دانلود فرمت word : پایان نامه رابطه بین رهبری تحول¬گرا و توانمندسازی روانشناختی با رفتارشهروندی سازمانی درآموزشکده های فنی و حرفه ای

دانلود پایان نامه

هدف کلی این مطالعه ارتباط بین رهبری تحول­گرا و توانمندسازی روانشناختی با رفتارشهروندی سازمانی کارکنان آموزشکده­های فنی حرفه­ای استان گیلان می باشد. در پژوهش حاضر جامعه آماری مورد مطالعه، کارکنان آموزشکده­های فنی حرفه­ای استان گیلان با تعداد 353 نفر می باشد. با در نظر گرفتن تعداد کل جامعه آماری و با در نظر داشتن جدول مورگان تعداد حجم نمونه 186 نفر می باشد که تعداد 225 پرسشنامه با بهره گیری از روش نمونه­برداری تصادفی توزیع گردید. در نهایت تعداد 188 پرسشنامه از کارکنان جمع آوری گردید. نتایج آزمون رگرسیون سلسله مراتبی چندگانه نشان داد بین رهبری تحول­گرا و رفتارشهروندی سازمانی کارکنان آموزشکده­های فنی حرفه­ای استان گیلان ارتباط معناداری هست و بین توانمندسازی روانشناختی و رفتارشهروندی سازمانی ارتباط معناداری هست. همچنین توانمندسازی روانشناختی ارتباط بین رهبری تحول­گرا و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزشکده­های فنی حرفه­ای استان گیلان را تعدیل می­کند. پس بایستی راﻫﻜﺎرﻫﺎ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ را ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ گرایش به سبک رهبری تحولی و تقویت توانمندسازی روانشناختی ­کردن ارائه نمود بدین مقصود رئیس در تأثیر یک رهبر بایستی به­عنوان یک برانگیزاننده، راه­ها و روش­های مطمئن و مؤثری را برای پیشرفت کارمندان ایجاد کند.

کلمات کلیدی: توانمندسازی روانشناختی، رهبری تحول­گرا، رفتار شهروندی سازمانی

 

 

برای دانلود فایل ورد متن کامل اینجا کلیک کنید