منبع پایان نامه : پایان نامه رابطه بین سبک رهبری مربیان و تنیدگی ورزشکاران در دانشگاه های شهر تهران

دانلود پایان نامه

گرایش: مدیریت ورزشی
عنوان:
ارتباط بین سبک رهبری مربیان و تنیدگی ورزشکاران در دانشگاه های شهر تهران
استاد راهنما:
دکتر فرزاد غفوری
استاد مشاور:
دکتر علی زارعی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فهرست مطالب:

فصل اول :کلیات طرح

1-1 مقدمه…………………………… 2

1-2 اظهار مسأله…………………………… 3

1-3 اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن……………… 6

1-4 اهداف…………………………….. 8

1-4-1 هدف کلی…………………………….. 8

1-4-2 اهداف اختصاصی…………………………….. 8

1- 5 فرضیه‌های پژوهش……………………………. 8

1-6 پیش فرض‌های پژوهش……………………………. 9

1-7 محدودیت‌های پژوهش……………………………. 9

1-8 تعریف مفاهیم و واژه‌ها…………………………… 9

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1 رهبری…………………………….. 14

2-2-1 تعریف رهبری…………………………….. 14

2-2-2 ماهیت رهبری در ورزش……………………….. 15

2-2-3 نظریه‌های رهبری…………………………….. 16

2-2-3-1 خصوصیات و صفات ویژه رهبری…………… 17

2-2-3-2 نظریه‌های رفتار رهبری…………………….. 17

2-2-3-3 رهبری اقتضایی…………………………….. 20

2-2-3-4 نظریه رهبری وضعیتی…………………………….. 23

2-2-4 رفتار مورد لزوم رهبر……………………………. 27

2- 3 تنیدگی…………………………….. 33

2-3-1 دیدگاهای نظری در مورد تنیدگی…………………………….. 35

2-3-1-1 سندروم سازش عمومی سلیه……………………………. 35

2-3-1-2 الگوی تعاملی تنیدگی…………………………….. 36

2-3-1-3 دیدگاه زیست شناختی تنیدگی…………………………….. 37

2-3-2 فیزیولوژی تنیدگی…………………………….. 38

2-3-3 اثرات تنیدگی…………………………….. 39

2-4 مروری بر مطالعات انجام شده ……………………………44

2-4-1 مطالعات انجام شده در داخل کشور……………………….. 44

2-4-2 مطالعات انجام شده در خارج از کشور………………… 47

2-5 جمع بندی…………………………….. 50

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

3-1 جامعه و نمونه پژوهش……………………………. 53

3-2 نوع و روش پژوهش……………………………. 54

3-3 متغیرهای پژوهش……………………………. 54

3-4 ابزار اندازه گیری…………………………….. 54

3-4-1 پرسشنامه ی اطلاعات فردی………………………. 54

3-4-2 پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش (L.S.S)………

3-4-3 پرسشنامه تنیدگی…………………………….. 55

3-6 روش اجرا…………………………… 57

3-7 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………… 57

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری

4-1 توصیف عوامل جمعیت شناختی……………………. 59

4-1-1 جنسیت…………………………… 59

4-1-2 تأهل……………………………59

4-1-3 سن…………………………….. 60

4-1-4 مقطع تحصیلی…………………………… 60

4-1-5 رشته‌ی ورزشی…………………………… 61

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-1-6 سابقه ورزشی…………………………….. 61

4-1-7 میزان فعالیت ورزشی در طول هفته……………….. 62

4-1-8 تنیدگی……………………………62

4-1-9 سبک‌های رهبری…………………………….. 63

4-2 تجزیه و تحلیل استنباطی دادها ………………….64

4-2-1 فرضیه صفر اول…………………………… 64

4-2-2 فرضیه صفر دوم:…………………………… 65

4-2-3 فرضیه صفر سوم…………………………… 66

4-2-4 فرضیه صفر چهارم……………………………. 67

4-2-5 فرضیه صفر پنجم……………………………. 67

4-2-6 فرضیه صفر ششم……………………………. 68

4-2-7 فرضیه صفر هفتم……………………………. 68

4-2-8 فرضیه صفر هشتم……………………………. 69

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1 اختصار پژوهش……………………………. 71

5-2 بحث و نتیجه‌گیری…………………………….. 74

5-3 پیشنهادات برخاسته از پژوهش…………………. 78

5- 4 پیشنهاد برای سایر محققان……………………… 79

منابع……………………………. 80

پبوست ها…………………………… 87

چکیده:

این پژوهش با هدف مطالعه ارتباط سبک رهبری مربیان و تنیدگی ورزشکاران دانشگاه‌های شهر تهران انجام گردید. روش پژوهش توصیفی- پیمایش و میدانی بود. 341 از ورزشکاران زن و مرد رشته‌های والیبال، هندبال، تنیس روی میز و بدمینتون دانشگاه‌های شهر تهران از جامعه 3000 نفری به عنوان گروه نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند. از سه پرسشنامه ی اطلاعات فردی، پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش (L.L.S) و پرسشنامه تنیدگی (ملکی، رنجبر،1373) برای جمع آوری اطلاعات و داده های پژوهش بهره گیری گردید. روایی پرسشنامه ها در مطالعات قبلی تأیید شده بود، هم چنین پایایی پرسشنامه ها با توزیع 30 پرسشنامه اندازه گیری گردید که برای کلیه خرده مقیاس های پرسشنامه مقیاس رهبری در ورزش (L.L.S) آلفای کرونباخ بیشتر از 72/0 و برای پرسشنامه کلی آلفای کرونباخ برابر 89/0 و برای پرسشنامه تنیدگی آلفای کرونباخ برابر 87/0به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل میانگین، واریانس، فراوانی و درصد و در تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها از آزمون های آماری کولموگراف- اسمیرنوف، خی 2، T مستقل، و ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیه های پژوهش درسطح معناداری 05/0 =α بهره گیری گردید. نتایج نشان داد: بیشترین میانگین نمره تنیدگی مربوط به دانشجویان پسر فعال در رشته های ورزشی انفرادی (2/24=SD، 2/112=m) و کمترین میانگین مربوط به دانشجویان دختر فعال در رشته های ورزشی گروهی می باشد (6/32=SD، 94=m). نتایج آزمون خی 2 نشان داد که در گروه مربیان رشته های انفرادی فراوانی سبک های آموزش و تمرین، دموکراتیک و بازخورد مثبت و در گروه مربیان رشته های تیمی نیز فراوانی نظاره شده برای سبک های آمرانه و طرفداری اجتماعی بیشتر از فراوانی مورد انتظار می باشد. نتایج آزمون T مستقل نشان داد که تنیدگی ورزشکاران رشته های انفرادی (6/110=m) بیشتر از میانگین نمره تنیدگی ورزشکاران رشته های تیمی (97=m) می باشد و ورزشکاران رشته های انفرادی از تنیدگی بیشتری برخوردار هستند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که افزایش نمره سبک رهبری آمرانه مربیان رشته های انفرادی با افزایش میزان تنیدگی ورزشکاران ارتباط دارد. افزایش نمره سبک های رهبری دموکراتیک و آمرانه مربیان رشته های تیمی با افزایش تنیدگی ورزشکاران رشته های تیمی همراه می باشد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

در ابتدای قرن بیست و یکم فشارهای عصبی و روانی، بخش مهمی از زندگی عامه‌ی مردم را تشکیل می‌دهد که کمتر کسی می‌تواند از مواجه شدن با آن اجتناب کند به ویژه آنکه دنیای صنعتی و فراصنعتی حاصل، با گرفتاری‌های فراوان خود دهه‌ی اخیر را به یکی از پرفشارترین دوره‌های زندگی بشر تغییر داده می باشد. نگرانی‌های افراد، نسبت به کار، خانواده و معضلات اجتماعی، همگی بر بشر، این موجود زنده و حساس تأثیر گذارده و سبب می گردد که فرد از لحظه‌ی بیداری تا هنگام خواب همواره دچار هیجان‌ها، تنش‌ها، نگرانی‌ها و امیدهای گوناگون باشد که گاه با ظرفیت بدنی، عصبی و روانی وی، متناسب می باشد و گاه با آن سازگار نیست. مجموعه‌ی چنین حالتها و فشارهای ناشی از آن، در اصطلاح «تنیدگی[1]» خوانده می گردد.

افزایش فشار محیط کار نیز که قابل مدیریت نباشد، منجر به تنیدگی می گردد. اگر چه افزایش سطوح تنیدگی می‌تواند به انگیزه‌ی افراد برای دستیابی به کارهای شگفت‌انگیز کمک کند، تنیدگیِ تکان‌دهنده و کوتاه‌مدت، ویرانگر می باشد و می‌تواند به اختلالهای جسمانی و روانی منجر گردد (برایس ، 2007).

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید