فرمت ورد:پایان نامه: رابطه بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان گیلان با توجه به نقش میانجی گری حمایت سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی

دانلود پایان نامه

اهمیت و در نظر داشتن حفظ و نگهداری نیروی انسانی به عنوان منابع ارزشمند سازمان، مورد عنایت خاص پژوهشگران و مدیران می باشد.سازمانهایی که بتوانند علت های و عوامل موثر در ترک خدمت کارکنان را درک کنند،می توانند قبل از کناره گیری کارکنان،با بهره گیری از سیاستها و روشهای مطمئن،مدیریت موثری را در فرایند حفظ و نگهداری منابع انسانی کارا بکار گیرند. در این پژوهش با در نظر داشتن اهمیت موضوع به مطالعه ارتباط بین عدالت سازمانی و تمایل به ترک خدمت کارکنان گمرکات استان گیلان با در نظر داشتن تأثیر میانجی گری طرفداری سازمانی ادراک شده و تعهد سازمانی پرداخته شده می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر تکنیک اجرا توصیفی می باشد.برای جمع آوری داده ها جهت آزمون فرضیات  از پرسشنامه بهره گیری گردیده می باشد. به مقصود سنجش تمایل به ترک خدمت،پرسشنامه استاندارد  لیونز ، عدالت توزیعی پرایس و مولر ، عدالت تعاملی و عدالت  رویه ای کولکوئیت، طرفداری سازمانی ادراک شده آیزنبرگر و همکاران و تعهد سازمانی پورتر بهره گیری شده می باشد، که همه متغیرها با طیف پنج گزینه ای لیکرت و در مقیاس فاصله ای  اندازه گیری می گردد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان گمرکات استان گیلان  شامل 320 نفر هستند. در این پژوهش از نمونه گیری در دسترس بهره گیری شده می باشد که شامل 229 نفر می باشند. روش آماری  مورد بهره گیری در این پژوهش روش معادله ساختاری می باشد که کلیۀ تجزیه و تحلیل ها به وسیلۀ نرم افزار SPSS19 و LISREL 8.54 مطالعه و برآورد متغیرها صورت پذیرفت. در نهایت فرضیات پژوهش با بهره گیری از داده های جمع آوری شده به وسیله مدل سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفتند که مشخص گردید، طرفداری سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی کارکنان ارتباط مثبت و با قصد ترک خدمت کارکنان ارتباط منفی دارد و همچنین تعهد با ترک خدمت ارتباط منفی دارد. همچنین تأثیر تعهد سازمانی و طرفداری سازمانی به عنوان میانجی تائید گردید.

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

واژگان کلیدی :عدالت سازمانی،تمایل به ترک خدمت، طرفداری سازمانی ادراک شده،تعهد سازمانی

فصل1

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

کلیات پژوهش

1-1)مقدمه

این نوشته در پایان نامه های ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید