فرمت ورد:پایان نامه رابطه بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس

دانلود پایان نامه

دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت (RBV) عملکرد مالی برتر را به منابع سازمانی و توانایی­ها نسبت می­دهد. قابلیت­ها به گونه گسترده به عنوان “بسته­ای پیچیده از مهارت­ها و دانش انباشته شده که شرکت­ها را قادر به متناسب کردن فعالیت­ ها و بهره گیری از دارایی­های خود می­کند” تعریف می­گردد. هدف این پژوهش مطالعه ارتباط بین قابلیت های بازاریابی و عملیاتی با عملکرد مالی (با دیدگاه مبتنی بر منابع) در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه نهایی پژوهش با بهره گیری از روش حذفی سیستماتیک و غیر تصادفی در بازه زمانی 6 ساله، از سال 1387 الی سال 1392 انتخاب گردید. فرضیات پژوهش با بهره گیری از رگرسیون خطی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد بین قابلیت های عملیاتی و بازاریابی با عملکرد مالی ارتباط معناداری وجود ندارد. اما قابلیت بازاریابی تاثیر معناداری بر قابلیت عملیاتی دارد.

کلیدواژه: قابلیت بازاریابی، قابلیت عملیاتی، عملکرد مالی

 

 

 

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید