدن، کم وزن، چاق

«فهرست مطالب»

عنوان                                                                                      صفحه                                                                                                      

     فصل اول. طرح پژوهش

1-1- مقدمه ———————————————————– 2

1-2- اظهار مسأله پژوهش—————————————————- 3                                                                    

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش———————————————– 6

1-4- اهداف پژوهش—————————————————— 8

1-4-1- هدف کلی——————————————————- 8

1-4-2- اهداف اختصاصی————————————————— 8

1-5- فرضیه‌های پژوهش————————————————— 8

1-6- پیش فرض‌های پژوهش———————————————— 9

1-7- محدودیت‌های پژوهش————————————————- 9

1-7-1- قابل کنترل——————————————————- 9

1-7-2- غیر قابل کنترل—————————————————- 9

1-8- روش پژوهش——————————————————- 9

1-9- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات——————————————— 10

 

     فصل دوم. مبانی نظری و پیشینیه پژوهش

2-1- مقدمه———————————————————— 13

2-2- بخش اول مبانی نظری————————————————– 13

2-2-1- ابعاد و جنبه‌های گوناگون وضعیت چاقی و اضافه وزن————————— 13

2-2-2- عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی————————————– 14

2-2-3- عوامل روانی —————————————————– 15

2-2-4- پیامدهای چاقی—————————————————- 16

2- 2-5- آثار روانی چاقی————————————————— 18

2-2-6- وضعیت اقتصادی ـ اجتماعی——————————————– 21

2-2-7- جنسیت ——————————————————– 22

2-2-8- سن———————————————————— 23

2-3- شاخص توده بدن(BMI)———————————————– 23                                                

2-4- علل کم وزنی و اضافه وزن———————————————– 28

2-4-1- رژیم غذایی—————————————————— 28

2-4-2- وراثت———————————————————- 28

2-5-3- بی تحرکی——————————————————- 29

2-5- فعالیت بدنی——————————————————– 31

2-5-1- فعالیت بدنی و آثار آن———————————————— 32

2-6- جمع بندی——————————————————— 35

 

     فصل سوم. روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه———————————————————— 37

3-2- نوع پژوهش——————————————————– 37

3-3- جامعه آماری پژوهش و نمونه گیری—————————————– 38                                  

3-4 متغیرهای پژوهش—————————————————– 38

3-4-1- دانش تغذیه—————————————————— 38

3-4-2- سطح فعالیت بدنی————————————————– 39

3-4-3- قد———————————————————— 40

3-4-4- وزن———————————————————– 41

3-4-5- شاخص توده بدنی————————————————– 41

3-4-6- در صد چربی بدن————————————————— 41

3-5- روش اجرای آزمون————————————————— 42

3-5-1- طرح پژوهشی—————————————————– 42                                                                                                      

3-6- تجزیه و تحلیل آماری ————————————————- 43

    فصل چهارم. تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش

4-1. مقدمه ———————————————————— 45                                          

4-2. تجزیه و تحلیل توصیفی یافته‌های پژوهش ————————————- 45

4-2-1- اطلاعات و ویژگی‌های توصیفی آزمودنی———————————— 46        

  4-2-2- اطلاعات وضعیت تحصیلی آزمودنی‌ها————————————————– 46

4-2-3- اطلاعات مربوط به متغیرهای آزمودنی‌ها———————————— 48

4-2-4- مطالعه طبیعی بودن توزیع داده­ها—————————————– 48

4-3- بخش دوم: آزمون فرضیه­های پژوهش————————————— 49

4-3-1- فرضیه اول——————————————————- 49

4-3-2- فرضیه دوم—————————————————————————————- 50

4-3-3- فرضیه سوم————————————————————————————— 50

4-3-4- فرضیه چهارم————————————————————————————- 51

4-3-5- فرضیه پنجم————————————————————————————– 51

4-3-6- فرضیه ششم————————————————————————————– 52

4-3-7- فرضیه هفتم————————————————————————————— 52

4-3-8- فرضیه هشتم————————————————————————————– 53

4-3-9- فرضیه نهم——————————————————- 54

4-3-10- فرضیه دهم————————————————————————————– 55

     فصل پنجم. بحث و مطالعه

5-1- مقدمه———————————————————— 58

5-2- اختصار پژوهش  —————————————————- 58

5-3- بحث و مطالعه—————————————————— 59

5-4- نتیجه گیری ——————————————————- 65

5-5- پیشنهادهای برخاسته از پژوهش ——————————————– 65

5-5-1- پیشنهادهای کاربردی ———————————————— 65  

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

5-2- پیشنهادهای پژوهشی————————————————– 66

منابع—————————————————————– 68   

مقدمه

میانسالی و سالمندی، تغییرات پیوسته‌ای از بدو تولد تا مرگ می‌باشد که طریقه رشد و کهنسالی را دربر می‌گیرد و سرعت آن در مراحل گوناگون زندگی از فردی به فرد دیگر متفاوت می باشد. این تغییرات در زندگی، راهنمایی‌های تغذیه‌ای مورد نیاز شخصی را تعیین می‌نماید. میانسالی از دهه 40 عمر شروع می گردد و تا اواخر دهه 50 و اوایل 60 سالگی ادامه می‌یابد(7). در سال2000 میلادی، متوسط سن در کشورهای در حال توسعه 3/24 سال در مقایسه با 4/37 سال در کشورهای توسعه یافته بود. سازمان ملل متحد پیش‌بینی کرده می باشد که در سال 2050 متوسط سن در کشورهای در حال توسعه به 35 و در کشورهای توسعه یافته به 4/46 سال خواهد رسید(17). از آنجایی که میانسالان، بخش قابل توجهی از جمعیت جوامع مختلف را تشکیل داده‌اند، امروزه در تربیت بدنی و علوم ورزشی، تحقیقات زیادی، قشر میانسالی و سالمندی را در کانون توجه خود قرار داده می باشد و شواهد پژوهشی تأکید کرده‌اند که شرکت در فعالیت بدنی منظم با پیشگیری یا کاهش پیشرفت بیماری‌های مزمن، موجب بهبود وضعیت عمومی و سلامت جسمانی خواهدشد(114 و 152).

علی رغم اینکه بسیاری از مردم به سودمندی فعالیت بدنی در تندرستی آگاه هستند، اما متأسفانه در سال‌های اخیر، سطح فعالیت بدنی کاهش یافته می باشد و افزایش روش زندگی غیر فعال که در کشورهای توسعه یافته هست، باعث بروز معضلات عدیده مانند چاقی و اضافه وزن شده می باشد(13) و چاقی به عنوان سندرم دنیای جدید و یکی از معضلات رایج در جوامع جدید روی هر دو گروه، مردان و زنان در سنین مختلف اثر می‌گذارد(10 و 12 و 152). داده‌های آماری روشن می‌سازد که در 10 سال اخیر مشکل چاقی به مرز 20-12درصد در مردان و 25-16درصد در زنان افزایش داشته می باشد. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که نزدیک به 20-15درصد از جمعیت میانسال اروپایی چاق هستند؛ آمار چاقی در ایران نیز بسیار بالا تخمین زده گردید و بنا بر نتایج پژوهش وزارت بهداشت حدود 25/0 درصد ازجمعیت مورد مطالعه در تهران دچار چاقی هستند(8). در ایران فراوانی توأم اضافه وزن و چاقی در سال 2005 میلادی در مطالعه سلامت در مردان کشور 8 /42 درصد و در زنان 57 درصد بدست آمد. پیش‌بینی می گردد که فراوانی اضافه وزن و چاقی در ایران تا سال 2015 میلادی برای مردان و زنان به ترتیب به 54 درصد و 74 درصد برسد(143).

توسعه صنعتی، افزایش تمایل به شهرنشینی و ماشینی شدن زندگی، تأثیرات عمده‌ای در شیوه‌ی زندگی افراد ایجاد نموده و شیوه‌ی زندگی کم تحرک را برای جوامع به ارمغان آورده می باشد. بیماری‌های غیرواگیر به ویژه بیماری‌های قلبی ـ عروقی، به عنوان یک مشکل حوزه سلامت در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، دلیل عمده‌ای برای مرگ و میرها به شمار می‌آید که از میان ده عامل خطر مربوط به مرگ و میرها در جهان، اکثر آن‌ها با رژیم غذایی و فعالیت بدنی در ارتباطند(134).

به نظر می‌رسد فعالیت بدنی، تأثیر مهمی در پیشگیری از چاقی و اضافه وزن اعمال می کند(13). میزان فعالیت بدنی افراد به عنوان یک عامل مستقل مؤثر در بروز بعضی از بیماری‌های مزمن مانند دیابت، فشار خون بالا، بیماری‌های قلبی ـ عروقی و استئوپوروز تأثیر دارد(142).

و اختصار اینکه، بیش از یک میلیارد نفر از بزرگسالان جهان با معضلات وزنی روبرو هستند، که حداقل 300 میلیون نفر از آن‌ها چاق هستند و مسأله چاقی به صورت یک پدیده جهانی و عامل اصلی بیماری‌های مزمن و ناتوانی‌ها درآمده می باشد(5).

 2-1 اظهار مسأله

چاقی؛ مشکل اساسی سلامتی در کشورهای توسعه یافته و هم در حال توسعه می‌باشد. بسیاری از عوامل ارثی، رفتاری، اجتماعی و اقتصادی بر هم اثر نموده و منجر به رشد چاقی در جوامع شده می باشد. افراد جوامعی که دسترسی فراوانی به غذاهای پر انرژی داشته و سطوح فعالیت بدنی پایینی دارند، با خطر بالایی از اضافه وزن یا چاقی روبرو هستند(129).

با در نظر گرفتن این مطلب که بیش از 30 درصد جمعیت بزرگسال آمریکا چاق هستند و با در نظر داشتن نظاره‌ی ارتباط‌ی چاقی با بیماری قلبی، فشار خون، چربی خون، انواع دیابت، سکته، آرتروز و بعضی از سرطان‌ها، نگرانی‌ها، درمورد‌ی ارتباط بیماری‌های وابسته به چاقی در حال رشد می باشد(80 و 118).

تحقیقات و آمارهای مختلف نشان داده‌اند که چاقی، یک عامل منفی در جهت سلامتی و طول عمر افراد جامعه می‌باشد. گزارش‌های پزشکی، مؤید این مطلب هستند که چاقی و بسیاری از بیماری‌های جسمانی با هم ارتباط دارند و مرگ و میر در افراد چاق 75 درصد – 25 درصد بیش از افراد معمولی می باشد(8). از سوی دیگر، افزایش روش زندگی بی تحرک، در کشورهای توسعه یافته باعث معضلات زیادی مانند چاقی و اضافه وزن می گردد(5). بر اساس برآورد سازمان بهداشت جهانی، بیش از 60 درصد بزرگسالان از فعالیت بدنی کافی برای حفظ سلامت خود برخوردار نیستند(156). به گونه کلی، تأکید توصیه‌های بهداشت عمومی، بر اهمیت انجام فعالیت بدنی در شرایط مختلف زندگی شده می باشد(95).

بخش سلامت و آموزش پزشکی کشور در سال 1384 مشخص نمود که 6/60درصد مردان و 77درصد زنان فاقد فعالیت بدنی هستند(44). در زنان فعالیت بدنی برای پیشگیری از چاقی بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. تحقیقات نشان می‌دهد زنان میانسال و سالمندی که از فعالیت بدنی خوبی برخوردار بودند، در طول زندگی کمتر دچار افزایش چربی کل بدن و چربی شکمی(139) در مقایسه با زنان کم تحرک هستند.

پژوهش‌های اخیر سازمان جهانی بهداشت نشان داده که 80-60درصد از افراد بزرگسال جهان از فعالیت کافی برای حفظ سلامت برخوردار نیستند(155)، و کم تحرکی، یکی از عوامل خطرساز مهم در ارتباط با بیشتر بیماری‌ها می‌باشد(116). مطالعات بی‌شماری ارتباط قوی، بین فعالیت بدنی، کاهش گسترش بیماری‌های مزمن از قبیل سکته، دیابت، پوکی استخوان و … را نشان داده‌اند(114 و 152). اضافه وزن، یک موضوع مهم در سرتاسر دنیاست. در ایالات متحده آمریکا، درصد شیوع چاقی و اضافه وزن به ترتیب 5/64 درصد و 5/30 درصد می باشد(53). افزایش مصرف غذاهای پرانرژی با مقادیر بالای قند و چربی اشباع که فاقد مواد مغذی کافی هستند، همراه با کاهش فعالیت بدنی، باعث شده که میزان چاقی در بعضی نواحی آمریکای شمالی، انگلستان، اروپای غربی، خاورمیانه، جزایر اقیانوس آرام، استرالیا و چین از 1980 به بعد تا 3 برابر افزایش پیدا کند. همه گیری معضلات وزنی منحصر به کشورهای صنعتی نیست. این معضلات، در کشورهای در حال توسعه، در مقایسه با کشورهای توسعه یافته اغلب رشدی سریع‌تر داشته می باشد. در کشور ما نیز طبق آمار وزارت بهداشت بیش از 27 درصد از مردان و 40 درصد زنان چاق هستند(5).

نتایج تحقیقات نشان داده‌اند که دانش تغذیه، به عنوان یکی از عوامل مهم در کاهش خطر بروز بیماری‌ها از طریق اصلاح عادات غذایی غلط مؤثر می‌باشد(26 و 132). یافته‌های قابل توجه از مطالعات موجود، شیوع بالای عوامل عمده بیماری قلبی و عروقی، اضافه وزن، چاقی، چاقی مرکزی و دیس ـ لیپیدمی در میان زنان میانسال نظاره و شیوع اضافه وزن و چاقی بسیار بالاتر از گزارش ذکر گردیده، در بزرگسالان بود.

با این حال، سازمان بهداشت جهانی(WHO)[1] شاخص توده بدن(BMI) را در آفریقا و آسیا 22 تا 23 اعلام نمود(148). شیوع چاقی مرکزی 5/75 درصد در زنان میانسال و طبق گزارش قبلی اعلام شده در تهران، شیوع چاقی مرکزی 93 درصد در زنان بزرگسال دیده گردید(97). از طرف دیگر، در کنار مشکل چاقی و اضافه وزن، مشکل کم وزنی نیز به خصوص در کشورهای در حال توسعه شایع می باشد(56 و 76).

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید